Hotărârea nr. 324/2019

HOTARAREnr. 324 din 2019-06-26 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "CONSTRUIREA AMBULATORIU SPITAL DE BOLI INFECTIOASE SI TROPICALE VICTOR BABES"


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1689/20.06.2019 și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 17054/18.06.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 120/25.06.2019, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 16/25.06.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 373/25.06.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 66 pct. 20 și ale art. 71 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

  • - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-An. 6 aiin. (1), alin. (2) și art. 7 aiin. (2) iii. a) și iii. b) ain instrucțiunea nr. 1/11.04.2019 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), pentru modificarea Instrucțiunii președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:  •

Art.1 Se aprobă indicatorii tehmco-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții "Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se va efectua din bugetul propriu al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 26.06.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,/ O     .<     SECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirrCO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI pentru obiectivul de investiții

”CONSTRUIR AMBULATORIU SPITAL DE BOLI INFECȚIOASE Șl TROPICALE VICTOR BABEȘ”

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:


12.207,79 mii Lei fără TVA

14.490,39 mii Lei cu TVA

9.436,75 mii Lei fără TVA

11.229,73 mii Lei cu TVA


Durata de execuție a lucrărilor: 9 luni.

Sursa de finanțare: bugetul propriu al Municipiului București, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.