Hotărârea nr. 322/2019

HOTARAREnr. 322 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT IN VALOARE DE 462.661.949 LEI, IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 35/2019 PENTRU ADOPTAREA UNOR MASURI FISCAL - BUGETARE PRIVIND ACORDAREA UNOR IMPRUMUTURI DIN TREZORERIA STATULUI SI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


romania2019.eu

Hparfu agmân»' Io Ccrw Dxrt

<”M6Cna J't> rV “Sistema p Cl'i

. .z/


HOTĂR

privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 462.661.949 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal - bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice - Serviciul Termoenergetic nr. 638/30.05.2019, Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 7605/30.05.2019 și Direcției Generale Management Proiecte cu Finanțare Externă - Biroul Accesare Fonduri Rambursabile nr. 3348/30.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 118/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg în 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile:

  • - Cap IV din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2007, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal -bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de prevederile art. 1.166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. b), alin. (6) lit. a, pct. 14 și art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contractarea de la Ministerul Finanțelor Publice a unui împrumut din venituri din privatizare în valoare de 462.661.949 lei, cu o maturitate de maximum 20 ani.

Art.2 Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru plata subvențiilor restante aferente furnizării energiei termice cererea pentru autorizarea contractării îm Urgență a Guvernului nr. 35/2019.

ație, pentru care va fi întocmită a prevederilor Ordonanței dB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectorRoJ

CONFORM CU ORIGINALULArt.3 Se împuternicește Primarul General Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Municipiului rești, termenii și condițiile împrumutului, Convenția de împrumut, precum și orice alteHriodificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare


poate deveni necesară în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare și derularea Convenției de împrumut.

Art.4 Din bugetul local al Municipiului București se asigură integral plata serviciului anual al datoriei publice locale aferent împrumutului prevăzut la art. 1.

Art.5 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Municipiului București următoarele date:

  • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

  • b) valoarea împrumutului contractat în valuta de contract;

  • c) gradul de îndatorare a Municipiului București;

  • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

  • e)  dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

  • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art.6 Direcția Generală Economică, Direcția Generală Servicii Publice, Direcția Generală Management Proiecte cu Finanțare Externă și celelalte direcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂBucurești, 30.05.2019

Nr. 322B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SECRETAR GENERAL

NOTĂ


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CABINET SECRETAR GENERAL

05. II

NR...............

20........LUNA..

. 2019

....ZRJA..C&


pentru îndreptarea erorii materiale

din Hotărârea C.G.M.B. nr. 322/30.05.2019

în conformitate cu prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se rectifică eroarea materială din preambulul Hotărârii C.G.M.B. nr. 322/30.05.2019 privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 462.661.949 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal - bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în sensul că s-a redactat eronat Legea finanțelor publice locale nr. 273/2007., cu modificările și completările ulterioare, în loc de Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.


UREȘTI