Hotărârea nr. 323/2019

HOTARAREnr. 323 din 2019-05-30 PRIVIND COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 149/2016 PRIVIND CONSTITUIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI GENERAL A MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESOl^CT.A Vi.

AS'STVltA P C’rt"'”" tehnica si 5 » JU«fDlCA ' m

QRi^ÎNALuL


HOTĂRÂR

privind completarea Hotărârii Consiliului         al Municipiului București nr. 149/2016

privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 3469/30.05.2019 al Direcției Asistență Tehnică și Juridică;

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (5), precum și art. 54 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 se completează după cum urmează:

  • a) Comisia patrimoniu se completează cu: .       .

1. Domnul Militaru Cătălin Marian, în locul domnului Poșircaru Ion.

  • b) Comisia transporturi și infrastructură urbană se completează cu:

1. Domnul Militaru Cătălin Marian, în locul domnului Poșircaru Ion.

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 rămân neschimbate.

Art.III Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător cu prevederile din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în

Municipiului București din data de 30.05.2019.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro