Hotărârea nr. 341/2019

HOTARAREnr. 341 din 2019-06-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE CONSILIUL JUDETEAN ILFOV A TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI ILFOV SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI VOLUNTARI, IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 10.896 MP AFLAT PE RAZA ADMINISTRATIV TERIOTORIALA A JUDETULUI ILFOV PE DURATA DERULARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII "OBIECT 21. NOD ANDRONACHE - INCHIDERE INEL MEDIAN"

privind solicitarea către Consiliul Județean Ilfov a trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Local al Orașului Voluntari, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a terenului în suprafață de 10.896 mp aflat pe raza administrativ teritorială a Județului Ilfov pe durata derulării obiectivului de investiții „Obiect 21. Nod Andronache - închidere Inel Median”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 1362/13.06.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 8418/11.06.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 118/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 395/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa nr. 4293/23.05.2019 a Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 9 alin. (6)-(8) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 155/11.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Obiect 21. Nod Andronache - închidere Inel Median”;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 102/2012 privind aprobarea documentației tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "închidere Inel Median de Circulație la Zona Nord/Autostrada Urbană -Tronson Lacul Morii - Șoseaua Colentina”;

  • -  Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 292/2014 pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 294/28.11.2013 privind aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) - închidere Inel Median de Circulație la Zona Nord - Autostrada Urbană tronson cuprins între Lacul Morii și Șoseaua Colentina;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Consiliului Județean Ilfov emiterea unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al Județului Ilfov și administrarșa_Consiliului Local al Orașului Voluntari, în domeniul public al Municipiului București șj^fămirtistfarea Consiliului GeneralB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro Municipiului București a unei suprafețe de teren de 10.896 mp, pe durata derulării obiectivului de investiții "Obiect 21 Nod Andronache - închidere Inel Median.”

Art.2 Imobilul se identifică conform planului, anexă care face parte integrantă din ' prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Județean Ilfov vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINȚE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu C


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 26.06.2019

Nr. 341
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro