Hotărârea nr. 320/2019

HOTARAREnr. 320 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 DE A COOPERA CU ADMINISTRATIA MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC IN SCOPUL FINANTARII SI REALIZARII IN PARTENERIAT A PROIECTULUI DE INTERES PUBLIC ROMANIA PARC 2018

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


romania2019.eu

xiwjr «tnârtN k> Conalu IMrt EjwwHOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București de a coopera cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în scopul finanțării și realizării în parteneriat a proiectului de interes public România Parc 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2453/1654/09.05.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 26/29.05.2019, raportul Comisiei cultură și culte nr. 31/29.05.2019, raportul Comisiei pentru comerț, turism și protecția consumatorului nr. 10/29.05.2019, raportul Comisiei ( economice, buget, finanțe nr. 114/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 371/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 București nr. 63/2019 expresă a Consiliului Local al sectorului 4 de a se asocia cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală România Parc 2018

Având în vedere adresa Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic nr. 1654/06.05.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONFORM CU ORIGINALUL ; CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUBE-

HOTĂRĂȘTE:Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului coopera cu Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turiști copul finanțării și rec parteneriat a proiectului de interes public România Parc 2018.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic și Consiliul Local Sector 4 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

1

\

\ \

1 ț

I

<1