Hotărârea nr. 344/2019

HOTARAREnr. 344 din 2019-06-26 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI TERENURILE SITUATE IN STRADA GRADISTEA NR. 6, STRADA PRIDVORULUI NR. 4 SI STRADA PRIDVORULUI NR. 6, SECTOR 4 MODIFICA ANEXA HCGMB NR. 186/2008


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE


HOTĂRÂ

privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 s'â^c municipiului București terenurile situate în strada Grădiștea Pridvorului nr. 6, sectoefitru și în numele rului nr. 4 și strada


Având în vedere expunerea de motive a Primarului Gen raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 9508/14.06.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 121/26.06.2019 și


|                 București și

/0/U   5'/?//


r

disciplină nr. 398/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului

Luând în considerare:


iei juridice și de


  • - adresele nr. P.7/238/25.02.2019 și nr. 35321/2019 emise de Primăria Sectorului 4;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 30/2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 3672 mp, proprietate privată, situat în str. Grădiștea nr. 6, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local Sector 4;

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 31/2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4, ca în numele și pentru Municipiul București, să efectueze toate operațiunile în vederea cumpărării terenului în suprafață de 136 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 4 și terenului în suprafață de 120 mp, proprietate privată, situat în str. Pridvorului nr. 6, sector 4 și transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local Sector 4;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 4 să achiziționeze în numele și pentru Municipiul București, terenurile situate în strada Grădiștea nr. 6, strada Pridvorului nr. 4 și strada Pridvorului nr. 6, sector 4, terenuri ce se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unor proiecte de interes public local.

Art.2 Terenul situat în strada Grădișieajir. 6, sector 4, va avea destinația de spațiu verde, iar și

.sector 4, vor avea destinația de locuri


terenurile situate în strada Pridvorului terenuri sportive.
b

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal O5O0țȘ^s6ttfe'r^jȘt^curești, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.3 Terenurile achiziționate prevăzute la art. 1 se declară ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București și vor fi administrate de către Consiliul Local al Sectorului 4, iar schimbarea destinației atrage după sine revocarea dreptului de administrare.


Art.4 Bunurile menționate la art. 1 vor f/inv tariate de către administrator conform anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului (âfypureătixnr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al.....


icipiului București nr. 186/2008 se


Art.5 Lista anexă la Hotărârea ConsiliuhxGenfe^al modifică corespunzător.

umentelor_deiinute de


Art.6 Documentația Cadastrală va fi întocmită p&sbazsfe^ către Consiliul Local al Sectorului 4, în numele Municipiului

Art.7 Consiliul Local al Sectorului 4 are obligația operațiunilor de înscriere în cartea funciară să comuni București documentele emise de către Oficiul de Cadastru bunurile menționate la art. 1.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al               eneral al

București și Consiliul Local al Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.București, 26.06.2019

Nr. 344

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro"ancpi


A0MI1      *

u t r i i i i 1 < i ți r« »innmOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 220074 București Sectorul 4


TEREN Intravilan


Nr. cerere Ziua

Luna

Anul


23584

10 04 2019


Cod verificare


100068777021Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Grădiștea, Nr. 6, Jud. Bucur

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Re/^n/țe...

Al

220074

3.672
tAs‘sfeCr^

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

23963 / 12/08/2013


Hotarare Judecătoreasca nr. 5191, din 06/07/2010 emis de JUDECĂTORIA SECTOR 4 (hotarare judecătoreasca nr. 1132A/29-11-2011 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI; hotarare judecătoreasca nr.

808R/24-04-2012 emis de CURTEA DE APEL; act administrativ nr. 227653/11-03-2013 emis de DTIL SECTOR 4; act administrativ nr. RR586220/12-08-2008 emis de SPCEP S4; act administrativ nr. 320/15-07-2013 emis de OCPI BUCUREȘTI; act administrativ nr. 1174408/11167/30-07-2013 emis de PMB DIRECȚIA PATRIMONIU;);

IntabulareTarept de PROPRIETATE, dobândit prin IEȘIRE DIN

INDIVIZIUNE, cota actuala 1/1__|


Bl


Al


C. Partea III. SARCINI .


1)

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNTAnexa Nr. 1 La Partea I


Teren
Date referitoare la teren


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.672

-

-

-Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

9.003

2

3

17.597

3

4

18.162

4

5

11.06

5

6

82.624

6

7

____        54.607
Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

7

8

16.881

8

9

25.648

9

10

8.345

10

11

39.718

11

~12

2.156

12

13

19.779

13

14

15.08

14

15

22.455

15

16

20.03

16

17

22.402

17

18

13.548

18

19

40.66

19

20

56.86

20

1

8.243-

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt maiExtrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/04/2019, 11:15

r/

XANCPI

u * U t I 4 0 4*141 »l rt siitmn iMnaii'U*


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

Ziua Luna Anul


23580

10 04 2019


Cod verificare


TEREN Intravilan


Adresa: Loc. București Sectorul 4, Str Pridvorului, Nr. 4, Jud. B

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Al

222111

136înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

36402 / 12/08/2015


Act Administrativ nr. 129567, din 27/07/2015 emis de DIRECȚIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4 (hotarare judecătoreasca nr. 979/09-07-2014 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A III A CIVILA; act administrativ nr. 18903/25-05-2015 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; act 'administrativ nr. 19486/24103/27-07-2015 emis de AFI; documentație cadastrala nr 36402/2015 OCPIB);j

R1 (Intabulare, drept de PROPRIETATE,RESTITUIRE, dobândit prin Lege,;              Al

cota actuala 1/1__________ ____ __ !


cota actuala 1/1


1)

2)

  • 3)

  • 4)


77 / 04/01/2016Act Administrativ nr. 1374906/1373758/14171/14358, din 17/12/2015 emis-de^PRnsaria Municipiului București - Direcția Patrimoniu;

se noteaza adresa nr. 1374906/1373758/14171/14358/17.12.201S

B2 emisa de Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniuz-

| Serviciul Cadastru, in sensul ca imobilul identificat cu nr. cadastral

222111 va purta provizoriu nr. 4 pe str. Pridvorului IIC


C. Partea III. SARCINIînscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

61908 / 21/12/2015

| Certificat Grefa nr. 38933/4/2015, din 16/12/2015 emis de JUDECĂTORIA SECTORULUI 4;

CI

se noteaza existenta litigiului in dosarul nr. 38933/4/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 4 București privind pe contestatorul in contradictoriu cu intimatul

cauza avand ca obiect " contestație la executare si suspendarea executării silite - dosar de execuitare 254/2015 privind imobilul din București Sectorul 4, Strada Pridvorului, nr. 4”

Al

63376 / 24/10/2016

Hotarare Judecătoreasca nr. 4201, din 15/04/2016 emis de JUDECĂTORIA SECTULUI 4Bt±£fclfiESTI - DOSAR NR. 38933/4/2015;

C3

se noteaza soluția pronunțata de Judecătoria Sectorului 4 București in dosarul nr. 38933/4/2015, in sensul ca “Respinge cererea formulata de contestatorul '                 , in contradictoriu cu intimatii

si PMB prin Primar, ca fiind formulata de o persoana lipsita de calitate procesuala activa." (Definitiva)

ZV   Al  SA    .

l&JLrl fi l^Patri^niu      //

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

121112 / 22/03/2018

Act Administrativ nr. 72369, din 12/03/2018 emis de ANAF; Act Administrativ nr. 72432, din 12/03/2018 emis de ANAF;

C4

1

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:15671 LEIreprezentand debite la bugetul de stat asupra cotei de proprietate deținuta de debitorul

Al

1) ANAF

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

222111

136

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

1

2

14.193

2

3

0.258

3

4

11.994

4

5

0.246

5

6

1.469

6

7

5.193

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

136

-

-

-

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <- (m)

7

8

3.534

8

9

1.282

9

10

5.015

10

11

1.024

11

1

6.601


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosi valabil 30 de zile calendaristice


ANCPI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ


Ml« XîTIOV u ' t> t i t a t t i i i r* 111< mn imobii i u»


PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 210130 București Sectorul 4TEREN Intravilan


A. Rartea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:61819

Nr. cadastral vechi:9841


Adresa: Loc, București Sectorul 4, St^PridvffÎQțtti. K1 f M r*

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Al

210130

120


, Nr. b?jud. București


bservații / Referințe♦ _.uHlsr„‘/Xz xx

^>ORULUI, nr. 6


Parte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

230453 / 17/04/2008


Hotarare Judecătoreasca nr. 169 / 2003 emis de TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A IV A CIVILA (PROCES VERBAL nr. DOSAR 216/2007/21.12.2007 emis de                             HOTARARE

JUDECĂTOREASCA nr. 368 /^ 2007/2 LI 2.2007 emis de CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A IV A CIVILA;);

Bl


Intabulare, drept de PROPRIETATECota: NEDETERMINATA, dobândit

prin RESTITUIRE, cota actuala 1/1     ___________________________

1)

2)


Al


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT
Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

1

curți construcții

DA

120

-


Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment t~ (m)

1

2

12.003

2

3

10.003
Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

210130

120

teren in proprietate

Descriere CAD: RAPORT DE EXPERTIZA CU COORDONATE SActe=120 Informații CPiteren

Smas=120 Sacte=120

Adresa: UAT București, București Sectorul 4, str PRIDVORULUI, nr. 6 Parcele: 1-CC Smas:120;

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

i- (m)

3

4

11.994

4

1

10.0


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 șl sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mal mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPl conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

10/04/2019, 11:15
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr