Hotărârea nr. 343/2019

HOTARAREnr. 343 din 2019-06-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILUL TEREN PROPRIETATE PRIVATA IN SUPRAFATA DE 367 MP DE LA ADRESA STRADA PRIDVORULUI NR. 2, SECTOR 4, NR. CADASTRAL 212343, SITUAT PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA" RECONVERSIE FUNCTIONALA SCOALA 100 SITUATA IN CALEA VACARESTI NR. 296, SECTOR 4"

CONFORM CU ORIGINAL^


privind declanșarea

privată în suprafața d


romania2019.eu

HowJrfc Bomân* Io <3<xw*J Ur»xM Krxien»


E

cedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate

7 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral


212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Juridic nr. 9686/2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 120/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.397/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 111/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafața de 367 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4";

în conformitate cu prevederile:

 • -   Art. 2 alin. (1) lit. j) și alin. (2), art. 5 alin. (1) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

 • -   Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a

Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013,   ...

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 1, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică iocaiă, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 367 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”, conform planului din anexa nr. 1 și a listei din anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilul teren expropriat în suprafață de 367 mp aflat în proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4” conform listei din anexa nr. 2, suma în valoare totală de 929.915.61 lei, resprezentând suma globală estimată a despăgubirilor compusă din w             ale aferente despăgubirilor estimate


J

:e și actualizate


^expertizele înțbcrrYÎ'


conform raportului de evaluare realizaj/pcj pentru anul 2019 de Camera Notaplor/Ptit^ici

ânia; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al prezentei hotărâri urmează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urmează a fi virate de către aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.4 Ulterior finalizării procedurilor de transfer al dreptului de proprietate asupra suprafeței de teren expropriate, prevăzută la art. 1, se aprobă transmiterea acesteia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea edificării lucrării de utilitate publică publică „Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4”.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Nr. cadastral

Suprafața imobilului (mp)

Adresa imobilului            -----------

.ii    V J

\fc A.                0 »/

212343

367 mp

Str Pridvorului nr 2 , municipiul Bucurestf--^^

A //

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

212343

Sector 4                                         ---------


Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

323724.182

589342.428

8.930

2

323717.315

589348.137

3.963

3

323713.361

589347.869

28.458

4

323697.211

589324.437

11.995

5

323706.665

589317.054

28.445

N

6

323722.807

589340.475

2.388

S = 367 mp


Nr. parcelă 1

TotalSuprafața totală a imobilului = 367 mp


Mențiuni


r*

‘ancei

ici snrt \     ’ v '

V « «. V-3 A A 1 4      • 1

m* MW » •

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI -AHEX'A A Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4              ’

Adresa BCPI: LOC: BUCUREȘTI, BD EXPOZIȚIEI NR. IA SECTOR 1 Tel:021/3350169 021/3362195 Fax: 031/8166504

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 859 / 2019

întocmit astăzi, 18/06/2019, privind cererea 36296 din 04/06/2019 având aviz de Începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

 • 2. Executant: VASILE CĂTĂLIN

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Proiect" Reconversie funcționala " - Școala nr 100 situata in Calea Văcărești nr 296, sector 4 , București

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI conform avizului de începere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  28833

  07.05.2019

  act administrativ

  OCPI BUCUREȘTI

  331

  13.12.2018

  act administrativ

  MUNICIPIUL BUCUREȘTI -

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 859 au fost recepționate 1 propuneri:

* Recepție tehnica conform Legii 255/2012 cu modificările si completările ulterioare, pentru proiectul de utilitate publica: "Reconversie funcționala -Școala nr.100 situata in Calea Văcărești nr.296.

Prezentul aviz nu conferă nici un drept de proprietate si nici opozabilitate fata de evidentele cadastial-juridice ale instituției noastre.

PFA răspunde pentru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudinea intocmirii documentației si corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar.

PFA este obligat sa execute măsurătorile la teren.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.rjInspector

Madalina Hruza__

Oficiul de Cadastru și Publiciste Imobiliară BUCUREȘTI

HRUZA MĂDĂLIAA Inspecti

Suprafață totală TEREN propusa spre expropriere (mp.)


VALOARE TOTALĂ


ANEXA 2 redată mai sus este o estimare a valorii imobilului propus pentru expropriere pentru executarea lucrărilor de utilitate publică -"Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4"

ANEXA 2 este realizată în ipotezele speciale stricte descrise mai jos:

1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan aferent curți construcții.

2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele și documentațiile primite de la beneficiari 3 Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici așa cum prevede Legea 255/2010, Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentru camerele notarilor publici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila notarială 2019 4. S-a avut în vedere Grila Notarială 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL prin adresa 380/13 februarie 2019 emisă de Camera Notarilor Publici București.


CONFORM