Hotărârea nr. 318/2019

HOTARAREnr. 318 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 7 DIN HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 174/2011 PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE ALE UNOR SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA MUNICIPALITATII, PRIN ADMINISTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


1.


HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliuluj


174/2011 privind aprobarea structurii organizatoricele u municipalității, prin Administrația Spitalelorene\ăl al Municipiului București nr. spitale aflate în administrarea


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 5244/1/14.05.2019;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 14/29.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 369/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de nota de fundamentare nr. 13348/13.05.2019 a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Luând în considerare avizul conform nr. 12771/03.05.2019, emis de către Ministerul Sănătății, privind structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos”;

In conformitate cu prevederile:

  • - art. 18 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 3 și art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.I Se aprobă modificarea anexei nr. 7 - "Structura organizatorică a Spitalului de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos” din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 174/2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.ll Articolul 7 și anexa nr. 7 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

Art.III Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. Constantin Gorgos” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.