Hotărârea nr. 319/2019

HOTARAREnr. 319 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA CU MEGA IMAGE S.R.L. SI BISERICI DIN SECTORUL 1 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SCOPUL REALIZARII IN COMUN AL UNOR SERVICII SOCIALE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

CONFORM CU ORIGINA!


HOTĂRÂRE /

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al SectdroîuîT al Municipiului București să hotărască cu privire la asocierea cu Mega Image S.R.L. și biserici din Sectorul 1 al Municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții nr. 1093/20.05.2019 și al Direcției Generale de Asistență Socială nr. 2164/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 25/29.05.2019, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 15/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 370/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 București nr. 436/19.12.2018 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al sectorului 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu Mega Image S.R.L. și biserici din Sectorul 1 al Municipiului București, în scopul realizării în comun a unor servicii sociale;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 383/2015 pentru aprobarea Strategiei Naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015 - 2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015 - 2020;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres București să hotărască cu privire I Sectorul 1 al Municipiului București, îi/j sct/p


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013. sal al Sectorului 1 al Municipiului zMega Image S.R.L. și biserici din i^ă^i^'ipomun a unor^" r^icii sociale. “

£
Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București și Consiliul Local Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro