Hotărârea nr. 31/2019

HOTARAREnr. 31 din 2019-01-31 PRIVIND TRANSMITEREA DIN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR IN ADMINISTRAREA TEATRULUI ODEON A IMOBILULUI SITUAT IN STR. MATEI VOIEVOD NR. 135A, SECTOR 2 SI ABROGAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 300/2017


gr

1


>?- \

■ w

EHtfîCA Șl = E’Î|

JURIDICĂ O


H O T A R A R E .

privind transmiterea din administrarea Admj ' ției Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului Odeon a imobilului situat în str. Matei Voievod nr. 135A, sector 2 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 300/2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism, nr. 259/18.01.2019, Direcției Patrimoniu nr. 809/18.01.2019 si Administrației Fondului Imobiliar;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 11/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 34/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-Adresele nr. 26575/12.07.2017, nr. 46969/19.12.2017 și nr. 70902/04.12.2018 emise de Administrația Fondului Imobiliar și nr. 484/05.02.2018, nr. 1851/08.11.2017, nr. 2461/08.10.2018 și 2909/19.11.2018 emise de către Teatrul Odeon ;

  • - Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 300/2017 privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar in administrarea Teatrului Odeon a spatiilor aferente imobilului situat în București, str. Matei Voievod 135-137, sectorul 2=

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Imobilul din str. Matei Voievod nr. 135A (fost 135-137), sector 2, precum și terenul aferent acestuia se exclud din lista anexă a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 271/2002 privind aprobarea listei spatiilor supuse vânzării, în condițiile Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Imobilul situat în str. Matei Voievod nr. 135A, sector 2 și terenul aferent acestuia, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre se transmit din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului Odeon în scopul desfășurării activităților specifice.

Art.3 Bunul imobil menționat la art. 2 se declară ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București iar administratorul va inventaria acest bun conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Predarea-primirea imobilului menționat la art. 2 ,drn prezenta hotărâre se va face între reprezentanții Administrației Fondului Imoblljar și ai felului Odeon în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei hotarari.Art.5 Schimbarea destinației imobilului transmis atrage după sine abrogarea prezentei hotărâri.

Art.6 Patrimoniul celor două instituții publice se modifică corespunzător.

Art.7 Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 300/2017, precum și actele încheiate în baza acesteia se abrogă.

Art.8Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Administrația Fondului Imobiliar și Teatrul Odeon vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.


București, 31.01.2019

Nr. .31
Anexa la HCGMB nr.______


ale spațiilor aferente imobilului situat în Municipiul BucureștiTstr. Matei Voievod 1 35 A, sectorul 2. care se transmit din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului ODEON

Locul unde este situat imobilul/Situație juridică


Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul


Spațiile preluate în administrare

Municipiul          Administrația

București, str.       Fondului Imobiliar

Matei Voievod

1 35A, sectorul 2/

Aparține domeniului public al Municipiului

București

»


Suprafața totală utilă:

1.381,29 mp. din care Teatrul Odeon

subsol 89,47 mp., parter

1.249,05 mp., și etaj 1

42,77 mp. inclusiv terenul pe care este edificată construcția

Curte în suprafață de 57,34 mp.