Hotărârea nr. 315/2019

HOTARAREnr. 315 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE ALOCATE DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PRIN BUGETUL AUTORITATII PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR A MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL, PRECUM SI A MODELULUI DE CONTRACT-CADRU DE FINANTARE NERAMBURSABILA A ACTIVITATILOR NONPROFIT DE INTERES LOCAL, POTRIVIT LEGII NR. 350/2005, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARECONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București, prin bugetul Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, precum și a Modelului de Contract-cadru de finanțare nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției de Mediu nr. 1604/01.03.2019 și al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a Municipiului București nr. 520/22.02.2019;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului nr. 9/29.05.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 111/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 366/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa Autorității pentru Supravegherea Animalelor a Municipiului București nr. 498/22.02.2019, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 1345/22.02.2019;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lif. â) șt.art. 45 alin^ (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică l^gâlă modificările și completările ulterioare,


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BU HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului București pentru activități nonprofit de interes local, potrivit Legii nr./ ulterioare, prevăzut în anexa hotărâre.

cu modificările și completările feAparte integrantă din prezentaArt.2 Se aprobă Contract-cadru de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului București a activităților nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005 cu modificările și completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se împuternicește directorul general al Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a Municipiului București să semneze contractele de finanțare nerambursabilă.

f

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

Claudiu,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ClaudiujDajniel Catar


București, 30.05.2019

Nr.315 '

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir
\n

Anexa 1HCA O   3/5(10.o?.2â|<

AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA Șl PROTECȚIA ANIMALELOR

A.S.P.A

REGULAMENT

CAPITOLUL I - Dispoziții generale

CAPITOLUL II - Procedura de solicitare a finanțării

CAPITOLUL III - Criterii de acordare a finanțărilor ncrambursabile

CAPITOLUL IV - Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare și selecție a proiectelor

CAPITOLUL V- Procedura evaluării și selecționării proiectelor

CAPITOLUL VI - încheierea contractului de finanțare nerambursabilă

CAPITOLUL VII - Procedură privind derularea contractelor de finanțare

CAPITOLUL VIII - Procedură de raportare și control

CAPITOLUL IX - Sancțiuni

Anexe in vederea aplicării regulamentului:

Anexa 1 - Formular de cerere de finanțare

Anexa 2 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 3 - Declarație de imparțialitate a beneficiarului

Anexa 4 - Model CV

Anexa 5 — Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 6 - Categorii eligibile și neeligibile

Anexa 7 - Formular pentru raportări intermediare și finale

Anexa 8 — Adresă de înaintare a raportului intermediar sau final

Anexa 9 - Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecționare.

Anexa 10 - Ghidul solicitantului

Anexa 11 - Declarație pe propria răspundere privind aportul propriu de cel puțin 10% din valoarea totală a finanțării.

Anexa 12 - Declarație de Parteneriat

Anexa 13 - Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor efectuate

Anexa 14 - Declarație privind conflictul de interese

Anexa 15 - Declarație privind confidențialitateaCAPITOLUL I - Dispoziții generale

Scop si definiții:

Art. 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, acordate de la bugetul local al Municipiului București, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor București (ASPA).

Art. 2. In înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitatea care produce un profit în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică:

 • b) autoritate finanțatoare - Consiliul General al Municipiului București, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor București (ASPA).

 • c) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă, conform Anexei 6 la regulament;

 • e) contract de finanțare neranibursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între Consiliul General al Municipiului București, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor București, în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiar;

 • f) finanțare neranibursabilă - alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial și persoane fizice a unor activități nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni sau programe de interes public la nivelul Municipiului București:

 • g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituțiilor publice finanțate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituțiilor publice și credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorități ale administrației publice locale, precum și împrumuturi interne contractate de autorități ale administrației publice locale;

 • h) solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect, in condițiile prezentului regulament.

Art.3. (1) Solicitanții care pot participa la procedura de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă sunt persoane fizice sau juridice tară scop patrimonial - asociații și fundații - în conformitate cu prevederile legislației în domeniu.

 • (2) Organizațiile solicitante pot acționa individual sau asociate într-un consorțiu cu alte persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial. Partenerii solicitanților trebuie să satisfacă aceleași criterii de eligibilitate ca și solicitanții. Solicitantul va fi organizația conducătoare

  lider") și, în cazul selecției, va lementarea proiectului, iar beneficiarul fifi partea contractantă ("Beneficiarul”). Partenerii participă la prc^ătjrea^v costurile angajate sunt eligibile în același mod ca și c nerambursabile.

rffORIGlNALU1.


 • (3) Partenerii eligibili sunt:

 • - organizații neguvemamentale fără scop patrimonial, care bunăstarea animalelor, în conformitate cu prevederile legislației î

 • - persoane fizice care pot participa la pregătirea implementării proiectului

 • - instituții de învățământ care pot contribui semnificativ la implementar

 • (4) Parteneri neeligibili: partide politice, asociații profesionale, persqănej sau instituții de invatamant (societari distribuitoare de profit și autorități /h


Art. 4. Finanțările nerambursabile acordate se vor utiliza de către beneficiari numai pentru programele și proiectele de interes public local, inițiate și organizate de către acestea în completarea veniturilor proprii, a celor primite sub formă de donații și sponsorizări sau a oricăror alte surse de venit realizate.


Domeniu dc aplicare:

Art.5. Prevederile prezentului regulament se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului București, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor București, cu excepția organismelor prestatoare de servicii publice și de interes local al Municipiului București.

Art.6. Prezentul regulament nu se aplică fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și a animalelor aflate în pericol și nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.

Art.7. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările ulterioare.


Art.8. Potrivit dispozițiilor prezentului regulament, nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului, fapt constatat de către comisia de evaluare a proiectelor, ulterior analizei documentației depuse de aplicant.

Art.9. Constatarea situațiilor care nu intră sub incidența prezentului regulament se tace de către Comisia de evaluare și selecționare, ulterior analizei documentației depuse de solicitant.

Art. 10. Obiectiv general

 • (1) Programul de finanțare nerambursabilă își propune sa sprijine inițiative și acțiuni în domeniul soluționării integrate a problemei animalelor abandonate si fara stapan pe domeniul public de pe raza Municipiului București.

 • (2) Municipiul București, prin Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor București (ASPA) își propune să aloce fonduri în conformitate cu prevederile Legii nr.

categorii de proiecte pentru care se aplică prezentului regulament:


a)


b)


 • c)

 • d)e)


g)


h)


i)


j)


Proiecte inițiate de sectorul neguvemamental în vederea dezv caic au ca scop protecția și bunăstarea animalelor;

Promovarea drepturilor animalelor și a sancțiunilor care sunt legale în domeniul protecției animalelor;

Prevenirea și combaterea abandonului animalelor;

Responsabilizarea și educarea societății civile cu privire la m animăluțele, pentru a avea o comunitate pet friendly, așa cum sunt muTte din orașele europene;

Evenimente care au ca scop sensibilizarea opiniei publice și crearea unui reflex de simpatie în ceea ce privește situația câinilor fără stăpân;

Promovarea beneficiilor folosirii animalelor în diverse terapii, precum și în activități asistate de animale, pentru persoane cu nevoi speciale;

Activități de selectare și dresare a cățeilor din adăposturile ASPA în vederea folosirii acestora ca și câini utilitari pentru diverse activități de utilitate publică;

Acțiuni de socializare și dresare a tuturor cățeilor din adăposturile municipalității pentru a-i obișnui cu oamenii și a le crește șansele de adopție;

Proiecte ce au ca scop schimbarea mentalității colective a cetățenilor din București față de actul de adopție;

Campanii de responsabili capitală europeană;
•ilor animalelor într-o


k) Implementarea conceptului de matching și educarea oamenilor care vor să adopte despre cum trebuie să își aleagă animăluțele de companie, ceea ce va duce la evitarea retumării câinilor adoptați;

 • l)  Programe de utilitate publică ce vor consta în acțiuni de valorificare a potențialului pe care îl reprezintă animalele abandonate - resursă socială și instituțională pentru educație școlară, civică și instituțională, într-o societate dezumanizată, cum ar fi:

Socializarea copiilor instituționalizați din centrele de copii ale Primăriei Municipiului București

Socializarea copiilor cu diverse dizabilități din centrele pentru persoane cu nevoi speciale Activități în centrele de seniori folosind animale pregătite special în acest sens

Folosirea animalelor în scopuri educaționale în școli și licee, precum și în alte instituții, cum ar fi programe de reabilitare în penitenciare

m) Programe și activități terapeutice pentru copii și adolescenți care suferă de afecțiuni oncologice sau dizabilități fizice, motorii și de vedere, sindrom down, tulburări de spectru autist și pentru vârstnici;

n) Campanii de conștientizare a cetățenilor cu privire la problemele generate de abandonul animalelor;

o)


P)


q)


r)

s)


Proiecte de educație pentru posesorii de animale de companie din Capitală, în vederea creșterii nivelului de educație civ ică și responsabilitate a acestora, având ca scop respectarea condițiilor sanitar-veterinare de bunăstare și protecție a animalelor;

Campanii de informare și de conștientizare a cetățenilor din Municipiul București cu privire la importanța sterilizării animalelor;                                                           —

Proiecte care au ca scop creșterea numărului de adopții a cățeilor din adăposturile ASPA, prin promovarea beneficiile adoptării câinilor comunitari, a oportunităților motivaționale, educaționale și recreaționale care au un impact pozitiv în ceea ce privește creșterea calității viețui Proiecte de prevenire și combatere a actelor de violență și de cruzime împoțpVa Efectuarea de studii, cercetări, prognoze în domeniul te

te

măsuri și activități de educare, organizare și dezvoltare interacțiunea om-animal, pentru o Capitală pet frienclly,ceeaț celelalte localități din țară;

activități de identificare a nevoii sociale comunitare în interacțiunea cu animalele tară stăpân; activități de informare despre drepturile și obligațiile posesorilor de animale de companie din București;

acțiuni de conștientizare și sensibilizare socială cu privire la problemele animalelor fără stăpân; campanii de promovare a terapiilor cu animale, în cazul persoanelor cu nevoi speciale;

campanii de informare și educație a tinerilor asupra normelor și regulilor de conduită într-o societate unde conviețuim alături de animale, precum și asupra problemelor de sănătate pe care animalele le pot genera în cazul unei igiene deficitare;

activități și servicii de consiliere cu privire la alegerea unui animal de companie, pentru reducerea abandonului animalelor;

efectuarea de studii, cercetări, prognozej Mjeniul folosirii animalelor în terapii pentru grupuri i^uYeaîdc^bi^f'crințe, seminarii, evenimente de diseminare a


(3) Activități eligibile: a)


 • b)

 • c)


 • d)

 • e)

 • f)


g)


h)


vulnerabile de cetățeni, precum și o


informațiilor către publicul țintă; /
1FORNiCU ORIGINALUL
t) orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea impactului pe care îl au acțiunile noastre directe și indirecte asupra animalelor și a suferințelor pe care le cauzăm acestora, precum și a măsurilor și acțiunilor care duc la crearea unui climat armonios de conviețuire dintre cetățenii Capitalei și animalele fără stăpân din București.

Principii de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilâ:

Art.l 1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă sunt:

 • a) libera concurentă, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică/juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condițiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c) transparenta, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • d) tratamentul exal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea finanțării nerambursabile, astfel încât, orice partener eligibil să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate, urmărind realizarea unui interes general, regional sau local, nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la ASPA în decursul aceluiași an fiscal;

 • f) neretroacti vi ta tea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinantarea, în sensul că finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului.

  Art. 12. Pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă în decursul unui an fiscal.

  Art.13. In cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare.

  Art. 14. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program ori proiect în baza unei contract/ acord/ protocol încheiat între părți, ulterior aprobării prin hotărâre a Consiliului General aLMunicipiului București.

  Art. 15. Comisia de selecție și evaluare va decide, înainte de proc alocată pentru finanțări nerambursabile la nivelul unui exerc finantabile pentru același solicitant.                             (t

  I  funcție de suma maxim de proiecte


  1 HÎ* A

  O

  A-j,

  Art.16. Programele și proiectele sociale de interes public vor fi sefecțronate pentru finanțare în cadrul limitelor unui fond anual aprobat de către Consiliul General al Municipiului București, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

  Art.l7. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu cel puțin 10% din valoarea totală a proiectului.

  Art. 18. Finanțarea acordată de Municipiul București, prin ASPA. în baza prezentului regulament, nu va putea fi folosită pentru acoperirea de către solicitant a cofinanțării sale într-un proiect cu finanțare publică românească (guvernamentală ^au J^cală), sa proiecte similare cu prezenta.


  Prevederi bugetare


  îm cu originalul  unor Jicitații deInformarea publică si transparenta decizională

Art.19. Procedurile de planificare și executare a plafoanelor de cheltuieli privind finanțările nerambursabile, desemnarea membrilor comisiei de evaluare și selecționare, ghidurile de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă, contractele de finanțare nerambursabilă semnate de autoritatea finanțatoare cu beneficiarii precum și rapoartele de execuție bugetară privind finanțările nerambursabile, constituie informații de interes public, potrivit dispozițiilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Capitolul II - Procedura de solicitare a finanțării

Art.20. Atribuirea contractelor de finanțare ncrambursabilă se face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea condițiilor instituite prin prezentul regulament. Art.21 Procedura de selecție a proiectelor organizată de ASPA va cuprinde următoarele etape:

 • a) publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b) publicarea anunțului de participare conform Legii 350/2005, a termenului limită de depunere și a întregii documentații necesare (și pe site-ul instituției); termenul limită de depunere nu poate fi mai devreme de 30 de zile de Ia data publicării anunțului de participare sau, după caz, conform legislației în materie;

 • c) depunerea proiectelor se va face în termenul stabilit, la sediul ASPA;

 • d) verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • e) evaluarea propunerilor de proiecte:

 • f) comunicarea rezultatelor;

 • g) soluționarea contestațiilor;

 • h) înaintarea proiectelor selecționate spre aprobarea Consiliului General al Municipiului București;

 • i) aprobarea proiectului prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București și încheierea contractului/ contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • j) publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă prin afișare pe pagina de internet și la avizierul propriu al ASPA:

Art.22. Documentația de solicitare a finanțării, redactată în limba română, se va depune în două exemplare (original și copie) precum și în format electronic (pe suport fizic) la sediul ASPA;

Ari.23. Fi opunerea de proiect va cuprinde indicatori minim obligatorii din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

Art. 24. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei și poate fi majorat prin surse de finanțare suplimentare obținute de beneficiar, pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă. Suma decontată nu poate fi mai mare decât suma aprobată în cererea de finanțare.

Art.25. (1) Numărul de participanți la procedura de selecție de proiecte nu este limitat.

 • (2) în cazul în care există un singur participant, ASPA va repeta procedura de selecție de proiecte.

 • (3) în situația în care, în urma repetării procedurii de selecție de proiecte, numai un singur participant a depus propunerea de proiect, ASPA are dreptul de a atribui contractul de finanțare nerambursabilă acestuia, în condițiile legii.


 • (4) Nu este permisă depunerea propunerilor de proiect după data limită sta publică și comunicată prin anunțul de participare.

  ORIGINALUL


Art. 26. Documentația solicitanților va conține următoarele acte:

 • a)  formularul de solicitare a finanțării, conform anexei 1;

 • b) bugetul de venituri și cheltuieli al programului/proiectului, cdnform anexei

 • c) buget narativ - buget prii\care vor '

 • d) declarația pe proprie^ăsp\hjdere/fcdDfo

  vw \ *\\\

  < V v J


  e)


  g)


  h)


  i)


  j)


  k) D

  m)

  n)


declarația de imparțialitate a solicitantului, semnată de reprezentanții legali, prin care se angajează că până la data semnării contractului de finanțare ncrambursabilă va prezenta documentele (dovezile) existenței surselor de finanțare proprii, care să ateste contribuția de cel puțin 10% din valoarea totală a finanțării, prin prezentarea unor documente cum ar fi: scrisori de intenție din partea terților, contracte de sponsorizare, bugetul de venituri și cheltuieli al solicitantului, document financiar emis de către o instituțsie bancară, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți.

actul constitutiv, statutul și certificatul de înregistrare fisclă, actele doveditoare ale sediului organizației solicitante și actele adiționale, după caz;

extras de cont emis de către o instituție bancară prin care să se confirme numărul de cont al solicitantului, menționat în cererea de finanțare;

certificat fiscal emis de Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei de Sector din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local;

situațiile financiare anuale la data de 31 decembrie a anului precedent, înregistrate la administrația finanțelor publice; în cazul în care acestea nu sunt finalizate, se vor depune situațiile aferente exercițiului financiar anterior;

documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorități publice sau cu organizații guvernamentale și neguvemamentale, dacă este cazul;

declarație pe proprie răspundere a solicitantului. Anexa 2 a regulamentului; declarația de imparțialitate a beneficiarului, conform Anexei 3 a regulamentului-: CV-urile echipei de proiect, in format Europass, Anexa 4 a regulamentului;          >,

alte documente considerate relevante de către aplicant.

Art. 27. Documentația solicitanților persoane fizice va conține următoarele acte

 • a)

 • b)

 • c) • d)

 • e)


O g)


 • i)

j)


formularul de solicitare a finanțării, conform anexei 1;

bugetul de venituri și cheltuieli al prograniului/proiectului, conform anexe dovada existenței surselor de finanțare proprii, sau oferite de terți, din disponibilităților bănești reprezentând cota proprie de finanțare a aplicant din partea terților; contracte de sponsorizare, bugetul de venituri și cheltUieH-^Torgânizatorului. document financiar emis de către o instituție bancară, alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;

declarația persoanei fizice, conform Anexei 2;

extras de cont emis de către o instituție bancară prin care să se confirme numărul de cont al solicitantului, menționat în cererea de finanțare, precum și dacă acesta este blocat sau nu;

CV-ul coordonatorului de proiect, în format Europass;

certificat fiscal emis de Serviciul Impozite și Taxe din cadrul Primăriei de Sector din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către Stat și bugetul local;

certificat de atestare fiscală emis de către Agenția Națională de Administrare Fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are obligații de plată restante la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, dacă este cazul;

declarația de imparțialitate a beneficiarului, conform Anexei 3 a regulamentului;

documente privind colaborarea sau parteneriatul cu alte autorități publice sau cu organizații guvernamentale și neguvemamentale, dacă este cazul;

copie după actul de identitate, cu mențiunea Conform cu originalul a Biroului Juridic, Contencios, Resurse Umane din cadrul ASPA;

1)


buget narativ prin care vor fi fundamentate toate categoriile de cheltuieli prevăzute;

m) documente din care să reiasă pregătirea profesională în specialitatea proiectului;

n) alte documente considerate relevante de cjj

h)


k)Capitolul III - Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile

Art. 28. Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii minimale de selecționare:

 • a) programele și proiectele sunt de interes public local;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a beneficiarului finanțării prin: experiență în domeniul administrării altor programe și proiecte similare; identificarea beneficiarilor implementării proiectului; capacitatea resurselor umane de a asigura desfășurarea programului sau proiectului la nivelul propus; experiență în colaborarea, parteneriatul cu autoritățile publice, cu alte organizații guvernamentale și neguvemamentale din țară și din străinătate, după caz.

Art.29. Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării, la acordarea punctajului fiind prioritare:

- relevanța proiectului propus, prin raportare la obiectivele programului și prin nevoia identificată la nivelul Municipiului București pentru anul în care se desfășoară sesiunea de atribuire; claritate în alcătuirea planului de acțiune; realismul bugetului și corelarea acestuia cu activitățile prevăzute; dimensiunea impactului previzionat.

Art.30. Toate cererile selecționate în urma trierii sunt supuse evaluării specifice de evaluare:

p o


Criterii de evaluare


 • 1. Relevanță si coerență

  • 1.1. Cât de convingător este descrisă problema ab


  • 1.2. Cât de relevante sunt obiectivele proiectului în raport cu problema descrisă (obiective

SMART)?_______________________________________       ____________

 • 1.3. Cât de clar definit și strategic este ales grupul/ grupurile țintă ?_______________________

 • 1.4. în ce măsură proiectul conține elemente specifice care adaugă valoare (ex. soluții

inovatoare, modele de punere în practică, continuarea unei tradiții etc.)___________________

 • 1.5. In ce măsură tema proiectului se încadrează în prioritățile Strategiei pentru Protecția

si Bunăstarea Animalelor in Municipiul București ?_____________________________________

 • 2. Metodologie__

  • 2.1. Cât de necesare, realiste și coerente între ele sunt activitățile propuse în cadrul

proiectului?_________________________________________________________________________________

 • 2.2. Cât de clar și realist este calendarul activităților?________________________________________

 • 2.3. Cât de coerente sunt activitățile propuse cu obiectivele proiectului ?

(coerență=obiective-activități-rezultate-impact în rândul grupului țintă și al comunității)

 • 2.4. Cât de coerente sunt rezultatele prognozate ale proiectului cu activitățile propuse ?

 • 2.5. Cât de relevant este nivelul de implicare al partenerilor din proiect ?

Notă: dacă nu există parteneri, acest punctaj va fi 1__________________________________

 • 3. Durabilitate________________________________________________________________________

  • 3.1. In ce măsură proiectul va avea un impact durabil asupra grupului/ grupurilor țintă ?

3.2 In ce măsură activitățile proiectului vor putea fi continuate și după încheierea acestei finanțări?___________________________

3.3. In ce măsură proiectul conține

(devine model pentru alte proiectq)


4. Buget și eficacitatea costurilor

20

4.1. în ce măsură bugetul este clar, realist și detaliat pe capitole de cheltuieli ?

5

4.2. în ce măsură sunt necesare cheltuielile estimate în raport cu activitățile propuse pentru implementarea proiectului ?

5

4.3. Cuantumul contribuției proprii:

10

- 10- 15%

3

- 15-25%

7

- 25 - 50%

8

- peste 50%

10

5. Capacitatea manageriala si cunoștințele de specialitate:

15

5.1. Experiența manageriala a aplicantului in domeniul respectiv

5

5.2. Cunoștințele de specialitate ale aplicantului (cunoașterea problemelor vizate)

5

5.3 Capacitatea manageriala curenta a aplicantului (incluzând echipa de proiect si abilitatea de a gestiona bugetul proiectului)

5

Punctaj maxim

100

Notă : Nu poate fi luat în considerare spre finanțare un proiect care nu a întrunit un minim de 70 de puncte.

Nu sunt selecționate programele sau proiectele aflate în una dintre următoarele situații:

 • (1) «a) documentația prezentată este incompletă și nu respectă prevederile prezentului regulament;

 • b) solicitanții au conturile bancare blocate;

 • c) solicitanții nu au respectat un contract de finanțare anterior (în acest caz le va fi suspendat dreptul de a participa la atribuirea de finanțare pe o perioada de un an de zile);

 • d) solicitanții au prezentat declarații inexacte la sesiunea anterioară;

 • e) solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată exigibile a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul stat, bugetul local, precum și bugetul asigurărilor sociale de stat;

 • f) furnizează informații false în documentele prezentate;

 • g) au comis o gravă greșeală în materie profesională sau nu și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă, în măsura în care autoritatea finanțatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

b) face ohiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare. în conformitate cu prevederile legale în vigoare:

 • i) solicitanții nu au prevăzut în statutul organizației, activitatea corespunzătoare domeniului la care doresc să participe;

 • j) solicitanții nu au sediul, domiciliul sau filiala în București.

  solicitarițiior

  —: vederi lor alin • (2) Comisia de selecție și evaluare are dreptul să ceară suplimentare care dovedesc eligibilitatea propunerilor în sensul .

I?

kxWORRfl CU ORIGINALI


Capitolul IV - Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare și se

Art.31. Evaluarea și selecția solicitărilor se va face de către Comisia

Art.32. Comisia de evaluare și selecționare va fi formată din șa£ț mbri, respectiv patru consilieri generali (numiți prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București) și trei angajați ai ASPA (numiți prin decizie a Directorului General al ASPA). Comisia este legal întrunită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membri.

Art. 33. Fiecare membru al comisiei va semna^Jeclarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în Anexa 9 a Regulamentului, o declaj confidențialitatea.


Art. 34. Ședințele comisiei sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei.

Art. 35. Președintele comisiei va asigura convocarea și prezenta membrilor comisiei, în termen de 3 zile de la data comunicării de către secretariatul comisiei, a problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

Art. 36. (1) Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

participă la ședințele de evaluare;

verifică îndeplinirea de către solicitant a conformității administrative și a criteriilor de eligibilitate și le comunică secretariatului comisiei, care va completa lista de verificare de mai jos:

CONFORMITATE ADMINISTRATIVA SI ELIGIBILITATE_________

 • 1. Termenul limită de depunere

a fost respectat____________________

 • 2.  A fost folosit formularul potrivit de cerere de finanțare nerambursabilă, respectiv cel publicat pentru această sesiune

 • 3. Este inclusă o copie alături de

original____________________________

 • 4. Fiecare partener a completat

și a semnal o declarație de parteneriat conform prevederilor din Ghidul Solicitantului li aceasta este inclusă în propunere, dacă este cazul______

 • 5.  Bugetul este prezentat în formatul solicitat, este exprimat în RON, este conform cu prevederile din Ghidul solicitantului (Vezi Anexa nr. 5_) și este inclus în propunere

 • 6.   Durata proiectului este

conform perioadei maxim permisă______________________

 • 7. Declarațiile solicitantului au

fost completate și au fost semnate (Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 11 la prezentul Regulament)_________________

 • 8. Contribuția solicitantului este de minimum 10 % din valoarea finanțării
Date administrative

Numele solicitantului

Statutul legal

Data înființării organizației

Partener

Nume:

Titlul propunerii

9. Documentele suport sunt atașate

10. Solicitantul este eligibil

---------

11. Partenerul (ii) este/sunt

Z'-V

/7^‘v3'6'

L        ---

eligibil(i) (dacă este cazul)

n'.T’.ECl

A ' •'   \\

v- ■; J

12. Proiectul se încadrează într-unul din domeniile programului

1'4 fa TEHÎ-I'

------------------------------- x------r-r

0 \ A
analizează și evaluează tehnic și financiar, propunerile de proiecț#s criteriile;

semnează grilele de evaluare și listele cu propuneri de finanțares,

stabilesc sumele, reprezentând finanțări nerambursabile, în funcție de punctajul obținut în baza criteriilor de evaluare;

stabilesc punctajul final al proiectelor. Acesta va fi suma aritmetică a punctajelor acordate de către fiecare membru al comisiei de evaluare.

păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul Comisiei.

(2) Componența Secretariatului executiv va fi aprobat prin decizie a Directorului General al ASPA.

Secretariatul executiv al Comisiei de selecționare și evaluare va fi format din 3 (trei) membri, care vor elabora și înainta spre avizare documentația de specialitate aferentă proiectelor aprobate de membrii Comisiei antemenționate.

 • a) Secretariatul executiv al Comisiei are următoarele atribuții:

 • - asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a VI- a, precum și pe site-ul instituției a anunțurilor privind Programul anual al finanțărilor nerambursabile, deschiderea sesiunii de selecție și evaluare, a rezultatelor evaluării și a raportului final;

 • - preia de la Serviciul Registratură din cadrul ASPA toate cererile de finanțare însoțite de documentele suport (în plicuri sigilate) și le păstrează sigilate până la data la care Comisia de selecție și evaluare își începe activitatea;

 • - asigură convocarea membrilor Comisiei în ședințele de.lucru și întocmirea documentelor elaborate de către Comisie;

 • - păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate:

 • - întocmește toate documentele specifice activității, transmite și urmărește corespondența, până la validarea rapoartelor și închiderea dosarelor de finanțare;

 • - urmărește derularea contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • - transmite rapoartele financiare intermediare/finale spre verificare și validare Direcției Economic și Financiar;

 • - asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a VI- a, precum și pe site-ul instituției a raportului cu privire la contractele de finanțare nerambursabile încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finanțate, beneficiarii și rezultatele contractului.

 • - arhivează documentele.

 • b) Comunicările secretariatului comisiei vor fi înaintate în scris și pe mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele comisiei.

Art. 37. Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza și evalua documentele depuse de solicitanți individual și/sau în ședințe comune, însă orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puțin 2/3 dintre membrii săi.

Art.38. în cazul în care se ajunge în situația ca prevederile art. 38 să nu fie respectate din cauza unor eventuale divergențe de păreri între membrii cojpisicLde evaluare, conducătorul autorității contractante sau, după caz, președintele comisiei va soliei# timp util a etapei de evaluare a proiectelor/L^de sțabT de evaluare nu ajunge la un acord, deciziaffrfialalse ai

[^reaiMli^reȘ^nctelor de divergență, în scopul finalizării în

- —— - v—---*           isia

1 majorității membrilor s              \


j j^rp^sctelor câștigătoare. în ? WT1 : —*" I I -■* IArt.39. Comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărui proiect, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens, prin intermediul Secretariatul Executiv al Comisiei, către solicitantul de finanțare trebuie să fie clară, precisă și să definească în mod explicit și suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare.

Art.40. Membrii Secretariatului comisiei nu au drept de vot.

Capitolul V - Procedura evaluării și selecționării proiectelor

Art.41. Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate de urgență, pe măsura înregistrării, secretariatului comisiei de evaluare și selecționare. Secretariatul comisiei nu va accepta documentațiile înregistrate după termenul limită corespunzător sesiunii de finanțare. Acestea vor fi retumate solicitantului cu prioritate.

Art.42. Documentația de solicitare a finanțării este analizată de către membrii comisiei de evaluare și selecționare în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notată potrivit criteriilor de evaluare. Art.43. (1) Comisia de evaluare și selecționare înaintează serviciilor de specialitate procesul verbal de stabilire a proiectelor câștigătoare la procedura de selecție, în vederea întocmirii proiectului de hotărâre de consiliu privind alocarea sumelor din bugetul local.

 • (2) Sesiunea de selecție a proiectelor de finanțare se consideră încheiată la data afișării rezultatelor.

 • (3) în situația în care proiectul nu este aprobat de către CGMB, ASPA este considerată exonerată de orice răspundere.

Art.44. (1) în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data încheierii selecției, secretariatul comisiei comunică în scris aplicanților rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

(2) Pentru cererile de finanțare respinse se poate contesta rezultatul procesului de evaluare aferent cererii de finanțare transmisă. Contestația se va depune în formă scrisă la Serviciul Registratură din cadrul ASPA, în atenția Secretariatului Executiv al Comisiei de Selecție și Evaluare a Proiectelor, în termen de trei zile de la primirea scrisorii de informare trimisă de către ASPA. în termen de 10 zile lucrătoare contestațiile sunt analizate și soluționate de către comsia de soluționare^ contestațiilor. Decizia poate fi de admitere sau de respingere a contestației și se comunică printr-d scrisoare o fi ci al ă.Comisia de soluționare a contestațiilor va fi constituită din 3 (trei) membri, respectiv 2 (doi) salariati ‘A si un consilier

general, numiți prin act administrativ.Capitolul VI - încheierea contractului de finanțare

Art.45. Contractul se încheie între Municipiul București,


utofftatea pentru Supravegherea si


Protecția Animalelor a Municipiului București și solicitantul sel^€țio r-^upă aprobarea proiectului prin  hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Art.46. La contract se vor anexa documentele prevăzute la art. 27-28 din prezentul Regulament.

Art.47. Dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării aprobării proiectului prin HCGMB solicitantul nu se prezintă pentru încheierea contractului de finanțare, se consideră că oferta finanțatorului nu a fost acceptată, iar proiectele în cauză se elimină de la finanțare, iar solicitantul nu va mai putea depune o altă solicitare la ASPA timp de trei ani calendaristici.

Art.48. Dacă suma solicitată nu coincide cu suma aprobată, la semnarea contractului, reprezentantul organizației finanțate va prezenta bugetul și devizul refăcut.

Capitolul VII — Procedura privind derularea contractului de finanțare

Art.49. (1) Cheltuielile eligibile vor putea fiignanta^jn baza unui contract de finanțare nerambursabilă numai în măsura în care au fost considerat           ș^bjDortune de către comisia de evaluare și selecție


și care vor fi contractate în perioaf

 • (2) Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) In cazul cumpărării directe, conform Legii nr. 98/2016, beneficiarul finanțării are obligația să facă dovada prospectării pieței pentru bunul/ serviciul/ lucrarea achiziționată, în concordanță cu principiul eficacității utilizării fondurilor publice, să anexeze un raport (tabel) de prezentare comparativă a ofertelor primite de la prestatorii de servicii/comcrcianții și decizia comisiei de adjudecare a ofertei câștigătoare, (model de PV privind achiziția de bunuri/lucrări/servicii).

 • (4) Dovada selecției de oferte si a atribuirii achiziției se face prin anexarea, la documentele justificative, a cererii de oferte transmise la fîimizori/prestatori, a tabelului comparativ al ofertelor sau a procesului verbal de selecție/ atribuire, semnat de către reprezentantul legal al beneficiarului sau un responsahil/comisie numita de către acesta.

Art.50. Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile sunt cuprinse în Anexa nr. 6 la prezentul regulament.

Art.51. Autoritatea finanțatoare și beneficiarul vor stabili în contractul de finanțare nerambursabilă ca plățile către beneficiar să se facă în tranșe, în raport cu faza proiectului și cheltuielile aferente, în funcție de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata și evoluția în timp a activității finanțate ori de costurile interne de organizare și funcționare ale beneficiarului.

Art.52. Finanțarea pentru o tranșă aferentă unei etape a programului sau proiectului se acordă numai după justificarea utilizării sumelor solicitate, prin depunerea rapoartelor intermediare și a documentelor justificative.

Art.53. Prima tranșă nu poate depăși 30% din finanțarea acordată, iar ultima tranșă de 10% din valoarea finanțării nerambursabile.

Art.54. Suma avansată de beneficiar și nejustificată prin raportări intermediare depuse în timpul derulării contractului nu poate fi considerată eligibilă de către Autoritatea Finanțatoare.

Art.55. Autoritatea finanțatoare nu va elibera beneficiarului ultima tranșă a finanțării nerambursabile înainte de validarea raportului final de activitate, pe care beneficiarul este obligat să îl depună la sediul autorității finanțatoare în termen de cel mult 30 zile calendaristice de la terminarea activității. Pentru proiectele care presupun activități prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 15 decembrie.

Art.56. Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de către beneficiar a raportului final Autoritatea finanțatoare va achita beneficiarului transa finala in termen de maximum 30 de zile de la validarea raportului final.

Art.57. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final, în scopul completării dosarului finanțării nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la art. Art.58. Autoritatea contractantă poate suspenda, cu notificare scrisă, în intregime sau parțial, plata, cazul nerespectării de către beneficiar a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale și să procedeze verificarea întregii documentații privind derularea proiectului finanțat și utilizarea finanțării.


în la


Capitolul VIII - Procedura de raportare și control

Art.59. Pe parcursul derulării contractului, solicitanții care au<p dispoziția ASPA următoarele raportări:CU ORIGINALUL ău obligația să pună


la


 • - raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea grităr^^tra^șe intermediare, în vederea

justificării tranșei anterioare;                                        zf”'

 • - raportare finală: depusă în termen de 30 zile calen ecTde la încheierea activității. Pentru proiectele care presupun activități prevăzute în luna decembrie, data limită de depunere a raportului final este 15 decembrie; raportul va cuprinde în mod obJLi cuprinzând atât finanțarea proprie cât și co
tîaVltfib


Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 8 din Ghidul solicitantului și vor fi depuse atât pe suport de hârtie cât și în format electronic, fiind însoțite de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.

Acestea vor fi depuse cu adresa de înaintare, întocmită conform Anexei 7 din Ghidul solicitantului, la Registratura ASPA.

Art.60. Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea tranșei finale și vor urma procedurile specifice.

Art.61. (1) Finanțarea proiectelor din fonduri publice se va acorda după principiul decontării, respectiv beneficiarul de finanțare nerambursabilă efectuează mai întâi plățile angajate în cadrul proiectului, urmând ca autoritatea finanțatoare să deconteze aceste cheltuieli pe baza rapoartelor intermediare și finale, tehnico-financiare, după ce acestea au fost în prealabil verificate și aprobate.

 • (2) Pe documentele de plată originale (facturi/ chitanțe/ OP-uri/ bon fiscal combustibil etc.) se va menționa titlul proiectului și „Proiect finanțat de Municipiul București”.

 • (3) Documentele justificative de mai sus vor fi prezentate în copie certificată de beneficiar/ manager proiect și reprezentant financiar, prin semnătură și ștampilă (după caz), cu mențiunea „Conform cu prevăzute în proiect.

  originalul” pe fiecare pagina.

  (4) Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta toate documentele prevăzute în Anexa 13. Art.62. Comisia de evaluare și selecție va stabili durata contractelor de finanțare astfel încât să asigure derularea procesului de finanțare a contractului și de decontare a ultimei tranșe în anul calendaristic în care se încheie finanțarea, dar nu mai târziu de 15 decembrie.

  Art.63. Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării activităților


Art.64. Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final.

Art.65. Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice.

Art.66. Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de special itate/auditorii independenți/comisii de evaluare. Dosarul complet conținând raportuLXinal al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.


Capitolul IX — Sancțiuni

Art.67. Contractele de finanțare pot fi reziliate de plin drept, farâXÎi judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notific la cunoștință că nu și-a îndeplinit din culpă obligațiile contractuale. Nbtificarca va putea fi comunicată în  termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeț^linifTf'sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

Art.68. In cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale din culpă, beneficiarul finanțării este obligat în termen de 15 zile calendaristice să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, care nu sunt justificate sau utilizate nelegal, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

Art.69. Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului din culpa beneficiarilor finanțării, aceștia datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se constituie în venituri ale bugetului local.

Art.70. Neiespectarea termenelor și a prevedtyilpLdin contract duce la pierderea tranșei finale precum și la interzicerea participării pentru obținere^f^a^firii|î^bf^rmtorul an.


\ A r\* '

Capitolul X - Dispoziții finale

Art.71. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție sau derularea contractelor de finanțare se va transmite de către solicitanții finanțării sub forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării.

Art.72. Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

Art.73. Prevederile Regulamentului vor fi aplicate tuturor finanțărilor nerambursabile acordate din bugetul local.

Art.74. Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul Regulament:

Anexa 1 - Formular de cerere de finanțare

Anexa 2 - Declarație pe propria răspundere

Anexa 3 - Declarație de imparțialitate a beneficiarului

Anexa 4 - Model CV

Anexa 5 - Bugetul de venituri și cheltuieli

Anexa 6 - Categorii eligibile și neeligibile

Anexa 7 - Formular pentru raportări intermediare și finale

Anexa 8 - Adresă de înaintare a raportului intermediar sau final

Anexa 9 - Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecționare.

Anexa 10 - Ghidul solicitantului

Anexai 1 - Declarație pe propria răspundere privind aaportul propriu de cel puțin 10% din valoarea totală a finanțării.

Anexa 12 - Declarație de Parienerial

Anexa 13 - Documente justificative pentru decontarea cheltuielilor efectuate

Anexa 14 - Declarație privind conflictul de interese

Anexa 15 - Declarația privind confidențialitatea

FORMULAR CERERE DE FINANȚARE1

(Orice modificare în textul original al formularului atrage după sine respingerea cererii)

ANEXA 1


I. Solicitantul:

1. IDENTITATE

Denumire legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Persoană de contact:

Telefon:

Fax:

Adresă de e-mail:

Website:

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

*Orice schimbare de adresă, numere de telefon, numere de fax și mai ales e-mail trebuie notificată în scris Comisiei de Evaluare. Autoritatea Finanțatoare nu poate fi responsabilă în cazul în care nu poate contacta solicitantul.

2. DETALII DESPRE BANCĂ:

Numele titularului de cont:

Contul bancar(IBAN)

Numele băncii:

Adresa băncii:

Numele/funcția persoanelor cu drept de semnătură

 • 3. DESCRIEREA SOLICITANTULUI

  • 3.1. Când a fost înființată organizația dumneavoastră și când și-a început activitatea?

  • 3.2. Care sunt principalele activități ale organizației dumneavoastră?

4. CAPACITATEA DE MANAGEMENT ȘI IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

 • 4.1. Experiență în derularea unor proiecte similare Maximum trei proiecte, pe care le considerați relevante. Maximum o pagină.

Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a proiectelor derulate de către organizația dumneavoastră în ultimii trei ani în domeniile prevăzute sau domenii conexe acestui program, având grijă să identificați

pentru fiecare proiect în parte: 1.

2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

7.-Titlul proiectului:

 • - Localizarea:

 • - Scopul și obiectivele:

 • - Perioada de desfășurare:

 • - Rezultatele parțiale ale proiectului:

 • - Costul total al proiectuluifîn lei):

 • - Finanțatorul (ii) proiectului și, după caz, să precizați dacă

  1         CU ORIGINALUL  4.2. Resurse


Orice modificare in textul original alform Vă rugăm să furnizați o descriere detaliată a diferitelor resurse la care are acces organizația dumneavoastră și, în special, a următoarelor aspecte:

 • 4.2.1. Totalul veniturilor pentru ultimul an;

 • 4.2.2.   Numărul total al membrilor asociației/fundației/organizației, respectiv personalul

acesteia:_______________, din care: (_____) salariați, (_____) colaboratori, (_____) voluntari.

 • 4.2.3. Echipamente, spații de birouri și alte resurse.

4.3. Finanțări nerambursabile, contracte sau împrumuturi obținute în ultimii 3 ani.

Titlul proiectului

Suma (Iei)

Data la care s-a obținut funanțarea/ contractul/ împrumutul

în calitate de solicitant/ partener

Finanțator

 • II. PARTENERI AI SOLICITANTULUI CARE PARTICIPĂ LA PROIECT

 • 1. DESCRIEREA PARTENERILOR

Aceasta secțiune trebuie completată pentru fiecare organizație parteneră în parte.

Fiecare partener va depune declarația pe propria răspundere (în conformitate cu modelul din anexa corespunzătoare)

Partener 1

Denumire legală completă:

Statut juridic:

Cod fiscal:

Adresă oficială:

Persoană de contact:

Telefon:

Fax:

Adresă de e-mail:

\

Website:

țONFORM cu originalul

Număr de angajați:

s-

22L

Experiența în proiecte similare, relevantă pentru rolul în implementarea proiectului propus

Rolul și implicarea în pregătirea și derularea proiectului propus

X J

Acest formular de cerere trebuie însoțit de o declarație de parteneriat semnată și datată de către fiecare partener, în conformitate cu modelul propus de autoritatea contractantă (Anexa 12).
 • 111. PROIECTUL

 • 1. DESCRIERE

  • 1.1. Titlul

  • 1.2. Localizare (localitate, regiune, tara)

  • 1.3. Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

   Costul    total    eligibil    al

   proiectului

   Suma    solicitată    de    la

   Autoritatea Finanțatoare

   % din costul total al proiectului

   Lei

   Lei

   O/ /o

1.4. Rezumat

Maximum 1 pagină

Durata proiectului

X luni

Scopul proiectului

Obiectivele proiectului

Parteneri

Grupuri țintă/Benefîciarii finali

Activități principale

1.5. Justificare

Maximum 2 pagini. Prezentați următoarele informații:

 • (a) modul în care proiectul intenționează să continue un proiect anterior, dacă e cazul;

 • (b) relevanța proiectului pentru obiectivele programului de finanțare;

Corelați scopul și obiectivele proiectului dumneavoastră cu obiectivul general și obiectivele domeniului în care se încadrează proiectul dumneavoastră.

 • (c) identificarea problemelor și necesităților legate de grupul beneficiari direcți și indirecți;


1.6. Descrierea activităților:

Descrierea detaliată a activităților se face după următoarea obiectivelor:

Obiectivul nr.:

Activitatea nr.:

Descrierea:________

Responsabil (funcția din echipa de proiect sau partener de proiect):________ Planul de activități trebuie să ofere imaginea succesiunii derulării fiecărei activități.Planul proiectului este orientativ și nu trebuie să menționeze date exacte, ci numai să indice prin bifare ”luna 1”, ”luna 2” etc.

Pianul proiectului nu trebuie să conțină descrierea detaliată a activităților, ci doar titlurile lor (vă rugăm să verificați că acestea corespund cu cele menționate în secțiunea 1.6. Descrierea detaliată a activităților). Inclusiv lunile fără activități trebuie cuprinse în acest plan și reflectate în durata totală a proiectului.

Toate activitățile trebuie implementate în perioada de valabilitate a proiectului/contractului. Durata proiectului și a fazelor sale trebuie să fie realiste. Atunci când planificați activitățile, vă rugăm să acordați atenție deosebită termenelor contractuale pentru plata tranșelor.

Planul de activități al proiectului trebuie conceput astfel:

Activitatea

LI

L2

L3

L4

L5

L6

1.7

L8

L9

L10

LII

L12

Responsabil

Al

A2

etc

1.8. Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

Enumerați componența echipei de proiect, precizând in linii mari responsabilitățile pentru fiecare funcție.

Aceste funcții trebuie să apară și pe CV-urile atașate la Cererea de finanțare.

Responsabilitățile pentru derularea anumitor activități trebuie să se regăsească în secțiunea 1.6. Descrierea detaliată a activităților


1.9. Riscuri

Enumerați și descrieți riscurile care pot apărea în derularea proiectului^ pentru contracararea lor.

r Âo'cA

2. REZULTATE PRECONIZATE


Având în vedere caracterul proiectului dumneavoastră, vă rugăm să

 • 2.1. Proceduri de evaluare

Enumerați și descrieți procedurile pe care intenționați să le pentru a se putea măsura gradul de atingere a obiectivelor.

Vor fi cuantificate rezultatele și impactul activităților (maxim 5 rânduri)

 • 2.2. Beneficii

2.2.1. Situația grupurilor țintă/benefîciarilor

Vă rugăm să prezentați în mod clar beneficiile la nivelul grupurilor țintă - relevante față de nevoile identificate în secțiunile anterioare.

 • 2.2.2. Capacități manageriale și tehnice ale grupurilor țintă sau ale partenerilor (unde este cazul) Arătați cum va îmbunătăți proiectul capacitățile tehnice și manageriale ale grupurilor țintă și ale partenerilor (unde este cazul)


Prezentați modul în care se va asigura vizibilitatea contribuției Autorității Finanțatoare.

3. BUGETUL PROIECTULUI

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Autoritatea Finanțatoare

Contribuție proprie a solicitantului

RON

%

100%

Completați și Anexa 5 a Regulamentului care acoperă durata totală a proiectului.

 • 4. SURSE FINANȚATOARE PRECONIZATE

Completați Anexa 5 a Regulamentului pentru a furniza informațiile cu privire la sursele de finanțare preconizate pentru finanțarea proiectului.

Vă rugăm să verificați buna corelarea a următoarelor instrumente principale: Scopul, Obiectivele, Activitățile, Planul de activități și Bugetul.

Reprezentantul legal al organizației (numele, prenumele și semnătura)


Responsabil financiar al organizației (numele, prenumele și semnătura)


Declarație pe proprie răspundere a beneficiarului

Subsemnatul ______________________________________, domiciliat în localitatea_________________, str.

_______________________________nr._____, bl.________, ap.__________, sectorul/județul ______________, codul poștal ______________, posesor al actului de identitate___________seria_________nr.______________,codul numeric personal _____________________________, în calitate de reprezentant al asociației/fundației/organizației

_________________________________________________, declar pe propria răspundere că nu mă aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se află, în niciuna dintre următoarele situații:

 • a) în incapacitate de plată;

 • b) cu conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești definitive;

 • c) nu am încălcat cu bună știință prevederile unui alt contract finanțat din fonduri publice;

 • d) nu sunt vinovat de declarații false cu privire la situația economică;

c) nu am/are restanțe către bugetul de stat, bugetul local sau fondurile speciale;

 • f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasă. înșelăciune, delapidare, dare sau luare de mită, mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

 • g) declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că vor respecta art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităși nonprofit de interes general: (1) Pentru aceeași activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare în decursul unui an fiscal. (2) In cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorității finanțatoare respective.

Declarația de imparțialitate a beneficiarului

Reprezintă conflict de interese orice situație care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acționeze în conformitate cu obiectivele autorității finanțatoare, precum și situația în care executarea obiectivă și imparțială a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoană.

Subsemnatul/a ___________________________________________ ca persoană fizică sau cu drept de

reprezentare a organizației solicitante___________________________________________, în ceea ce privește

implementarea proiectului....................................................................................................... ,

cunoscând prevederile legale referitoare la falsul în declarații, declar că:

 • • nu sunt soț. iudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu niciunul dintre membri Comisiei de evaluare si selectare;

 • • nu am avut în ultimii 2 ani și nu am în perioada de derulare a selecției raporturi contractuale încheiate cu niciunul dintre membri Comisiei de evaluare si selectare;

 • • nu fac parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al vreunuia dintre membri Comisiei de evaluare si selectare;

Declar că am verificat datele din prezenta declarație, pe care o declar completă și corectă. în ceea ce privește implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, așa cum este acesta definit mai sus, și, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea

Anexa 4


CURRICULUM VITAE

europoss


Curriculum vitae

Europass


Atașați fotografie (opțional)

Informații personale

Nume / Prenume

Adresa(e) Telefon(-oane)

Fax(uri)

E-mail(uri)

Nationalitate(-tati)


Nume Prenume

Numărul imobilului, numele străzii, codul poștal, localitatea, țara Eliminați rândul daca este              Mobil: Eliminați rândul

cazul                                           daca este cazul

Eliminați rândul daca este cazul

Eliminați rândul daca este cazul

Eliminați rândul daca este cazul

Experiența profesională

PerioadaMenționați pe rând fiecare experiența profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea. Eliminați rândul dacă esteTipul activității sau sectorul de activitate

Educație și formare


Perioada


Menționați pe rând fiecare formă de învățământ și program de formare profesională urmat, începând cu cel mai recent


Calificarea / diploma obținută

Disciplines principale studiate / competențe dobândite

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naționala sau internaționala

l

Aptitudini și competențe i personale


Eliminați rândul dacă este cazulLimba(i) matemă(e) 1


Precizați limba maternă (daca este cazul specificați a'doua limbă maternă)


Competente și abilitățiCompetențe și aptitudini tehnice

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Competențe și aptitudini artistice

Alte competențe și aptitudini


Permis(e) de conducere


Informații suplimentare


Anexe


Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite. Eliminați rândul dacă este cazul

Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite. Eliminați rândul dacă este cazul

Descrieți competențele și indicați contextul în care au fost dobândite. Eliminați rândul dacă este cazul

Menționați dacă dețineți un permis și categoria. Eliminați rândul dacă este cazul

Indicați alte informații utile care nu au fost menționate anterior, de exemplu: persoane de contact, referințe etc.

Enumerați documentele atașate CV-ului, daca este cazul
Bugetul de venituri și cheltuieli

Organizația/Asociația /Persoana juridică___________________________________________________________

Proiectul____


Perioada și locul desfășurării_________________________________________________________________

Nr. crt.

Denumire indicatori

TOTAL

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

OBSERVAȚII

I.

VENITURI-TOTAL,    din

care:

1.

Contribuția     beneficiarului

(a+b+c+d)

a).

Contribuție proprie

b).

Donații

c).

Sponsorizări

d).

Alte surse

2.

Finanțare nerambursabilă din bugetul local

II.

CHELTUIELI-TOTAL, din

care:

1.

închirieri

2.

Onorarii    /Consultanță    de

specialitate

3.

Fond de premiere

4.

Transport

5.

Cazare și diurnă

6.

Consumabile

7.

Servicii (traduceri...)

8.

Tipărituri

9.

Publicitate

TOTAL (fara TVA)

TVA

TOTAL (cu TVA)%                                                       100

*La veniturile obținute din donații, sponsorizări și alte sursei lu rubrica de observații se va specifica denumirea persoanei fizice sau juridice care acordă finanțarea, inclusiv datele de contact (sediu, telefon, fax, email)

Detalierea cheltuielilor cu evidențierea surselor de finanțare pe fiecare categorie de cheltuială'.

Nr crt

Categoria bugetară

Contribuția finanțator

Contribuția beneficiarului

Total buget

Contribuție proprie

Alte surse (donații, etc.)

sponsorizări

1

închirieri

2

Onorarii și consultanță de specialitate

3

Fond de premiere

4

Transport

5

Cazare și diurnă

6

Consumabile

7

Servicii (traduceri)

8

Tipărituri

9

Publicitate

Total (fără TVA)

TVA

TOTAL(cu TVA)

%

_

100

Președintele organizației (numele, prenumele și semnătura)


Data:ANEXA 6


CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE


Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Pentru

a)


 • b)

 • c)


a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie:

Să fie necesare pentru îndeplinirea proiectului, să fie prevăzute în contract și să respecte principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a banilor și unui raport optim cost/beneficiu;

Să fie realizate pe durata de implementare a proiectului, așa cum este defijiită îp^ritract;

Să fie într-adevăr realizate și înregistrate în contabilitatea partenerului, să fie identificabile și verificabil documentele justificative corespunzătoare.
caz, a

actele originale și


CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

Costuri de închiriere: echipamente, mijloace de transport, săli jje^ctivi^ți etc. Pentru organizarea d£ consfătuiri, conferințe și alte acțiuni similare, pol li închiriate săli, sahițiiTTe sonorizare, de traducere

simultană, aparatură audio-video, calculatoare și echipamente pci^nrc și alte bunuri necesare desfășurării acțiunilor, numai în cazul în care nu se află în dotarea beneficiarului;

Costurile cu onorariile și consultanță de specialitate, pentru personalul de specialitate direct implicat în realizarea proiectului, fără a se depăși nivelurile medii existente în România;

Costurile cu fondul de premiere - premiile se vor acorda în obiecte

Costuri de transport: persoane, echipamente și materiale, cu firmă transportatoare (bilete CFR, costuri închiriere autocar etc). Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport, la clasa a doua, numai dacă acestea sunt strict necesare pentru realizarea activităților proiectului;

Costuri cu bonuri de benzină/ motorină numai când deplasarea se face cu autoturismul aparținând beneficiarului finanțării, justificarea cheltuielilor se va face în baza foii de parcurs care trebuie să cuprindă următoarele elemente: destinația deplasării, distranța în kilometru, consumul normat, consumul efectiv numai dacă acestea sunt strict necesare pentru realizarea activităților proiectului;

Costuri cu cazare și diurnă: cazarea și masa aferentă persoanelor implicate în derularea proiectului într-un hotel de max. 3 stele (cazarea și diurna vor fi realizate conform HG 1860/2006) numai dacă acestea sunt strict necesare pentru realizarea activităților proiectului;

Cheltuieli cu consumabilele: hârtie, toner, cartuș, imprimantă, markere, alte furnituri de birou, precum și materiale igienico-sanitare, material de igienă personală, materiale medico-sanitare necesare grupului țintă al proiectului

Costuri pentru materiale promoționale: pliante, broșuri, afișe, cărți, cataloage, albume, spoturi audio/video, cd/dvd prezentări, bannere, mash-uri, display-uri, producție filme de prezentare, etc.;

Costuri cu publicitate: Publicitate / acțiuni promoționale ale proiectului: ( costuri legate de diseminarea informațiilor despre proiect, realizarea unei pagini web, materiale promoționale etc.);

Achiziții servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care nu se încadrează la categoria onorarii, (ex.: transport, catering, traduceri autorizate, tehnoredactare, developări filme foto, montaje filme, reparații, întreținerea aparaturii etc.)

Costuri administrative: apă, canal, electricitate, comunicații, gaze, costuri de încălzire;

Cheltuieli cu personalul - salariile~^chîpefde proiect, fără a depăși nivelurile de salarizare aplicabile la nivelul ASPA, corespunzătoare pQgalirif Și criteriilor de vechime în specialitate;
Alte costuri - pot fi considerate cheltuieli eligibile și alte categorii de cheltuieli care nu se incadreaza în categoriile mai sus menționate, dar care sunt justificate temeinic și necesare în vederea realizării activităților proiectului.

Cheltuieli nceligibile:

Acțiuni generatoare de profit

Datorii și provizioane pentru pierderi sau datorii

Dobânzi datorate

Articole deja finanțate printr-o altă finanțare

Consultanță pentru întocmirea proiectului

Credite la terțe părți

Asigurări

Inspecții tehnice periodice

Pierderi din schimb valutar

Cheltuieli cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe și mobile

Cheltuieli cu reparații, întreținerea echipamentelor închiriate

Cheltuieli cu dezvoltarea infrastructurii solicitantului

Băuturi alcoolice și tutun, room service și minibar;

Achiziții de echipamente

Transportul în regim de taxi

Achiziții de terenuri, clădiri și mijloace de transport;

Onorariile plătite de către beneficiarul de finanțare persoană fizică către alte persoane fizice.

Alte costuri care nu au relevanță în atingerea obiectivelor proiectului.

Anexa 7

Adresă de înaintare a raportului final sau intermediar

Antetul aplicantului

Către,

Autoritatea pentru Supravegherea si Protecția Animalelor din București

Alăturat vă înaintam raportul narativ și financiar privind proiectul înregistrat cu nr. _____________, din data

de __________________ având titlul ________________________________________________ care a avut/are loc în

_______________________, în perioada_______________________________în valoare de_______________________ . Data:

Reprezentant legal

Numele și prenumele_____________

Semnătura_____________________


Coordonator proiect

Numele și prenumele__

Semnătura__


Ștampila organizației
ANEXA 8


Formular pentru raportări intermediare și finale

Contract nr.:__încheiat în data de_____________________________

Organizația/ Instituția:_________________________________________________________________________

 • - adresa:______

 • - telefon/fax:_____________________________________________________________________

 • - email:_______________________________________________________________________

Denumirea proiectului_____________________________________________

Data înaintării raportului_________________________________________________

I. Raport de activitate

 • 1. Descrierea pe scurt a activităților desfășurate până la data întocmirii raportului:

(Descrierea nu va depăși o pagina, vor fi prezentate datele necesare unei evaluări de ansamblu a derulării programului/proiectului și a verificării realității prestațiilor: beneficiari, mediatizarea în presă, colaborarea cu al ți parteneri etc.)

 • 2. Realizarea activităților propuse:

(Au putut fi desfășurate aceste activități în timpul planificat? DA / NU. Daca NU, expuneți motivele și propuneți măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor activităților prevăzute în contract)

 • 3. Rezultate obținute și rezultate așteptate:

(Rezultatele obținute și rezultatele așteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate desfășurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficiență. Anexați documente relevante, după caz.)

II. Raport financiar

1. Date despre finanțare:

 • - valoarea totală a proiectului, conform contractului de finanțare nr. _____________________din data

 • - valoarea finanțăm cumulate la data Întocmirii raportului:___________________________din care:

 • - contribuție proprie a beneficiarului;

 • - sume reprezentând finanțare nerambursabilă de la bugetul local în baza contractului de finanțare

nr._____________________________din data:____________________________________.
Nr

crt

Categoria bugetară

Prevederi conform bugetului anexa la contract

Total buget

Execuție

Total execuție

Contribuție finanțator

Contribuția proprie      a

beneficiarului

Alte surse (donații, sponsorizări, etc.)

Contribuția finanțator

Contribuția proprie beneficiar

Alte       surse

(donații, sponsorizări etc.)

Jachiperi

”Ohoră^ii          și

reM^v^ațiță     de

r^pV^iaJitate

3.

Fbn(J de premiere

Tf/anspon

5>-

-C^zăre^i diurnă

6. ț

Consumabile

7.^

"Servicii

l /

8.

Tipărituri

- 1 %

1

9.

Publicitate

l

TOTAL (tară TVA)

1 1

•// .

//

TVA

TOTAL    (CU

TVA)

1 F

%

1

i \ \

1002. Se anexează în copie actele justificative pentru cheltuielile et tuate: /dc/wz, chitanțe fiscale, extrase de cont, ordine și dispoziții de plată, bilete CFR și autocarele.3.Situația centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (după modelul prezentat mai jos):

Nr.crt.

Categoria cheltuieli

Nr.și data document

Unitatea emitentă

Suma totală

Contribuție finanțator

Contribuție aplicant

Total (lei):

Președintele organizației/instituției: (numele, prenumele și semnătura)


Coordonatorul programului/proiectului: (numele, prenumele și semnătura)

Responsabilul financiar al organizației/instituției: (numele, prenumele și semnătura)Declarație de imparțialitate a membrilor comisiei de evaluare și selecționare

Subsemnatul _______________________________________________ dețin, ca membru al

Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes local, care pot primi finanțare de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Autorității pentru Supravegherea si Protecția Animalelor a Municipiului București, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.

Declar prin prezenta, că nici eu și nici soțul/soția, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem niciun interes patrimonial sau nepatrimonial în legătura cu cererile de acordare a finanțării integrale sau parțiale a proiectelorzprogramelor de interes public, înaintate Comisiei de esaluare și selecționare a organizațiilor neguv ornamentale fără scop lucrativ, care pot pruni finanțare de la bugetul local al Municipiului București, prin bugetul Autorității pentru Supravegherea si Protecția Animalelor a Municipiului București,

Confirm că, în situația în care aș descoperi, în cursul acțiunii de selecționare și evaluare, un astfel de interes există, voi declara imediat acest luciu și mă voi retrage din comisie.

Nume și prenume:
Ghidul solicitantului

I. Cererea de finanțare: va fi întocmită în conformitate cu formularul prevăzut în Anexa 1 la Regulament

Solicitant: se va preciza care este numele complet al aplicantului și acronimul acestuia dacă există.

Date bancare: se va preciza denumirea completă a instituției bancare unde solicitantul are cont bancar deschis, număr de cont în format IBAN și titular.

Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: se va preciza numele complet al persoanei care reprezintă solicitantul, funcția acestuia, telefon, e-mail, semnătură.

Responsabilul de proiect: daca este diferit de persoana de la punctul 3.

Descrierea activității: descrierea resurselor utilizate și a obiectivelor solicitantului; descrierea experienței în scrierea și managementul proiectelor.

Titulul proiectului: clar, concis, descriptiv, maxim 10 cuvinte.

Locul de derulare al proiectului: se va menționa locul desfășurării proiectului.

Durata proiectului:

Rezumatul proiectului: se menționează scopul proiectului, activitățile principale, locul de desfășurare, durata, grupul țintă. Scopul și obiectivele proiectului: Scopul este un element cheie care formulează o idee clară și concisă a problemei, el trebuie sa fie scurt, concis și unic. Obiectivele se referă la activitățile specificate în cerere. .E necesar să se identifice toate obiectivele legate de scopul propus și metodele / activitățile folosite pentru a atinge scopul. Luați în considerare mărimea unei probleme și referiți-vă la rezultatul activităților propuse când pregătiți un obiectiv. Cifrele folosite trebuie sa fie verificabile..

Justificare proiectului (maxim o pagină): în acest capitol se descrie situația actuală într-un anumit loc, precum și strategia prin care se va ajunge de la această situație ac nesatisfăcătoare la situația dorită. Pentru aceasta se enunță și se J abordată:


-

CU ORIGINALUL


 • - care este problema de rezolvat? (necesitatea)

 • - cine are problema? (grup țintă)

 • - unde și când există (permanentă sau periodică)

 • - cauze ale problemei

 • - consecințele nerezolvării

 • - de ce apiicantul este capabil să o rezolve (succese anterioare, resurse, atuuri)

 • - cum o va rezolva.

Pentru sprijinirea afirmațiilor se prezină date concrete, ușor verificabile: studii, analize statistice, cercetări în domeniu, chestionare, articole de presa, aprecieri ale unor experți.

Rezultate scontate—cantitative și calitative, impact: rezultatele cantitative sunt considerate oriei seb/iciu^produs, informație ce rezultă din desfășurarea proiectului.Rezultatele calitative sunt considerate schimbările (atât pozitive cât și negative) care pot apărea atât în timpul proiectului cât și la finalul acestuia asupra grupului țintă și a beneficiarilor. Impactul reprezintă orice modificare directă sau indirectă asupra grupului țintă ca urmare a implementării proiectului.

 • 1. Echipa proiectului: se menționează numele persoanei și rolul în proiect.

 • 2. Partenerul (-ii) proiectului: se vor completa coordonatele acestui / acestora (adresă, telefon, etc.), scurtă descriere a activităților derulate în proiect. Sunt eligibili ca parteneri persoane juridice care pot oferi transfer de experiență, resurse umane, sprijin financiar sau material pentru realizarea proiectului. Partenerul trebuie sa fie implicat direct în realizarea și implementarea proiectului. Rolul și responsabilitățile partenerului în proiect trebuie menționate.

 • 3.  Ordinea de prioritate: în cazul în care ați aplicat pentru mai multe proiecte vă rugăm sa precizați ordinea importanței lor pentru dumneavaostră, luând în considerare procedura de aplicare.

Bugetul proiectului: aplicantul va întocmi un buget financiar și un buget narativ. Bugetul financiar se \a întocmi conform Anexei 5 din Regulament. Contribuția beneficiarului se poate realiza din cotizații ale membrilor, donatori, finanțatori, sponsori, taxe, venituri realizate din activități economice, etc.

Bugetul narativ: se va explica necesitatea cheltuielilor pe categorii, precum și premizele de la care s-a pornit în estimarea cheltuielilor.

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul.........................................................., domiciliat în localitatea................... ,

str.

..............................nr......, bl.....ap.....sectorul/județul.............., codul poștal........... , posesor al

actului de identitate..........seria......nr..............,codul numeric personal....................................

în

calitate de reprezentant al asociației/fundației/organizației/clubului sportiv ........................................ ......................................................................, declar pe propria răspundere că până la data semnării Contractului de finanțare nerambursabilă voi prezenta documentele (dovezile) existenței surselor de finanțare proprii, care să ateste aportul propriu de cel puțin 10% din valoarea totală a finanțării.

Cunoscând pedeapsa prevăzută de an. 292 din Codul penal pentru infracțiunea de fals in declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Semnătura,

Data..................
Declarație de parteneriat

Un parteneriat este o relație esențială între două sau mai multe organizații, care presupune împărțirea responsabilității în totalitate în derularea proiectului finanțat de către Autoritatea Finanțatoare. Pentru a asigura o derulare ușoară a proiectului, Autoritatea Finanțatoare solicită tuturor partenerilor să recunoască acest lucru, consimțind la principiile de bună practică a partcneriatului, stipulate mai jos:

 • 1.      Toți partenerii au citit formularul de cerere și au înțeles care va fi rolul lor în cadrul proiectului înainte ca cererea de finanțare nerambursabilă să fie înaintată Autorității Finanțatoare.

 • 2.     Toți partenerii au citit contractul standard de finanțare nerambursabilă și au înțeles care vor fi obligațiile care revin în cadrul contractului dacă finanțarea nerambursabilă este acordată. Ei autorizează solicitantul principal să semneze contractul cu Autoritatea Finanțatoare privind punerea în aplicare a proiectului,

 • 3.     Solicitantul trebuie să se consulte permanent cu partenerii săi și să-i informeze asupra evoluției proiectului .

 • 4.     Toți partenerii trebuie să primească copiile rapoartelor - descriptive și financiare - către Autoritatea Finanțatoare.

 • 5.      Modificările importante propuse în cadrul proiectului (ex. Activități etc.) trebuie să fie aprobate de către parteneri, anterior înaintării acestora către Autoritatea Finanțatoare. In cazul în care aceste modificări nu au putut fi aprobate de către toți partenerii, solicitantul trebuie să informeze Autoritatea Finanțatoare cu privire la acest lucru, atunci când înaintează spre aprobare propunerea de modificare.

Am citit și cinsimțit asupra conținutului proiectului înaintat Autorității să acționăm în conformitate cu principiile practicii unui bun parteneriat.

Locul și data

Nume

Organizația

Funcție

Semnătura și ștampila

Nume

Organizația

Funcție

Semnătura și ștampila

Fiecare partener va primi un exemplar al declarației de parteneriat


IMPORTANT: Atunci când, pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, beneficiarul achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziție este cea prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Achiziția directă va fi publicată obligatoriu pe site-ul beneficiarului, la capitolul dedicat proiectului sau la un ziar cu acoperire națională, pentru respectarea principiului transparentei în utilizarea fondurilor publice, vor fi analizate obligatoriu minimum 3 oferte, oferta câștigătoare fiind aleasă prin aplicarea principiului” prețul cel mai scăzut”.

La prezentarea documentelor justificative pentru decontarea fiecărei achiziții in parte, se va prezenta obligatoriu dovada respectării principiului transparenței în utilizarea fondurilor publice.

Finanțarea proiectelor din fonduri publice se va acorda după principiul DECONTĂRII, respectiv Beneficiarul de finanțare nerambursabilă efectuează întâi plățile angajate în cadrul proiectului, urmând ca Autoritatea Finanțatoare să deconteze aceste cheltuieli pe baza rapoartelor intermediare și finale tehnico- financiare, după ce acestea au fost în prealabil verificate și aprobate.

Eliberarea unei tranșe se face numai după ce Beneficiarul a depus un raport intermediar (tehnic și financiar) și numai după ce acesta a fost aprobat de reprezentanții Autorității Finanțatoare, pentru a se putea minimaliza posibilele riscuri financiare cu privire la proiectul respectiv.

Pe documentele de plată originale (facturi/ chitanțe/ OP-uri/ bon fiscal combustibil/ situații de lucrări) se va menționa titulul proiectului și „Proiect finanțat de Municipiul București, prin ASPA”.Documentele pentru justificarea cheltuielilor, în copie (facturi, chitanțe, OP-uri, bon fiscal combustibil, referate justificative etc) vor avea specificate și următoarele: „ Conform cu originalul”, semnate și ștampilate de reprezentantul legal al Beneficiarului/ Managerul de proiect și reprezentantul financiar, pe fiecare pagină.

Costuri de închiriere: echipamente, mijloace de transport, săli de activități etc. Pentru organizarea de consfătuiri, conferințe și alte acțiuni similare, pot fi închiriate săli, spații, instalații de sonorizare, de traducere simultană, aparatură audio-video, calculatoare și echipamente periferice și alte bunuri necesare desfășurării acțiunilor, numai în cazul în care nu se află în dotarea beneficiarului.

Documentele pentru justificarea cheltuielilor:


Referat justificativ privind necesitatea efectuării închirierii strict pentru proiect caiet de sarcini

dovada selectării celui mai bun prestator cu care s-a încheiat contractul contractul încheiat cu furnizorul de astfel de servicii în baza Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare proces verbal de recepție factură fiscală/ chitanță/ OP/ dispoziție de plată

registru de casă : extras de cont cu viza băncii

Cheltuieli cu fond de premiere: pentru justificarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unei acțiuni care să aibă ca finalitate acordarea unor premii pentru participanți


Documente pentru justificarea cheltuielilor:

Referat justificativ privind necesitatea efectuării premierii a unor acțiuni desfășurate în cadrul proiectului;

yC Regulament de acordare a premiilor, din care să rezulte condițiile de acordare și premiile pe care le va primi participantul; Procesul verbal semnat de toții membrii comisiei din care să rezulte numele câștigătorilor;

Tabel nominal care va cuprinde numele și \}\L\ prenumele persoanelor premiate, premiul acordat, CNP-ul, semnătura primitorilor premiilor, aprobarea documentelor de către persoanele care răspund de implementarea proiectului;

Factură fiscală/chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată;


Registru de casă, extras de cont cu viza băncii

Costurile cu onorariile și consultanță de specialitate, pentru personalul de specialitate direct implicat în realizarea proiectului, fără a se depăși nivelurile medii existente în România;


Documente pentru justificarea cheltuielilor:

Referat justificativ privind necesitatea prestării serviciului în cadrul proiectului; Caiet de sarcini;

Dovada selectării celui mai bun prestator; Contract de prestare servicii;

Proces verbal de recepție;

Factură fiscală/ chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată;

Registru de casă, extras de cont cu viza băncii

Cheltuieli cu transportul


Doar in situația in care acestea sunt strict necesare derulării proiectului


Documente pentru justificarea cheltuielilor, în cazul în care acestea sunt strict necesare pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor proiectului:

Referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului:

 • 1. Transport cu mijloace de transport în comun (tren, autocar, microbuz, autobuz)

-bilete de călătorie;


. -tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor ce au beneficiat de astfel de transport.

 • 2. Pe calea ferată, pe orice fel de tren, decontarea se face după tariful clasei a II-a. pe distanțe de până la 300 km, și după tariful clasei I, pe distanțe mai mari de 300 km

 • 3. închirierea de mijloace de transport

 • - referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului:

 • - contract prestări servicii;

 • - tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării cu numele și prenumele persoanelor beneficiare ale transportului;

 • - foaie de parcurs/delegație;
- factura fiscală; chitanță.

Cheltuieli cu cazarea și diurna:


Documente pentru justificarea cheltuielilor:


Doar in situația în care acestea sunt imperios necesare derulării proiectului pentru persoanele implicate în derularea proiectului cf HG 1860/2006


Costuri cu bonuri de benzină/ motorină numai când deplasarea se face cu autoturismul aparținând beneficiarului finanțării


Referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului; Dovada alegerii celui mai bun prestator -se vor prezenta minimum 3 oferte;


Factură, chitanță, bon fiscal, dispoziție de plată, ordin de plată.


Documente pentru justificarea cheltuielilor:


Referat justificativ privind necesitatea efectuării deplasării în cadrul proiectului foaie de parcurs care trebuie să cuprindă următoarele elemente: destinația deplasării, distranța în kilometri, consumul, numai dacă acestea sunt strict necesare pentru realizarea activităților proiectului și tară a putea depăși drepturile de această natură care se pot acorda angajaților instituțiilor publice; bon fiscal de combustibil, cu înscrierea pe verso a numărului de înmatriculare a autoturismului și a persoanei care efectuează deplasarea;

Cheltuieli cu consumabilele: hârtie, toner, cartuș, imprimantă, markere, alte furnituri de birou, precum și m;

material de igienă per sanitare necesare grup


Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- „-proces verbal de recepție, note de intrare

recepție, bon de consum factură fiscală; chitanță/ordin de plată, dispoziție de plată/bon fiscal, registru de casă, extras de cont cu viza băncii


Costuri cu publicitate: Publicitate / acțiuni promoționale ale proiectului: ( costuri legate de diseminarea informațiilor despre proiect, realizarea unei pagini web. materiale promoționale etc.);


Documente pentru justificarea cheltuielilor:

- referat justificativ privind necesitatea achiziționării materialelor publicitare, semnat și ștampilat de beneficiar, caiet de sarcini

dovada selectării celui mai bun prestator contractul de prestări servicii de publicitate

proces verbal de recepție

copie după anunțul publicitar realizat, caseta și graficul de difuzare a spotului audio video parafat de societatea media care a efectuat difuzarea

factură fiscală; chitanță/ordin de plată, dispoziție de plată/bon fiscal,

registru de casă; extras de cont cu viza băncii.

Cheltuieli cu tipărituri

Exemple: tipărire pliante, broșuri, afișe, cărți, cataloage, albume etc.


Documente pentru justificarea cheltuielilor: referat justificativ privind necesitatea prestării serviciului caiet de sarcini dovada selectării celui mai bun prestator contractul de prestări servicii proces verbal de recepție note de intrare recepție bon de consum factură fiscală, chitanță sau ordin de platâ/dispoziție de plată registru de casă; extras de cont cu viza băncii,

1 exemplar din pliant, broșură, afiș, etc 1 exemplar din pliantul/broșura/afișul realizat;

fotografii din care să reiasă amplasarea afișelor;


Costuri administrative: apă, canal, gaze, electricitate, comunicații, costuri de încălzire.

Cheltuieli cu personalul - salariile echipei de proiect, fără a depăși nivelurile de salarizare aplicabile la nivelul ASPA, corespunzătoare pregătirii și criteriilor de vechime în specialitate;

Alte costuri - pot fi considerate cheltuieli eligibile și alte categorii de cheltuieli care nu se incadreaza în categoriile mai sus menționate, dar care sunt justificate temeinic și necesare în vederea realizării activităților proiectului.


Documente pentru justificarea cheltuielilor:

 • - contract de prestări servicii

 • - factură externă sau internă sau bon fiscal;

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

 • - contracte individuale de muncă (sau echivalent) pe perioadă determinată saunedeterminată înregistrate și vizate de ITM (dacă este cazul);

 • - acte adiționale la contracte individuale de muncă;

 • - centralizatoare state de plată;

 • - fișe de pontaj. fișele de post;

 • - rapoarte de activitate pentru exportii proiectului (cu detalierea activitatilor si a numărului de ore lucrate)

 • - state de salarii;

 • - ordin de plată/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, borderou virare în cont de cârd, registru de casă;

 • - dispoziția de plată (în cazul plăților în numerar);

 • - extras de cont din care să rezulte viramentele și/sau extragerile;

Documente pentru justificarea cheltuielilor:

referat justificativ privind necesitatea prestării serviciului caiet de sarcini

dovada selectării celui mai bun prestator contractul de prestări servicii proces verbal de recepție

factura fiscală, chitanța sau ordinul de plată/dispoziția de plată

registru de casă, extras de cont cu viza băncii


DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnatul/subsemnata.......................................................................................

.................................................. domiciliat(ă) în.............................................................. posesor al BI/CI seria.......nr..................eliberat de..............la data de.......................,

în calitate de președinte/membru titular/membru supleant al Comisiei de Evaluare si Selectare, cunoscând prevederile legale referitoare la conflictul de interese, incompatibilități si falsul în declarații, declar că:

 • • nu sunt soț, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu niciunul dintre solicitanți;

nu am avut în ultimii 2 ani și nu am în perioada de derulare a selecției raporturi contractuale încheiate cu niciunul dintre solicitanți;

 • • nu fac parte din consiliul de administrație sau din orice alt organ de conducere sau de administrare al vreunuia dintre solicitanți;

 • • nu am nici un interes patrimonial sau nepatrimonial care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor ce îmi revin în calitate de membru al Comisiei .

în căzu1 în care, pe durata activității Comisiei, voi constata că mă aflu în vreuna din situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese, voi declara imediat acest lucru președintelui Comisiei de selecție sau Secretariatului și mă voi retrage din Comisie.


DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul/subsemnata...................................................................................................

..................................... domiciliat(ă) în .............................................................. posesor al BI/CI seria ....... nr.................. eliberat de .............. la data de ........................ în calitate de

președinte/membru titular/membru supleant al Comisiei de Evaluare si Selectare numit prin documentul_________________emis de ASPA/CGMB,

declar pe propria răspundere următoarele:

Prin termenul informatic inteleg orice data, document, situație financiara/graphic, harta, planuri de execuție, programe de calculator, baze de date si alte asemenea stocate prin orice mijloc si, de asemenea, orice informație pusa la dispoziție in legătură directa ori indirecta cu evaluarea propunerilor pentru___________________________________________

sau cu activitate din cadrul ASPA.

Voi trata orice informație la care am acces sau mi-a fost data ori adusa la cunoștința drept secreta si confidențiala si nu voi transmite unei terte parti fara aprobarea in scris a conducerii autoritatii contractante.

înțeleg, de asemenea, ca aceasta obligație nu se aplica in cazul in care transmiterea informațiilor se face ca o consecința a unei obligații legale.

Informațiile pe care le dețin le voi folosii in unicul scop de a efectua evaluarea ofertelor pentru selectarea proiectelor__..

Ma angajez sa nu copiez, sa nu multiplic si sa nu reproduc informația fara aprobarea in scris a autoritatii finanțatoare si sa nu permit persoanelor in afara comisiei de selectare sa intre in contact cu informația.

Voi lua toate masurile rezonabil posibile pentru a impiedica accesul la informația aflata sub controlul meu precum si copierea acesteia.

Voi informa imediat conducerea autoritatii contractante daca am cunoștințe despre orice acces neautorizat la orice informație si modul in care a avut loc acest acces.

Numele si prenumele


Data


SemnăturăANEXA II la HCGMB NR.

CONTRACT DE FINANȚARE NERAMBURSABILÂ DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A ACTIVITĂȚILOR NONPROFI DE INTERES LOCAL

Nr.____________din____________________

1. Părțile contractante

In conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. _____________și ca urmare a aprobării

solicitării de finanțare nerambursabilă nr.______________, formulată de către__s-

a încheiat prezentul contract de finanțare nerambursabilă

între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin Autoritatea pentru supravegherea si protecția animalelor - ASPA, ca autoritate contractantă, cu sediul în București, sector 1, strada Constantin Miile nr.10, telefon:                   021.312.95.55, fax:021.312.95.10, cod fiscal

27243460, cont ........................................................... deschis la

Trezoreria Sectorului 4 București, reprezentat prin dl. Andrei Mina-Drâghici, având funcția de Director General, în calitate de AUTORITATE FINANȚATOARE, pe de o parte

și

________________________________, cu sediul în orașul _______________, Str. __________________, județul ______________, tel.:    _________________, Cod fiscal ____________, cont

____________________________, deschis la _______________ reprezentată legal prin _________________. domnul/doamna            , în calitate de BENEFICIAR, pe de altă parte.

Interpretarea termenilor

la zile reprezintă zile calenTermenul de zi sau zile sau orice referire

specifică în mod diferit.

CAPITOLUL l - Obiectul contractului

Art. 1 — Obiectul contractului

nerambursabi

/itățile nonprofit de interes local, cuprinse în


 • (1) Prezentul contract are ca obiect finanțarea finanțatoare, din fondurile destinate pentru acti

bugetul local al municipiului București, în conformitate cu prevederile HCGMB nr.__

din_______, a activităților pe care Beneficiarul le va desfășura în cadrul

Proiectului______________________, în vederea atingerii obiectivelor așa cum sunt stipulate în

cererea de finanțare.


 • (2) Autoritatea finanțatoare va aloca Beneficiarului fondurile necesare desfășurării activităților Proiectului, în termenele stabilite prin contract.

 • (3) Beneficiarul își asumă răspunderea derulării Proiectului cu respectarea angajamentelor asumate în cererea de finanțare declarată câștigătoare în urma evaluării Comisiei de evaluare și

selecție. In acest scop, BenefioiațuL va conduce și va supraveghea desfășurarea tuturor ui.'axăror executare îi revin nemijlocit.


activităților cuprinse în cadmf Proii Capitolul II - Durata contrdc|ti^lui

Art. 2 - Intrarea în vigoare

(1) Prezentul contract intră în vigoare începând cu data semnării lui de către părți.

Art.3 - Derularea Proiectului

 • (1) Perioadă în care se vor desfășură activitățile descrise și prevăzute a se realiza în cadrul

Proiectului va începe și va fi finalizată de către Beneficiar conform termenelor stabilite în cererea de finanțare, și anume de la...................până la....................

 • (2) Beneficiarul are obligația să finalizeze proiectul în termenul pentru finanțarea.Capitolul III - Obligațiile părților

Art. 4 - Obligațiile Beneficiarului sunt:

a) să execute activitățile Proiectului așa cum sunt stipulate ele în cepdr

1                    • w            1 i         |      .  1    •        • r-          /   /


FORM CU ORIGIN,; j:


e finanțare, să asigure- -ațâț în interiorul grupului


comunicarea eficientă și operativă a problemelor tehnice și finan de parteneri, dacă există, cât și între Autoritatea finanțatoare și

 • b) să asigure suportul administrativ necesar executării activitatilori

 • c) să asigure componența și funcționalitatea echipei de lucru a Proiectului;

 • d) să asigure secretul profesional pe durata contractului și, după caz, să aplice prevederile privind regimul informațiilor clasificate, conform Legii nr. 182/2002 cu modificările ulterioare. Hotărârii Guvernului nr. 585/200?. cu modificările și completările ulterioare:

 • e) să nu comunice, în nicio situație, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante, informații confidențiale aparținând Autorității Contractante sau obținute de el în baza relațiilor contractuale;

 • f) să nu facă publice informații și rezultate ale serviciilor executate fără consimțământul scris al Autorității Contractante și să nu folosească în detrimentul acesteia informații primite în cursul executării prezentului contract sau rezultatele studiilor, testelor, lucrărilor și cercetărilor efectuate în cursul și în scopul realizării contractului;

 • g) să comunice în scris Autorității Contractante intervenția stării de faliment sau lichidare sau cedare a mai mult de 51 % a activelor sale, în termen de 30 de zile de la intervenția vreuneia din aceste situații;

 • h) să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților Autorității Contractante sau a altor organe de control abilitate prin lege, pentru a controla documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar;

 • i) să permită pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la încetarea acestuia, în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea unei notificări în acest sens, accesul neîngrădit al reprezentanților Curții de Conturi în vederea realizării controlului financiar, la documentele pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul contractului.

 • j) să întocmească și să predea Autorității Contractante rapoartele de activitate, narative și financiare.

 • k) să aplice procedura de achiziție prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice atunci când, pentru îndeplinirea pbfrgatîiloț contractuale, achiziționează, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucră£Fsau;berVicji'


efi^idr/ organizațiile din grup;

 • a) să pună la dispoziția Beneficiarului orice informații și/sau documentații pe care le deține si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi retumate Autorității finanțatoare la finalizarea contractului;

 • b) să facă plata serviciilor executate, în condițiile prezentului contract și a Regulamentului

privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului București alocate pentru activitățile nonprofit de interese local aprobat prin H.C.G.M.B. nr. ____________din______________;

 • c) să nu comunice, în nicio situație, tară consimțământul prealabil scris al Beneficiarului, informații confidențiale aparținând Beneficiarului sau obținute de Autoritatea finanțatoare în baza relațiilor contractuale;

 • d) să elaboreze rapoartele de evaluare necesare, în vederea aprobării rapoartelor de activitate ale beneficiarului;

 • e) să asigure și să realizeze monitorizarea și evaluarea intermediară și finală a Proiectului;


CAPITOLUL IV - Participarea terților

Art.6 - In sensul prezentului articol, prin terță persoană se înțelege partener.

Art.7 - Participarea terțelor părți este permisă, dar nu va scuti beneficiarul de niciuna dintre obligațiile și responsabilitățile sala stabilite prin prezentul contract.

Art. 8 - Beneficiarul va impune terților aceleași obligații care îi sunt impuse lui însuși, asigurând respectarea tututror drepturilor pe care le are autoritatea contractantă, în baza prezentului contract.


Art. 9 - Beneficiarul nu este autorizat să reprezinte sau să angajeze răspunderea autorității contractante în raport cu terțele părți. Beneficiarul trebuie să aducă la cunoștință această interdicție și să se abțină de la orice formulare sau comportament caryj


înțelese în această privință.htea fi greșit


CAPITOLUL I - Valoarea contractului                    j

Ari. 10 - Valoarea contractului                           ’

 • (1) Valoarea contractului este de____lei, rg

Proiectului de către Autoritatea Finanțatoare, cu apr Municipiului București, adică________% din valoarea pp6iecț

 • (2) Beneficiaruf nu este îndreptățit la plată dacă este împiedicat, din cauze de forță majoră. 


să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Forța majoră trebuie anunțată în scris în 10 zile de la apariția ei, iar la dispariția forței majore, tot în termen de 10 zile trebuie făcută notificare scrisă. Realizarea parțială a Proiectului are drept rezultat plata parțială. Beneficiarul neavând dreptul de a solicita decontarea sumelor care nu au fost cheltuite în perioada derulării proiectului.


Art. 11 - Bugetul proiectului. Destinația


(1) Beneficiarul este obligat să respecte bugetul detaliat al proiectului, prezentat în anexă. Cheltuielile vor fi efectuate conform bugetului aprobat al proiectului și prevederilor prezentului contract.


(2) Pe parcursul derulării Proiectului, d^că situația o impune. Beneficiarul poate face realocări de buget între categoriile dd buget^u acordul autorității finanțatoare numai dacă suma realocată nu depăș^te^)%;dia"bugetul categoriei către care se face realocarea.

 • (3) Toate fondurile ce fac obiectul finanțării, dobânzile aferente, precum și bunurile pentru achiziționarea cărora au fost utilizate acestea și alte bunuri primite în acest scop, vor fi utilizate de către Beneficiar numai pentru realizarea activităților și atingerea scopurilor specificate ale Proiectului, conform bugetului stabilit.

 • (4) Atunci când autoritatea contractantă constată, pe baza rapoartelor sau ca urmare a verificărilor efectuate, că beneficiarul a folosit sau folosește fondurile și/sau bunurile achiziționate pentru derularea proiectului, într-o manieră neconformă cu clauzele contractuale sau că nu justifică utilizarea sumelor, aceasta poate solicita în scris restituirea lor;

 • (5) Beneficiarul are obligația de a restitui ASPA în termen de 5 zile lucătoare de la primirea solicitării scrise a acestuia sumele întrebuințate în alte scopuri decât desfășurarea activităților Proiectului și cele a căror întrebuințare nu este dovedită conform prevederilor prezentului contract.

 • (6) Obligațiile prevăzute la alin. (4) al prezentului articol r" “ în vigoare timp de 5 ani după încetarea prezentului contract.


CAPITOLUL VI - PLĂȚI

Art. 12 - Efectuarea plăților

 • (1) Autoritatea finanțatoare efectuează plățile prezentului contract astfj

 • •  Cel mult__% din valoarea proiectului, pentru fiecare tranșă, înybn

  iTe legii, în termen de turor documentelor


15 zile lucrătoare de 1a data solicitării decontului, de justificative și validarea rapoartelor intermediare;

 • •   10% tranșa finală în termen de 30 de zile lucrătoare de la vaTidarea raportului final.

CAPITOLUL VII - Modalități de plată

Art. 13 - Autoritatea contractantă efectuează plățile, la cererea scrisă de plată a beneficiarului, în cadrul prezentului contract direct în contul beneficiarului indicat în cererea de finanțare.

Art. 14 - Toate plățile care privesc prezentul contract se realizează exclusiv prin mijloace bancare.

Art I 5 - Nu sunt admise plăți între autoritatea contractantă și beneficiar în numerar.

CAPITOLUL VIII - Cheltuieli

Art. 16 - Efectuarea cheltuielilor de către Beneficiar

 • (1) Orice sumă primită ca finanțare de la Autoritatea finanțatoare în temeiul prezentului contract va fi cheltuită de către Beneficiar numai pentru realizarea Proiectului.

 • (2) Beneficiarul va efectua numai cheltuieli care se încadrează în categoriile și limitele de cheltuieli aprobate ale Proiectului. In cazul în care au fost efectuate alte cheltuieli sau cu depășirea limitelor prevăzute de lege, autoritatea contractantă va putea solicita retumarea respectivelor sume.

 • (3) Cheltuielile efectuate înainte de și după perioada de derulare a Proiectului prevăzută la art. 4 din prezentul contract, nu sunt eligibile și nu pot fi decontate de către Beneficiar.

Art. 17 - Beneficiarul întocmește un raport explicativ al costurilor cuprinse în deviz, pentru fiecare perioadă de raportare, care va fi prezentat autorității contractante.această viză se confirmă pe propria răspundere datele înscrise și încadrarea cheltuielilor în limita sumelor prevăzute în contract.


CAPITOLUL IX - Monitorizare si control

Art. 19 - Informare


Beneficiarul furnizează Instituției finanțatoare toate informațiile referitoare la derularea Proiectului pe care acesta I le solicit. Instituția finanțatoare poate solicita oricând Beneficiarului informații cu privire la stadiul activităților, Beneficiarul având obligația să răspundă în scris oricărei solicitări a acesteia în termen de 5 zile lucrătoare.

Art. 20 - Prezentarea rapoartelor obligatorii

 • (1) Beneficiarul va transmite informații privind derularea Proiectului și utilizarea sumelor primite. In acest scop, Beneficiarul va prezenta Autorității finanțatoare: raportări intermediare (vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranșe intermediare, în vederea justificării tranșei anterioare), un raport de activitate final asupra utilizării tuturor sumelor primite cu privire la activitățile Proiectului, care va cuprinde raportul tehnic și raportul financiar.

 • (2) Raportul financiar va fi structurat conform capitolelor de buget aprobate de către Comisia de evaluare și selecționare, în scopul verificării încadrării în capitolele bugetare.

 • (3) Raportul financiar va fi însoțit obligatoriu de documente justificative ale plăților efectuate de către Beneficiar, în copie; la solicitarea autorității finanțatoare beneficiarul va prezenta documentele justificative și în original.

 • (4) La întocmirea raportului final financiar, Beneficiarul, va prezenta decontul aferent atât al sumei primite de la Autoritatea Contractantă, cât și al sumei ce reprezintă contribuția proprie.

 • (5) Raportul final va fi depus în două exemplare original și copie, precum și în format electronic la registratura Instituției finanțatoare în termen de 30 zile calendaristice de la data finalizării Proiectului.


Art. 21 - Evaluarea rapoartelor

 • (1) Raportul de activitate final va fi supus aprobării Comisiei de Evaluare. Autoritatea finanțatoare va urmări ca evaluarea rapoartelor să se facă în termen de 30 de zile de la primire.

 • (2) După analiza acestora, Comisa de Evaluare aprobă rapoartele sau va dejftde luarea măsurilor care se impun în cazul în care. în urma analizef unui'japotx se constată încălcarea obligațiilor contractual și neatingerea obiectivelor.ÎinNFORM CU ORIGINALUL acestui^--*“    “


Art. 22 - Monitorizarea

(1) Pe toată durata contractului, precum și pe o perioadă de 5 ani de la înceta Beneficiarul este obligat să permită, în orice moment, accesul neî Autorității finanțatoare sau a altor organe de control abilitate pri ge, în scopul realizării controlului financiar și auditului, pentru a controla registrele, documentele și înregistrările deținute de către Beneficiar, pe baza cărora se ține evidența activităților derulate în cadrul Proiectului, pentru verificarea conformării față de prevederile prezentului contract. Controlul se efectuează la locul unde aceste documente sunt păstrate de către Beneficiar, iar acesta are obligația să prezinte orice documentație solicitată. în cazul refuzului de a permite accesul acestor persoane și de a coopera cu aceștia, Autoritatea finanțatoare poate solicita în scris restituirea integrală a sumelor alocate pentru Proiect., 1


radii al reprezentanților


în urma finanțării primite, precum și cu ocazia tuturor evenimentelor și acțiunilor desfășurate pe durata Proiectului, la următoarea expresie: "Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București Conținutul acestui proiect este în responsabilitatea exclusivă a partenerilor proiectului și în nici un mod nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Municipiului București".

 • (2) Autoritatea finanțatoare va putea, pe parcursul derulării Proiectului sau la finalul acestuia, să facă publice, în modul în care va considera necesar, prin publicarea de articole sau alte manifestări: obiectivele și durata Proiectului, finanțarea acordată de la bugetul local, activitățile efectuate în cadrul Proiectului, rezultatele obținute.

Art. 24 - In privința drepturilor de proprietate industrială și intelectuală, exploatare și disimulare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respectă prevederile legale în vigoare.

CAPITOLUL XI - Răspundere contractuală

Art.25 - Beneficiarul își asumă întreaga răspundere tehnică și supravegherea generală a executării serviciilor contractate.

Art.26 - Beneficiarul răspunde pentru realizarea obligațiilor contractuale și suportă pagubele cauzate Autorității finanțatoare, ca urmare a oricăror acțiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului și care îi sunt imputabile.

Art.27 - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea la timp a demersurilor necesare în vederea obținerii aprobărilor, avizelor sau licențelor necesare realizării contractului în concordanță cu reglementările în vigoare.

Art.28 - Beneficiarul răspunde de exactitatea datelor prezentate .în documentele justificative de plată.

Art.29 - Beneficiarul răspunde de păstrarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data încetării raporturilor contractuale.

Art.30 - Autoritatea contractantă nu este răspunzătoare pentru prejudiciile suferite de beneficiar, de către personalul acestuia ori de către parteneri în timpul executării contractului.

Art. 31- Autoritatea Contractantă are obligația de a sprijini, prin demersuri necesare, obținerea la timp a aprobărilor, avizelor și licențelor și va acționa ca acestea să nu fie abuziv intârziate sau refuzate.

Art.32- In cazul în care Beneficiarul nu respectă prevederile prezentului contract, nu va fi eligibil pentru obținerea unei finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local în anul următor. Art.33 - Limite ale răspunderii Autorității finanțatoare

 • (1) Beneficiarul este responsabil pentru modul în care finanțarea este folosită, răspunderea

Instituției finanțatoare nefiind în niciun fel angajată, în cazul în care Beneficiarul va fi responsabil față de terți pentru orice prejudicii cauzate în derularea Proiectului și în nicio altă situație ce decurge dintr-o acțiune sau inacțiune ilicită a Beneficiarului legată de finanțarea acordată prin prezentul contract.        ț

 • (2) Instituția finanțatoare nu țăspunde/'în cazul nerespectării legislației în vigoare de către Beneficiar sau de către ang^j colaboratori Sau consultanți ai acestuia.

\ f     i • (3) Beneficiarul este răspunzător de respectarea legislației fiscal și răspunde pentru plata taxelor, impozitelor și a altor obligații către bugetul statului presupuse de derularea Proiectului al cărui titular este, cât și a penalizărillor ce decurg din întârzierea acestor plăți.

CAPITOLUL XII- Cesiunea

Art. 34 Cesiunea contractului sau a unor părți din aceasta este interzisă.

CAPITOLUL XIII - Rezilierea contractului

Art.35 Autoritatea contractantă poate rezilia contractul cu efect imediat. în cazul în care Beneficiarul angajează, în termen de 6 luni de la semnarea contractului, persoane fizice sau juridice care au participat la evaluarea Proiectului care face obiectul prezentului contract, ori care au participat, în diferite faze, la selectarea beneficiarilor pentru acest Proiect.

Art.36 Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă Beneficiarul este în lichidare voluntară, se află în faliment sau dacă vinde ori cedează partea cea mai importantă a activelor sale.

Art.37 Autoritatea contractantă poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează realizarea proiectului în termenul stabilit în contract.

Art.38 (1) Contractul de finanțare poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenția instanței de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale.

 • (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligații contractuale.

 • (3) în cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul finanțării este obligat in termen de 15 zile să retumeze ordonatorului principal de credite sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor programe și proiecte de interes public.

 • (4) Nerespectarea termenelor si a prevederilor din contract duce la pierderea tranșei finale, precum și interzicerea participării pentru obținerea finanțării în anul calendaristic următor.


  artea care o

  CONFORM CU ORIGINALUL


CAPITOLUL XV - Litigii

contrhct se soluționează pe entualele litigii născute din pot fi soluționate pe cale drept comun.


Art. 40 - Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezen cale amiabilă în termen de 15 zile calendaristice de la apariția/for. interpretarea, executarea, încetarea prezentului contract, amiabilă, vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești

CAPITOLUL XVI - Dispoziții generale si finale

Art. 41 - Cauze care înlătură răspunderea contractuală.

(1) Nicio parte nu este răspunzătoare pentru încălcarea obligațiilor contractual, dacă executarea unor astfel de obligații este împiedicată de împrejurări de forță majoră.
 • (2) Partea afectată de un astfel de eveniment are obligația de a înștiința cealaltă parte și de a lua măsurile rezonabile pentru a înlătura incapacitatea sa de a-și îndeplini obligațiile din contract.

 • (3) Pe durata imposibilității executării obligațiilor, părțile se vor consulta reciproc cu privire la măsurile corespunzătoare care urmează a fi luate. Dacă evenimentul se produce și continuă pe o perioadă mai mare de 60 de zile , părțile vor putea conveni rezilierea prezentului contract.

Art. 42 - Comunicări

 • (1) Orice comunicare între părți se va face în scris, la adresa menționată în cuprinsul prezentului contract sau care va fi comunicată celeilalte părți în scris, utilizând mijloace care permit evidența transmiterii și primirii acestora. Daca expeditorul solicită confirmarea de primire, el va indica aceasta în comunicarea lui.

 • (2) Rapoartele și toate celelalte comunicări între cele două părți se vor trasmite la următoarele adrese:

 • a) Pentru Autoritatea contractantă:

Municipiul București, sector 1, strada............ fax...........

 • b) Pentru Beneficiar:.........................................................str.................nr.....

localitatea................județul.......................cod poștal...................

Art. 43 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, semnate de comun acord de către părți, sau de către împuterniciți ai acestora, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 44 - Prezentul contract s-a încheiat astăzi........................în 2 exemplare originale,

câte un exemplar pentru fiecare parte.

Autoritatea finanțatoare,                                    Beneficiar,