Hotărârea nr. 328/2019

HOTARAREnr. 328 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 378/16.12.2009 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU CONSOLIDAREA IMOBILULUI SITUAT IN BUCURESTI, SECTOR 2, STR. PICTOR LUCHIAN NR.12C SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 296/2008


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONFORM CU ORIGINALULHOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Generatal 378/16.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tefini imobilului situat în București, sector 2, str. Pictor Luchian nr. 12C și abrogarea Hotărârii

Consiliului General al Municipiului București nr. 296/2008


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1668/19.06.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4964/14.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 124/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 377/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

In conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuința multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B. nr. 378/16.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 2, str. Pictor Luchian nr. 12C și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 296/2008;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Ho^y^TE:

Art.l Art. 2 al Hotărârii Consiliu^lSprferâj^TMu^


totilui București nr. 378/16.12.2009, se


modifică și va avea următorul cuprins;X"-< r, -jiUL        ,

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, seqtor’Ș București/! omânia; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

"Art.2 Finanțarea investiției se asigură din transferuri de la bugetul local pentru spațiile cu destinația de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice.”

Art.ll în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 378/16.12.2009, acolo unde apare menționată sursa de finanțare, se va modifica în mod corespunzător.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 378/16.12.2009, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.


Claudiu DanieTcatana


SECRETAR GENERAL z ' AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

București, 26.06.2019

Nr. 328’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro