Hotărârea nr. 309/2019

HOTARAREnr. 309 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL SECTOR 1 SA HOTARASCA, IN CONDITIILE LEGII, CU PRIVIRE LA COOPERAREA CU SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE, IN VEDEREA DOCUMENTARII, FUNDAMENTARII SI ELABORARII STRATEGIEI PENTRU DEZVOLTARE DURABILA A SECTORULUI 1"2020-2030"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 30.28/29.05.2019;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 30/30.05.2019 și raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 10/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 877/2018 privind adoptarea Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă a României 2030;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 1 nr. 120/22.04.2019;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. e), alin (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q) și alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește expres Consiliul Local Sector 1 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Școala națională de Studii Politice și Administrative, în vederea documentării, fundamentării și elaborării Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Sectorului 1 "2020 - 2030".

Art.2 Cheltuielile aferente cooperării prevăzute la art. 1 se vor încadra, potrivit legii, în limitele bugetului de venituri .și cheltuieli al Sectorului 1.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, c

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro