Hotărârea nr. 321/2019

HOTARAREnr. 321 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 6 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU INSPECTORATUL SCOLAR SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI CASA CORPULUI DIDACTIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN VEDEREA DERULARII SI COFINANTARII PROIECTULUI "KEY ACTION 3: SOCIAL INCLUSION AND COMMON VALUES: THE CONTRIBUTION IN THE FIELD OF EDUCATION, TRAINING AND YOUTH" CU TITLUL "ME AND YOUR STORIES (MYS)"

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului legii, cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlaral Municipiului Bucureștrși Casa Corpului Didactic al Municipiului București, îrf vederea derulării și cofinanțării proiectului "Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth" cu titlul "Me and Your Stories (MYS)”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2474/08.05.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 27/29.05.2019, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 9/29.05.2019 si raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 372/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 125/18.04.2012019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 în vederea asocierii/cooperării dintre Primăria Sector 6 prin administrația Școlilor Sector 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București, pentru derularea și cofinanțarea proiectului "Key Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth” cu titlul "Me and Your Stories (MYS)”;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 6 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Școlar Sector 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic al Municipiului București, în vederea derulării și cofinanțării proiectului "Key Action 3: SogiaT'ȚnclusîtxL and Common Values: the

Contribution in the Field of Education, Traii (MYS)”.                                   i


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 Bu

Art.2 Cheltuielile aferente cooperării prevăzute la art. 1 se vor încadra, potrivit legii, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Consiliul Local Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro