Hotărârea nr. 311/2019

HOTARAREnr. 311 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA TARIFELOR APLICABILE IN PROCESUL DE EXPLOATARE TURISTICA A MONUMENTELOR ARCUL DE TRIUMF


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice nr. 4652/24.05.2019 și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 2951/24.05.2019;

Văzând raportul Comisiei comerț, turism și protecția consumatorului nr. 9/29.05.2019, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 107/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 360/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1), alin. (2) și art. 68 alin. (1), alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă tarifele aplicabile în procesul de exploatare turistică a monumentului Arcul de Triumf, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.20189

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roTarifele aplicabile în procesul de a monumentului ArculAnexa

/ 5°.-.cT ^5


X z ț£hnica

i

t

Nr. Crt.

Categorie vizitatori

Tarifzne^

lucrătoare

Tarif zile nelucrătoare

1

Infanti 0-6 ani

0 lei

0 lei

2

Elevi olimpici

0 lei

0 lei

3

Reprezentanți ai mass-media, cu legitimație de serviciu și deleqatie din partea instituției.

0 lei

0 lei

4

Veterani de război

0 lei

0 lei

5

Cetățeni de onoare ai Municipiului București

0 lei

0 lei

6

Oficiali de rang înalt în vizită de stat

0 lei

0 lei

7

Adulți individuali - prezenți la punctul de acces fără rezervare prealabilă

10 lei

15 lei

8

Grup adulți cu plată garantată (anticipată)

Notă: Minimum 10 persoane plătitoare constituie un grup.

8 lei

8 lei

9

Grup adulți cu programare prealabilă online (fără plată prealabilă)

(termen limită la 21 de zile)

Notă: Minimum 10 persoane plătitoare constituie un grup.

8 lei

8 lei

10

Grup adulți fără rezervare (fără plată prealabilă)

1 0 lei

1 0 lei

1 1

Grup adulți - contract cu agenții tur-operatoare.

8 lei

8 lei

12

Pensionar individual

Notă: sunt considerați pensionari acele persoane care dețin talon de pensie .

4 lei

5 lei

13

Copii individuali (în sensul că nu aparțin unui grup organizat)

Notă: sunt considerați copii acele persoane care pot dovedi cu acte de identitate că au vârsta mai mică de 1 6 ani.

4 lei

5 lei

14

Grup școlar cu plată garantată.

Notă: sunt considerați elevi-studenți acei copii și tineri care pot dovedi cu acte apartenența la o unitate de învățământ.

3 lei

3 lei

15

Grup școlar cu programare prealabilă online (fără plată   /

prealabilă)                                                        //

1 (termen limită plată sau garanție la 21 de zile)            VQș

Notă: sunt considerați elevi-studenți acei copii și tineri care^ pot dovedi cu acte apartenența la o unitate de învățământ. >

*3>r—S7

(w)

^.lei

ii > * //

16

Grup școlar fără rezervare? 1             /> *            /

z4 leT-z


Notă: în lipsa unui număr corespunzător de cadre didactice^CU ORKj IN A L U L însoțirea grupului va fi asigurată de către personalul AMPT?" Profesori însoțitori grup școlar.

Notă: sunt considerați profesori însoțitori acei adulți care pot dovedi cu acte că lucrează la unitatea de învățământ de care aparține majoritar grupul de elevi.________________

Ghizi, pe baza de atestat eliberat de ministerul de rggQț20

21

22
25Jurnaliști din spațiul UE posesori de legitimații ale agențiilor (trusturilor) de presă recunoscute internațional__________- - •

Delegați ONU, UNESCO, alte instituții de cultură europene. Membrii ai Academiei Române, UAR, ICR._________________

Militari NATO______________________________________________

Tururi ghidate privat (limba română) - tarif suplimentar aplicat la valoarea biletului de acces (se aplică exclusiv adulților)________________________________________________________

Tururi ghidate privat (limba engleză) - tarif suplimentar aplicat la valoarea biletului de acces (se aplică exclusiv adulților)________________________________________________________

Vizite în afara programului de lucru - tarif suplimentar Evenimente private - nunți, concursuri, premieri - tarif suplimentar eveniment privat


3 lei

3 lei

3 lei

20 lei/ pers.


50 lei/ pers.


20 lei/pers

300 lei/oră


O lei


NOTĂ: Reducerile NU SE CUMULEAZĂ, fiecare vizitator urmând să achite biletul de acces, Online sau la casieria obiectivului, conform celei mai avantajoase grile aplicabile propriei persoane (grup). Decizia de încadrare într-o categorie sau alta aparține exclusiv cumpărătorului și se prezumă a fi luată în cunoștință de.cauză. La intrarea în interiorul obiectivului, vizitatorii vor prezenta documente de identitate și doveditoare valide, în original, AMPT rezervându-și dreptul de a controla conformitatea încadrării corespunzătoare a vizitatorului la grilele de tarif care beneficiază de reduceri.

Alte tarife practicate la Arcul de Triumf:

Tarif folosire lunetă turistică (0,50 lei/ 30 secunde)

Medalie turistică “Arcul de triumf - 5 lei.

Diverse suveniruri - vor fi comercializate la tarifele aprobate de către Consiliul de