Hotărârea nr. 338/2019

HOTARAREnr. 338 din 2019-06-26 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII REFACEREA CAII DE RULARE IN INTERSECTIA DINTRE SOS. PETRICANI SI SOS. FABRICA DE GLUCOZA (DALI)- ETAPA 1 LARGIRE SOS. FABRICA DE GLUCOZA, INTRE CALEA FLOREASCA SI SOS. PETRICANI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>

CONFORM CU ORIGINALUL


’ HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obi rVuTui de investiții Refacerea căii de

rulare în intersecția dintre Șos. Petricani și Șos. Fabrica de Glucoza (DALI) - Etapa I Lărgire Șos. Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca și Șos. Petricani


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 1406/19.06.2019 și Societatea de Transport București STB S.A. nr. 805008/13.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 134/25.06.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 56/26.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 387/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 43/1739261/1/1168/29.05.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor ari. 36 alin. (2) iii. b), aiin. (4) iit. a;, alin. (6) iii. a pci. 13 și ari. 45 aiin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului, Refacerea căii de rulare în intersecția dintre Șos. Petricani și Șos. Fabrica de Glucoză (DALI) - Etapa I, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București pnn Societatea de Transport București STB SA.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea de Transport București STB SA vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.\ î 1 -i >.

\SECRETAR GENERAL yf; -^AL.MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

București, 26.06.2019

Nr. 338

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roai obiectivului de investiții

„Refacerea căii de rulare în intersecția dintre Șos. Petricani și Șos. Fabrica de Glucoza (faza DALI)” - Etapa I


- Supralârgire Șos. Fabrica de Glucozâ-


1. Valoarea totala (inclusiv T.V.A.): din care:

Lucrări de construcții-montaj:


4.282.864,00 lei

3.294.547,00 lei


2. Eșalonarea investiției:


Anul I

total inv:

4.282.864,00 lei

C+M:

3.294.547,00 lei

Lungime totală cale de rulare dublă


40,0 m cale dublă


Peroane de îmbarcare/debarcare 50,50 x 2,00 m


2 buc.