Hotărârea nr. 326/2019

HOTARAREnr. 326 din 2019-06-26 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 12/30.01.2014 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE LA IMOBILUL SITUAT IN STR. BLANARI NR. 2, SECTOR 3 SI A HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 135/11.03.2019 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII-CONSOLIDARE IMOBIL SITUAT IN STR. BLANARI NR. 2, SECTOR 3


privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Str.

Blănari nr. 2, sector 3

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1669/19.06.2019 și al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic nr. 4974/14.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 122/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 375/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 607/2017 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, în vederea finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție la construcțiile cu destinația de locuință multietajată precum și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic și implementarea unor modalități de facilitate la rambursare, cu modificările și completările ulterioare,

  • - Hotărârii C.G.M.B. nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 135/11.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOT ĂRĂȘTE:

Art.l Art.2 al Hotărârii Consiliului General al_Municipiului București nr. 12/30.01.2014, se modifică și va avea următorul cuprins:

asigui^din transferuri de la bugetul local atât pentru spațiile Fondului


"Art.2 Finanțarea investiției se                     ________________________


aflate în administrarea Consiliului General ^l/T^unișipîbliîî^ucurești - Adminis

Imobiliar cât și pentru proprietarul spațiulu/cu aită destinație^decțt cea de locuit."

A £./ / //


............ --. ........

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5'Buoui'e^ți, Bonlânia; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Art.ll în tot cuprinsul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 12/30.01.2014, acolo unde apare menționată sursa de finanțare și defalcarea acestora, se vor modifica în mod corespunzător.

Art.lll Art.l din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.03.2019, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.l Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții - consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3, incluși în anexa 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 12/30.01.2014, cu finanțare de la bugetul local atât pentru spațiile aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București - Administrația Fondului Imobiliar cât și pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuit, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului General al Municipiului București nr. 12/30.01.2014 și nr. 135/11.03.2019, rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ClaudiulpaSECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirBucurești, 26.06.2019

Nr. 326’


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro