Hotărârea nr. 308/2019

HOTARAREnr. 308 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 AL SOCIETATII SERVICE CICLOP S.A.CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Service Ciclop S.A.

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Guvernanță Corporativă nr. 700/28.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 116/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile :

  • -   Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -   Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 180/27.08.1998 privind aprobarea înființării Societății Service Ciclop S.A.;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Service Ciclop S.A., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Societatea Service Ciclop S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu Dâniel Cyatana


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,București, 30.05.2019

Nr. 308B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roAUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 4,Șoseaua Giurgiului , 260 Cod unic de înregistrare 11573879Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 sa repartizează la a           și constituie sursă

roprie de finanțare


CICLOP -T*   *   *

bucureștiEstimări an 2021


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LC LE Operatorul economic SERVICE CICLOP S.A.

Sediul/Adresa BUCUREȘTI, SECTOR 4,Șoseaua Giurgiului , 260 Cod unic de înregistrare 11573879


Anexa nr.2


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

VENITURI TOTALE (Rd.2-t-Rd.22-i-Rd.28)   \

Venituri totale din exploatare_______________'

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.

din vânzarea produselor________________

din servicii prestate________________________

din redevențe și chirii <___________________

alte veniturio,

Q.r r-


4’269

4’268

3’819 0 1’366 1’810


conform

HG,448/26,0

7,2018

4

5 441

5'381

5’300

__________0

2'550

2'350


5 441

5 381

5 300

0

2’550

2'350


din vânzarea mărfurilor

dTrrsubvențil și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri c1 ¥ subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare


tfenșfer^ri, cf. prevederilor legale în vigoare A ir—,kt I I


din pr'o.ducția, de Imobilizări_______________________________

vehlturi'aferente costului producției în curs de execuție_________

alte veni urTdin exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din aiîienki și penalități


diryamenî din vânzâi

Rd.18-frRc


irea activelor și alte operații de capital

.,„,..d.19), din care:_________________________

:tjve corporale___________________________________

-active necorporale __________________________

din subvenții pentru investiții___________________

din valorificarea certificatelor CO2_____________

alte venituri


Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: din imobilizări financiare___

din investiții financiare


din diferențe de curs din dobânzi____________

alte venituri financiare Venituri extraordinare


CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)


Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:


cu bunuri și servicji (Rd J2+Rd.40+Rd.46), din care: >gtfffM‘^Rd34+Rd37^


Cheltuieli privind stocul jeltuieli cu materiile


-cheltuieli cu materiile cheitOteli cu materiali


b1) cheltuieli cq piffs&e

b2) cheltuieli cifr c< i nbușy feliL’L Op* *

curești^Z'


5’586


5'384


5’143

1'434


5’379

1'700


5'384

5'379

T700


1'060


1'0603’615

3’532

3'548


1’507

1’480

1’469


6b

3'015

2'961

2'939

____0

1'467

1'289


4'522

4’441

4'408 0

2'201

1'934


6’029

5’921

5'877 _____0

2'934

2 578


4 859

4’856

T629


2 992

2'990

1’133


4 488 4’484 1’699


5 984

5'979

2 265

1’163
cheltuieli privind recrutarea și plasarea $6țs cf. Ordonanței de urgență a Guvernului


cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile $(alt^ănunțur alte cheltuieli utilitati refacturate


B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate


21 bl

21 dl e)

A


ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale_________

ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele ch cu taxa de licență________________________________________________

ch. cu taxa de autorizare_______________________________________________

ch. cu taxa de mediu______________________________________________

cheltuieli cu alte taxe și impozite


Gr-Cligltulell cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:

C0 Cheltuieli de natură salarlală (Rd.88+ Rd.92)


ehettuiell cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

  • a) salarii de bază_______________________________________________________

  • b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform

  • c) alte bonificații (conform CCM)_______________________________________


Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015


  • - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

ulterioare;____________________________________________________________

  • - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.

193/2006. cu modificările ulterioare;___________________________

fetejde masă;__________________________________________________

iyte țhyacanță,

sprivtnd\articiparea salariaților la profitul obtinut în anul

b bhelpJidlț conform CCM.

jhelțuiefti ou personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:, ’a),cfr.lcu ilățileCompensatorii aferente disponibilizărilor de personal b)^h. cujreptu/ile salariale cuvenite în baza unor hotărâri cj-gheltdieli^ynatură salarială aferente restructurării, privatizării, Cheltuieli âf/rente contractului de mandat si a altor organe de ^iden^u cjirectori/directorat                                       ~

*etfmponenta fixă


b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:


  • c) pentru AGA și cenzori______________________________

  • d) pentru alte>ț?6ffiffiKvffitpițete constituite potrivit legii asigurării^ și_ftotecția socială, fondurile

ykibuția la hs^rări sociale yfrmfifeCT^i^qrăript.șomaj .OTHRouQi/te asroi rări sociale de sănăta * *t r-----2 436

1'646


2 506

2'020


2 506

2'020


1'960

1'697


1'772

1'319


1'646

1'646


2'020

2 020


2'020

2'020


1'697

1'697


1'319

1'3192 362

1'759


1'759

1'759


INDICATORI

Nr. rd.

Roalizat an 2017

Prevederi an precedent <8

Propuneri an curent 2019

% •

%.

Aprobat

Preliminat / Realizat

din care:

7=6d/5

8=5/3a

conform HG.448/26,0 7,2018

conform Hotărârii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

Propuneri/ realizat

Realizat 2018 vs 2017

0

1

2

3

4

4a

5

6a

6b

6c

6d

7

8

b)

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu

157

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

c1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din

158

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- preț mediu (p)

160

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- valoare=QPF x p

161

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 •

162

0

0

0

0

X

X

X

0

0

0

7

Plăți restante

163

424

36

36

378

350

250

150

275

0

0

8

Creanțe restante, din care:

164

832

690

690

603

603

580

580

580

0.96

0 72

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

0

0

37

0

0

0

0

0.00

0

• de la operatori cu capital privat

166

832

890

890

566

900

900

890

20

0 04

068

- de la bugetul de stat

167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- de la bugetul local

168

0

0

0

0

0

0

0

U

0

0

- de la alte entitati

169

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

•) în limita prevăzută la art.25 alin 3 lit.b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Nicoleta Ghioculescu
Page 5 of 5


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABILGradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

o c> iajî .3          19

mii lei

Nr

INDICATORI

Prevederi an 2017

% ’ 4=3/2

Prevederi an precedent 2018

7=6/5

Crt

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care:

5’841

4'269

0.73

5’441

4’432

0.81

1

Venituri din exploatare*)

5’841

4'269

0.73

5'381

4’350

0.81

2.

Venituri financiare

0.00

60

82

0.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

.0.00

0 00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțareINDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2018

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2019

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

0

5195

0

5195

444

2731

1

Surse proprii, din care:

0

0

0

0

0

0

a) - amortizare

31/12/2021

0

0

0

0

0

b) - profit

0

0

0

0

0

0

2

Alocații de la buget

0

0

0

0

0

0

3

Credite bancare, din care:

0

0

0

0

0

0

a) • interne

0

0

0

0

0

0

b) * externe

0

0

0

0

0

0

4

Alte surse, din care:

0

0

0

0

0

0

majorare capital

31/12/2021

5'195

278

4'003

2'455

3 224

- (denumire sursă)

0

0

0

0

0

0

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

0

5'195

278

4 003

2 455

3 224

1

Investiții in bunuri , din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

31/12/2021

5 195

278

4 003

2'455

3 224

Obiectiv Service auto Șoseaua Girgiului 260

5 195

278

4'003

1'503

1'001

Obiectiv Service auto Intre Gârle nr 3

0

0

0

0

952

2 223

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate ir concesiune închiriate sc r- locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

2

Investiții in imobilizări financiare, din care:

0

0

0

0

0

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

ci pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritonale

0

0

0

~ o

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

' . .0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

■ 0

X     0

0

d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

-O

.. XP

X 0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

z*

0

0

- (denumire obiectiv)

0

// 0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

0

11 A

' 0

-0.

0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic

0

r

—e

IrTVrZT

0

0

0

- (denumire obiectiv)

ol

i

0

7    °

0

. .0

0

- (denumire obiectiv)

0

u oriw

NJaLLIi

0

b) pentru bununle de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

o

J       0

- (denumire obiectiv)

0

’—d

—TT

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

d) pentru bunurile luate in concesiune. închiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

- (denumire obiectiv)

0

0

0

0

0

0

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                ---

0

.1

0

0

0

0

0

5

Rambursări da rate aferenta creditelor pentru investiții, din c/to

<         o

0

0

0

0

0

a) - interne                                             /

i

0

0

0

0

b)- externe

1

.X 0

0

0

0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL

COMPARTIMENTULUI FINANCIAR QBVC ANEXELE 1-5CICL0P 2019 final


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante


mii lei

Nr.

crt.

Măsuri

Termen de realizare

an curent 2017

an precedent 2018

an curent 2019

2020

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

5

6

7

8

9

10

9

10

Pct

I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

1

Măsura 1 reducere cheltuieli

31-Dec

0

1

1

1

1

2

Măsura 2 creștere venituri

31-Dec

707

3

Măsură 3 recuperare creanțe

31-Dec

145

363

3

8

8

4

Măsură 4 reducere stocuri fara mișcare

31-Dec

50

25

TOTAL Pct. I

902

388

1

4

1

8

1

8

Pct.

II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. 1

1

Cauza 1.........................

2

Cauza 2.........................

Cauza n......................

TOTAL Pct. II

Pct.

A 111

TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II