Hotărârea nr. 34/2019

HOTARAREnr. 34 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA DE PRINCIPIU A ACHIZITIONARII IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC SITUAT IN MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTORUL 1, STRADA VASILE ALECSANDRI NR. 16

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

j

CONFORM CU ORIGINALULIDIRECȚIA

„^-ASISTENȚĂ ^TEHNICA SI j JURIDICA

K

____ HOTĂRÂRE x''

privind aprobarea de principiu a achiziționării imobilului monument istoric situat în

Municipiului București, sectorul 1, strada Vasile Alecsandri nr. 16

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 65/08.01.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 15/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 38/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Nota de Fundamentare a Comisiei de analiză a solicitărilor privind exercitarea dreptului de preemțiune nr. 8192/05.12.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă de principiu achiziționarea imobilului monument istoric situat în Municipiul București, sectorul 1, strada Vasile Alecsandri nr. 16, cu destinația de spațiu cultural, identificat conform extrasului de Carte funciară nr. 232662, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București va numi o comisie de negociere a valorii de achiziție a imobilului menționat la articolul 1.

Art.3 Sumele necesare pentru realizarea achiziției vor fi suportate de la bugetul local al Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Această hotărâre a fost aprobată^^Țședința^prdinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01 i. SECRETAR GENERAL UNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 31.01.2019

Nr. 34

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Sf’

ZĂNCEI

B r c X'3 XA •-* v 5« rrao«:rMK ucurwUVi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


^cerere _

Ziua ~ '

Luna

Anul    '

Cod verificareTEREN Intravilan

Adresa: Loc. București SeptoftiTi, Str AfBcșandrLV^site, Nr. 16, jud. București


Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Al

232662

Din acte: 1.361 Măsurată: 1.362


Construcții


100063758927


Nr. CF vechi:79709

Nr. cadastral vechi:25050


Observații / Referințe


teren in proprietate;(suprafata terenului din acte este de 1369,25 mp)


Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

232662-C1

Loc. București Sectorul 1, Str Alecsandri Vasile, Nr. 16. lud. București

S. construita la sol:411 mp: Descriere: construcție CI cu o suprafața construita la sol de 410,59 mp;

A1.2

232662-C2

Loc. București Sectorul 1, Str Alecsandri Vasile, Nr. 16, lud. București

S. construita la sol:20 mp; construcție C2 cu o suprafața construita la sol de 9,98 mp;

A1.3

232662-C3

Loc. București Sectorul 1, Str Alecsandri Vasile, Nr. 16. lud. București

S. construita la sol:10 mp; construcție C3 cu o suprafața construita la sol de 9,98 mp;

Al.4

232662-C4

Loc. București Sectoru1 1. St'

Alecsandri Vasiie. Nr. 16, lud. București

S. construita ia soi:14 mp; construcție C4 cu o suprafața construita la sol de 13,79 mp;

A1.5

232652-C5

Loc. București Sectorul 1, Str

Alecsandri Vasile. Nr. 16, lud. București

S. construita la sol:79 mp; construcție C5 cu o suprafața construita ia sol de 78,90 mp;

Al.6

232662-C6

Loc. București Sectorul 1, Str Alecsandri Vasile, Nr. 16. lud. București

S. construita la sol:30 mp; construcție C6 cu o suprafața construita la sol de 29,68 mp;

A1.7

232662-C7

Loc. București Sectarul 1, Str Alecsandri Vasile, Nr. 16. lud. București

S. construita la sol:5 mp; construcție C7 cu o suprafața construita la sol de 4,95 mp:


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

--

Referințe

206611 / 28/03/2008

Dispoziție nr. 784, din 18/07/2002 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PROCES VERBAL nr. 717/05.1 03.2004 emis de MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREST!;DISPOZITIE nr. 6073/19.05.2006 emis de PRIMĂRIA; MUNICIPIULUI BUCURESTl.-PROTOCOL nr. 2857/19.10.2006-emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI;);

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATECota: 1/2, dobândit prin RESTITUIRE, cota actuala 1/2

Al. Al.l, A1.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al., 6, Al.7

1

1) BOTEZ CALIN ALEXANDRU EUGENIU

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECota: 1/2, dobândit prin RESTITUIRE, cota actuala 1/2

Al, Al.l, A1.2, A1.3, Al.4, Al.5. Al.

6, A1.7

i

1) BOTEZ M1RCEA ALVARO


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT
Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.roCarte Funciară Nr. 232662 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 1

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

232662

Din acte: 1.361

Masurata: 1.362

teren in proprietate;(suprafata terenului din acte este de 1369,25 mp)

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

232662-C1

construcții de locuințe

411

Cu acte

S. construita la sol:411 mp; Descriere: construcție CI cu o suprafața construita la sol de 410,59 mo:

A1.2

232662-C2

construcții de locuințe

20

Cu acte

5. construita la sol:20 mp; construcție C2 cu o suprafața construita la sol de 9,9S mp;

A1.3

232662-C3

construcții de locuințe

Z 10

Cu acte

S. construita la sol:10 mp; construcție C3 cu o suprafața construita la sol de 9,98 mp;

A1.4

232662-C4

construcții de locuințe

- 14

Cu acte

S. construita la sol:14 mp; construcție C4 cu o suprafața construita la sol de 13,79 mp;.

A1.5

232662-C5

construcții de locuințe

79

Cu acte

S. construita la sol:79 mp; construcție C5 cu o. suprafața construita la sol de 78,90 mp;

A1.6

232662-C6

construcții anexa

30

Cu acte

S. construita la sol:30 mp; construcție C6 cu o suprafața construita la sol de 29,68 mp;

A1.7

232662-07./

/X -  1

"construcții anexa

5

Cu acte

S. construita la sol:5 mp; construcție C7 cu o suprafața construita la sol de 4.95 mp;

___
Pagina 2 din 3Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi! an

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observați; / Referințe

1

curți construcții

DA

1.362

-

-

Carte Funciara Nr. 232662 Comuna/Oraș/Municipiu: București Sectorul 1

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment <~ Cm}

1

2

0.34

3

4

9.42

5

6

2.062

7

8

3.07

9

10

23.79

ti

12

5.572

13

14,

10.842

15

16

1.023

17

18

2.424

19

20

0.27

21

22

1.24

23

24

7.54

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate cePunct început

Punct sfârșit

Lungime segment (- (m)

2

3

0.78

4

5

5.383

6

7

0.541

8

S

0.93

10

11

13.712

12

13

5.91

14,

15

6.38

16

17

0.622

18

19

10.243

20

21

2.85

22

23

12.746

24

1

33.394

sunt mâr| CONFORM CU


Pentru acest imobil exista următoarele cereri nesolutionate:


Nr. Crt

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

1

95255

26-10-2018

30-10-2018


Consultare/lnformarp


RAȚ,o «


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Mandat postai conțpGPI nr.13121/25-10-2018 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.    . i'.7' ■ 'S;

Data soluționării,                        Asistdnt Registrator,                        Referent,

26-10-2018                       GABRIElÂMI^AfeLApiN'J

Data eliberării,                                     yf./•    ;

—/—/---- (ps'pfs ș: semnătura}                   (parafa și semnătura)