Hotărârea nr. 310/2019

HOTARAREnr. 310 din 2019-05-30 PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT AL DOCUMENTELOR SI FLUXURILOR DE LUCRU"CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI y

HOTĂRÂRE privind implementarea proiectului „Sistem de Management al Documentelor și Fluxurilor de Lucru”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Logistică - Direcția Informatică nr. 928/16.04.2019;

Văzând raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 359/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Hotărârii nr. 58/1998 pentru aprobarea Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale și a Programului de acțiuni privind utilizarea pe scara larga și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România;

Hotărârii nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitala pentru România 2020;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 542/23.08.2018 privind aprobarea Programului multianual "Bucureștiul Digital” - Tehnologia Informației pentru servicii publice;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art

nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUC HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Proiectul „Sistem de Management a! Dorjimenlalnr și Fluxurilor de LueriF^p revăzut în anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 542/23.08.2018 se va derula/implementa prin intermediul Direcției Generale Logistică - Direcția Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr.

542/23.08.2018 rămân neschimbate.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului

București din data de 30.05.20189

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Claudiu Daniel uatanail

București, 30.05.2019         ]

Nr, 310               v v


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro