Hotărârea nr. 32/2019

HOTARAREnr. 32 din 2019-01-31 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI 10190 DIN ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 186/2008 REFERITOARE LA IMOBILUL LAC GRIVITA, SECTOR 1, BUCURESTI, IN VEDEREA INTABULARII


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

’ j

| CONFORM CU C

i

I


HOTĂRÂRE Ș

privind modificarea poziției 10190 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al

Municipiului București nr. 186/2008 referitoare la imobilul Lac Grivița, sector 1, București, în vederea intabulării

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 725/17.01.2019;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu nr. 12/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 35/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 41 alin. (7) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu ( modificările și completările ulterioare;

  • - art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c). art. 45 alin. (3) și art 120 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Poziția nr. 10190 din Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București, se va modifica în sensul înscrierii suprafeței reale de 797979 mp a imobilului Lac Grivița, sector 1, București, potrivit planului anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilul prevăzut la art. 1 se va înscrie în cartea funciară specială a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului <         București vor aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.roNr. crt.

Cod clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii, după caz, al dării în folosință

Valoare inventar RON

Situația juridica

Elemente de identificare descriptive

Adresa                      Vecini

Tip artera

Denumire artera

Nr. Postai

S ec to r

Tip act

Nr./data

Er

i

1

2

3

4

5

6

7

10190

LAC GRI VITA

797979MP

CARTIER

DAMAROAIA ' STRAULESTI

1

N - str. Drumul Piscul Sadului, F'roprietăți particulare

V- Sos București Targoviste: E-Proprietăți particulare;

S - Proprietăți particulare;

1972

2443664,

81

Hotărâre

87/2004

CC


ANEXA NR. 1.35 Ia regulament

Pian de atnplasament și delimitare a bunului imobil

1:2000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

Adresa imobilului

»

797979 mp

Lac Grivița

Cartea Funciară Nr,

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Sector 1, București

A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața

(mp)

1

HB

797979

Teren neî^irej^igcțj^^^ >

Total

797979

B. Date referitoare la construcții

Cod. Constr.

Destinația

Suprafața construită la sol       (mp)

Mențiuni/"--

-- CI

60

Baraj, suprafața construiță desfășurată = 60 mp

Total

60

Suprafață totală măsurată a imobilului = 797979 mp Suprafața din act * 530000 mp

/''TCcure ^ȘMeutant;      ---

/<■      SC figOTOP SRJz^^exficufe

/r ^Jng?gojbcea't§M‘gi^%^mia           \

//      OE c            b^^.TTFTCatJJZț»

CcSfinr. esțgcntăreâ-măsurăto^srdă terertcbMJBfiSâeâ împlinirii documentației cadjisteaRji corespfifldentaracesteia L \

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrata și atribuirea numărului cadastral.

Semnătura ți parafa Data...................

X^^^^Datari^d^T^  C°jocc^ e

Ștampila pCPI