Hotărârea nr. 329/2019

HOTARAREnr. 329 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 188/13.09.2007 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN B-DUL SCHITU MAGUREANU NR. 19 SECTOR 1


privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/13.09.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 19 sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1677/19.06.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4970/14.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 125/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 378/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernuiui nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscuiui seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință. încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/13.09.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 19 sector 1;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Art.2 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/13.09.2007, se modifică și va avea următorul cuprins:


4

v&ferj^ri de la bugetul local pentru locuințele lului


"Art.2 Finanțarea investiției se asigură

a_COnsiliului General al M

, .......---------------------1

/ i)

tJRomânia; tel.; 021305 55 00; www.pmb i


proprietate persoane fizice, pentru spatii aflațfe^n adijtiinistrye^a. București - Administrația Fondului Imobiliar și pentru proprietarii persoane juridice, ai spațiilor cu destinația de locuință și/sau ai spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.”


Art.ll în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/13.09.2007, acolo unde apare menționată sursa de finanțare, se va modifica în mod corespunzător.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/13.09.2007, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința

ordinară a Consiliului General al


Municipiului București din data de 26.06.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


niefî\Catana


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 26.06.2019

Nr. 329’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro