Hotărârea nr. 316/2019

HOTARAREnr. 316 din 2019-05-30 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 10/2018, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE SI HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 829/2018


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane nr. 5717/1/24.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 112/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 367/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 25200/2019; în conformitate cu prevederile:

Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 188/1999 (r2), privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se înființează Serviciul Control Financiar Preventiv prin reorganizarea Compartimentului Control Financiar Preventiv din cadrul Direcției Financiar Contabilitate, Buget, ca structură distinctă în cadrul acesteia, condus de un șef serviciu.

(2) Salariații din cadrul Compartimentului Control Financiar Preventiv se reîncadrează în Serviciul Control Financiar Preventiv.

Art.II Se înființează un post de director executiv adjunct în cadrul Direcției de Mediu.

Art.III (1) Se deființează 3 posturi vacante de execuție de funcție publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, după cum urmează:

  • a) Poziția nr. 129 din statul de funcții aprobat - expert (S) grad profesional principal

  • b) Poziția nr. 854 din statul de funcții aprobat - expert (S) grad profesional superior

  • c)  Poziția nr. 1023 din statul de funcții aprobat - auditor (S) grad profesional superior

(2) Se înființează un post - funcție publică de execuție de expert I grad profesional superior la Serviciul Urmărire Lucrări din cadrul Direcției Generale Investiții - Direcția Urmărire Proiecte.

Art.IV Numărul de posturi al aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului

București rămâne de 1270.


Art.V Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Consiliului General al Municipiului București nr. 10/ statul de funcții al aparatului de specialitate al ț^r


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Româniaj^^V?^ p!ț5^Ș6T)£>! Consiliului General al Municipiului București nr. 829/2018 se modifică și completează în consecință conform ari. 1-3 din prezenta hotărâre.

Art.VI Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 829/2018 rămân neschimbate.

Ari.VII De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se stabilește un termen de 30 de zile, în vederea aplicării procedurilor legale prevăzute de art. 107A1 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare.

Art.VIII Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


București, 30.05.2019

Nr. 316


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro