Hotărârea nr. 314/2019

HOTARAREnr. 314 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA COTIZATIEI ANUALE A MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


privind aprobarea cotizației anuale a Mun

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru București

Vla finanțarea

, Dezinsecție, Dezinfecție


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Servicii Publice nr. 592/17.05.2019 și al Direcției Generale Economice nr. 4458/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 109/30.05.2019, raportul comisiei pentru igienizare și salubritate nr. 7/28.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 364/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:


  • -  adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 1/566/12.04.2019, înregistrată la Direcția Generală Servicii Publice cu nr. 452/12.04.2019 și la Direcția Servicii Integrate cu nr. 4020/12.04.2019;

  • -  Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București nr. 07/10.04.2019;

  • -  art. VI, alin. (3) lit. a) din anexa nr. 1 - Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București;

  • -  art. 7 lit. a) din anexa nr. 2 - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București, anexe ia Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 23/2018;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, modificată și completată de Legea nr. 99/2014, republicată;

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (X art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația pul^fc<ă republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă cotizația c cheltuielilor Asociației de Dezvoltare/lr l


A

ipdlală a Municipiului București la finB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, se»I

nitară pentru Deratizare, Dezinsecție,


7 V

ir 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roDezinfecție București în sumă de 3.500.000 lei din bugetul planificat al Municipiului București.

(2) Plata cotizației anuale se va face integral sau în tranșe.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 30.05.2019

Nr. 314’B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro