Hotărârea nr. 339/2019

HOTARAREnr. 339 din 2019-06-26 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR CATRE ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC, A COTELOR-PARTI PROPRIETATE DE STAT DIN URMATOARELE IMOBILE SITUATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI PE PERIOADA EXECUTARII LUCRARILOR DE PUNERE IN SIGURANTA SI CONSOLIDARE: B-DUL MIHAIL KOGALNICEANU NR. 51, SECTOR 5; STR. BOTEANU 3A-3B, SECTOR 1; STR. VICTOR EFTIMIU NR. 9, SECTOR 1

privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți proprietate de stat din următoarele imobile situate în municipiul București pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 51, sector 5; Str. Boteanu 3A-3B, sector 1; Str. Victor Eftimiu nr. 9, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1676/19.06.2019, al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4963/14.06.2019, al Direcției Patrimoniu nr. 9526/18.06.2019 și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 37601/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 115/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 392/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 4931/13.06.2019 emisa de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor-părți proprietate de stat din imobilele menționate în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea se face pe bază de proces - verbal încheiat între Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.              — —

/O M Z1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,/^

Catana (


SECRETAR GENERAL
București, 26.06.2019

Nr. 339’

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

ANEXA HCGMB 3^/2^

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 51, sector 5; - cota de 2,74%

Str. Boteanu 3A-3B, sector 1; - cota de 0,80% + 8,73%

(

Str. Victor Eftimiu nr. 9, sector 1; - cota de 2,97%