Hotărârea nr. 313/2019

HOTARAREnr. 313 din 2019-05-30 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INHUMARREA PERSOANELOR FARA APARTINATORI CARE DECEDEAZA PE RAZA MUNICIPIULUI BUCURESTI


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 2056/13.05.2019 și al Direcției Generale Investiții;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 363/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 104/27.03.2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;

 • -  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal; .

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza Municipiului București, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 125/2011 pentru aprobarea Regulamentului pp4 Direcției Generale de Asistentă Socială a Municfpiâli înhumarea persoanelor fără aparținători/par^ pei București, modificată prin Hotărârea București nr. 48/2014.                  .

stabilirea atribuțiilor cîuresti referitoare la )>eTaza municipiului srăil al M unici pi uLlh Mo


Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane si Consiliile Locale ale Sectoarelor 1 - 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


București, 30.05.2019

Nr. 313*\n

Anexa 1REGULAMENT

privind înhumarea persoanelor fără aparținători care decedează pe raza

ifipiului,


CONFORM CU ORIGINALU


Art. 1. (1) Prevederile prezentului Regulament se aplică în situați administrativ al Municipiului București, atunci când persoanele sunt identificate dar nerevendicate de familie sau de alți aparținători legali.

or produse pe teritoriul cTsunt neidentificate, ori când


 • (2) în sensul prezentului Regulament:

 • a. “Persoana decedată neidentificată” reprezintă “persoana a cărei identitate nu este cunoscută la data decesului”;

 • b. “Persoana decedată nedeclarată de familie sau fără susținători legali” reprezintă “persoana care la data decesului sau la data descoperirii cadavrului este considerată singură, fără urmași sau a cărei familie ori aparținători legali sunt necunoscuți”;

 • c. “Aparținătorii" reprezintă “membrii familiei, susținătorii sau reprezentanții legali ai defunctului (părinți, copii, frați, surori, curator, tutori etc.). precum și orice alte persoane prevăzute în legislația aplicabilă”.

 • d. ACCU reprezintă Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

 • e. DGASMB reprezintă Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

 • f. DGASPC reprezintă Direcțiile Generale de Asistență Socială ale Sectoarelor 1-6.

 • g. DGPMB reprezintă Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

 • h. INML reprezintă Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”.

 • (3) înhumarea persoanelor decedate prevăzute la alin. (1) se face în cimitirele Municipiului București, potrivit prevederilor regulamentelor și normativelor în vigoare.

 • (4) în situația în care persoanele decedate prevăzute la alin. (2) lit. b au deținut locuri de veci în cimitirele Municipiului București, înhumarea se poate face în acestea, cu respectarea regulamentelor și normativelor în vigoare, decontarea fiind asigurată conform prevederilor art. 5 alin. (1) din prezentul Regulament. în sensul acesta, reprezentanților Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane li se va transmite (de către reprezentanții instituțiilor menționate la art. 3 din prezentul regulament sau de orice altă parte interesată), în original sau fotocopie, actul de concesiune existent pe numele defunctului, spre cele legale.c) medicul legist. în cazul cadavrelor găsite și depuse la IN

 • (2) Declararea decesului se face la serviciul de stare civili căruia s-a produs decesul, sau al Consiliului Local al sectoi către persoane delegate din partea unităților sanitare pentru <

 • (3) Pentru cazurile prevăzute la pct. a), declarația de înregisi persoană interesată (vecini, asociația de locatari, persoan angajatul delegat în acest scop de către Primarul sectorului î

 • (4) a. Sesizarea DGASPC-ului de Sector cu privire la persoanele decedate care fac obiectul Regulamentului se face prin intermediul numărului unic de telefon pus la dispoziție de fiecare sector în parte, la care se asigură permanența în preluarea apelurilor.

 • b. în sensul acesta, în maxim 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, serviciile de specialitate existente la nivelul sectoarelor Municipiului București vor transmite DGASMB numerele unice de telefon antemenționate. Orice modificare a acestora va fi comunicată DGASMB în termen de maximum 48 de ore.

 • c. DGASMB va transmite Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și/ sau, după caz, altor instituții cu atribuții în domeniu, în cel mult 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament, lista cuprinzând numerele de telefon existente la nivelul fiecărui sector, precum și orice modificări survenite ulterior, în termen de maximum 48 de ore de la data comunicării.

 • (5) Cadavrele neidentificate găsite pe raza teritorială a Municipiului București se depun la Institutul Medico-Legal. cu respectarea prevederilor legale privind înregistrarea decesului în situații speciale.

 • (6) Cadavrele persoanelor ne identificate nu pot fi incinerate și nici predate facultăților de medicină pentru studiu ci. în mod obligatoriu, vor fi înhumate într-un singur cimitir. în gropi individuale. în registrul de înhumări al cimitirului se menționează obligatoriu: numărul INML. anul decesului, figura și locul unde urmează să fie înhumat decedatul. Aceste cadavre vor purta în mod obligatoriu un ecuson confecționat dintr-un material rezistent, cu indicarea numărului INML și anul decesului.

Art. 3. (1) Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București, prin persoanele delegate în sensul acesta de către DGASPC, se vor prezenta la Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, în termen de maximum 24 ore de la declarația de înregistrare a decesului, pentru cazurile prevăzute la pct. a și b din art. 2 alin. (1), cu adeverința de înhumare și comunicarea că locul de înmormântare se asigură gratuit, în vederea repartizării unui loc de înhumare. Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane va emite repartiția, în termen de 24 ore de la înregistrarea solicitării, cu menționarea cimitirului unde se va face înhumarea.reprezentanții antemenționați semnează procesul-verbal întocmit de organele de poliție locului, confirmând astfel prezența la locul decesului, și le solicită polițiștilor o co verbal întocmit;

 • b. în urma verificărilor efectuate la locul decesului, repreypntnntii DGAȘPT q de prestări servicii de înhumare, în vederea ridicării cadavrului.

 • c. în vederea declarării decesului, actul de identitate al decedatului și negați operativă Serviciul Omoruri sunt predate de către agenții de poliție, re servicii de înhumare. în situația în care la fața locului nu se gă decedate, reprezentanții DGASPC vor solicita Direcției de/Evi adeverințe cu datele de stare civilă ale defunctului, pe care o vor transmite reprezentanților firmei de prestări servicii de înhumare.

  firmei de prestări

  I de identitate al persoanei a Persoanelor eliberarea unei


 • d. Reprezentanții DGASPC prevăzuți la alin. (1) vor transmite cel târziu trimestrial solicitări organelor judiciare (structurilor teritoriale de poliție) în vederea obținerii de informații cu privire la stadiul și rezultatul procedurilor de identificare a cadavrelor și a aparținătorilor acestora.

 • e. Reprezentanții DGASPC vor comunica, lunar, Direcției de Evidență a Persoanei de la nivelul sectorului, decesele pentru care Sectorul a acordat gratuitate, cu mențiunea că toate cheltuielile de înhumare au fost suportate de Municipalitate în baza prezentei hotărâri.

 • f. în cazul decesului produs în spital, persoanele delegate din partea unităților sanitare să declare decesul, se prezintă și la sediul DGASPC cu o adresă prin care solicită gratuitate în vederea înhumării, adresă însoțită de adeverința de înhumare eliberată de către Serviciul Stare Civilă.

 • (3) în situațiile prevăzute la art. (2) alin. 1 lit. c, înhumarea se va face în maxim 10 zile de la constatarea decesului, pe baza adeverinței de înhumare ce se predă de către delegatul Institutului Național de Medicină-Legală ..Mina Minovici”, reprezentantului Consiliului local pe raza căruia a fost găsit decedatul.

 • (4) în situația în care facultățile de medicină cu sediul în Municipiul București, legal constituite și acreditate, dispun de un număr de cadavre formolizate, identificate și Iară aparținători legali, care au fost utilizate în procesul didactic, pe care nu au posibilitatea de a le înhuma, acestea se vor adresa Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane și firmei de prestări servicii de înhumare prevăzute în articolul 4 din prezentul Regulament, cu adeverința de înhumare și comunicarea că locul de înmormântare se asigură gratuit (emise de Consiliul Local pe raza căruia a survenit decesul), în vederea repartizării unui loc de înhumare, urmând ca decontarea facturilor pentru prestațiile aferente să fie efectuată de DGASMB conform art. 5 din prezentul Regulament.

 • (5) Locuințele proprietate privată ori proprietatea autorităților locale sau centrale în care sunt descoperite persoanele decedate care fac obiectul Regulamentului, se sigilează de către organele judiciare (poliție, parchet), în situația ridicării cadavrelor pentru efectuarea necropsiei, sau de către persoana delegată în acest scop de către primarul unității administrative în care se află imobilul, în situația în care decesul nu reprezintă caz medico-legal. Persoana delegată în acest scop de către primarul unității administrative în care se află imobilul va menționa în procesul verbal întocmit data șiCONFORM CU ORIGINALUL '

 • (6) După lămurirea cauzelor și împrejurăriloi în care s-a produ organele judiciare sunt preluate de către persoana delegată prevăzut

 • (7) în cazul în care locuința este proprietate personală, Direcții

sectoarelor vor transmite Primăriei Municipiului Bucure$trftp»i£strial, lista cu domiciliul persoanelor  decedate pentru care nu a fost solicitat certificatu e deces, în vederea inițierii demersurilor administrative privind înscrierea bunurilor imobile în domeniul privat al Municipiului București.

 • (8) Trimestrial, Direcțiile de Evidență a Persoanelor de la nivelul sectoarelor vor transmite DGASMB lista dcfuncților pentru care a fost solicitat certificatul de deces. Solicitanților acestor certificate li se va comunica obligatoriu faptul că defuncții au fost înhumați de Municipalitate, prin bugetul DGASMB, fiind declarați și asumați de Sectorul respectiv ca fiind fără aparținători sau cadavre neidentificate; de asemenea, li se va învedera faptul că, în situația în care nu vor restitui Municipalității contravaloarea prestării acestor servicii, DGASMB va efectua demersurile administrative și legale în vederea recuperării lor.

Art. 4. (1) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va efectua demersurile necesare atribuirii contractelor de prestări servicii de înhumare pentru fiecare dintre cele șase sectoare ale Municipiului București, precum și cele privind introducerea în bugetul propriu a sumelor necesare decontării serviciilor care fac obiectul acestui regulament.

(2) Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va comunica reprezentanților consiliilor locale ale sectoarelor Municipiului București, precum și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, în termen de 15 zile, numele societăților comerciale de prestări servicii cu care a încheiat contracte, potrivit legislației în vigoare.

(3) Reprezentanții consiliilor locale ale sectoarelor vor comunica societăților comerciale cu care Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București a încheiat contractele de prestări servicii, locul de unde poate fi ridicat cadavrul și cimitirul unde urmează a fi efectuată înhumarea. măsuri necesare, în conformitate cu atribuțiile care le revin potrivit Regul Funcționare.


transportaryf^eNk ^otyl


înmormârflste.


» depunere la cimitir și orice altă prestație necesară și utilă legată de


Crematoriilor Umane va lua măsuri de săpare a gropilor, de oficiere a ți, de înhumare a decedaților, precum și orice alte


eoții de caritate/angCONFORM CU ORIGINALUL (6) Manipularea cadavrelor în vederea înhumării în cadrul Medicină-Legală „Mina Minovici” se face de către personal igienico-sanitare (dezinfecție, deparazitare și în caz de necesitate î

mtȘttuJpWkațional de

condițiilor


 • (7) Manipularea cadavrelor în vederea înhumării, în alt către societățile comerciale de prestări servicii menți

Art. 5. (1) Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, la cererea societăților comerciale de prestări servicii prevăzute la art. 4 alin. (1) - (3) și a Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane va vira în contul acestora cheltuielile de înmormântare, pe baza facturilor prezentate în vederea decontării, a unei note justificative eliberate, după caz, de reprezentanții consiliilor locale și/sau ai Administrației Cimitirelor, care atestă numărul și tipul prestațiilor efectuate, și a unui dosar conținând, în fotocopie, adeverința de înhumare și comunicarea că locul de înmormântare se asigură gratuit (emise de Consiliul Local pe raza căruia a survenit decesul), pentru fiecare caz în parte. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București va asigura decontarea facturilor emise de prestatorii de servicii antemenționați. în conformitate cu prevederile prezentului articol din Regulament.

 • (2) DGASMB va efectua, trimestrial, demersurile administrative în vederea recuperării cheltuielilor aferente prestărilor de servicii pentru defuncții pentru care, ulterior, vor exista informații că nu fac obiectul prezentului Regulament (de exemplu, în situația în care reiese că aceștia au aparținători, rude, urmași, moștenitori etc., inclusiv în cazul defuncților a căror identitate nu a fost cunoscută la data înhumării); de asemenea, se vor efectua demersuri în vederea recuperării acestor cheltuieli de la titularii contractelor de vânzare-cumpărare sau a altor acte de proprietate echivalente, în situația în care defuncții figurau în acestea cu clauze de uzufruct viager.

 • (3) Consiliile locale ale sectoarelor Municipiului București, prin direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate ale acestora, au obligația de a sprijini DGASMB în vederea recuperării acestor cheltuieli.


Art. 7.

Publică, Municipiuhotărâri.