Hotărârea nr. 340/2019

HOTARAREnr. 340 din 2019-06-26 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI APARARII NATIONALE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 2450 MP SI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1445 MP DIN IMOBILUL SITUAT IN SECTORUL 4 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SOSEAUA VITAN-BARZESTI NR. 2-4, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 213049


privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București a terenului în suprafață de 2450 mp și a terenului în suprafață de 1445 mp din imobilul situat în sectorul 4 al municipiului București, șoseaua Vitan - Bârzești nr. 2-4, identificat cu nr. cadastral 213049

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 9674/18.06.2019, al Direcției Generale Infrastructură nr. 1405/19.06.2019 și al Direcției Generale Investiții nr. 1657/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 117/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 394/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Minuta încheiată în data de 16.05.2019 între reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, Direcției Generale Infrastructură și Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului București a terenului în suprafață de 2450 mp - Lot 1 și a terenului în suprafață de 1445 mp - Lot 2, din imobilul situat în sectorul 4 al municipiului București, șoseaua Vitan Bârzești nr. 2-4, identificat cu nr. cadastral 213049, precum și declararea acestora din bun de interes public național în bun de interes public local, în vederea realizării unei amenajări urbane de tip peisagistic, spații verzi, trotuare, alei pentru circulație pietonală, locuri de parcare și o clădire - depozit de arhivă a Primăriei Municipiului București.

Art.2 Imobilul precum și suprafețele de teren Lot 1 și Lot 2, prevăzute la art. 1, se identifică conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 în cazul nerespectării destinației^FenUritor, acestea revin de dr^pt în domeniul public al statului și în administrarea MinistefuluLÂpărării Naționale, confo pi^vederilor 'egale.                  f           i / pr


A

■4 nii ( Ă

\ 1 ' t-tt . •''/

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București^ Românja; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.4 Predarea - preluarea terenurilor transmise se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 26.06.2019

Nr. 340SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirtanaB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


\n

Anexa 1PLAN DE SITUAȚIE

scara 1:1000

u,c '■ lu? U|p ||0|U0|a u JOA --               ujg buuhd) JU1O9|DS DJC|Z||

LOT 1 M.Ap.N.

S=2450mp


LOT 2 M.Ap.N.

S=1445mp


A NC PI


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 4


ÂHE/A 2
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


75 SI 4

18

10 2018

«JrCVî*

■i III 101


Carte Funciară Nr. 213049 București Sectorul 4


i

II; I*


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:75969

Nr. cadastral vechi:10993

Adresa: Loc. București Sectorul 4, Sos Vitan-Barzesti, Nr. 2-4, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

213049

506.389

;teren in proprietate (suprafața cin acte 23,7559,81 ha)

Descriere CADicazarma 1137. incinta 1

Informații CP:teren

Smas=506699 Sacte=0

Adresa; UAT București, București Sectorul 4, sos VITAN - BARZEST1, nr. 2-4 Parcele: 1-CC Smas:506699:

  • B. Partea II. Proprietari și acte

• ifjaciisri privitoare ie oreptui ce prcprjstata și alte drepturi reale |          Referințe

122180 / 25/0T/20Î1                                           “

Decizie nr. 1047 / 1952 emis de COMITETUL EXECUTIV ĂL SFATULUI POPULAR AL CAPITALEI (PROCES VERBAL nr. FN / 1952 emis de STAFUL POPULAR AL CAPITALEI SECȚIUNEA URBANISTICA BIROUL EXPROPRIERI;ORDIN nr. 366 / 1962 emis de MINISTERUL FORȚELOR ARMATE AL RPR,ORDIN nr. 24401 / 1967 emis de CONSILIUL SUPREM AL AGRICULTURII;DECLARATiE AUTENTICA nr. A-210/24.01.2011 emis de MINISTERUL APARARII NATIONALE.CERTIFICAT FISCAL ne 236447/24.01.2C11 emis de DGITL SECTOR 4 BUCURES FLDOCUMENTATIE CADASTRALA AVIZATA nr. 12 2180/25.01.2011 emis de OCPI BUCUREȘTI;);

R1 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin PROPRIETATE, cota              Al

actuala 1/1   __    ___

1 2) STATUL ROMAN, (domeniu public)

(32264/ 17/07/2015

.Act Administrativ nr. 32264, din 17/07/2015 emis de OCPI București;

B2 Se noteaza repozitionare imobil                                                    A1

53218 / 02/7)8/2018“

înscris Sub Semnătură Privata nr. FN, din 02/08/2018 emis de Unitatea Militară 02547 București, ;

B3 Intabulare, drept de ADMINISTRARE

1) MINISTERUL APARARII NAȚIONALE

  • C. Partea III. SARCINI .
    înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

    Referințe

i NU SUNT

Carte Funciară Nr. 213049 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 4

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

10

11

38.947

11

12

28.284

12

13

25.368

13

14

15.432

14

15

26.231

15

16

35.636

16

17

16.043

17

18

10.702

18

19

10.185

19

20

202.483

20

21

6.656

21

22

22.12

22

23

3.174

23

24

170.827

24

25

2.624

25

26

7.628

26

27

3.983

27

28

4.564

28

29

30.38

29

30

6.644

30

31

7.349

31

32

10.996

32

33

2.514

33

34

2.477

34

35

82.804

35

36

5.032

36

37

200.945

37

38

142.719

38

39

251.043

39

40

134.635

40

41

66.677

41

42

83.357

42|

43

78.738

43

44

2.6

44

45

7.144

45

46

157.481

46

47

110.059

47

48

70.541'

48

49

265.456

49

50

185.275

50

51

15.188

51

52

112.679

52

53

3.079

53

54

117.493

54

55

167.743

55

1

239.894

* Lungim'‘e segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

5-a achitat tariful de 20 ROM -Chitanța intarna nr 1 5C74?i /ip.in-?ni p ir cum? ?n panțr.> eor7iri>ji publicitate imooiliară cu coaul nr. 272.

Referent,


(parafa și semnătura)Data soluționări,

22-10-2018

Data eliberării,

//

2 3 OCT. 2018
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 3 din 3


Ejtiase peniiu tnfomiu'v nn-linc l« ad't-sa epay.ancpi.ro