Hotărârea nr. 342/2019

HOTARAREnr. 342 din 2019-06-26 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLASAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA "SUPRALARGIRE SOS. BERCENI TRONSOANELE II-III, STRADA ION IRICEANU SI STATIA DE METROU IMGB (TRONSON II), STATIA DE METROU IMGB SI LINIA DE CENTURA (TRONSON III)


Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 119/26.06.20^'$ raportul Comisiei juridice și de disciplină nr.396/ 25.06.2019 din cadrul Consiliului GenerâTâT Municipiului București;

Luând în considerare:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 4 nr. 106/10.06.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele ll-lll, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)";

- Avizul Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București nr. 514 emis în data de 29.03.2019 privind recepția coridorului de expropriere în baza prevederilor art. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 si completate -prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;                             ’ -

  • -   Art. 5 alin. (1) și alin. (3), art. 9 alin. (51) și art. 11 alin. (65) din Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și pct. 14, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE


IMGB și linia de centură (tronson III)”, conform planului din anexa nr. 1 și a listei din anexa • nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă ca justă despăgubire pentru suprafețele de teren și construcțiile expropriate, parte din imobilele^XQprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Supralărgire S^ Behs^ni tronsoanele ll-lll, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația a«^etrob<MGB și linia de centură (tronson III)” conform listei din anexa nr. 2, sumailixvaloHr^total^e 5.870.614,74 lei, resprezentând suma globală estimată a despăgubirilor ^oq^us^jn vaTbyt^nTdîvidualoaferente despăgubirilor estimate, conform raportului de evaluarB^reahz^kp^ raportafela expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Nof^or

Art.3 Sumele prevăzute la art. 2 al pre^nteijK^^^^ț^ează a fi asigurate din fondurile proprii ale Primăriei Sectorului 4 și urm^azăT^^^^^^ătre aceasta în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei bro^^Țntr^^cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilon?/e 4i£ț^ilâ£||în vederea acordării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, înWpdîjtle’le^z/

Art.4 Ulterior finalizării procedurilor de transfen^^i^tfîKSf de proprietate asupra suprafețelor de teren și a construcțiilor expropriate, pan^SăS^infobilele proprietate privată sus-menționate, se aprobă transmiterea acestora în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4, în vederea edificării lucrării de utilitate publică publică „Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele ll-lll, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)”.

Art.5 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, tara a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.6 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, precum și Primarul Sectorului 4 și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu Daniel Gata i


x SECRETAR GENERAL

- . AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, /    .   7 \ \ Georgiana Zamfir

/ ‘‘ '


București, 26.06.2019

Nr.342 ’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro -7 ]


Ailfe-X/t t ’ i 7 f-f-C/.Or |4. 6 . «a ( rarea nr.....L7.G....... din ..J.9.:..Q7?.;.^.77.'^.


S‘ cete cie


Berceni, Tronson II - intre Str. Iriceanu Ion nitrie Leonida(I.M.G.B.) si si Tronson III -Dimitrie Leonida si linia de centur


Țetimc i “  •


)nere zona interes


f>el

QQS/V/^ -


xpropnere


teren


ata


: (număr c O.CJP.I. |


Scara

1: 1000


St = 1598 mp


C1=122 mp

Oficiul d-Cadastru 7 l'ufr» V '1' »’<'    <'7

J—

lu .pvci/ 'ic -adas'.Ț /    -----


Planșa

Nr. 1 /1


PLAN TOPOGRAFIC^ A O P avand ca scop proiectul de utilitate puWTcâ'C'xJ " Supralargire Șoseaua Berc7ni7Țr6nsop intre Str. Iriceanu Ion si statia ae metroiCDimitrie Leonida(I.NLG.B.) si Tronson III— intre Statia de/ metrou Dimitrie Leonida si lifiicrde c^ntura^ v


cdni.Țn ae metr


/m., Ofr- Z&13

ANEXA 2

"Supralargire Șoseaua Berceni, Tronson ll-lll, strada Ion Iriceanu si statia de metrou I.M.G.B. (Tronson II), statia de metrou I.M.G.B. si linia de centura (Tronson III)

C4 (platforma betonata)=847


Gard = 136 ml.


17.787 lei


91.282 lei


32.141 lei


PRIVATA


232.585,11 lei


Municipiul București


z Arcorti SA .

i


Porsche Immobilien • . \ SRL


, ^hlte Dorica) Nicola zRa lulea Andreea, Arudi

> Q Invest SRL


Can-Pack Romania SRL


Drum Leordeni


Sos. Drum Leordeni nr. 106


Sos. Berceni nr. 106A, 106D,106E


Sos. Berceni nr. 106

H-Q, S


Sos. Berceni nr. 106R


210356


228208


208331 (Neinscris in CF)


122.392,17 lei


9.699,38 lei


9.699,38 lei


2.037,00 €14

- i

19.265,43 lei

19.265,43 lei

4.046,00 €

PRIVATA

15

te

Municipiul București^

-

25

PUBLICA

16

Emprod SRL

Sos^D^Tcfepi nr. 104U /^Ț\ \ A

227436

270

Gard =82 ml.

87.422,98 lei

55.038 lei

142.460,86 lei

29.918,70 €

PRIVATA

17

Toyota Material Handling Romania SRL

SoZ.

4 iyl J. \l/..

208190

33

Gard =22 ml.

10.685,03 lei

20.789 lei

31.474,19 lei

6.610,00 €

PRIVATA

18

Statul Roman -Administrator Metrorex

SA       /

/

I -

2455

PUBLICA

19

Municipiul București

/ \

«v Soș/.Berceni   X

7

/ -

19495

PUBLICA

/T7

Supr/fata Cjjtala /EREN (mp) /

42.284

i

I" ♦

Suprafața totala TEREN proprietate privata propusa spre expropriere (mp) Z Valoare teren proprietate privata

19.#

L•

5.099.692,65

Suprafața totala CONSTRUCȚII proprietate privata propusa spre expropriere (mp) / Valoare construcții proprietate privata

1.012 mp construcții si 925 mp gard

4

770.922,09

Suprafața totala TEREN proprietate publica (mp)

22.713

I

Suprafața totala CONSTRUCȚII proprietate publica (mp)

•I

I

3 V. -

1< S i “-Tptal valoare teren + construcții [Euro]

1.232.908,00 €

•     \ |. Total valoare teren + construcții [Lei]

5.870.614,74 lei

. T. ' j            mai 2019                                                                                     curs euro 16 mai 2019                       4,7616 lei£VĂt

& S.Kt


I
ANEXA 2 redata mai sus este o estimare globala a valorilor imobilelor terenuri si construcții afectate de coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publica -         "Supralargire Șoseaua Berceni, Tronson ll-lll, strada Ion Iriceanu si statia de metrou I.M.G.B. (Tronson II), statia de metrou

I.M.G.B. si linia de centura (Tronson III)”

_

1. Evaluarea6sț^naz# £xclusiv£ștrict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (numai extrase de Carte Funciara) .    PW?. l°)l

2.\Evaluatoru^^^orteaj^»]»grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizelor întocmite pentfy camere^A^rfT^^țHici pentru anul 2019, si anume zonările furnizate de Grila.notariala 2019

3. S-a^^ ^eder^Gril^h>t^riala 2019 București întocmită de S.C. EURO EXPERT SRL.

4. Suprafetele^jtiliz^^in e^țjmarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .

5. Evaluatorii a^primft/extrase de carte funciara pentru toate pozițiile.

6.Cate^oriilejâe folosința pentru terenurile evaluate reies din:

arabil cate'goria reiese din extras CF 16675/14.03.2019 nr. Cadastral 210969, intravilane pentru celelalte imobile conform Extraselor de CF.

pentru proprietarii neidentificati, terenul a fost considerat curți construcții

7. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărei proprietăți in parte (acces, suprafața, deschidere, utilitati, starea tehnica a fiecărei construcții, calitatea si tipul finisajelor si altele). Aceste valori pot fi diminuate cil cca? 15-40%, in funcție de caracteristicile fizice, tehnice, iuridice ale fiecărei proprietăți.