Hotărârea nr. 312/2019

HOTARAREnr. 312 din 2019-05-30 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI LA HOTARAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 82/2015 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SI FUNCTIONARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTÂRÂRE-


l

> ■   ■ ■                                 >      a’0° a,-/

pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consili          ral al

Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Servicii Publice - Direcția Utilităti Publice nr. 1788/21.05.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizarea și salubritate nr. 6/28.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 362/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

 • -  adresa Societății de Transport București nr. 131.529/09.05.2019, înregistrată la Direcția Utilități Publice cu nr. 1678/10.05.2019;

 • -  adresa Direcției Generale de Poliție Locală și Control nr. 18617/08.05.2019 înregistrată la Direcția Utilități Publice cu nr. 1672/09.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

 • -  art. 3 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localității;

 • -  art. 5 alin. (1) și alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • -  art. 3, art. 8, art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;

Cu respectarea prevederilor:

 • -  art. 7 alin. ’(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrație publică, republicată;

 • -  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 14 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de           și funcționare pe termen mediu și

lung a serviciului public de salubrj Activitatea de salubrizare rfien operatorului de salubrizare, primul a

n

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 05001: realizare a serviciului de salubrizare menajeră, lit. i) se modifică, se completează și va avea următorul conținut:


bHoni^ipiul București, la Cap.III.3.C

* ‘   III.3.C.3.3. Obligațiile

jSi^Dlul III.3.C.3.9. Alte cerințe de


”în mod obligatoriu colectarea deșeurilor menajere nu se va face în intervalele orare 07.00 - 10.00 și 16.00 - 19.00, pe bulevardele și pe arterele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru a nu se suprapune cu vârfurile de trafic rutier. Pe timpul nopții, cel puțin 30% din programele de colectare a deșeurilor menajere se vor efectua în intervalul 22:00 - 6:00”.

Art.ll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 82/2015 rămân neschimbate.

f

Art.lll Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Primăriile Sectoarelor 1-6, operatorii de salubrizare, operatorii depozitelor de deșeuri, persoane fizice și juridice din Municipiul București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR GENERAL


Claudiu/banlel CatanaAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirBucurești, 30.05.2019

Nr. 312’

B-dul Regina Ellsabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA la H.C.G.M.B nr.

LISTA

bulevardelor și arterelor pe care este interzisă colectarea deșeurilor menajere în

intervalele orare 07.00-10.00 și 16.00-19.00

 • 1. Str. Clăbucet,

 • 2. Str. Aviator Popișteanu,

 • 3. B-dul. Dinicu Golescu,

 • 4. Str. Piscul Crăsani,

 • 5. Str. Părăluțelor,

 • 6. Str. Tufănelelor,

 • 7. Str. Cătinei,

 • 8. Str. Mărgelelor,

 • 9. Str. Ghirlandei,

 • 10. Str. Baiculești,

 • 11. B-dul. Laminorului,

 • 12. Str. Bacău,

 • 13. Str. Humulești,

 • 14. Șos. Sălaj,

 • 15. Cal. Ferentarilor,

 • 16. Str. Năsăud,

 • 17. B-dul. George Cosbuc,

 • 18. B-dul. Regina Maria,

 • 19. B-dul. Energeticienilor,

20.Str. Dumitru Brumărescu,

 • 21. Str. George Enescu,

 • 22. Str. Nicolae Golescu,

 • 23. Str. Episcopiei,

 • 24. Str. Luterană,

 • 25. Str. G-ral Berthelot,

26.Str. Budișteanu,

27. Str. Dimitrie Onciul,

28.Str. Zece Mese,-

 • 29. Str. Traian,

 • 30. B-dul. Dacia,

 • 31. Str. Baldovin Pârcălabul,

 • 32. Str. Tunari,

 • 33. Str. Alecu Russo,

 • 34. B-dul. Pache Protopopescu,

 • 35. Str. Bachus,

 • 36. Str. Salviei,

 • 37. Str. Cârlibaba,

 • 38. Str. Freamătului,

 • 39. Str. Amurgului,

 • 40. Str. Buzoieni,

 • 41. Str. Mărgeanului,

 • 42. Str. Petre Ispirescu,

 • 43. Str. Heliade intre Vii,

 • 44. Str. Dumitru Slugeru,

 • 45. Str. Răsadniței,
46.Str. Sculptorilor,

 • 47. B-dul. Constructorilor,

 • 48. B-dul. Uverturii,

 • 49. B-dul. Regiei, 5O.Str. Pascal Cristian,

 • 51. Str. Mihai Zamfirescu,

 • 52. B-dul. Ceahlau,

 • 53. Drumul Valea Doftanei,

 • 54. Aleea Poarta Sărutului,

 • 55. Aleea Masa Tăcerii, 56.Str. Valea Oltului,

 • 57. Str. Odoarei,

 • 58. Drumul Osiei,

59.Str. Ion Câmpineanu, 6O.Str. Aristide Demetriade, 61. Str. Ion Brezoianu, 62.Str. Valter Mărăcineanu, 63.Str. Teiul Doamnei, 64.Str. Arefului,

65.Str. Dantelei,

66.Str. Lavei,

 • 67. Drumul Cooperativei,

 • 68. Șos. Dudești-Pantelimon,

 • 69. Șos. Vergului,

 • 70. B-dul. Ficusului,


 • 71. Str. Elena Văcărescu

 • 72. Str. Anghel Moldoveanu,

 • 73. Str. Tudor Gociu, 74.Str. Acțiunii,

75. Str. Pogoanele, 76.Str. Anghel Alexandru,

77. Prelungirea Ghencea, 78.Str. Caracal,

79.Str. Teiuș, 8O.Str. Pucheni,

 • 81. Str. Munții Carpați,

 • 82. Drumul Dealul Bisericii,

 • 83. Șos. Olteniței,

 • 84. Str. 11 Iunie,


 • 85. Str. Jandarmeriei,

 • 86. Str. Oaspeților,

 • 87. Str. Câmpinița,


 • 88. Str. Pescarilor,

 • 89. Str. Maior Vasile Bacila,

 • 90. Str. Piatra Morii,

 • 91. Str. Natației,

 • 92. B-dul. Gloriei,

 • 93. Str. Reșița,

 • 94. Str. Izvorul Rece,

 • 95. Str. G-ral Petre Popovăț,

 • 96. Str. Armând Călinescu,

 • 97. Str. Paleologu,

 • 98. Calea Moșilor,

 • 99. Str. Sf. Vineri,

 • 100. Șos. Andronache,

 • 101. Str. Periș,

 • 102. Str. Cornișei,

*   103. Str. Mențiunii,

 • 104. Str. Cpt. Gheorghe Roventa,

 • 105. Str. Oituz,

 • 106. Str. Zamfir Nicolae,

 • 107. Str. Dornei,

 • 108. Str. Puțul lui Crăciun,

 • 109. Calea Dudești,

 • 110. B-dul. Pieptănari,

 • 111. B-dul. Preciziei,

 • 112. Calea Călărașilor,

 • 113. B-dul. Dimitrie Pompeiu,

 • 114. Str. Maica Domnului,

 • 115. Str. Lizeanu,

 • 116.  Str. Viitorului,

 • 117. Str. Vasile Lascăr,

 • 118. Str. Cavafii Vechi,

 • 119. Str. Băniei,

 • 120. Str. Lipscani,

 • 121. Str. Șura Mare,

 • 122. B-dul. Mărășești,

 • 123. Str. Sf. Constantin,

 • 124. Str. Ionel Perlea,

 • 125. Str. Grigore Cobălcescu,

 • 126. Str. Mircea Vulcănescu,

 • 127.  Str. Reînvierii,

 • 128. Str. Turmelor,


 • 129. B-dul. Alex. loan Cuza,

 • 130.  Str. Dr. Felix,

 • 131. Str. Pajurei,

 • 132. Str. Polizu,

 • 133. Str. Occidentului,

 • 134. Str. Sportului,.

 • 135. Str. Sibiu,

 • 136. Str. Dristorului,

 • 137. Str. Delea Nouă,

 • 138. Str. Delea Veche,

 • 139. Str. Budilă,


 • 140. Str. Țepeș Vodă,

 • 141. Str. Popa Nan,

 • 142. Str. lancu Cavaler de Flondor

 • 143. Str. Dr. Leonida Vamali,

 • 144. Str. 1 Mai,

 • 145. Str. Mecet.

 • 146. Str. Brașov

 • 147. Șos. Virtuții

 • 148. Șos. Crângași

 • 149. Str. Turda

 • 150. B-dul Mărăști.

 • 151. Șos. Colentina


 • 152. Str. Barbu Văcărescu

 • 153. Str. Aviator Șerbănescu

 • 154. B-dul Aerogării

 • 155. B-dul Aviatorilor

 • 156. Str. Beijing

 • 157. Str. Nicolae Caranfil

 • 158. Șos. Berceni

 • 159. Șos. Panduri

 • 160. Șos. Viilor

 • 161. Șos. Pantelimon

 • 162. Șos. lancului

 • 163. Calea Griviței

 • 164. B-dul Bucureștii Noi

 • 165. B-dul Camil Ressu

 • 166. B-dul Theodor Pallady

 • 167. Șos. Giurgiului

 • 168. Pod Izvor

 • 169. Calea 13 Septembrie

 • 170. B-dul. Ghencea

 • 171. Calea Rahova

 • 172. Șos. Alexandriei

 • 173. Calea Văcărești

 • 174. Șos. Mihai Bravu

 • 175. Șos. Ștefan cel Mare

 • 176. B-dul luliu Maniu

 • 177. Șos. Nicolae Titulescu

 • 178. Șos. Orhideelor

 • 179. Șos. Grozăvești

 • 180. B-dul Carol


 • 181. B-dul Regina Elisabeta

 • 182. Splaiul Independenței

 • 183. Splaiul Unirii


 • 184. Șos. Kiseleff

 • 185. Calea Victoriei

 • 186. B-dul Lascăr Catargiu

 • 187. B-dul Magheru

 • 188. B-dul I.C. Brătianu

 • 189. B-dul Unirii

 • 190. B-dul Decebal • 191. Calea Vitan

 • 192. Șos. Vitan Bârzești

 • 193. B-dul Cantemir

 • 194. B-dul Tineretului

 • 195. B-dul Ion Mihalache

 • 196. Str. Buzești

 • 197. Str. Berzei

 • 198. Str. Vasile Pârvan

 • 199. B-dul Timișoara

 • 200. Drumul Taberei

 • 201. Drumul Sării
 • 202. Șos. Gheorghe lonescu Sisești

 • 203. B-dul Ion lonescu de la Brad - DN1
204. Șos. Fundenir.


 • 205. Șos. Petricani

 • 206. Str. Fabrica de Glucoza

 • 207. Calea Dorobanți

 • 208. B-dul Dacia

’ 209. Calea Moșilor

 • 210. B-dul Ferdinand

 • 211. B-dul Coposu

 • 212. B-dul Basarabia

 • 213. B-dul Nicolae Grigorescu

 • 214. B-dul Liviu rebreanu

 • 215. B-dul 1 Decembrie 1918

 • 216. B-dul Octavian Goga

 • 217. Calea Giulești.