Hotărârea nr. 33/2019

HOTARAREnr. 33 din 2019-01-31 PRIVIND DECLARAREA CA BUN APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-TEREN IN SUPRAFATA DE 208 MP, SITUAT IN STR. CORABEASCA NR.16, SECTOR 2, BUCURESTI SI DAREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 2 BUCURESTI


CONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE?71


privind declararea ca bun aparținând domenidtuLpublîc al municipiului București a imobilului-teren în suprafață de 208 mp, situat în str. Corăbească nr.16, Sector 2, București și darea în administrarea Consiliului Local Sector 2 București

J

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 24592/18.01.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 13/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 36/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa nr. 5286/28.11.2018 formulată de către Primăria Sector 2 București;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 8 alin. (1) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art.863, lit. e) Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. c) și art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se declară ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București imobilul-teren în suprafață de 208 mp, situat în str. Corăbească nr.16, sector 2 București ce se identifică cu nr. cadastral 212472, înscris în Cartea Funciară nr. 212472 București Sectorul 2, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se transmite în administrarea Consiliului Local Sector 2 București cu destinația de teren aferent unității de învățământ ’                                                        J                                                                                                         J                                         J

preuniversitar de stat - Grădinița nr.256 din str. Atanasie lonescu nr.25, sector 2.

Art.3 Se împuternicește Consiliul Local Sector 2 București să efectueze toate operațiunile de alipire a terenului prevăzut la jarțJ ,/Ci$iwbilul înscris în Cartea funciară nr. 216235 - Grădinița nr.256 si bentru îndeolinirea tuturor procedurilor de publicitate imobilia


B-duI Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, secto                                                imb.ro

Art.4 Consiliul Local Sector 2 are obligația ca în termen de 15 zile de la terminarea procedurilor de publicitate imobiliară să transmită Municipiului București, documentația aferentă.

J ’                                                    J

Art.5 Administratorul imobilului va inventaria bunul conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local Sector 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului

General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
București, 31.01.2019

Nr. 33

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

ANCPT


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 2

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 212472 București Sectorul 2A. Partea I. Descrierea Imobilului

Nr. CF vechi :74472

Nr. cadastral vechl;13284/l


TEREN Intravilan

Adresa; Loc. București Sectorul 2, Str Corabeasca(Fosta Parcela Nr.31), Nr. 16, Jud. București

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

212472

208

Descriere:'-"TEREN IN PROPRIETATE(DIN MĂSURĂTORI SUPRAFAȚA DE TE&EN ESTE DE 208 MP)


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

1064853 / 02/11/2007

Contract Vanzare-Cumparare nr. 46, din 01/11/2007 emis de BNP BUCUR NICOLETA;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATECota: 1/1, dobândit prin CUMPĂRARE, cota actuala 1/1

Al

1) CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


C. Partea III. SARCINI.


înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNTCONFORM CU ORIGINAL


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 3


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile In vigoare din cartea funciară originală,, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notarul-publlc-a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum șl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate simt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanța Interna nr.978147/17-10-2017 in suma de-20, pentru serviciul de publicitate Imobiliară cu codul nr. 272.
Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,