Hotărârea nr. 307/2019

HOTARAREnr. 307 din 2019-05-30 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2019

CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

> r

j CONFORM CU ORlfi

L


H OTĂ R ÂR E

privind rectificarea bugetului propriu al Municipiulip^BupuVești pe anul 2019

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 7370/24.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 88/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 339/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General al Municipiului București, prin aparatul său de specialitate, va rectifica corespunzător bugetele și anexele lor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și instituțiile de interes local al căror buget se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Se aprobă vărsămintele din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexelor 1.1.1 și 1.1.2 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 194/2019, rectificată prin prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.