>">

Hotărârea nr. 325/2019

HOTARAREnr. 325 din 2019-06-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII << EXTINDERE SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR "FOISOR" >>CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUC

CONFORM CU ORIGINALUL


HOTĂ

privind actualizarea indicatorilor tehnico-econ          enți obiectivului de investiții «Extindere

Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”»

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1687/19.06.2019 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 17347/20.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 121/25.06.2019, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 17/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 374/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții «Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”», conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1CONFORM CU OW


O-ECONOMICI ACTUALIZAȚI


pentru obiectivul de investiții

«EXTINDERE SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE Șl TBC

OSTEOARTICULAR „FOIȘOR”»

Valoarea totală a investiției:


Din care C+M:


- 275.837,18 mii Lei fără TVA

328.996,16 mii Lei cu TVA

137.397,90 mii Lei fără TVA

165.878,83 mii Lei cu TVA

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Municipiului București, prin Administrația