Hotărârea nr. 330/2019

HOTARAREnr. 330 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 240/15.05.2008 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. D.I. MENDELEEV NR. 17, STR. PIATA AMZEI NR. 15, SECTOR 1


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

romania2019.eu


9


FOWACUOR'GN


privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. D.l. Mendeleev nr. 17, str. Piața Amzei nr. 15, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1674/19.06.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4968/14.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 126/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 379/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în strada D.l. Mendeleev nr. 17, strada Piața Amzei nr. 15, sector 1;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.l Art.2 al Hotărârii Consiliului Genecaff modifică și va avea următorul cuprins:


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștaT*050013, sector 5 Bupureștî, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

"Art.2 Finanțarea execuției lucrărilor de investiție (consolidare) se asigură din transferuri de la bugetul local atât pentru locuințele aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice cât și pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice precum și pentru spațiul cu destinația de locuință aflat în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat și spațiile cu altă destinație decât cea de locuință aflate în administrarea Administrației Fondului Imobiliar.”

Art.ll în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008, acolo unde apare menționată sursa de finanțare, se va modifica în mod corespunzător.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro