Hotărârea nr. 306/2019

HOTARAREnr. 306 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACTIVITATEA PROPRIE - PENTRU ANUL 2018


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


( CONFORM CU ORIGINALU lL_

HOTĂRÂR

privind aprobarea situațiilor finan           alizate ale

Municipiului București - activitatea proprie - pentru anul 2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 6789/15.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice buget, finanțe nr. 87/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 338/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se aprobă situațiile financiare centralizate ale Municipiului București -activitatea proprie - pentru anul 2018, conform anexelor 1 - 28 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.București, 30.05.2019

Nr. 306

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIEPOLITICI CONTABILE--

CONFO

Situațiile financiare ale Municipiului București - activitatea proprie - se obțin prin


centralizarea tuturor situațiilor financiare ale instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordine, inclusiv a ordonatorilor secundari de credite (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București), care de asemenea centralizează situațiile financiare ale activității proprii și ale instituțiilor / spitalelor coordonate, cu buget propriu, aprobat prin Consiliul General al Municipiului București, instituții ce au raportat setul de politici contabile specific fiecăreia (inclusiv în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, reevaluarea acestora, înregistrarea diferențelor de curs valutar, contabilitatea de angajamente, etc.). Acestea sunt prezentate în monedă națională, respectiv în lei, fără subdiviziunile leului.

Operațiunile prezentate în situațiile financiare sunt reglementate prin: Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 556/2006. Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.649/2006 și Ordinul Ministrului Delegat pentru Buget, nr. 2021/2013, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice, inclusiv cu diverse Norme și Precizări emise de Ministerul Finanțelor Publice, în legătură cu întocmirea și depunerea situațiilor financiare. De asemenea, situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea finanțelor publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

în principal, elementele prezentate în situațiile financiare de către fiecare instituție respectă următoarele principii:

principiul continuității activității - ceea ce presupune că, instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;

principiul permanenței metodelor - ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;

principiul prudenței - ceea ce presupune că, evaluarea se face pe o bază prudentă și în special ține cont de:

 • - toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent,

 • - toate deprecierile;

principiul contabilității pe bază de angajamente — ceea ce presupune că, efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și i raportate în situațiile financiare ale perioadelor

sunt înregistrate în evidenței^ de raportare;

principiul evaluării s componentele elementactiv și de datorii - ceea ce presupune că, acțiV^u d\ cftiflirii sunt evaluate separat;

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


CONFORM CU OPJGINALU i___

ce presupune că, bil bilanțul de închid ce presupune


eschidere pe rcițiului financiar precedent; ce compensare între elementele de


 • •  principiul intangibilității - ce exercițiu financiar corespunde

 • •  principiul necompensării - ce

activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția

compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;

 • •  principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;

 • •  principiul materialității (pragului de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care au aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;

 • •  principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

  • a)

  • b)


Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt: relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice; credibile, în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;

 • - sunt neutre;

 • - sunt prudente;

 • - sunt complete sub toate aspectele semnificative.Situațiile financiare - „bilanțul”, „contul de rezultat patrimonial”, „situația fluxurilor de trezorerie”, „contul de execuție” și celelalte anexe - privind execuția bugetului propriu al Municipiului București la 31.12.2018, cuprind raportările a 68 instituții publice, cu personalitate juridică, din care, 47 raportări directe (din care 2 reprezintă raportările activităților proprii pentru Direcția Generală de Asistenta Socială a Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale) și 22 raportări indirecte, astfel:

 • •   10 instituții finanțate integral din alocații bugetare (din care 2, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

 • •  58 instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii (din care 20, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

Aceste instituții sunt prezentate în tabelul de mai jos, inclusiv anexele unde se regăsesc raportările acestora:

Nr. crt.


01


UNITATEA

Instituții finanțate integral din alocații bugetare

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 13, Anexa 14b, Anexa 40b)

1.01.1    Biblioteca Metropolitană București

2.01.2    Administrația Străzilor - București

3.01.3    Administrația Fondului Imobiliar - București

4.01.4 Centrul de Protecție a Plantelor - București

5.01.5 Primăria Municipiului București - activitatea proprie - (inclusiv Anexa 12, Anexa 15, Anexa 16, Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 20a, Anexa 20b, Anexa 27)

6.01.6 Direcția Generală de Asistenta Socială a Municipiului București-activitatea proprie*) (inclusiv Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 27)

7.01.7    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București - activitatea proprie - *)

8.01.8    Centrul pentru Tineret al Municipiului București (fără Anexa 4 și Anexa 14b)

9.01.9    Centrul pentru Seniori al Municipiului București

10.01.10 Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București (fără Anexa 4, Anexa

14b)
Hot. Nr.


Anexa nr. 2


Nr. crt.


UNITATEA


02 Instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14b, Anexa 40b)

1 1.02.1 Muzeul National al Literaturii Române

12.02.2 Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului - Mogoșoaia


13.02.3

14.02.4

15.02.5

16.02.6

17.02.7

18.02.8


(inclusiv Anexa 30b)

Teatrul Municipal “Lucia Sturdza Bulandra”

Teatrul de Comedie

Teatrul “Ion Creangă”

Teatrul Evreiesc de Stat

Teatrul Mic - București

Teatrul “C. I. Nottara”


CONFORM CU ORIGIN.19.02.9 Teatrul de păpuși și marionete “Țăndărică” (inclusiv Anexa 30b)         #%'s>

20.02.10 Teatrul de revistă “Constantin Tănase”

21.02.11   Teatrul Odeon

22.02.12   Teatrul Excelsior

23.02.13   Teatrul Masca

24.02.14   Teatrul Tineretului „Metropolis”

25.02.15   Teatrul „Stela Popescu”

26.02.16 Circul Metropolitan București

27.02.17 Muzeul Municipiului București

28.02.18   Școala de Artă - București

29.02.19 Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB

30.02.20 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic - București (inclusiv Anexa


30b)


31.02.21 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - București

32.02.22 Administrația Grădina Zoologică - București

33.02.23 Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement - București

34.02.24 Clubul Sportiv Municipal București

35.02.25 Opera Comică pentru Copii (inclusiv Anexa 19 și Anexa 27)

36.02.26 Direcția Generală de Evidentă a Persoanelor - Municipiul București

37.02.27 Direcția Generală de Politie Locală și Control a Municipiului București

38.02.28 Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor - București

39.01.29 Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București

40.02.30 Teatrul Dramaturgilor Români

41.02.31 Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

42.02.32 Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret -


43.02.33

44.03.34

45.02.35

46.02.36

47.02.37

48.02.38


București

Universitatea Populară “Ioan I. Dalles”

Casa Artelor „Dinu Lipatti”

Căminul pentru Persoane Vârstnice „Academician Nicolae Cajal” Spitalul Clinic „Sfânta Maria”*)

Spitalul CI                       necologie „Filantropia”*)

Spitalul Ui                     pe vProf. Dr. Dan Theodorescu”*)

49.02.39

50.02.40

51.02.41

52.02.42

53.02.43

54.02.44

55.02.45

56.02.46

57.02.47


Instituții finanțate din alocații bugetare și devenituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa 11, Anexa 14b, Anexa 40b)

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”*)

Spitalul Clinic Colentina*)

Spitalul Clinic „Dr. I. Cantacuzino”*)

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”*) Centrul de Boli Reumatice „Dr. Ion Stoia”*)

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”*)

Spitalul Clinic „N. Malaxa”*)

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”*)

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”*) (inclusiv Anexa 30b)

58.02.48 Spitalul Clinic „Colțea”*)

59.02.49 Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”*)

60.02.50 Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”*)

61.02.51 Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu"*) 62.02.52 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” (inclusiv Anexa 30b) 63.02.53 Centrul de evaluare a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian” 64.02.54 Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Gorgos”) (inclusiv Anexa 30b) 65.02.55 Casa de Cultură “Friedrich Schiller”

66.02.56   Centrul Cultural Lumina

67.02.57   Centrul Cultural Expo

68.02.58 Direcția Generala de Administrare București (fără Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 14b, Anexa 40b, Anexa 35a si Anexa 35b)

*) Notă: Situațiile financiare ale acestor instituții sunt cuprinse într-o singură raportare, aceea a ordonatorului secundar de credite, așa cum sunt organizate Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (activitatea proprie și instituțiile / spitalele coordonate) și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (activitatea proprie și instituția coordonată, respectiv Căminul pentru Persoane Vârstnice .Academician Nicolae Cajal”).

 • 1. Cu privire la contul de execuție

Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2018 a fost aprobat de către Consiliul General al Municipiului București, prin H.C.G.M.B. nr. 54/22.02.2018 și modificat ulterior prin H.C.G.M.B. nr. 170/28.03.2018, H.C.G.M.B. nr. 235/19.04.2018, H.C.G.M.B. nr. 264/04.05.2018,

H.C.G.M.B. nr. 370/14.06.2018, H.C.G.M.B. nr. 447/26.07.2018, H.C.G.M.B. nr. 557/23.08.2018,

H.C.G.M.B. nr. 581/06.09.2018, H.C.G.M.B. nr. 642/26.09.2018, H.C.G.M.B. nr. 744/30.10.2018,

H.C.G.M.B. nr. 811/22.11.20 l^H^&^B. nr. 879/12.12.2018 inclusiv prin modificări de buget

prin virări de credite bugetare/^rQ^ncăli ^repartizarea pe trimestre, aprobate de către ordonatorul principal de credite.       #* / /                  /


Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în / di prezintă astfel:


VENITURIâl la 31.12.2018 se


Surse

Prevederi bugetare definitive

încasări realizate

Diferențe

0

1

2

3(2-1)

TOTAL VENITURI, din care:

5.574.959.350

4.188.930.053

-1.386.029.297

• venituri proprii, din care:

5.071.068.000

4.038.082.135

-1.032.985.865

 • - cote defalcate din impozitul pe venit

 • - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

4.017.259.000

91.302.000

3.623.697.348

88.189.786

-393.561.652

-3.112.214

• sume defalcate din taxa pe valoarea    adăugată    pentru

finanțarea          cheltuielilor

descentralizate    la    nivelul

Municipiului București

21.105.000

21.105.000

0

• sume defalcate din taxa pe valoarea   adăugată    pentru

echilibrarea bugetelor locale

5.160.000

5.160.000

0

• vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-663.383.680

-235.738.487

427.645.193

• vărsăminte din secțiunea de funcționare

663.383.680

235.738.487

-427.645.193

• alte transferuri voluntare

2.300.000

2.383.400

83.400

• subvenții pentru finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului        seismic       al

construcțiilor existente

4.251.000

0

-4.251.000

• subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile         (FEN)

postaderare

349.519.350

9.236.468

-340.282.882

• subvenții de la bugetul de stat pentru investițiilor în sănătate

108.000

79.038

-28.962

• subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

110.879.000

63.823.315

-47.055.685

• subvenții de la bugetul dpPîta^ pentru     finanțarea     iQop

programe de interes n^ți^a/p'

___/|z \     443.000

/X s \

Wți\ - A

405.634

-37.366
• sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate     și     prefinanțări

(Fondul     European     de

Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune)

10.126.000

49.119.899

38.993.899

• alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului de convergență

-464.836

-464.836
CHELTUIELI

Indicatori

Credite bugetare/^ definitivp^

J^Plăti efectuate^-

Diferențe

0

2

3(1-2)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

6.134.959.350

4.705.864.437

1.429.094.913

• cheltuieli curente

5.000.266.140

4.057.685.120

942.581.020

- cheltuieli de personal

269.623.000

251.470.845

18.152.155

- bunuri și servicii

653.242.680

470.594.236

182.648.444

- dobânzi aferente datoriei publice externe locale

114.916.000

113.876.847

1.039.153

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

1.656.531.160

1.429.016.456

227.514.695

- fonduri de rezerva

3.994.000

0

3.994.000

- transferuri către instituții publice (inclusiv pentru finanțarea sănătății)

1.426.957.700

1.081.451.797

345.505.903

- alte transferuri (investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat)

164.568.600

81.290.592

83.278.008

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

39.358.000

15.203.962

24.154.038

- asistență socială (ajutoare sociale în numerar și tichete de creșă)

377.958.000

373.278.487

4.679.513

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile cadrului financiar 2014 - 2020

129.964.000

97.633.416

32.330.584

- alte cheltuieli (contribuții la salarizarea personalului neclerical și despăgubiri civile)

163.153.000

143.868.473

19.284.527

• cheltuieli de capital

1.049.402.210

584.384.881

465.017.329

• împrumuturi

=5^      4.000.000

4.000.000

0
• rambursări de credite externe aferente datoriei publice externe locale

81.421.000

79.941.898

1.479.102

• plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-130.000

-20.147.462

20.017.462CONFORM CU ORIGINA


REZULTATUL EXERCIȚIULUI

ÎNCASĂRI

^<ĂȚI

DEFICIT

TOTAL BUGET

4.188.930.053

4.705.864.437

-516.934.384


Deficitul din contul de execuție (Anexa nr. 13), în sumă de 516.934.384 lei, reprezintă rezultatul execuției bugetului local local la 31.12.2018.

Contul de execuție a bugetului local se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 12, 13 și 7b - buget local.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii) la 31.12.2018 se prezintă astfel:

lei

Indicatori

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

1

2

3

4(2-3)

TOTAL,

(transferuri de la bugetul local și de la bugetul de stat, venituri proprii, donații și sponsorizări și alte venituri)

2.335.248.240

2.286.171.270

49.076.970

Suma din coloana “Diferențe” (49.076.970 lei) reprezintă excedentul la 31.12.2018, determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului (venituri proprii, subvenții, donații și sponsorizări și alte venituri) și plățile efectuate.


Realizarea cheltuielilor bugetulprTiiipiuinuiuii astfel:


INDICATORI


TOTAL,

din care:___________________

 • - alte servicii publice generale

 • - cultură, recreere și religieCONFORM CU ORIGINALUL


Diferențe


4(2-3)


Situația de mai sus (anexele 16 și 7b) provine din raportarea Primăriei Municipiului București, ce beneficiază de împrumuturi interne.

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 16 și 7b - bugetul împrumuturilor interne.

Realizarea cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe la 31.12.2018 se prezintă astfel:

lei

INDICATORI

Credite bugetare definitive

Plăți efectuate

Diferențe

1

2

3

4(2-3)

TOTAL, din care:

1.600.000

0

1.600.000

- transporturi

1.600.000

0

1.600.000

Situația de mai sus (anexele 15 și 7b) provine din raportarea Primăriei Municipiului București, ce beneficiază de împrumuturi externe.

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor interne se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 15 și 7b - bugetul împrumuturilor interne.

Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2018 se prezintă astfel:


Hol Nr.P.P.I

Anexa nr. 2

Această situație (anexele 17, 18 și 7b - fonduri externe nerambursabile) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerambursabile, respectiv Primăria Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 17, 18 și 7b - bugetul fondurilor externe nerambursabile.

CONFORM CU Origina • 2. Cu privire la Anexa nr. 1 Ia situațiile financiare, „Bilanț”

  ft prevăzute în Anexa nr. 1


Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat la 31.12? la situațiile financiare, astfel:

 • 1. active necurente:

 • - active fixe necorporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 22.384.470 lei,

 • - instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 1.067.857.240 lei,

 • - terenuri și clădiri, în sumă de 35.539.816.180 lei,

 • - active financiare necurente (acțiuni, creanțe imobilizate, etc.), în sumă de 995.434.613 lei,

 • - creanțe necurente (mai mari de un an): clienți, debitori, etc., în sumă de 841.298.955 lei,

 • 2. active curente:

 • - stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, hrană, obiecte de inventar, etc., în sumă de 461.923.843 lei,

 • - creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc.), în sumă totală de 286.889.420 lei,

 • - creanțe bugetare, mai mici de un an: contribuții și alte asigurări sociale, etc., în sumă totală de 2.217.812 lei,

 • - creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 14.336.715 lei, *

- împrumuturi pe termen scurt - sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă, reflectate și în datorii, în sumă de 137.883.845 lei și garanții pentru lucrări și chirii, în sumă de 53.086 lei,

 • - conturi la trezorerie, casa în lei, în sumă totală de 281.886.163 lei: disponibilul bugetului local la Trezorerie, în sumă de 43.879.172 lei, disponibilități ale instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (1.196.470 lei), disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (200.054.826 lei), disponibilități din fonduri externe nerambursabile (6.018.426 lei), alte disponibilități în sumă de (30.737.269 lei), (fondul de risc în sumă de 5.629.491 lei, sume de mandat, donații și sponsorizări, garanții gestionari, casa în lei, etc.),

 • - dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie, în sumă totală de 17.891.965 lei,

- conturi la instituții de credit, B.N.R., casa în valută, în sumă totală de 13.597.501 lei (disponibilități la bănci comerciale pentru: împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice locale, în sumă de 592.044 lei, disponibilul din încasările din taxa municipală pentru ape uzate, în sumă^d^^.^O^p^Hei, disponibilități pentru plăți în valută, disponibilități pentru în sumă de 10.275.27^

^jsp0nibiUtă|i‘^ lin fonduri externe nerambursabile, garanții gestionari, etc.


r--------

- cheltuieli în avans, în sumă de 173.288.296 leij CONFORM CU ORjui


 • 3. datorii necurente:

 • - sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an,

sumă totală de 5.196.580 lei,                                          /'''

 • - împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 2.7jft£79fLT10 lei (împrumi emisiunea de obligațiuni, în sumă de 2.220.100.000 lei, împrumuturi externe garantate de stat / unitățile administrativ - teritoriale, în sumă de 354.443.354 lei, reprezentând proiectul B.E.I. „S.E.A.U. Glina”, programul „Reabilitare infrastructura edilitară - școli”, programul finanțat de B.E.R.D., „Programul multi-sector al municipiului București - reabilitarea și modernizarea stației de epurare a apelor uzate - Glina”, împrumut contractat de la Ministerul Finanțelor Publice din venituri din privatizare, în scopul finanțării cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece, în sumă de 183.202.017 lei, alte împrumuturi interne și datorii asimilate derulate prin PMB, în sumă de 29.049.938 lei),

 • 4. datorii curente:

 • - datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditori sub un an, etc., în sumă totală de 691.142.934 lei,

 • - datorii către bugete, în sumă totală de 625.163.317 lei: TVA de plată, impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate de A.F.I. din cote aport, chirii locuințe, chirii spații cu altă destinație, în sumă de 554.419.856 lei, reflectate și în conturile de debitori și clienți din activ), etc.,

- datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de 4.101.980 lei,

 • - salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de 69.619.164 lei,

 • - alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă de 5.770 lei,

 • - venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc., în sumă de 115.581.643 lei.

în conformitate cu pct. 2.8.( 1) din OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018, în vederea prezentării unei imagini fidele asupra patrimoniului s-au compensat soldurile inițiale și finale ale contului 481 „Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate” din activele și datoriile bilanțului centralizat cu suma de 548.296.867 lei (sold inițial), respectiv 894.779.155 lei (sold final).

 • 5. capitaluri proprii:

 • - rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, alte fonduri (fondul de dezvoltare a spitalului), etc., în sumă totală de 31.758.113.215 lei,

 • - rezultatul reportat, în sumă totală de 4.161.200.333 lei (sold creditor),

 • - rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 498.272.557 lei (sold debitor).

  în conformitate cu NoirneJ^dru^do


  i^e pentru întocmirea situațiilor financiare, în bilanțul


  centralizat s-a consolidat .eoni

  II  atdl^trimonial al exercițiului” (rezultând în final soldul
Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv deficit, în sumă totală de 498.272.557 lei).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile/finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea, alocații ce provin din veniturile bugetului propriu al Municipiului București, înregistrate în corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri.

în conformitate cu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus și la consolidarea acestora în contul de rezultat patrimonial (Anexa 2).

 • 4. Cu privire la Anexele nr. 3 $i 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de

trezorerie”

Anexele 3 și 4 la situațiile financiare cuprind fluxurile de numerar din conturile de disponibilități la trezoreria statului și respectiv, la bănci comerciale, pe tipuri de activități: operațională, de investiții, de finanțare. în Anexa 3, Disponibilul bugetului local / Finanțarea de la bugetul local (cont 52101 / 7700), este raportat pe coloana 4 și include și rezultatul din anii precedenți a bugetului local (cont 52103) în sumă de 43.879.172 Lei.

 • 5. Cu privire la Anexa nr. 14.b la situațiile financiare, „Disponibil din mi jloace cu

  destinație specială”


In Anexa nr. 14.b “Disponibil din mijloace cu destinație specială” sunt cuprinse următoarele fonduri / solduri la 31.12.2018:

 • • donații / sponsorizări, în sumă de 683.768 lei;

 • •  garanții materiale care se rețin gestionarilor, în sumă de 2.494.537 lei;

 • •  alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 9.159.775 lei, reprezentând:

 • - sumele încasate de P.M.B. - activitatea proprie - pentru taxa municipală pentru ape uzate, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 317/2008 și a contractului de cont ESCROW nr. 4.520/08.12.2008, încheiat între B.E.R.D., B.E.L, Municipiul București și B.C.R. (2.730.184 lei);

 • - sumele încasate / reținute pentru garanții de bună execuție (6.425.912 lei), astfel: Primăria Municipiului București (3.127.325 lei), Administrația Fondului Imobiliar (3.298.587 lei);

 • - depozite constituite, reprezentând accize pentru achiziția de alcool (3.679 lei), provenind de laAnexa nr. 2    /

Ortopedie „Foișor” (396 lei), Spitalul Colentina (952 lei), Spitalul Sf. Ștefan (255 lei) și Spitalul Clinic „Sf. Ștefan” (157 lei);


• sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii, provenind de la P.M.B. - ac în sumă de 48.608 lei.

CONFORM CU ORIGINALUL)!

I_________________________________________

 • 6. Cu privire ia Anexa nr. 19 la situațiile financiare, _ sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Această situație cuprinde detalierea plăților de la titlurile 56 și 58 pe clasificația economică, pe tipuri de programe, respectiv Fondul de Coeziune (FC) și Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007 - 2013.

 • 7. Cu privire la Anexele nr. 20a și 20b la situațiile financiare, „Situația sumelor primite direct/indirect de la Comisia Europeană / alți donatori și a plăților din FEN postaderare

Situația provine din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale, respectiv de la spitalul Spitalul Clinic Colentina, precum și din raportarea Primăriei Municipiului București.

 • 8. Cu privire la Anexa nr. 22 la situațiile financiare, „Venituri, cheltuieli și excedente locale pe unități administrativ-teritoriale”

Această anexă reprezintă în fapt contul de execuție a bugetului local, așa cum este raportat în Anexele 7b, 12 și 13, cu mențiunea că, reprezintă o sinteză a acestuia.

 • 9. Cu privire la Anexa nr. 27 „Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (F.E.N.) postaderare” (titlul 56 și titlul 58)


 • 10. Cu privire la Anexa nr. 31b la situațiile financiare „Situația acțiunilor / părților sociale deținute direct / indirect de către unitățile administrativ - teritoriale la operatorii economici

Situația reprezintă valoarea acțiunilor deținute de către Primăria Municipiului București -activitatea proprie în capitalul social al unor societăți comerciale pe acțiuni, precum și acestora în totalul capitalului social, cu detaliere pentru fiecare societate comeroi


CONFORM CU ORIGINALUL'

 • 11. Cu privire la Anexa nr. 34 la situațiile firilHTClare, ..Situația

  structura activelor nete / capitalurilor”


Modificarea capitalurilor proprii, așa cum sunt prezentate de altfel și în bilanțul contabil, este detaliată în Anexa nr. 34, în structura prevăzută de această anexă.

în conformitate cu Normele metodologice pentru întocmirea situațiilor financiare, în Anexa nr 34 centralizată s-a consolidat contul 121 „Rezultatul patrimonial al exercițiului” (rezultând în final soldul debitor al acestuia - deficit - în sumă de 498.272.557 lei), precum și contul 117 „Rezultatul reportat” (rezultând în final soldul creditor al acestuia - excedent - în sumă de 4.161.200.333 lei).

 • 12. Cu privire la Anexa nr. 35 la situațiile financiare, „Situația activelor fixe”

Detalierea activelor fixe din bilanțul contabil (corporale și necorporale) este prevăzută în Anexele 35a „Situația activelor fixe amortizabile”, respectiv 35b „Situația activelor fixe neamortizabile”.

 • 13. Cu privire la Anexa nr. 40b la situațiile financiare, „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”

Conținutul Anexei 40b la 31.12.2018 este detaliat în „Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală”, în conformitate strictă cu soldurile conturilor enumerate și cu cerințele prevăzute în anexă.

Situațiile financiare centralizate ale Municipiului București sunt însoțite de declarația pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, în conformitate cu pct. 5.1.(2) din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 129/18.01.2019, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea sity^țiil/ft nc^^afe^stituțiilor publice la 31 decembrie 2018.IuDENUMIRE INDICATORI


CONFORM CU ORIGINA- Ici -SOLD LA

SOLD LA

*

1) ÎNCEPUTUL

SFÂRȘITUL

o*

PERIOADEI

PERIOADEI


01004


01005


01007


01008


01009


01010


01015

01019


01021


01022


010221

01023


1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) 2.Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-28I0400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)

3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301 +2120401+2120501+2120601 +2120901 +2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)

 • 5. Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201 +2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101 -2960102-2960103-2960200), din care: Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103)

 • 6. Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201+4610209-4910200-4960200) din care: Creanțe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201-4910200-4960200)

 • 7. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 1 .Stocuri (ct.301000.0+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000 +3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-

3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803 )

Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109* *+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:

Creanțe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:

Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101 +4090102) Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+43I0700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200

24.574.047


22.384.470


875.033.543


1.067.857.240


33.439.767.538


854.128.308


718.771.236


35.539.816.180


995.434.613


963.365.734
4810103**+4810900**-4970000), din care:

Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301 + 4570302+4570309+4580100+4580301 +4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:

împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601 +2670602+2670603+2670604+


2670605+2670609+4680101 +4680102+4680103+4680104+4680105+

4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+


4690108+4690109)

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101 + 51303014-5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 /

+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5 / k 70302                                                                  [(

+5200100+5210100+52I0300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302

+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301 +52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101 +5520000+5550101+5550400+55 70101

+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300

+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la instituții de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600I03+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)

 • 6. Cheltuieli in avans (ct.4710000)

 • 7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31 +40+41 +41.1 +42)

 • 8. TOTAL ACTIVE (rd. 15+45) l.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada , mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: Datorii comerciale (ct.4010200+4030200 <-4040200+4050200+ 4620201)


2.077.192


59.130

160.494.030


14.336.715


53.086

303.497.033
9.191.475


5.196.580


5.115.099


129.967

/ Jr»


COD


01054


01058

01060


01061


010611

01062


010631


01065


01072


01073


01074

01075

01078

01079

01080


01084


01085

01087

01088

01090CONFORM CU ORIGINALUL

DENUMIRE INDICATORI


2.împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+

1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+

1670201 + 1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

 • 1. Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620I01+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:

Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:

Avansuri primite (ct.4190000)

 • 2. Datorii către bugete

(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:

Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)

 • 3. Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de / la buget,alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+ 4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+458050I+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)

6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+427030 4280101)

 • 7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:

 • 8. Venituri in avans (ct.4720000)

 • 9. Provizioane (ct. 1510101 + 1510102+1510103+1510104+1510108)

 • 10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

 • 11. TOTAL DATORII (rd.58+78)

 • 12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI

PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)

LRezerve, fonduri (ct. 1000000+1010000+1020101 + 1020102+1020103+ 1030000+ 1040101 + 1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) 2.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor)

 • 4. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.l210000-sold creditor)

 • 5. Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct 1210000- sold debitor)

 • 6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)


SOLD LA


ÎNCEPUTUL


PERIOADEI


2.819.161.675

2.828.353.150


155.784.358


142.057.652


25.213- lei -


SOLD LA


SFÂRȘITUL


PERIOADEI


2.786.795.310

2.791.991.890


691.142.934


512.682.380


224.781625.163.317


69.619.164


59.472


102.353.214


420.730


947.445.658


3.775.798.80833.616.632.434


3.359.858.425


739.212.027


33.616.632.434


5.770


115.581.643


228.570


1.505.843.378

4.297.835.268


35.421.040.991


31.758.113.215

4.161.200.333


498.272.557


35.421.040.991


MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE

CONFORM CU ORIGI

COD


02002


02003


02004


I

02005


U2l)0b

02008


02009


02010


02012

02013

02015

02016

02017


02018


02021

02023

02024

02025

02026

02028

020292

020293

02031

02032CONTUL DE REZULTA

31


DENUMIRE INDICATORI


1 .Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 +


7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)

 • 2. Venituri din activitati economice

(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)

 • 3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala

(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)

 • 4. Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+78I0401+7810402+7770000)

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02-03-04-05)

I .Salarii si contribuțiile sociale aferente angajatilor

(ct.6410000+6420000+6450100+

6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)

2.Subventii si transferuri (ct.6700000^6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)

3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000 1 60800001-6090000 t6100000^6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000-6290100)

 • 4. Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200-6810100+

6810200+6810300+68'10401 +6810402+6820101 +6820109+ 6820200+6890100+6890200)


 • 5. Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6540000+6580101+6580/K59Ji

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11 + 12)

 • - EXCEDENT (rd.06-rd. 13)

 • - DEFICIT (rd.13-rd.06)

 • IV. VENITURI FINANCIARE

(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)

 • V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+

6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)

 • - DEFICIT (rd.18-rd.17)

 • - EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)

 • - DEFICIT (rd.16+21-15-20)

 • VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)

 • IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)

 • - EXCEDENT (rd.25-rd.26)

 • - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)

 • - DEFICIT (rd.24+29-23-28)

 • - EXCEDENT (rd.29.2-29.4)

 • - DEFICIT (rd.29.3+29.4)


- lei-


An


An


precedent


3.680.585.246


868.840.221


1.165.965.272


884.277.592


1.383.595.20 I1 \

. -

T V

: /


9.743.580

1.007.084

8.736.496

739.212.027


739.212.027


curent


3.800.041.702


1.075.967.724


1.247.700.260


3.257.684.323


1.747.731.510


642.420.953

40.006.859

6.935.543.905


395.834.192


455.059


498.272.557


498.272.557


MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE


Hot.
Anexa nr. 5

SITUAT1 \ FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018


- lei -03006


03007


03008


03010


03011


03012


03013


03014


030141


030142


03015


(rd.O2-rdO3)

1.


încasări


2.


3.


Plăti


Numerar net din activitatea de investiții


(rd 06-07)

1. Incasan


2. Plan


3 Numerar net din activitatea de finanțare


(rd 10-nl II)

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR


(rd 04+rd.08+rd 12)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR


LA ÎNCEPUTUL ANULUI


-sume recuperate din excedentul anului prcccdent/sume virate din Fondul spitalului ui excedent**


-sume utilizate din excedentul anului


precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie* VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR


LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd l3+rd,14i-rd 14 l-rd 14 2-rd 14 3)


Buget asigurări sociale de stat ct. 6250101+ 6250102/ 7700000


Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101* 5740102/ 7700000


Buget

Fond național unic de asigurări sociale de sanatate ct 5710100/ 7700000


Buget Fond pentru mediu

ct. 5750100/ 7700000


Buget trezoreria statului ct. 6240100/ 7700000


Buget Instltutll publice finanțate Integral din venituri proprii ct. 6600101/ 7700000

Buget Instltutll publica finanțate din venituri proprii si subvenții ct 5610101/ 7700000

Buget activitatl finanțate din venituri proprii sl buget activitatl de privatizare ct.6620101/ 7700000

Buget împrumuturi Interne sl externe ct 6130101+ 6140101+ 6160101+ 6170101/ 7700000

Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 6150103/ 7700000

Alte disponibilități (ct.SXX)

1213145266

1.051246 746

3MM

56 7» 722

1 112*59 9*1

991432 765

205 254

56 593 499

100 915 21$

52113 911

93U

117 223

2691

St 171 016

52115 030

2JOI9O4I

*SI B7| 016

*52.182 332

*23019041

571 019 041

555000000

23 019 041

49 IM269

*61351

93»

117 223

ISO 9® 557

1264 CI

6009 031

30.550 046

14 112 141

242 901

14 112 141

242901

200 054126

1 196 470

-

601*426

30 737 269644 425056


S? o

"7 S -C*


MUNICIPIUL BUCUREȘTI - ACTIVITATEA PROPRIE


CONFORM CU ORIGINALUL


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZ- lei -

f

COD

DENUMIRE INDICATORI

Total

Casa in valuta

Alte disponibilități

04002

1.Incasari

170.447.302

932.150

169.515.152

04003

2. Plăti

175.718.658

931.952

174.786.706

04004

3. Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

-5.271.356

198

-5.271.554

04006

1.Incasari

214.938

214.938

04007

2. Plăti

419.035

419.035

■‘008

3. Numerar net din activitatea de

investiții (rd.06-rd.07)

-204.097

-204.097

04013

IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVAI FNT DF. NITMFRAR

(rd.04+rd.08+rd.l2)

-5.475.453

198

-5.475.651

04014

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

19.001.496

19.001.496

04015

1. Diferente de curs favorabile

231.588

231.588

04016

2. Diferente de curs nefavorabile

160.130

198

159.932

04017

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADEI(rd. 13+14+15-16)

13.597.501

13.597.501
Hot. Nr.........

Anexa nr. 7.1 *


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


5002

01

10

20

30

40

 • 50

 • 51


 • 55

 • 56


 • 57

 • 58


59

 • 70

 • 71

 • 72

 • 79

 • 80

81

84


85


510002

5102

01

10

1001


Denumire indicator


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani


Credite de angajament


inițiale


definitive


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate6.267.728.000

4.110.496.130

377.194.000

564.651.900

117.667.000

766.757.000


 • 485.349.900

 • 340.813.900

 • 318.453.900

154.173.000

148.628.000


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective


6.134.959.350

5.000.266.140

269.623.000

653.242.680

114.916.000

1.656.531.160

3.994.000


4.748.890.712

4.096.536.814

258.232.669

502.684.104

113.876.847

1.429.016.465


4.748.890.712

4.096.536.814

258.232.669

502.684.104

113.876.847

1.429.016.465


1.426.957.700

164.568.600


1.081.451.799

81.290.592


1.081.451.799

81.290.592


1.081.451.791

81.290.592


43.026.275

38.851.694

6.761.824

32)089.^68

O z TI O

O

cr.

O


39.358.000

377.958.000


15.203.962

373.278.487


15.203.962

373.278.487


4.628.425.084

4.177.537.163

257.857.467

477.825.774

113.723.367

1.538.129.971


1.075.258.427

81.201.760


129.964.000

163.153.000

1.049.402.210

804.854 210

244.548 000

 • 85.421 000

4.000 000

 • 81.421 000


97.633.416

143.868.473

588.559.462

344.012.964

244.546.498

 • 83.941.898

4.000.000

 • 79.941.898


97.633.416

143.868.473

588.559.462

344.012.964

244.546.498

 • 83.941.898

4.000.000

 • 79.941.898


-130 000


-20.147.462


-20.147.462339.838.383

244.546.49

 • 83.941.8


V^4.463.848


-130.000

 • 534.876.680

 • 376.787.680

 • 361.512.680

109.692.000

105.310.000


-20.147.462

438.470.782

287.095.292

288.785.075

109.692.000

105.310.000


-20.147.462

438.470.782

287.095.292

288.785.075

109.692.000

105.310.000


-20.147.462

431.800.628

280.425.138

282.114.921

103.021.846

99.462.469


6.670.154

6.670.154

6.670.154

6.670.154

5.847.531


482.774.959

354.112.495

287.511.015

103.930.424

101.525.658.


-lei-Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale


definitive


100101

100105

100106

100112


100113

100130

1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Drepturi de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru


accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare4? o J&

O

u A xO.


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

* definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

129.000.000

89.933.000

89.933.000

89.933.000

87.004.212

2.928.788

88.394.002

12.900.000

9.349.000

9.349.000

9.349.000

8.572.681

776.319

9.115.020

40.000

40 000

40.000

40.000

20.197

19.803

22.647

3.500.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000

1.856.914

1.643.086

1.903.359

188.000

188.000

188.000

188.000

59.669

128.331

58.986

3.000.000

2.300.000

2.300.000

2.300.000

1.948.796

351.204

2.031.644

500.000

150 000

150.000

150.000

95.000

55.000

106.050

500.000

150.000

150.000

150.000

95.000

55.000

106.050

5.045.000

4.232.000

4.232.000

4.232.000

3.464.377

767.623

2.298.716

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

988.426

11.574

14.662

30.000

30.000

30.000

30.000

29.436

564

464

350.000

350 000

350.000

350.000

313.592

36.408

4.826

10.000

10.000

10.000

10.000

9.004

996

139

55.000

55.000

55.000

55.000

51.260

3.740

789

3.600.000

2.787.000

2.787.000

2.787.000

2.072.659

714.341

2.277.836

116.270.900

121.415.680

63.056.943

63.056.943

63.056.943

61.605.872

21.189.000

14.315.000

6.490.480

6.490.480

6.490.480

6.186.845

616.000

1.207.000

269.037

269.037

269.037

285.445

3.482

700.000

3.330.000

1.395.504

1.395.504

1.395.504

1.375.667

50.000

580.000

242.932

242.932

242.932

242.450

2.400.000

770.000

769.190

769.190

769.190

602.638

310.000

185.000

74.957

74.957

74.957

32.970

2.422.000

1.071.000

489.998

489.998

489.998

581.718

3.175.000

1.373.000

898.516

898.516

898.516

886.311

11.516.000

5.799.000

2.350.346

2.350.346

2.350.34(5

2.176.164

n

A j .


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


2002

 • 2005

200530

 • 2006

200601

200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2016

2030

203001

203002

203003

203030

55

5502


550201


57

5702

570201

570203


59

5917

5940


 • 70

 • 71

7101


Denumire indicator


Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Studii si cercetări Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Tichiete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile


Sume aferente persoanelor cu h neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe-lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

320.000

542.000

680.000

298.979

298.979

298.979

2.070.349

542.000

680.000

298.979

298.979

298.979

2.070.349

2.000.000

2.550.000

1.984.703

1.984.703

1.984.703

1.954.065

1.700.000

1.700.000

1.470.587

1.470.587

1.470.587

1.440.469

300.000

850.000

514.116

514.116

514.116

513.596

108.000

104 000

950

950

950

950

2.412.000

1.853 000

649.177

649.177

649.177

648.082

600.000

602 150

517.812

517.812

517.812

503.112

647.000

717 000

319.600

319.600

319.600

318.158

412.000

217 000

116.620

116.620

116.620

116.620

88.040.900

100.377 530

52.678.622

52.678.622

52.678.622

49.807.691

4.582.000

4.547 000

39.626

39.626

39.626

39.809

819.000

811 000

45.002

45.002

45.002

44.824

320.000

270.000

119.798

119.798

119.798

119.798

82.319.900

94.749.530

52.474.196

52.474.196

52.474.196

49.603.260

195.000

195.000

150.372

150.372

150.372

157.750

195.000

195.000

150.372

150.372

150.372

157.750

195.000

195.000

150.372

150.372

150.372

157.750

1.915.000

1.915.000

1.440.568

1.440.568

1.440.568

1.441.018

1.915.000

1.915.000

1.440.568

1.440.568

1.440.568

1.441.018

1.900.000

1.900.000

1.440.568

1.440.568

1.440.568

1.441.018

15.000

15.000

45.900.000

128.295.000

114.445.192

114.445.192

114.445.192

120.375.951

45.000.000

127.395.000

113.831.264

113.831.264

113.831.264

119.702.439

900.000

900.000

613.928

613.928

613.928

\   673.512

22.360.000

15.275.000

12.629.343

12.629.343

12.629.343

66.601.480

22.360.000

15.275.000

12.629.343

12.629.343

12.629.343

66.601.480

22.360.000

15.275.000

12.629.343

12.629.343

12.629.343

66.601.480Hot. Nr.

Anexa nr. 7.1


-lei-


Capitol I

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicator


710101

710102


710103


710130


84


85


8501


850101


850102


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)


5402

01

50

5004


51


 • 5101

510101

 • 5102

510229


55

5501

550118

550142


ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL V FONDURI DE REZERVA Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

Transferuri din bugetul local cătreCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

* definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

14.740.000

9.175.000

7.723.352

7.723.352

7.723.352

63.105.849

6.035.000

5.727.000

4.905.991

4.905.991

4.905.991

2.064.714

406.440

1.585.000

373.000

1.024.477

-14.319.126

-14.319.126

-14.319.126

-14.319.126

-14.319.126

-14.319.126

-14.319.126

-14.319.126

-14.319.126

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-3.823.500

-3.823.500

-3.823.500

26.251.000

42.555 000

37.120.451

37.120.451

37.120.451

29.000.571

26.131.000

34.435.000

29.000.571

29.000.571

29.000.571

29.000.571

3.994 000

3.994 000

9.916.000

9.779 000

9.683.894

9.683.894

9.683.894

9.683.894

9.820.000

9.683 000

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.820.000

9.683 000

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

96.000

96 000

91.247

91.247

91.247

91.247

96.000

96.000

91.247

91.247

91.247

91.247

16.215.000

20.662.000

19.316.677

19.316.677

19.316.677

19.316.677

16.215.000

20.662.000

19.316.677

19.316.677

19.316.677

X 19.316.677

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

1

2.500.000

i


Hot. Nr

Anexa nr. 7.1


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


70

72 7201 720101


5502

5502

01

20

2024


202401


202402


202403

2030

203030

30

3001

300101


asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publi


3002


300205


600002

600002

6002


01

20

2001


Dobânzi aferente datoriei publi interne directe

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI SIGURANȚA NAȚIONALA

APARARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICES®

Bunuri si servicii-lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

13.715.000

18.162.000

16.816.677

16.816.677

16.816.677

16.816.677

120.000

8.120.000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

120.000

8.120.000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

120.000

8.120 000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

120.000

8.120.000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

118.285.000

115.534.000

114.255.039

114.255.039

114.255.039

99.661.893

118.285.000

115.534.000

114.255.039

114.255.039

114.255.039

99.661.893

618.000

618.000

378.192

378.192

378.192

380.287

618.000

618 000

378.192

378.192

378.192

380.170

145.000

145.000

90.393

90.393

90.393

89.439

250.000

250.000

182.068

182.068

182.068

182.068

223.000

223.000

105.731

105.731

105.731

108.663

117

117

117.667.000

114.916.000

113.876.847

113.876.847

113.876.847

99.281.606

98.469.000

97.140.000

97.061.539

97.061.539

97.061.539

97.061.539

98.469.000

97.140.000

97.061.539

97.061.539

97.061.539

97.061.539

19.198.000

17.776.000

16.815.308

16.815.308

16.815.308

2.220.067

19.198.000

17.776.000

16.815.308

16.815.308

16.815.308

2.220.067

162.955.000

149.903.000

53.238.480

53.238.480

53.238.480

53.425.196

940.000

916.000

301.231

301.231

301.231

476.562

375.000

351.000

236.257

236.257

236.257

324.591

375.000

351.000

236.257

236.257

236.257

324.591

260.000

241.000

174.610

174.610

174.610

171.121

t


Hot. Nr. Anexa nr. 7.


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


200101

200102

200106

200108

200109

200130

2005

200530

2030

203003

203030

 • 70

 • 71

7101

710101

710102

710103

710130

6102

01

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200108


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale definitive


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NATIOl CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Posta, telecomunicații, radio, tv,Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

• definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

96.000

96.000

95.914

95.914

95.914

95.914

10.000

6.000

5.998

5.998

5.998

5.998

50.000

30.000

29.988

29.988

29.988

29.988

25.000

30.000

10.704

10.704

10.704

7.215

5.000

5.000

74.000

74.000

32.006

32.006

32.006

32.006

80.000

75.000

48.023

48.023

48.023

139.846

80.000

75.000

48.023

48.023

48.023

139.846

35.000

35.000

13.624

13.624

13.624

13.624

10.000

10.000

1.827

1.827

1.827

1.827

25.000

25.000

11.797

11.797

11.797

11.797

565.000

565.000

64.974

64.974

64.974

151.971

565.000

565.000

64.974

64.974

64.974

151.971

565.000

565 000

64.974

64.974

64.974

151.971

500.000

500.000

65.000

65 000

64.974

64.974

64.974

127.321

14.954

9.696

162.015.000

148.987 000

52.937.249

52.937.249

52.937.249

52.948.634

95.082.000

80.835.000

52.176.429

52.176.429

52.176.429

51.594.060

23.228.000

23.585.000

1.225.685

1.225.685

1.225.685

643.316

3.075.000

3.432.000

649.788

649.788

649.788

626.734

6.000

6.000

12.000

12 000

350.000

350.000

236.238

236.238

236.238

535.134

150.000

150.000

10.228

10.228

10.228

9.538

432.000

432.000

328.101

328.101

328.101

42.120Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale definitive200109

200130

2005

200501

200503

200530

2011

2030

203003

203030

51

 • 5101

510101

 • 5102

510229

 • 70

 • 71

7101

710101

710102

710103

710130

 • 72

7201

720101


internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Cârti, publicații si materiale documentare Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital instituții publice CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIA

Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare

Participare la capitalul social al-lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

250.000

250.000

37.194

37.194

37.194

35.360

1.668.000

1.668.000

29.022

29.022

29.022

207.000

564.000

9.005

9.005

9.005

4.582

14.937.000

14.937.000

559.315

559.315

559.315

200.000

200.000

77.350

77.350

77.350

153.000

153.000

14.584.000

14.584.000

481.965

481.965

481.965

157.000

157.000

5.059.000

5.059.000

16.582

16.582

16.582

16.582

53.000

53.000

16.582

16.582

16.582

16.582

5.006.000

5.006.000

!

71.854.000

57.250.000

50.950.744

50.950.744

50.950.744

50.950.744

60.948.000

55.417.000

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

60.948.000

55.417.000

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

10.906.000

1.833.000

656.455

656.455

656.455

656.455

10.906.000

1.833.000

656.455

656.455

656.455

656.455

66.933.000

68.152.000

760.820

760.820

760.820

1.354.574

66.933.000

68.134 000

742.820

742.820

742.820

1.354.574

66.933.000

68.134 000

742.820

742.820

742.820

1.354.574

3.238.000

3.238.000

320

320

320

63.629.000

64.830.000

742.500

742.500

742.500

1.206.998

66.000

147.576

66.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

*-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli efective


650002

6502

01

20

2003

200301

2030

203030

30

3002


300205


51


 • 5101

510101

 • 5102

510229


 • 55

5501

550118

 • 56


5615


561501

561503


societăților comerciale

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Hrana

Hrana pentru oameni

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FE POSTADERARE

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțare naționala

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.295.891.000

344.566.000

77.000


8=6-7


650.000

650.000


18.000

2.347.362.220 188.246.000 113.676.000 750.000 100.000 100.000

650 000

650.000


18.000

1.814.537.890

111.532.604

76.713.847


18.000

1.814.537.890

111.532.604

76.713.847


18.000

1.789.359.154

111.532.604

76.713.847


25.178.736


1.762.832.821

91.182.132

87.835.689

233


233

233

11.121.609


11.121.609


11.121.609


76.713.847

76.445.267

76.445.267

268.580-lei-

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5815

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020                   \

77.000

77.000

581501

Finanțarea naționala                   X.

23.000

23.000

581503

Cheltuieli neeligibile                         /         \

54.000

54.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

344.489.000

51.569.000

44.848.000

6.520.006

6.520.006

6.520.006

2.945.146

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

344.489.000

51.569.000

44.848.000

6.520.006

6.520.006

6.520.006

2.945.146

7101 710101

Active fixe Construcții

Q/izi ana nnn

51.569.000

51.569.000

44.848.000

44.848.000

6.520.006

6.520.006

6.520.006

6.520.006

2.945.146

344.489.000

6.520.006

6.520.006

2.945.146

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

—-T*

30.792.000

29.722.000

28.614.023

28.614.023

28.614.023

401.297

81 8101

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursați de credite externe                 Zw* v

30.792.000

30.792.000

29.722.000

29.722.000

28.614.023

28.614.023

28.614.023

28.614.023

28.614.023

28.614.023

401.297

401.297

___

810101

Rambursări de credite externe contractate    /   \ /

X OT

de ordonatorii de credite                       /       /

♦! •• •-

? i i

30.792.000

29.722.000

28.614.023

28.614.023

28.614.023

401.297

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Sil ' ? X

* »*■ ■

RECUPERATE IN ANUL CURENT        \ • \\

//

-315.272

-315.272

-315.272

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII-.      V . >

\y'

PRECEDENTI SI RECUPERATE\

IN ANUL CURENT       \  \     Sț

-315.272

-315.272

-315.272

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si \      \

recuperate in anul curent            \      \

-315.272

-315.272

-315.272

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si        ~7   \

recuperate in anul curent (SD)            T

\ V

-315.272

-315.272

-315.272

6602

SANATATE                   \   \

263.686.000

526.155.000

515.376 000

280.150.177

280.150.177

256.371.037

23.779.140

232.184.059

01

CHELTUIELI CURENTE             \    \

321.903.000

396.344 000

225.208.257

225.208.257

205.136.156

20.072.101

229.551.553

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL       \    '

O ~l

120.820.000

79.149 000

72.220.697

72.220.697

72.220.697

77.218.238

1001

Cheltuieli salariale in bani             Zk*

O 1

115.566.000

76.860 000

70.012.216

70.012.216

70.012.216

74.399.774

100101

Salarii de baza

■n      1

O    i

95.424.000

64.915 000

62.393.027

62.393.027

62.393.027

65.975.457

100105

Sporuri pentru condiții de munca /£  #       XX

Fond de premii               Ls  ////

Drepturi de delegare            Vo

\ K\:

XJ       1

16.511.000

8.175.000

7.615.406

7.615.406

7.615.406

8.156.802

100108

\\

* 1

139.000

100113

7 «

14.000

14.000

3.783

3.783

3.783

3.783

100117

Indemnizații de hrana Cheltuieli salariale in natura

I c

) /

3.617.000

3.617.000

263.732

1002

I 2 / G

l

’ 1

2.083.000

97.000

94.750

94.750

94.750

94.750

94.750

94.750

1.144.550

1.144.550

100206

Vouchere de vacanta

I 2

2.083.000

97.000

1003

Contribuții

I     r~

c:

3.171.000

2.192.000

2.113.731

2.113.731

2.113.731

1.673.914


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100301


100302

100303


100304


100306


100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


200130


2002

 • 2004

200401

200402

200403

200404

 • 2005 200501 200530


Denumire indicator


Credite de angajament


Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb T ransport Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventarCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

' definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

447.000

447.000

446.398

446.398

446.398

14.000

14.000

13.760

13.760

13.760

147.000

147.000

146.780

146.780

146.780

6.000

6.000

5.040

5.040

5.040

32.000

3 000

2.276

2.276

2.276

2.525.000

1.575.000

1.499.477

1.499.477

1.499.477

1.673.914

30.830.000

108.915.000

67.914.896

67.914.896

47.842.795

20.072.101

67.216.021

3.181.000

28.187 000

14.634.244

14.634.244

13.502.884

1.131.360

14.694.219

198.000

218 000

132.910

132.910

132.910

100.302

89.000

99 000

48.077

48.077

48.077

71.160

125.000

305 000

181.274

181.274

95.375

85.899

180.326

17.000

67 000

6.895

6.895

5.910

985

6.287

119.000

119.000

62.387

62.387

62.387

27.600

590.000

40.000

28.326

28.326

28.326

27.557

14.000

14.000

32.000

112.000

69.853

69.853

62.245

7.608

69.872

345.000

345.000

193.252

193.252

190.610

2.642

323.234

1.652.000

26.868.000

13.911.270

13.911.270

12.877.044

1.034.226

13.887.881

22.666.000

56.399.000

37.832.063

37.832.063

18.961.148

18.870.915

37.832.063

1.976.000

1.976.000

727.947

727.947

666.648

61.299

1.163.324

887.000

887.000

425.139

425.139

367.738

57.401

431.332

848.000

848.000

160.946

160.946

157.048

3.898

581.667

36.000

36.000

25.447

25.447

25.447

25.447

205.000

205.000

116.415

116.415

116.415

124.878

2.008.000

2.084.000

1.097.558

1.097.558

1.090.281

7.277

263.313

46.000

12.338

12.338

12.338

255

2.008.000

2.038.000

1.085.220

1.085.220

1.077.943

7.277

263.058

-in

i


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


2006

200601

200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203001

203003

203004

203030

51


5101

510146


5102

510228


55

5502


550201


59

5940


 • 70

 • 71

7101


Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii Transferuri de capital

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

TITLUL VII ALTE TRANSFERUR


B. Transferuri curente in strainatăt

(către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


Sume aferente persoanelor cu handi neincadrate CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixeCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

237.000

257.000

197.672

197.672

197.672

197.877

214.000

221.000

163.270

163.270

163.270

197.877

23.000

36.000

34.402

34.402

34.402

1.000

1.000

693

200.000

200.000

1.000

1.000

1.000

1.000

245.000

275.000

151.087

151.087

151.087

151.087

216.000

216.000

121.748

121.748

120.498

1.250

118.672

100.000

19.320.000

13.151.577

13.151.577

13.151.577

12.793.773

5.000

5.000

10.000

8.284

8.284

8.284

5.765

60.000

35.000

19.305.000

13.143.293

13.143.293

13.143.293

12.788.008

169.962.000

207.908.000

84.705.068

84.705.068

84.705.068

84.705.068

66.435.000

70.576.000

49.092.144

49.092.144

49.092.144

49.092.144

66.435.000

70.576000

49.092.144

49.092.144

49.092.144

49.092.144

103.527.000

137.332.000

35.612.924

35.612.924

35.612.924

35.612.924

103.527.000

137.332 000

35.612.924

35.612.924

35.612.924

35.612.924

28.000

28 000

24.000

24.000

24.000

23.790

28.000

28 000

24.000

24.000

24.000

23.790

28.000

28 000

24.000

24.000

24.000

23.790

263.000

344.000

343.596

343.596

343.596

388.436

263.000

344 000

343.596

343.596

343.596

388.436

204.201.000

119.016.000

55.635.031

55.635.031

51.927.992

3.707.039

2.632.506

204.201.000

119.016.000

55.635.031

55.635.031

51.927.992

3.707.039

2.632.506

204.201.000

117.166.000

55.313.432

55.313.432

51.606.393

3.707.039

1.743.285

I-lei-

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

. definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

710101

Construcții

213.249.000

107.715.000

72.279.000

38.416.541

38.416.541

37.280.631

1.135.910

995.064

710102

Mașini, echipamente si mijloace de y. transport

43.262.000

95.830.000

43.262.000

16.357.595

16.357.595

13.786.466

2.571.129

663.742

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte      \ X

active corporale

4.694.000

198.000

994.000

436.110

436.110

436.110

47.196

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) Reparații capitale aferente activelor

--§31.000

458.000

631.000

103.186

103.186

103.186

37.283

7103

---

fixe

^uasaooo

1.850.000

321.599

321.599

321.599

889.221

79

81

8104

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea imprumuturilor contractate

 • V   ' ’•

 • V s

7  __

' /—--

51.000

51.000

16.000

16.000

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

11.524

pentru finanțarea proiectelor cu

/\ i

finanțare UE

)          li

51.000

16.000

11.524

11.524

11.524

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI V;,\ \

1 ' •

} X'/

RECUPERATE IN ANUL CURENT

x

-704.635

-704.635

-704.635

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

'/

< / /

PRECEDENTI SI RECUPERATE

xj 1

IN ANUL CURENT

I 2

-704.635

-704.635

-704.635

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

'T

O

XJ

/

I

-704.635

-704.635

-704.635

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si\ recuperate in anul curent (SF) \ \

-428.322

-428.322

-428.322

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si\ \ recuperate in anul curent (SD)    \   \

O

K j\ O \\ fi \ 5»

-276.313

-276.313

-276.313

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE-') \

682.274.000

994.600.000

1.152.582 220

939.737.084

939.737.084

939.645.413

91.671

922.894.939

01

CHELTUIELI CURENTE         C \

\\/|) >

33.358.000

899.348.000

1.023.409.220

843.392.401

843.392.401

843.300.731

91.670

856.250.677

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALV^

VU\\ c:

16.672.000

13.850 000

10.256.019

10.256.019

10.164.349

91.670

10.367.981

1001

Cheltuieli salariate in bani                \

\ Va

14.664.000

13.240.000

9.737.323

9.737.323

9.649.376

87.947

10.054.662

100101

Salarii de baza

14.062.000

12.758 000

9.530.578

9.530.578

9.443.106

87.472

9.813.230

100105

Sporuri pentru condiții de munca

Pr

314.000

26 000

9.263

9.263

9.263

9.635

100106

Alte sporuri

11.000

5 000

100108

Fond de premii

23.000

12.000

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Ir’

53.000

53.000

\\   -?      *         «yZ

12

-lei-Capitol / Grupa / Titlu Articol/Alineat


100112


100113

100117

100130 1002

100203

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


200130


Denumire indicator


Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariate in natura

Uniforme si echipament obligatoriu

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru


accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare


Credite de angajament


inițiale


definitiveCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

80.000

130.000

118.577

118.577

118.577

107.355

55.000

65.000

21.531

21.531

21.056

475

21.056

110.000

44.043

66.000

81.000

57.374

57.374

57.374

59.343

439.000

95.000

76.533

76.533

76.333

200

76.647

15.000

10.000

3.783

3.783

3.783

0

4.397

424.000

85.000

72.750

72.750

72.550

200

72.250

1.569.000

515.000

442.163

442.163

438.640

3.523

236.672

124.000

91.000

87.909

87.909

86.978

931

12.683

5.000

4.000

3.225

3.225

2.702

523

41.000

30.000

28.543

28.543

28.503

40

4.000

3.000

1.754

1.754

950

804

236

12.000

10.000

8.883

8.883

8.693

190

668

1.383.000

377.000

311.849

311.849

310.814

1.035

223.085

28.633.000

28.879.000

19.420.962

19.420.962

19.420.962

18.745.124

3.335.000

4.472.700

2.698.629

2.698.629

2.698.629

2.544.918

195.000

163.000

154.405

154.405

154.405

159.571

46.000

29.000

14.848

14.848

14.848

7.111

926.000

1.070.000

486.300

486.300

486.300

473.995

145.000

125 000

17.134

17.134

17.134

16.215

287.000

151 000

81.765

81.765

81.765

82.305

30.000

12.000

10.804

10.804

10.804

10.791

65.000

25000

690.000

685 700

333.974

333.974

333.974

333.970

271.000

475.000

279.963

279.963

279.963

203.548

680.000

1.737.000

1.319.436

1.319.436

1.319.436

1.257.412

l


13-lei-


Capitol /

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


2002

 • 2004

200402

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

200602

2010

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2016

2025


2030

203001

203002

203004

203009

203030

51


 • 5101

510101

 • 5102

510229


55


Reparații curente Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Cercetare-dezvoltare Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Studii si cercetări Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii

Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURICredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

• definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

1.520.000

494.000

358.198

358.198

358.198

447.738

6.000

6.000

322.000

■ 1.109.000

811.224

811.224

811.224

6.000

316.000

1.109.000

811.224

811.224

811.224

643.000

262.000

133.291

133.291

133.291

131.779

243.000

158.000

64.378

64.378

64.378

64.378

400.000

104.000

68.913

68.913

68.913

67.401

25.000

618.000

698.000

27.558

27.558

27.558

115.000

170.000

160.554

160.554

160.554

160.554

194.000

220.000

72.991

72.991

72.991

72.991

233.000

114.300

88.091

88.091

88.091

75.228

35.000

10.000

10.000

21.577.000

21.329 000

15.070.426

15.070.426

15.070.426

15.311.916

1.728.000

458.000

298.189

298.189

298.189

290.209

284.000

2 500

2.286

2.286

2.286

2.286

310.000

460 000

352.586

352.586

352.586

352.586

1.000

19.254.000

20.408 500

14.417.365

14.417.365

14.417.365

14.666.835

797.358.000

913.140.220

774.809.473

774.809.473

774.809.473

774.809.472

684.408.000

850.484.000

733.294.437

733.294.437

733.294.437

733.294.436

684.408.000

850.484.000

733.294.437

733.294.437

733.294.437

733.294.436

112.950.000

62.656.220

41.515.036

41.515.036

41.515.036

41.515.036

112.950.000

62.656.220

41.515.036

41.515.036

41.515.036

41.515.036

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.048.000


Hot. NCapitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


5501 550118

56


5601


560101

560102

560103

57

5702

570201

59

5908

5915


5940


 • 70

 • 71

7101

710101

710102


710103


710130


7103


72 7201 720101


A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Programe pentru tineret Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace d transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al^648.74^000 648.258.000


1.144.000

1.144.000


33.358.000


33.358.000


33.358.000

38.000

38.000

38.000

33.000.000

2.920.000


30.000 000


80 000

123.335 000

71.498.000

71.328.000

70.772.000


278.000


125.000


164.000


45.000


114.000


170.000

51.837.000

51.837.000


-lei-

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

' Cheltuieli efective

5

6

7

8=6-7

9

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.048.000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.048.000

9.960.322

9.960.322

9.960.322

23.593.969

9.960.322

9.960.322

9.960.322

23.593.969

4.238.237

7.922.623

9.960.322

9.960.322

9.960.322

11.433.109

27.801.625

27.801.625

27.801.625

27.686.131

2.919.299

2.919.299

2.919.299

2.797.288

24.810.183

24.810.183

24.810.183

24.810.183

72.143

72.143

72.143

78.660

94.538.961

94.538.961

94.538.960

1

66.644.262

42.701.961

42.701.961

42.701.960

1

66.644.262

42.701.961

42.701.961

42.701.960

1

66.644.262

42.348.215

42.348.215

42.348.215

66.193.987

195.245

195.245

195.245

412.199

103.306

103.306

103.305

1

8.985

55.195

55.195

55.195

29.091

51.837.000

51.837.000

51.837.000

51.837.000

51.837.000

51.837.000

l

-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


■ definitive


79

81

8104


84


85


8501


850101


850102


6802

01

10

1001

100101

100105

100106

100113

100130

1002

100206

1003

100301


100302

100303


societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Drepturi de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate9.548.000

9.548.000


9.548.000


509.624.000

500.559.000

45.009.000

43.213.000

32.750.000

9.454.000 15.000 10.000 984.000 370.000 370.000

1.426.000


302.000

11.000


100.000


-4 O


51.837.000

5.838.000

5.838.000


5.838.000


491.158.000

487.113.000

33.237.000

32.077.000

26.475.000

5.386.000


1.000

215.000

38.000

38.000

1.122.000


302.000

11.000


100.000


Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

5

6

7

8=6-7

9

51.837.000

51.837.000

51.837.000

5.815.647

5.815.647

5.815.647

5.815.647

5.815.647

5.815.647

5.815.647

5.815.647

5.815.647

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-50.320

-50.320

-50.320

-3.959.605

-3.959.605

-3.959.605

483.118.025

483.118.025

481.810.100

1.307.925

516.571.691

479.328.961

479.328.961

478.488.576

840.385

465.848.271

32.882.523

32.882.523

32.882.523

33.044.457

31.756.546

31.756.546

31.756.546

32.335.218

26.252.140

26.252.140

26.252.140

26.621.531

5.319.041

5.319.041

5.319.041

5.528.516

579

579

579

579

184.786

184.786

184.786

184.592

36.250

36.250

36.250

37.350

36.250

36.250

36.250

37.350

1.089.727

1.089.727

1.089.727

-

671.889

300.428

300.428

300.428

s.

9.354

9.354

9.354

98.692

98.692

98.692

, -       I

. ••       ll

■ 1


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2003 200301

 • 2004 200401 200402 200404

 • 2005

200501 200503 200530

 • 2006 200601 200602 2012


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Consultanta si expertiza-lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.000

4.000

3.028

3.028

3.028

18.000

18.000

16.126

16.126

16.126

991.000

687.000

662.099

662.099

662.099

671.889

45.966.000

70.328.000

68.464.201

68.464.201

67.623.816

840.385

63.821.237

7.221.000

7.641.000

7.529.133

7.529.133

7.128.239

400.894

7.738.027

157.000

157.000

154.450

154.450

154.450

227.410

214.000

214.000

213.623

213.623

213.623

300.955

1.834.000

1,649.000

1.649.000

1.649.000

1.526.222

122.778

1.600.323

536.000

417.000

381.749

381.749

357.804

23.945

361.805

98.000

98.000

97.012

97.012

97.012

83.301

10.000

389.000

623.000

609.659

609.659

591.906

17.753

600.746

933.000

883 000

823.640

823.640

823.442

198

829.116

3.050.000

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.363.780

236.220

3.734.371

4.800.000

6.167.000

6.027.745

6.027.745

6.027.745

6.026.432

14.403.000

10.687.000

10.505.181

10.505.181

10.433.647

71.534

10.351.515

14.403.000

10.687.000

10.505.181

10.505.181

10.433.647

71.534

10.351.515

1.759.000

1.859 000

1.856.363

1.856.363

1.767.918

88.445

1.125.798

900.000

900.000

900.000

900.000

822.424

77.576

702.335

650.000

750.000

750.000

750.000

739.131

10.869

361.786

209.000

209.000

206.363

206.363

206.363

61.677

1.895.000

2.180.000

2.149.043

2.149.043

2.149.043

136.555

104.000

70.000

67.919

67.919

67.919

261.000

184.000

183.054

183.054

183.054

600

1.530.000

1.926.000

1.898.070

1.898.070

1.898.070

135.955

243.000

203.000

202.271

202.271

202.271

-

200.922

225.000

203.000

202.271

202.271

202.271

x 200.922

18.000

400.000

328.000

327.148

327.148

327.148

327.148


Capitol /

Grupa/Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale


definitive


 • 2013

 • 2014

2030

203004

203030

51


 • 5101

510101

 • 5102

510229


55

5502


Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)


550201


56


5617 561703

 • 57 5702 570201

 • 58


5815


581501

581502

59

5940


Contribuții si cotizații la organisme / r internaționale                         /

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURS POSTADERARE

Mecanismul Financiar SEE

Cheltuieli neeligibile TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFEREN CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

Finanțarea naționala

Finanțare externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicapCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

• definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

136.000

90.000

88.815

88.815

88.815

75.040

862.000

569.000

561.231

561.231

561.231

540.178

14.247.000

40.604.000

39.217.271

39.217.271

38.937.759

279.512

37.299.622

490.000

’   657.000

612.676

612.676

612.676

598.516

13.757.000

39.947.000

38.604.595

38.604.595

38.325.083

279.512

36.701.106

7.603.000

7.603.000

6.193.371

6.193.371

6.193.371

7.008.000

7.008.000

5.797.540

5.797.540

5.797.540

7.008.000

7.008.000

5.797.540

5.797.540

5.797.540

595.000

595.000

395.831

395.831

395.831

595.000

595.000

395.831

395.831

395.831

43.000

15.000

14.188

14.188

14.188

14.188

43.000

15 000

14.188

14.188

14.188

14.188

43.000

15.000

14.188

14.188

14.188

14.188

348

348

348

401.281.000

375.605.000

371.467.614

371.467.614

371.467.614

368.659.590

401.281.000

375.605.000

• 371.467.614

371.467.614

371.467.614

368.659.590

401.281.000

375.605.000

371.467.614

371.467.614

371.467.614

368.659.590

41.000

28.000

27.023

27.023

27.023

27.023

41.000

28.000

27.023

27.023

27.023

27.023

26.000

28.000

27.023

27.023

27.023

27.023

15.000

616.000

297.000

280.041

280.041

280.041

281.428

• ’ 1


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


 • 70

 • 71

7101

710101

710102


710103


710130


84


85


8501


850101


700002

700002 7002

01

10

1001

100101

100105

100106

100113

100117

1003

100301


Denumire indicator


neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE


LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate889.631.870

513.802.000

243.314.000

11.451.000

11.060.000 9.600.000 1.440.000


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective


297.000

4.175.000

4.175.000

4.175.000


280.041

3.906.485

3.906.485

3.906.485


280.041

3.906.485

3.906.485

3.906.485


280.041

3.438.945

3.438.945

3.438.945


467.540

467.540

467.540


281.428

50.723.420

50.723.420

50.723.420

49.833.394


2.622.000


2.365.631


2.365.631


1.898.091


467.540


604.947


757.000


796 000


-130 000


-130 000


-130.000


-130.000


 • 789.389.690

 • 557.558.690

295.218.480

10.550.000

10.185.000 8.930.000 1.190.000 30.000 5.000 30.000 365.000


96.000


755.454


785.400


-117.421


-117.421


-117.421


-117.421


550.232.798

365.301.883

215.718.229

10.216.425

9.872.477

8.726.607

1.141.235

3.360

1.275


343.948


95.279


755.454


785.400


-117.421


-117.421


-117.421


-117.421


550.232.798

365.301.883

215.718.229

10.216.425

9.872.477

8.726.607

1.141.235

3.360

1.275


343.948


95.279


755.454


219.948


785.400


-117.421


-117.421


-117.421


-117.421


550.078.862

365.178.058

215.594.405

10.216.425

9.872.477

8.726.607

1.141.235

3.360

1.275


153.936

123.825

123.824


65.131


343.948


95.279


370.422.617

290.997.787

203.540.703

10.365.449

10.137.421

8.961.159

1.167.164

6.001

1.275

1.822

228.028


municipiul bucurești

ACTIVITATEA PROPRIE


-lei-


Capitol /

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005

200530

 • 2006

200601

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203003Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de in Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transfetari Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata


Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

inițiale

■ definitive

bugetare

legale

efectuate

legale de plătit

efective

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.000

3 000

2.617

2.617

2.617

33.000

32.000

31.378

31.378

31.378

1.000

1 000

905

905

905

6.000

6 000

5.822

5.822

5.822

55

250.000

227.000

207.947

207.947

207.947

227.973

133.542.000

148.219.000

139.454.798

139.454.798

139.330.976

123.822

127.109.182

3.709.000

3.939.000

2.655.752

2.655.752

2.655.752

3.202.671

300.000

280.000

217.946

217.946

217.946

251.579

30.000

40.000

30.387

30.387

30.387

26.029

300.000

420.000

321.852

321.852

321.852

383.215

75.000

95.000

56.204

56.204

56.204

63.945

50.000

51.000

35.046

35.046

35.046

41.046

130.000

60.000

35.933

35.933

35.933

40.361

124.000

175.000

120.750

120.750

120.750

121.644

1.200.000

1.338.000

858.527

858.527

858.527

968.736

1.500.000

1.480.000

979.107

979.107

979.107

1.306.116

4.600.000

1.280.000

94.747

94.747

94.747

451.770

150.000

180.000

57.297

57.297

57.297

32.378

150.000

180.000

57.297

57.297

57.297

32.378

175.000

70.000

63.911

63.911

63.911

63.911

175.000

70.000

63.911

63.911

63.911

63.911

30.000

15.000

2.260

2.260

2.260

3.747

200.000

181.000

8.000

8.000

8.000

82.137

100.000

40.000

28.590

28.590

28.590

28.590

5.000

124.578.000

142.509.000

136.544.241

136.544.241

136.420.419

123.822

123.243.978

1.000.000

950.000

727.008

727.008

727.008

927.354

<


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol/Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale definitive203004


203030


51


5101


510101


5102


510229


57


5702


570201


59


5917


5940


70


71


7101


710101


710102


710103

710130

7103

72

7201

720101


 • 79

 • 80


Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

Instituții publice

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI95.000

Ț-52?t632.790

T=527.632.790

F93£.79O

7T72790

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

3.296.000

123.578.000

138.263.000

135.817.233

135.817.233

135.693.411

123.822

122.316.624

96.971.000

135.803.480

65.432.363

65.432.363

65.432.361

2

65.432.363

45.349.000

96.031.480

56.017.255

56.017.255

56.017.253

2

56.017.255

45.349.000

96.031.480

56.017.255

56.017.255

56.017.253

2

56.017.255

51.622.000

39.772.000

9.415.108

9.415.108

9.415.108

9.415.108

51.622.000

39.772.000

9.415.108

9.415.108

9.415.108

9.415.108

450.000

290.000

272.490

272.490

272.490

272.490

450.000

290 000

272.490

272.490

272.490

272.490

450.000

290.000

272.490

272.490

272.490

272.490

900.000

356 000

342.153

342.153

342.153

361.219

750.000

230 000

216.753

216.753

216.753

224.419

150.000

126.000

125.400

125.400

125.400

136.800

270.488.000

258.340.210

145.957.324

145.957.324

145.957.323

1

87.457.084

270.388.000

195.615.210

83.233.154

83.233.154

83.233.153

1

87.457.084

259.038.000

194.115.210

83.233.154

83.233.154

83.233.153

1

87.457.084

233.163.000

182.448.210

81.559.363

81.559.363

81.559.362

1

86.824.263

469.000

267.000

253.966

253.966

253.966

120.444

95.000

87.489

87.489

87.489

7.090

25.406.000

11.305.000

1.332.336

1.332.336

1.332.336

505.287

11.350.000

1.500.000

100.000

62.725.000

62.724.170

62.724.170

62.724.170

-

100.000

62.725.000

62.724.170

62.724.170

62.724.170

100.000

62.725.000

62.724.170

62.724.170

62.724.170

- -1

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000


21

-lei-


ta

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


8003


84


85


8501


850101


850102

7402

01

20

2001

200105

200109


200130


2012

2030 203030

30

3002


300205


51


5101


împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Carburanți si lubrifianti Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Consultanta si expertiza Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe Dobânzi aferente datoriei publice externe locale TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curenteCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

• definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

-373.670

-373.670

-373.670

-373.670

-373.670

-373.670

-373.670

-373.670

-373.670

-308.387

-308.387

-308.387

-65.283

-65.283

-65.283

375.829.870

231.831 000

184.930.915

184.930.915

184.900.804

30.111

79.424.830

343.210.000

207.072.000

171.068.106

171.068.106

171.037.995

30.111

74.979.675

73.591.000

61.170.000

60.498.674

60.498.674

60.468.563

30.111

58.696.484

500.000

500.000

372.977

372.977

342.866

30.111

715.361

58.298

315.767

500.000

500.000

372.977

372.977

342.866

30.111

341.296

536.000

72.555.000

60.670.000

60.125.697

60.125.697

60.125.697

57.981.123

_ 72.555.000

60.670.000

60.125.697

60.125.697

60.125.697

57.981.123

3.320.152

3.320.152

3.320.152

12.080.000

16.075.000

12.963.039

12.963.039

12.963.039

12.963.039

10.498.000

14.444.000

12.366.261

12.366.261

12.366.261

.12.366.261

4Capitol / Grupa / Titlu Articol/Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


510101

5102

510229


56


5615


561501

561502

58


5803

580301

580302

580303

 • 70

 • 71

7101

710101

710102


710130


79

81

8101

810101


84


Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2007-2013

Finanțare naționala

Finanțarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune(FC)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII66.892.870

66^892.870

K 66.f&2.870

Ș^.4(0Ț 1)70

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

10.498.000

14.444.000

12.366.261

12.366.261

12.366.261

1.582.000

1.631.000

596.778

596.778

596.778

1.582.000

1.631.000

596.778

596.778

596.778

2.367.000

2.367.000

1.164.500

1.202.500

V

255.172.000

129.827.000

97.606.393

97.606.393

97.606.393

255.172.000

129.827 000

97.606.393

97.606.393

97.606.393

65.772.000

63.705.000

48.332.488

48.332.488

48.332.48)

128.708.000

66.122.000

49.273.905

49.273.905

49.273.90 >

60.692.000

91 991 R7D

19 471 nnn

9 Q1Q RQ1

2 919 891

2 919 89 I-

21.331.870

13.471.000

2.919.891

2.919.891

2.919.891

21.331.870

13.471.000

2.919.891

2.919.891

2.919.891

6.180.870

12.141.000

1.958.364

1.958.364

1.958.364

15.151.000

1.330.000

961.527

961.527

961.527

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

-32.139

-32.139

-32.139

Angajamente legale de plătit

O

6


-lei-


Cheltuieli efective12.366.261

596.778


4X126.687

6.687

687

531


2.413.496

318.468

318.468

318.468


318.468
-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


8501

850102

800002

8102

01

40

4003

i

55

5501

550112


 • 70

 • 71

7101

710101

710130

79

81 8101 810101

8102

810205

8302

8302


Denumire indicator


PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENȚII Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITALTITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE//-Rambursări de credite externe


Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

CHELTUIELI CURENTE


Credite de angajament inițiale definitive

6.787.212.400

339.595.000

1.034.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

' definitive

3

4

5

6

7

8=fr-7

9

-32.139

-32.139

-32.139

-32.139

-32.139

-32.139

-32.139

-32.139

-32.139

2.565.179.230

2.313.427.760

1.892.410.762

1.892.410.762

1.881.387.313

11.023.449

1.958.969.491

489.148.000

905.965.870

694.869.543

694.869.543

694.869.543

o

790.518. bz!/

473.323.000

889.494.870

679.178.304

679.178.304

679.178.304

O

788.291.810

397.164.000

879.743.870

672.758.603

672.758.603

672.758.603

z m O

73

2

781.872.109

397.164.000

879.743.870

672.758.603

672.758.603

672.758.603

781.872.109

76.159.000

9.751.000

6.419.701

6.419.701

6.419.701

O

6.419.701

76.159.000

9.751.000

6.419.701

6.419.701

6.419.701

\\

cz

Q

6.419.701

\

\ X

\

\g

f\

76.159.000

9.751.000

6.419.701

6.419.701

6.419.701

\\^.419.701

2.435.000

3.441.000

2.687.833

2.687.833

2.687.833

2.435.000

3.441.000

2.687.833

2.687.833

2.687.833

2.435.000

3.441 000

2.687.833

2.687.833

2.687.833

400.000

2.906 000

2.380.821

2.380.821

2.380.821'

\

2.035.000

13.390.000

535.000

13.030 000

307.012

•   13.003.406

307.012

13.003.406

//

307.0pî

13.003.406

y/

' ci

X.

o

► O

wA

ș Z \\\

2.226\8V7

13.390.000

2.390.000

13.030 000

2.230.000

13.003.406

2.226.817

13.003.406

2.226.817

13.003.406

2.226.817

2.22&B17

y 2.226.817

2.390.000

2.230 000

2.226.817

2.226.817

2.226.817

2.226.817

11.000.000

10.800.000

10.776.589

10.776.589

10.776.589

11.000.000

10.800.000

10.776.589

10.776.589

10.776.589

12.821.000

8.677.000

7.793.484

7.793.484

7.793.484

6.856.716

9.350.000

7.415.000

6.859.700

6.859.700

6.859.700

6.625.467


Capitol /

Grupa/Titlu

Articol / Alineat

A


10 1001 100101 100105 100106 100110 1002 100206 1003 100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002


Angajamente legale de plătit


Plăti efectuateDenumire indicator


inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Cheltuieli efective


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru


5.198.000

3.950.000

3.200.000

350.000

300.000

100.000


1.248.000


835.000

10.000


320.000


accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si torta motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente


3.000


12.000

68.000

4.152.000

3.579.000

20.000

19.000

45.000

20.000

150.000

30.000


45.000


2.800.000


450.000

250.000


2.734.000

2.682.745

2.682.745

2.634.000

2.587.571

2.587.571

2.269.000

2.242.182

2.242.182

201.000

198.331

198.331

101.000

84.632

84.632

63.000

62.426

62.426

8.000

7.500

7.500

8.000

7.500

7.500

92.000

87.674

87.674

23.000

22.126

22.126

1.000

700

700

8.000

7.225

7.225

1.000

314

314

3 000

2.411

2.411

56.000

54.898

54.898

4.681.000

4.176.955

4.176.955

4.158.000

3.892.459

3.892.459

30.000

20.300

20.300

19.000

18.213

18.213

55 000

26.447

26.447

20.000

14.738

14.738

130 000

1.287

1.287

30 000

8.754

8.754

60.000

49.424

49.424

3.309.000

3.308.679

3.308.679

505.000

444.617

444.617

195.000

51.870

51.8702.682.745

2.587.571

2.242.182

198.331

84.632

62.426

7.500

7.500

87.674


22.126


20.300

18.213

26.447

14.738

1.287

8.754


49.424


3.308.679


444.617

51.870


2.743.674

2.680.052

2.339.667

208.003

83.536

48.846

7.500

7.500

56.122


1.608

54.514

3.881.793 .529.549 ■^^.W 14.309

5 zii 15.425 si?//26.477

14.738

73.960

14.752


48.304


2.870.729


450.855

52.533


Anexa


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

2011

2012

 • 2013

 • 2014

2030

203030

 • 70

 • 71 7101 710101 710102

710103

710130

8402

01

10

1001

100101

100105

100110

100113

1002

100206

1003

100301


Denumire indicator


Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Drepturi de delegare

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale deCredite de angajament inițiale definitive

1.262.000

1.262.000

1.262.000

334.000

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

3

4

5

6

50.000

159.000

121.314

121.314

14.000

24.000

15.683

15.683

45.000

135.000

105.631

105.631

25.000

5.000

3.830

3.830

25.000

5.000

3.830

3.830

4.000

4.000

866

866

150.000

■ 100.000

75.973

75.973

50.000

20.000

5.111

5.111

25.000

30.000

18.780

18.780

10.000

10.000

6.752

6.752

10.000

10.000

6.752

6.752

3.471.000

1.262.000

933.784

933.784

3.471.000

1.262.000

933.784

933.784

3.471.000

1.262.000

933.784

933.784

2.007.000

334.000

314.766

314.766

1.229.000

742.000

549.780

549.780

40.000

40.000

29.306

29.306

195.000

146 000

39.932

39.932

1.507.086.230

1.391.648 890

1.182.791.735

1.182.791.735

709.290.230

987.855 890

. 914.615.638

914.615.638

23.871.000

20.411 000

20.282.260

20.282.260

22.805.000

19.545 000

19.465.583

19.465.583

19.891.000

17.331 000

17.286.377

17.286.377

2.499.000

1.859.000

1.842.190

1.842.190

411.000

351.000

337.016

337.016

4.000

4.000

3.000

2.900

2.900

3.000

2.900

2.900

1.066.000

863.000

813.777

813.777


Plăti efectuate


121.314

15.683

105.631

3.830

3.830


866

75.973

5.111

18.780

6.752

6.752

933.784

933.784

933.784

314.766


549.780


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective


191.285

15.482

175.803

3.830

3.830» Fh\

i ®

I > S o

* o


29.306


75.973

5.111

15.807

7.705

7.705

31.249

1.249 .249


23Î.249


39.932

1.171.768.286

903.592.189 20.282.260 19.465.583 17.286.377 1.842.190 337.016

2.900

2.900

813.777


11.023.449

11.023.449


1.161.594.148

996.521.188

20.187.244

19.775.417

17.559.585

1.880.687

335.145

2.900

2.900

408.927


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

2011


2012

 • 2013

 • 2014


Denumire indicator


stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente


Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive198.000

6.000


65.000


2.000


25.000

770.000 106.796.000 18.322.000

100.000

25.000

350.000

100.000

950.000

317.000


150.000


15.600.000


730.000

87.600.000

450.000

250.000

200.000

10.000

10.000


1.000

130.000

30.000

214.000


198.000

6.000


63.000


2.000


24.000

570.000 84.331.000 11.952.000

100.000

25.000

700.000

100.000

770.000

122 000


215.000


9.760 000


160.000

71.611.000

547.000

197.000

350.000

4.000

4.000


1.000


30.000

164.000


ngajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

5

6

7

8=6-7

9

186.789

186.789

186.789

5.844

5.844

5.844

61.974

61.974

61.974

1.808

1.808

1.808

10.479

10.479

10.479

546.883

546.883

546.883

408.927

77.856.541

77.856.541

66.833.092

11.023.449

75.401.634

11.348.663

11.348.663

10.351.443

997.220

11.843.260

89.893

89.893

89.893

171.336

11.236

11.236

11.236

6.287

576.213

576.213

560.722

15.491

476.430

92.596

92.596

87.594

5.002

83.138

759.072

759.072

580.474

178.598

752.896

64.044

64.044

62.456

1.588

54.577

200.975

200.975

196.528

4.447

198.790

9.403.675

9.403.675

8.621.662

782.013

9.986.283

150.959

150.959

140.878

10.081

113.523

65.910.070

65.910.070

55.943.817

9.966.253

62.976.200

456.757

456.757

396.781

59.976

436.117

176.789

176.789

176.789

2.797

279.968

279.968

219.992

59.976

433.320

1.925

1.925

1.925

1.925

1.925

1.925

1.925

1.925

6.855

6.855

6.855

V

3.845

125.254

125.254

125.254

130.344


Capitol/ Grupa/Titlu Articol / Alineat A


2025


2030

203001

203004

203030

40

4003

55

5501

550112


56


5601

560103

 • 57

5702

570201

 • 58


5801

580101

580102

580103

59


Denumire indicator


Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Alte cheltuieli


Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat


TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Cheltuieli neeligibile

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA


Credite de angajament inițiale definitiveAjutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI


1.006.891.400

1.006.891.400

 • 164.678.400

658.713.600

 • 183.499.400


inițiale


Credite bugetare


5.000

34.000

3.000

11.000

20.000

369.593.000

369.593.000

201.944.230

201.944.230


201.944.230


6.000.000

6.000.000

6.000.000

310.000

310.000

310.000


776.000


definitive


Angajamente bugetare


5.000

639

17.000

6.378

3.000

420

11.000

4.758

3.000

1.200

776.787.290

756.257.862

776.787.290

756.257.862

99.323.600

54.221.654

99.323.600

54.221.654

99.323.600

54.221.654

6.000 000

5.243.640

6.000.000

5.243.640

6.000 000

5.243.640

110.000

97.815

110.000

97.815

110.000

97.815

32.000

32.000

32.000

861.000

655.866


Angajamente legale


639

6.378

420

4.758

1.200

756.257.862

756.257.862

54.221.654

54.221.654


54.221.654


5.243.640

5.243.640

5.243.640

97.815

97.815

97.815


655.866


Plăti


efectuate


Angajamente


legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective655.866


339.476 t


-lei-


Capitol/ Grupa / TitJu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

5917

Despăgubiri civile

500.000

500.000

353.443

353.443

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

276.000

361.000

302.423

302.423

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.356.120.000

774.604.000

382.266.000

246.929.130

246.929.130

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

5.356.120.000

674.612.000

267.374.000

132.037.682

132.037.682

7101

Active fixe

5.294.449.000

668.485.000

260.989.000

126.350.946

126.350.946

710101

Construcții

2.641.943.000

472.954.000

89.688.000

39.069.562

39.069.562

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.614.969.000

158.047.000

167.410.000

85.891.920

85.891.920

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                        k

710130

Alte active fixe                         \

(inclusiv reparații capitale)

_37.537.000

37.484.000

3.891.000

1.389.464

1.389.464

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

z^h-^h.ooo

6.127.000

6.385.000

5.686.736

5.686.736

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

/

99.992.000

114.892.000

114.891.448

114.891.448

7201

Active financiare

\    99.992.000

114.892.000

114.891.448

114.891.448

720101

Participare la capitalul social al

• i l

s Ai:'

ji

societăților comerciale

cx -

-! i -

V. y j .

!   99.992.000

114.892.000

114.891.448

114.891.448

79

81

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

X v

x

> '* y’s"

:       z

'   23.192.000

23.192.000

21.527.000

21.527.000

21.522.241

21.522.241

21.522.241

21.522.241

8101

810101

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate

J • 1

23.170.000

21.520.000

21.517.266

21.517.266

de ordonatorii de credite

23.170.000

21.520 000

21.517.266

21.517.266

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

22.000

7.000

4.975

4.975

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-275.274

-275.274

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-275.274

-275.274

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

114.891.448

21.522.241

21.522.241

21.517.2

Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective-275.274


-275.274


1.517.266In , h h


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

A


850101

850102


8702

 • 70

 • 71

7101

710102


710130


72 7201 720101


79

81

8102

810205


990002


5002

01

10

20

30

40

 • 50

 • 51


55


Denumire indicator


recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) ALTE ACȚIUNI ECONOMICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale EXCEDENT/DEFICIT


TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURIO)

Credite de angajament inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


- definitive


Angajamente bugetare-275.274


-275.039


556.124.000

1.124.000

1.124.000

1.124.000


7.136.000

7.136.000

180.000

180.000


-235

6.956.000

6.956.000


509.000


615.000


180.000

6.956.000

6.956 000


6.956.000

6.956.000


6.956.000


6.956.000


555.000.000

555.000.000

555.000.000


555.000.000

-560.000.000


-560.000.000


3.888.662.900

3.255.022.900

377.194.000

564.651.900

117.667.000

766.757.000


 • 4.538.571.320

 • 4.459.141.320

269.623.000

653.242.680

114.916.000

1.656.531.160

3.994.000


3.884.124.082

3.817.689.445

258.232.669

502.684.104

113.876.847

1.429.016.465


931.946.000

3.416.000


1.182.391.480

37.332.000


992.899.840

3.832.560


30-275.274


6.956.00

6.956.Q00


3.884.124.082

3.817.689.445

258.232.669

502.684.104

113.876.847

1.429.016.465


3.845.272.388

3.778.837.751

251.470.845

470.594.236

113.876.847

1.429.016.465


38.851.694

38.851.694

6.761.824

32.089.868


3.922.750.008

3.898.286.160

257.857.467

477.825.774

113.723.367

1.538.129.971


992.899.840

3.832.560


992.899.838

3.832.560


987.102.299

3.743.728-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


57

59

 • 79

 • 80

81

84


85


510002

5102

01

10 1001 100101 100105 100106

100112


100113

100130

1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariate in bani

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații
Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

403.956.000

377.958.000

373.278.487

373.278.487

373.278.487

370.470.913

89.435.000

163.153.000

143.868.473

143.868.473

143.868.473

149.432.641

633.640.000

79.560.000

78.109.752

78.109.752

78.109.752

24.463.848

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

633.640.000

75.560.000

74.109.752

74.109.752

74.109.752

24.463.848

-130.000

-11.675.115

-11.675.115

-11.675.115

-130.000

-11.675.115

-11.675.115

-11.675.115

449.058.900

493.223.680

404.637.135

404.637.135

397.966.981

6.670.154

399.265.555

318.453.900

361.512.680

278.289.449

278.289.449

271.619.295

6.670.154

287.511.015

318.453.900

361.512.680

288.785.075

288.785.075

282.114.921

6.670.154

287.511.015

154.173.000

109.692.000

109.692.000

109.692.000

103.021.846

6.670.154

103.930.424

148.628.000

105.310.000

105.310.000

105.310.000

99.462.469

5.847.531

101.525.658

129.000.000

89.933.000

89.933.000

89.933.000

87.004.212

2.928.788

88.394.002

12.900.000

9.349.000

9.349.000

9.349.000

8.572.681

776.319

9.115.020

40.000

40 000

40.000

40.000

20.197

19.803

22.647

x 3.500.000

3.500 000

3.500.000

3.500.000

1.856.914

1.643.086

1.903.359

188.000

188 000

188.000

188.000

59.669

128.331

58.986

3.000.000

2.300 000

2.300.000

2.300.000

1.948.796

351.204

2.031.644

500.000

150 000

150.000

150.000

95.000

55.000

106.050

500.000

150 000

150.000

150.000

95.000

55.000

106.050

5.045.000

4.232.000

4.232.000

4.232.000

3.464.377

767.623

2.298.716

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

988.426

11.574

14.662

30.000

30.000

30.000

30.000

29.436

564

464

350.000

350.000

350.000

350.000

313.592

36.408

4.826

10.000

10.000

10.000

10.000

9.004

996

139

55.000

55.000

55.000

55.000

51.260

3.740

.   789Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005

200530

 • 2006

200601

200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2016

2030

203001

203002

203003

203030

55

5502


Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Studii si cercetări

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătateCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

3.600.000

2.787.000

2.787.000

2.787.000

2.072.659

714.341

2.277.836

116.270.900

121.415.680

63.056.943

63.056.943

63.056.943

61.605.872

21.189.000

14.315.000

6.490.480

6.490.480

6.490.480

6.186.845

616.000

• 1.207.000

269.037

269.037

269.037

285.445

3.482

700.000

3.330.000

1.395.504

1.395.504

1.395.504

1.375.667

50.000

580.000

242.932

242.932

242.932

242.450

2.400.000

770.000

769.190

769.190

769.190

602.638

310.000

185.000

74.957

74.957

74.957

32.970

2.422.000

1.071.000

489.998

489.998

489.998

581.718

3.175.000

1.373.000

898.516

898.516

898.516

886.311

11.516.000

320.000

5.799.000

2.350.346

2.350.346

2.350.346

2.176.164

542.000

680.000

298.979

298.979

298.979

2.070.349

542.000

680.000

298.979

298.979

298.979

2.070.349

2.000.000

2.550.000

1.984.703

1.984.703

1.984.703

1.954.065

1.700.000

1.700.000

1.470.587

1.470.587

1.470.587

1.440.469

300.000

850.000

514.116

514.116

514.116

513.596

108.000

104 000

950

950

950

950

2.412.000

1.853 000

649.177

649.177

649.177

648.082

600.000

602.150

517.812

517.812

517.812

503.112

647.000

717 000

319.600

319.600

319.600

318.158

412.000

217 000

116.620

116.620

116.620

116.620

88.040.900

100.377 530

52.678.622

52.678.622

52.678.622

49.807.691

4.582.000

4.547.000

39.626

39.626

39.626

39.809

819.000

811.000

45.002

45.002

45.002

44.824

320.000

270.000

119.798

119.798

119.798

119.798

82.319.900

94.749.530

52.474.196

52.474.196

52.474.196

49.603.260

195.000

195.000

150.372

150.372

150.372

157.750

i

I

A P n


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


550201


57

5702

570201

570203


59

5917

5940


84


85


8501


850101


5402

01

50

5004


51


5101 510101

55

5501 550118

5502


(către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Tichiete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE TITLUL V FONDURI DE REZERVA

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI9.820.000

9.820.000

9.820.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000


195.000


195.000

1.915.000

1.915.000

1.900.000


15.000

128.295.000

127.395.000


900.000


16.177 000

16.177.000

3.994 000


3.994 000


9.683 000

9.683 000

9.683.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000


Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

5

6

7 '

8=5-7

9

150.372

150.372

150.372

157.750

150.372

150.372

150.372

157.750

1.440.568

1.440.568

1.440.568

1.441.018

1.440.568

1.440.568

1.440.568

1.441.018

1.440.568

1.440.568

1.440.568

!    1.441.018

V

114.445.192

114.445.192

114.445.192

120.375.951

113.831.264

113.831.264

113.831.264

119.702.439

613.928

613.928

613.928

673.512

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

-10.495.626

12.092.647

12.092.647

12.092.647

12.092.647

12.092.647

12.092.647

12.092.647

12.092.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

9.592.647

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

l-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


5502

01

20

2024


202401


202402


202403

2030

203030

30

3001

300101


3002


300205


600002

600002

6002

01

20

2001

200101

200102

200106

200108


200109


200130


ÎMPRUMUTURI

CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale         ' \

Partea ll-a APARARE, ORDH^E PUBLICA SI

SIGURANȚA NATIONAL^

APARARE         \

CHELTUIELI CURENTE \ TITLUL II BUNURI SI SEFf Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentruCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

118.285.000

115.534.000

114.255.039

114.255.039

114.255.039

99.661.893

118.285.000

115.534.000

114.255.039

114.255.039

114.255.039

99.661.893

618.000

618.000

378.192

378.192

378.192

380.287

618.000

618.000

378.192

378.192

378.192

380.170

145.000

145.000

90.393

90.393

90.393

89.439

250.000

250.000

182.068

182.068

182.068

182.068

223.000

223.000

105.731

105.731

105.731

108.663

117

117

117.667.000

114.916.000

113.876.847

113.876.847

113.876.847

99.281.606

98.469.000

97.140.000

97.061.539

97.061.539

97.061.539

97.061.539

98.469.000

97.140.000

97.061.539

97.061.539

97.061.539

97.061.539

19.198.000

17.776.000

16.815.308

16.815.308

16.815.308

2.220.067

19.198.000

17.776.000

16.815.308

16.815.308

16.815.308

2.220.067

84.551.000

79.353.000

51.756.231

51.756.231

51.756.231

51.262.196

| 375.000

- , 375.000

351 000

236.257

236.257

236.257

324.591

351 000

236.257

236.257

236.257

324.591

j 375.000

351 000

236.257

236.257

236.257

324.591

' 260.000

241 000

174.610

174.610

174.610

171.121

96.000

96 000

95.914

95.914

95.914

95.914

10.000

6.000

5.998

5.998

5.998

5.998

50.000

30.000

29.988

29.988

29.988

29.988

25.000

5.000

30.000

5.000

10.704

10.704

10.704

7.215


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


L r


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


2005

200530

2030

203003

203030

6102

01

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200108


200109


200130


2005

200501

200503

200530

2011


2030

203003

203030

51


întreținere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Cârti, publicații si materiale documentare Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii74.000

80.000

80.000

35.000

10.000

25.000 84.176.000 84.176.000 23.228.000

3.075.000

6.000

12.000

350.000

150.000

432.000


250.000


.668.000


207.000

14.937.000

200.000

153.000

14.584.000


157.000

5.059.000

53.000

5.006.000


5101

510101


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice


60.948.000

60.948.000

60.948.000


74.000

75.000

75.000

35.000

10.000

25 000

79.002.000

79.002.000

23.585.000

3.432.000

6.000

12.000

350.000

150.000

432.000


250.000


1.668.000


564 000

14.937 000

200 000

153 000

14.584 000


157.000

5.059 000

53.000

5.006.000


55.417.000

55.417.000

55.417.000


jigajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

5

6

7

32.006

32.006

32.006

48.023

48.023

48.023

48.023

48.023

48.023

13.624

13.624

13.624

1.827

1.827

1.827

11.797

11.797

11.797

51.519.974

51.519.974

51.519.974

51.519.974

51.519.974

51.519.974

1.225.685

1.225.685

1.225.685

649.788

649.788

649.78E

236.238

236.238

236.23^

10.228

10.228

10.22Ș

328.101

328.101

328.101

37.194

37.194

37.194

29.022

29.022

29.022

9.005

9.005

9.005

559.315

559.315

559.315

77.350

77.350

77.350

481.965

481.965

481.90?

16.582

16.582

16.582

16.582

16.582

16.582

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

50.294.289

8=6-7

Angajamente legale de plătit


-lei-


Cheltuieli efective32.006

139.846

139.846

13.624

1.827

11.797 50.937.605 50.937.605 643.316 626.734


16.582

16.582


50.294.289

50.294.289

50.294.289


Hol.            2

Anexa nr. 7.11


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


650002

6502

01

20

2003

200301

2030

203030

30

3002


300205


51


5101

510101

55

5501

550118

79

81 8101 810101


6602

01

10

1001

100101

100105

100108

100113

100117


Denumire indicator


Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Hrana

Hrana pentru oameni

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Fond de premii Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective


1.568.564.000

79.572.000

48.780.000

650.000


. 650.000

650.000


1.815.437.000

142.670.000

112.948.000

•   750.000

100.000

100.000

650.000

’   650.000


1.564.881.710

105.059.290

76.445.267


1.564.881.710

105.059.290

76.445.267


1.543.877.554

105.059.290

76.445.267


21.004.156


1.538.869.607

87.968.406

87.567.109

23347.480.000

47.480.000

47.480.000

650.000

650.000

650.000 30.792.000 30.792.000 30.792.000


78.748.000

78.748.000

78.748.000

33.450.000

33.450.000

33.450.000

29.722.000

29.722 000

29.722 000


76.445.267

76.445.267

76.445.267


28.614.023

28.614.023

28.614.02311.121.609


30.792.000

218.376.000

218.376.000

120.820.000

115.566.000

95.424.000

16.511.000


14.000

3.617.000


29.722 000

259.012 000

259.012 000

79.149.000

76.860.000

64.915 000

8.175.000

139.000

14.000

3.617.000


28.614.023

189.167.011

189.595.333

72.220.697

70.012.216

62.393.027

7.615.406


28.614.023

189.167.011

189.595.333

72.220.697

70.012.216

62.393.027

7.615.406


28.614.023

169.094.910

169.523.232

72.220.697

70.012.216

62.393.027

7.615.406


20.072.101

20.072.101


401.297

193.938.629

193.938.629

77.218.238

74.399.774

65.975.457

8.156.802


3.783


3.783


3.783


3.783

263.732


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


200130


2002

2004

200401

200402

200403

200404


Denumire indicator


Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare Reactivi Dezinfectanti


Credite de angajamentdefinitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


2.083.000

2.083.000

3.171.000


97.000

97.000

2.192.000


447.000

14.000


447.000

14.000


147.000


147.000


6.000


6.00032.000

2.525.000

30.830.000

3.181.000

198.000 89.000 125.000 17.000 119.000 590.000 14.000


3.000

1.575.000 108.915.000 28.187.000 218.000 99.000 305.000 67.000 119.000 40.000 14.000


32.000


112 000


345.000


345.000


1.652.000

22.666.000

1.976.000 887.000 848.000 36.000 205.000


26.868 000

56.399 000

1.976 000

887 000

848 000

36 000

205 000


angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

< efective

5

6

7

8=6-7

9

94.750

94.750

94.750

1.144.550

94.750

94.750

94.750

1.144.550

2.113.731

2.113.731

2.113.731

1.673.914

446.398

446.398

446.398

13.760

13.760

13.760

146.780

146.780

146.780

5.040

5.040

5.040

2.276

2.276

2.276

1.499.477

1.499.477

1.499.477

1.673.914

67.914.896

67.914.896

47.842.795

20.072.101

67.216.021

14.634.244

14.634.244

13.502.884

1.131.360

14.694.219

132.910

132.910

132.910

100.302

48.077

48.077

48.077

71.160

181.274

181.274

95.375

85.899

180.326

6.895

6.895

5.910

985

6.287

62.387

62.387

62.387

27.600

28.326

28.326

28.326

27.557

69.853

69.853

62.245

7.608

69.872

193.252

193.252

190.610

2.642

323.234

13.911.270

13.911.270

12.877.044

1.034.226

13.887.881

37.832.063

37.832.063

18.961.148

18.870.915

37.832.063

727.947

727.947

666.648

61.299

1.163.324

425.139

425.139

367.738

57.401

431.332

160.946

160.946

157.048

3.898

581.667

25.447

25.447

25.447

25.447

116.415

116.415

116.415

124.878


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Crodite de angajament


inițiale


definitive


 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203001

203003

203004

203030

51


Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


5101

510146


55

5502


550201


59

5940


84


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicapl neincadrate                            \

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDEIyTI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATECredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

2.008.000

2.084.000

1.097.558

1.097.558

1.090.281

7.277

263.313

46.000

12.338

12.338

12.338

255

2.008.000

2.038.000

1.085.220

1.085.220

1.077.943

7.277

263.058

237.000

•  257.000

197.672

197.672

197.672

197.877

214.000

221.000

163.270

163.270

163.270

197.877

23.000

36.000

34.402

34.402

34.402

1.000

1.000

693

200.000

200 000

1.000

1.000

1.000

1.000

245.000

275.000

151.087

151.087

151.087

151.087

216.000

216.000

121.748

121.748

120.498

1.250

118.672

100.000

19.320.000

13.151.577

13.151.577

13.151.577

12.793.773

5.000

5.000

10.000

8.284

8.284

8.284

5.765

60.000

35.000

19.305.000

13.143.293

13.143.293

13.143.293

12.788.008

66.435.000

70.576.000

49.092.144

49.092.144

49.092.144

49.092.144

66.435.000

70.576.000

49.092.144

49.092.144

49.092.144

49.092.144

£6.435.000

70.576.000

49.092.144

49.092.144

49.092.144

49.092.144

28.000

28.000

24.000

24.000

24.000

23.790

28.000

28 000

24.000

24.000

24.000

23.790

28.000

28 000

24.000

24.000

24.000

23.790

263.000

344 000

343.596

343.596

343.596

388.436

263.000

344 000

343.596

343.596

343.596

388.436

0

0

0

-428.322

-428.322

-428.322

*•

'/


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

A


8501


850101


6702


01

10

1001

100101

100105

100106

100108

100110

100112


100113

100117

100130 1002

100203

100206 1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20


Denumire indicator


IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Indemnizații plătite unor persoane din---


afara unitatii Drepturi de delegare Indemnizații de hrana Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariate in natura


Uniforme si echipament obligat Vouchere de vacanta Contribuții Contribuții de asigurări sociale de*^ stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru


accidente de munca si boli profesio

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munc TITLUL II BUNURI SI SERVICII


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive770.693.000

770.693.000

16.672.000

14.664.000

14.062.000 314.000 11.000 23.000 53.000


12.000

1.383.000

28.633.000


927.395.000

927.395.000

13.850.000

13.240.000

12.758.000

26.000

5.000

12.000

53.000


130 000

65 000

110.000

81.000

95 000

10 000

85 000

515 000


91 000

4 000


30 000


3 000


10.000

377.000

28.879.000


-lei-

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

5

6

7

8=6-7

9

-428.322

-428.322

-428.322

-428.322

-428.322

-428.322

-428.322

-428.322

-428.322

791.866.723

791.866.723

791.775.053

91.670

791.141.672

791.917.043

791.917.043

791.825.373

91.670

791.141.672

10.256.019

10.256.019

10.164.349

91.670

10.367.981

9.737.323

9.737.323

9.649.376

87.947

10.054.662

9.530.578

9.530.578

9.443.106

87.472

9.813.230

9.263

9.263

9.263

9.635

118.577

118.577

118.577

107.355

21.531

21.531

21.056

475

21.056

44.043

57.374

57.374

57.374

59.343

76.533

76.533

76.333

200

76.647

3.783

3.783

3.783

4.397

72.750

72.750

72.550

200

72.250

442.163

442.163

438.640

3.523

236.672

87.909

87.909

86.978

931

12.683

3.225

3.225

2.702

523

28.543

28.543

28.503

40

1.754

1.754

950

804

236

8.883

8.883

8.693

190

668

311.849

311.849

310.814

1.035

223.085

19.420.962

19.420.962

19.420.962

18.745.124-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale definitive


inițiale


Credite bugetare


definitive


2001

200101

200102

200103


200104


200105


200106


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb


3.335.000

195.000

46.000

926.000

145.000

287.000

30.000


200107


200108


200109


200130


2002


2004


200402


2005


200501


200530


2006


200601


200602


2010


2011


2012


2013


2014


2016


2025


Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Medicamente si materiale sanitare

Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Cercetare-dezvoltare Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Studii si cercetări Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale'nona''


65.000


690.000


271.000


680.000

1.520.000

6.000

6.000

322.000

6.000

316.000

643.000

243.000

400.000

25.000


618.000

115.000

194.000

233.000

35.000


10.000


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuateAngajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective

9


4.472.700

163.000 29.000 1.070.000

125.000

151.000 12.000 25.000


2.698.629

154.405

14.848

486.300

17.134

81.765

10.804


2.698.629

154.405

14.848

486.300

17.134

81.765

10.804


2.698.629

154.405

14.848

486.300

17.134

81.765

10.804


2.544.918

159.571

7.111

473.995

16.215

82.305

10.791


685.700

475.000

1.737.000

494.000


1.109.000

1.109 000 262.000

158 000

104 000


698.000

170.000

220.000


114.300


10.000


333.974

279.963

1.319.436

358.198


333.974

279.963

1.319.436

358.198


333.974

279.963

1.319.436

358.198


333.970

203.548

1.257.412

447.738


811.224

811.224

811.224

811.224

811.224

811.224

133.291

133.291

133.291

64.378

64.378

64.378

68.913

68.913

68.913

27.558

27.558

27.558

160.554

160.554

160.554

72.991

72.991

72.991

88.091

88.091

88.091


131.779

64.378

67.401


160.554

72.991

75.228


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


2030

203001

203002

203004

203009

203030

51


5101

510101

55

5501 550118

57

5702

570201

59

5908

5915


5940


84


85


8501


850101


6802

01

10


Denumire indicator


Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii

Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Programe pentru tineret Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCredite bugetare


definitive


21.577.000

1.728.000 284.000 310.000 1.000 19.254.000


21.329.000

458.000

2.500

460.000


20.408.500


850.484 000

850.484.000

850.484000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

38.000

38.000

38.000

33.000.000

2.920.000


30.000.000


80.000


499.923.000

499.923.000

45.009.000


486.360 000

486.490 000

33.237 000


Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

5

6

7

15.070.426

15.070.426

15.070.426

298.189

298.189

298.189

2.286

2.286

2.286

352.586

352.586

352.586

14.417.365

14.417.365

14.417.365

733.294.437

733.294.437

733.294.437

733.294.437

733.294.437

733204.437

733.294.437

733.294.437

733\294X37

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.144.000

1.144X^00

27.801.625

27.801.625

27.801.625

2.919.299

2.919.299

2.919.2^9

24.810.183

24.810.183

24.810.183

72.143

72.143

72.143

-50.320

-50.320

-50.32Q

-50.320

-50.320

-50.320

-50.320

-50.320

-50.320

-50.320

-50.320

-50.320

478.788.686

478.788.686

477.948.301

478.906.107

478.906.107

478.065.722

32.882.523

32.882.523

32.882.523

Angajamente legale de plătit


Cheltuieli efective840.385

840.385


41


15.311.916

290.209

2.286

352.586


733.294.436

733.294.436

733.294.436

1.048.000

1.048.000

1.048.000


465.820.900

465.820.900

33.044.457-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


1001 100101 100105 100106 100113 100130 1002 100206 1003 100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002


Denumire indicator


Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, Iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente


Credite de angajament


inițiale


definitive


inițiale


Credite bugeti43.213.000

32.750.000

9.454.000 15.000 10.000 984.000 370.000 370.000

1.426.000


302.000

11.000


100.000


4.000


18.000 991.000 45.966.000 7.221.000 157.000 214.000 1.834.000 536.000

98.000

10.000


389.000


933.000


3.050.000

4.800.000


tare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

32.077.000

31.756.546

31.756.546

31.756.546

32.335.218

26.475.000

26.252.140

26.252.140

26.252.140

26.621.531

5.386.000

5.319.041

5.319.041

5.319.041

5.528.516

1.000

579

579

579

579

215 000

184.786

184.786

184.786

184.592

38.000

36.250

36.250

36.250

37.350

38.000

36.250

36.250

36.250

37.350

1.122.000

1.089.727

1.089.727

1.089.727

671.889

302.000

300.428

300.428

300.428

11.000

9.354

9.354

9.354

100.000

98.692

98.692

98.692

4.000

3.028

3.028

3.028

18.000

16.126

16.126

16.126

687.000

662.099

662.099

662.099

671.889

70.328.000

68.464.201

68.464.201

67.623.816

840.385

63.821.237

7.641.000

7.529.133

7.529.133

7.128.239

400.894

7.738.027

157.000

154.450

154.450

154.450

227.410

214 000

213.623

213.623

213.623

300.955

1.649.000

1.649.000

1.649.000

1.526.222

122.778

1.600.323

417 000

381.749

381.749

357.804

23.945

361.805

98 000

97.012

97.012

97.012

83.301

623.000

609.659

609.659

591.906

17.753

600.746

883.000

823.640

823.640

823.442

198

829.116

3.600.000

3.600.000

3.600.000

3.363.780

236.220

3.734.371

6.167.000

6.027.745

6.027.745

6.027.745

6.026.432

i


-lei-


Capitol /

Grupa/Titlu

Articol / Alineat

A


 • 2003 200301

 • 2004 200401 200402 200404

 • 2005 200501 200503 200530

 • 2006 200601 200602 2012

 • 2013

 • 2014 2030 203004 203030 51

5101 510101 55 5502

550201

57 5702 570201

59 5940


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale definitiveHrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția munciiAlte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrateCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

14.403.000

10.687.000

10.505.181

10.505.181

10.433.647

71.534

10.351.515

14.403.000

10.687.000

10.505.181

10.505.181

10.433.647

71.534

10.351.515

1.759.000

1.859.000

1.856.363

1.856.363

1.767.918

88.445

1.125.798

900.000

900.000

900.000

900.000

822.424

77.576

702.335

650.000

750.000

750.000

750.000

739.131

10.869

361.786

209.000

209.000

206.363

206.363

206.363

61.677

1.895.000

2.180.000

2.149.043

2.149.043

2.149.043

136.555

104.000

70.000

67.919

67.919

67.919

261.000

184.000

183.054

183.054

183.054

600

1.530.000

1.926.000

1.898.070

1.898.070

1.898.070

135.955

243.000

203.000

202.271

202.271

202.271

200.922

225.000

203.000

202.271

202.271

202.271

200.922

18.000

400.000

328.000

327.148

327.148

327.148

327.148

136.000

90.000

88.815

88.815

88.815

75.040

862.000

569.000

561.231

561.231

561.231

540.178

14.247.000

40.604.000

39.217.271

39.217.271

38.937.759

279.512

37.299.622

490.000

657.000

612.676

612.676

612.676

598.516

13.757.000

39.947.000

38.604.595

38.604.595

38.325.083

279.512

36.701.106

7.008.000

7.008.000

5.797.540

5.797.540

5.797.540

7.008.000

7.008 000

5.797.540

5.797.540

5.797.540

7.008.000

7.008 000

5.797.540

5.797.540

5.797.540

43.000

15 000

14.188

14.188

14.188

14.188

43.000

15 000

14.188

14.188

14.188

14.188

43.000

15 000

14.188

14.188

14.188

14.188

401.281.000

375.605 000

371.467.614

371.467.614

371.467.614

368.659.590

401.281.000

375.605.000

371.467.614

371.467.614

371.467.614

368.659.590

401.281.000

375.605.000

371.467.614

371.467.614

371.467.614

368.659.590

616.000

297.000

280.041

280.041

280.041

- ~ '

281.428

616.000

297.000

280.041

280.041

280.041

281.428


43-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


84


85


8501


850101


700002

700002 7002

01

10 1001 100101 100105 100106 100113 100117 1003 100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Drepturi de delegare Indemnizații de hrana

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birouCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

-130.000

-117.421

-117.421

-117.421

-130.000

-117.421

-117.421

-117.421

-130.000

-117.421

-117.421

-117.421

-130.000

-117.421

-117.421

-117.421

287.069.000

346.348.480

293.834.726

293.834.726

293.680.791

153.935

268.826.960

191.692.000

259.446.480

209.994.734

209.994.734

209.870.910

123.824

194.125.595

191.692.000

255.446.480

206.303.121

206.303.121

206.179.297

123.824

194.125.595

11.451.000

10.550.000

10.216.425

10.216.425

10.216.425

10.365.449

11.060.000

10.185.000

9.872.477

9.872.477

9.872.477

10.137.421

9.600.000

8.930.000

8.726.607

8.726.607

8.726.607

8.961.159

1.440.000

1.190.000

1.141.235

1.141.235

1.141.235

1.167.164

30.000

3.360

3.360

3.360

6.001

20.000

5.000

1.275

1.275

1.275

1.275

30.000

1.822

391.000

365.000

343.948

343.948

343.948

228.028

97.000

96.000

95.279

95.279

95.279

4.000

3 000

2.617

2.617

2.617

33.000

32.000

31.378

31.378

31.378

1.000

1 000

905

905

905

6.000

6 000

5.822

5.822

5.822

55

250.000

227 000

207.947

207.947

’ 207.947

227.973

133.542.000

148.219 000

139.454.798

139.454.798

139.330.976

123.822

127.109.182

3.709.000

3.939.000

2.655.752

2.655.752

2.655.752

3.202.671

300.000

280 000

217.946

217.946

217.946

251.579


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


200102

200103

200104

200105

200106

200108


200109


200130


2002

 • 2005

200530

 • 2006

200601

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203003

203004 203030

51


5101 510101

57

5702

570201

59

5917


Denumire indicator


Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile


Credite de angajament


inițiale


definitive-lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

30.000

40.000

30.387

30.387

30.387

26.029

300.000

420.000

321.852

321.852

321.852

383.215

75.000

95.000

56.204

56.204

56.204

63.945

50.000

51.000

35.046

35.046

35.046

41.046

130.000

60.000

35.933

35.933

35.933

40.361

124.000

175.000

120.750

120.750

120.750

121.644

1.200.000

1.338.000

858.527

858.527

858.527

968.736

1.500.000

1.480 000

979.107

979.107

979.107

1.306.116

4.600.000

1.280.000

94.747

94.747

94.747

451.770

150.000

180.000

57.297

57.297

57.297

32.378

150.000

180.000

57.297

57.297

57.297

32.378

175.000

70.000

63.911

63.911

63.911

63.911

175.000

70.000

63.911

63.911

63.911

63.911

30.000

15.000

2.260

2.260

2.260

3.747

200.000

181.000

8.000

8.000

8.000

82.137

100.000

40.000

5.000

28.590

28.590

28.590

28.590

124.578.000

142.509.000

136.544.241

136.544.241

136.420.419

123.822

123.243.978

1.000.000

950 000

3.296.000

727.008

727.008

727.008

927.354

123.578.000

138.263 000

135.817.233

135.817.233

135.693.411

123.822

122.316.624

45.349.000

96.031.480

56.017.255

56.017.255

56.017.253

2

56.017.255

45.349.000

96.031 480

56.017.255

56.017.255

56.017.253

2

56.017.255

45.349.000

96.031 480

56.017.255

56.017.255

56.017.253

2

56.017.255

450.000

290 000

272.490

272.490

272.490

272.490

450.000

290 000

272.490

272.490

272.490

272.490

450.000

290.000

272.490

272.490

272.490

272.490

900.000

356 000

342.153

342.153

342.153

361.219

750.000

230 000

216.753

216.753

216.753

224.419


Anexa nr. 7.1/


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


5940


 • 79

 • 80

8003


84


85


850101


7402

01

20

2001

200105

200109


200130


2012

2030

203030

30

3002


300205


Denumire indicator


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Carburanți si lubrifianti Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Consultanta si expertiza Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL III DOBÂNZI Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE-lei-

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

■ definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

150.000

126.000

125.400

125.400

125.400

136.800

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

O

• 4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

"Ti

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

\c

-308.387

-308.387

-308.387

\ s

-308.387

-308.387

-308.387

\>

-308.387

-308.387

-308.387

-308.387

-308.387

-308.387

95.377.000

86.902 000

83.839.992

83.839.992

83.809.881

30.111

74.701.365

84.089.000

75.614.000

72.864.935

72.864.935

72.834.824

30.111

74.382.897

73.591.000

61.170 000

60.498.674

60.498.674

60.468.563

30.111

58.696.484

500.000

500 000

372.977

372.977

342.866

30.111

715.361

58.298

315.767

500.000

500 000

372.977

372.977

342.866

30.111

341.296

536.000

72.555.000

60.670 000

60.125.697

60.125.697

60.125.697

57.981.123

72.555.000

60.670.000

60.125.697

60.125.697

60.125.697

57.981.123

3.320.152

- -

3.320.152

3.320.152


Anexa nr. 7.1 /


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


inițiale


definitive


5101

510101

79

81 8101 810101


800002

8102

01

40

4003


79

81 8101 810101


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente Transferuri către instituțiile publice OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENȚII Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe


8102

810205


Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale


8302

8302

01

10

1001

100101

100105

100106

100110

1002

100206

1003


AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA / SI VANATOARE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta ContribuțiiCredite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

10.498.000

14.444.000

12.366.261

12.366.261

12.366.261

10.498.000

14.444.000

12.366.261

12.366.261

12.366.261

10.498.000

14.444.000

12.366.261

12.366.261

12.366.261

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

11.288.000

11.288.000

10.975.057

10.975.057

10.975.057

1.499.420.000

1.804.209.160

1.569.014.280

1.569.014.280

1.557.990.831

410.554.000

892.773.870

685.762.009

685.762.009

685.762.009

397.164.000

879.743.870

672.758.603

672.758.603

672.758.603

397.164.000

879.743.870

672.758.603

672.758.603

672.758.603

397.164.000

879.743.870

672.758.603

672.758.603

672.758.603

13.390.000

13.030.000

13.003.406

13.003.406

13.003.406

13.390.000

13.030.000

13.003.406

13.003.406

13.003.406

2.390.000

2.230.000

2.226.817

2.226.817

2.226.817

.   2.390.000

2.230.000

2.226.817

2.226.817

2.226.817

11.000.000

10.800 000

10.776.589

10.776.589

10.776.589

=^11.000.000

10.800 000

10.776.589

10.776.589

10.776.589

9.350.000

7.415.000

6.859.700

6.859.700

6.859.700

9.350.000

7.415 000

6.859.700

6.859.700

6.859.700

5.198.000

2.734.000

2.682.745

2.682.745

2.682.745

3.950.000

2.634 000

2.587.571

2.587.571

2.587.571

3.200.000

2.269.000

2.242.182

2.242.182

2.242.182

350.000

201 000

198.331

198.331

198.331

300.000

101.000

84.632

84.632

84.632

100.000

63.000

62.426

62.426

62.426

8.000

7.500

7.500

7.500

8.000

7.500

7.500

7.500

1.248.000

92.000

87.674

87.674

87.674

11.023.449

Angajamente legale de plătit 8=6-7


-lei-


Cheltuieli efective


12.366.261

12.366.261

12.366.261

318.468

318.468

318.468


318.468

1.664.525.690

784.098.926

781.872.109

781.872.109


781.872.109

2.226.817

2.226.817

2.226.817


2.226.817


6.625.467

6.625.467

2.743.674

2.680.052

2.339.667

208.003

83.536

48.846

7.500

7.500

56.122
-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

2011


2012

2013


Denumire indicator


Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionalaCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

835.000

23.000

22.126

22.126

22.126

10.000

1.000

700

700

700

320.000

8.000

7.225

7.225

7.225

3.000

1.000

314

314

314

12.000

3.000

2.411

2.411

2.411

1.608

68.000

56.000

54.898

54.898

54.898

54.514

4.152.000

4.681.000

4.176.955

4.176.955

4.176.955

3.881.793

3.579.000

4.158.000

3.892.459

3.892.459

3.892.459

3.529.549

20.000

30.000

20.300

20.300

20.300

14.309

19.000

19.000

18.213

18.213

18.213

15.425

-I 45.000

55.000

26.447

26.447

26.447

26.477

20.000

20.000

14.738

14.738

14.738

14.738

150.000

130.000

1.287

1.287

1.287

73.960

30.000

30.000

8.754

8.754

8.754

14.752

45.000

60.000

49.424

49.424

49.424

48.304

' 2.800.000

3.309.000

3.308.679

3.308.679

3.308.679

2.870.729

450.000

505.000

444.617

444.617

444.617

450.855

250.000

195 000

51.870

51.870

51.870

52.533

59.000

159.000

121.314

121.314

121.314

191.285

14.000

24 000

15.683

15.683

15.683

15.482

45.000

135.000

105.631

105.631

105.631

175.803

25.000

5 000

3.830

3.830

3.830

3.830

25.000

5 000

3.830

3.830

3.830

3.830

4.000

4.000

866

866

866

150.000

100.000

75.973

75.973

75.973

75.973

50.000

20.000

5.111

5.111

5.111

5.111


HoLNr.^l’W

Anexa nr. 7.1 )


-lei-


Capitol/ Grupa/Titlu Articol / Alineat

A


2014

2030

203030

8402

01

10

1001

100101

100105

100110

100113

1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


Credite


Denumire indicator


Protecția muncii

Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TRANSPORTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Drepturi de delegare

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet25.000

10.000

10.000 524.516.000 501.346.000 23.871.000 22.805.000 19.891.000 2.499.000 411.000 4.000


25.000 770.000 106.796.000 18.322.000

100.000

25.000

350.000

100.000

950.000

317.000


getare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

definitive

4

5

6

7

8=6-7

9

30.000

18.780

18.780

18.780

15.807

10.000

6.752

6.752

6.752

7.705

10.000

6.752

6.752

6.752

7.705

904.020.290

876.392.571

876.392.571

865.369.122

11.023.449

873.801.297

882.500.290

855.150.344

855.150.344

844.126.895

11.023.449

852.284.031

20.411.000

20.282.260

20.282.260

20.282.260

20.187.244

19.545.000

19.465.583

19.465.583

19.465.583

19.775.417

17.331.000

17.286.377

17.286.377

17.286.377

17.559.585

1.859.000

1.842.190

1.842.190

1.842.190

1.880.687

351.000

337.016

337.016

337.016

335.145

4.000

3.000

2.900

2.900

2.900

2.900

3.000

2.900

2.900

2.900

2.900

863.000

813.777

813.777

813.777

408.927

198.000

186.789

186.789

186.789

6 000

5.844

5.844

5.844

63 000

61.974

61.974

61.974

2 000

1.808

1.808

1.808

24.000

10.479

10.479

10.479

570.000

546.883

546.883

546.883

408.927

84.331 000

77.856.541

77.856.541

66.833.092

11.023.449

75.401.634

11.952.000

11.348.663

11.348.663

10.351.443

997.220

11.843.260

100.000

89.893

89.893

89.893

171.336

25.000

11.236

11.236

11.236

6.287

700.000

576.213

576.213

560.722

15.491

476.430

100.000

92.596

92.596

87.594

5.002

83.138

770.000

759.072

759.072

580.474

178.598

752.896

122.000

64.044

64.044

62.456

1.588

54.577

215.000

200.975

200.975

196.528

4.447

198.790-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


200109

200130 l,| h 2002

 • 2005 200501 200530

 • 2006 200601

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2025


2030

203001

203004

203030

40

4003


57 5702 570201

59

5917

5940


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale


definitive


Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Proiecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

OPERAȚIUNI FINANCIARECredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

. definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

15.600.000

9.760.000

9.403.675

9.403.675

8.621.662

782.013

9.986.283

730.000

■ 160.000

150.959

150.959

140.878

10.081

113.523

87.600.000

71.611.000

65.910.070

65.910.070

55.943.817

9.966.253

62.976.200

450.000

547.000

456.757

456.757

396.781

59.976

436.117

250.000

197.000

176.789

176.789

176.789

2.797

200.000

350.000

279.968

279.968

219.992

59.976

433.320

10.000

4.000

1.925

1.925

1.925

1.925

10.000

4.000

1.925

1.925

1.925

1.925

I 1.000

1.000

130.000

J     30.000

30.000

6.855

6.855

6.855

3.845

214.000

164 000

125.254

125.254

125.254

130.344

5.000

5 000

639

639

639

639

34.000

17 000

6.378

6.378

6.378

9.304

3.000

3 000

420

420

420

551

11.000

11 000

4.758

4.758

4.758

4.149

» 20.000

3.000

1.200

1.200

1.200

4.604

369.593.000

776.787.290

. 756.257.862

756.257.862

756.257.862

756.257.862

369.593.000

776.787.290

756.257.862

756.257.862

756.257.862

756.257.862

310.000

110.000

97.815

97.815

97.815

97.815

310.000

110 000

97.815

97.815

97.815

97.815

310.000

110.000

97.815

97.815

97.815

97.815

776.000

861.000

655.866

655.866

655.866

339.476

500.000

500.000

353.443

353.443

353.443

12.182

276.000

361.000

302.423

302.423

302.423

327.294

23.170.000

21.520.000

21.517.266

21.517.266

21.517.266

21.517.266


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


81

8101

810101


84


85


8501


850101


8702

79

81

8102

810205


990296


TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precederjfkși recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti\si recuperate in anul curent (SF) ALTE ACȚIUNI ECONOMICE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CRE Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale excedent/deficit sect funct


5002


01

51


 • 55

 • 56


58


70


c-

115.578.000

1

1.136.795.400

8.683.228.660

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti •

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

23.170.000

21.520.000

21.517.266

21.517.266

21.517.266

21.517.266

23.170.000

21.520.000

21.517.266

21.517.266

21.517.266

21.517.266

23.170.000

21.520.000

21.517.266

21.517.266

21.517.266

21.517.266

-275.039

-275.039

-275.039

-275.039

-275.039

-275.039

-275.039

-275.039

-275.039

__<■

\v

-275.039

-275.039

-275.039

555.000.6pQ

a

555.000.0P0

555:000.000

; 7

■555.OOO.OOO

-----" U

555.000.000

“ -—

37.887.158

.379.065.100

1.596.388.030

864.766.630

864.766.630

860.592.049

4.174.581

705.675.076

855.473.230

541.124 820

278.847.369

278.847.369

278.847.369

279.251.003

284.293.000

244.566.220

88.551.959

88.551.959

88.551.959

88.156.128

291.818.230

127.236 600

77.458.032

77.458.032

77.458.032

77.458.032

24.149.000

39.358 000

15.203.962

15.203.962

15.203.962

113.609.820

255.213.000

129.964 000

97.633.416

97.633.416

97.633.416

. 27.023

.513.970.870

1.049.402.210

588.559.462

588.559.462

584.384.881

4.174.581

426.424.073TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA DEZVOLT CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

CHELTUIELI DE CAPITAL


Anexa nr. 7 A


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


 • 71

 • 72

79

81

84


85


510002

5102

 • 70

 • 71 7101 710101

710102


710103


710130


84


85


8501


850102


5402

01

51


Denumire indicator


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Credite de angajament


inițiale


Credite bugetare


• definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate23.106.000

23.106.000

23.106.000

23.106.000

23.106.000

2.265.000


10.170.000


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective


1.413.758.870

100.212.000

9.621.000

9.621.000


804.854.210

244.548.000

5.861.000

• 5.861.000


344.012.964

244.546.498

5.832.146

5.832.146


344.012.964

244.546.498

5.832.146

5.832.146


339.838.383

244.546.498

5.832.146

5.832.146


4.174.581


426.424.073


-8.472.347


-8.472.347


-8.472.347


36.291.000

22.360.000

22.360.000

22.360.000

22.360.000

14.740.000


41.653.000

15.275.000

15.275.000

15.275.000

15.275.000

9.175.000


-8.472.347

33.833.647

8.805.843

12.629.343

12.629.343

12.629.343

7.723.352


-8.472.347

33.833.647

8.805.843

12.629.343

12.629.343


12.629.


7.721352


6.035.000


5.727 000


4.905.991


4.905.901


1.585.000


13.931.000

13.811.000


96.000


373000


-3.823.500


-3.823.500


-3.823.500


-3.823.500


-3.823.500


-3.823.500


-3.823.500

(/Z

I >


-3.823.5l


o

70


-3.823.500


26.378.000

18.258.000


-3.823.500

25.027.804

16.907.924


-3.823.500

25.027.804

16.907.924


-3.823.500

25.027.804

16.907.924


96.000


91.247


91.247


91.247


83.509.404

66.601.480

66.601.480

66.601.480

66.601.480

63.105.849


2.064.714

0

406.440

0

1.024.477


16.907.924

16.907.924


• 91.247


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


5102

510229


55

5501

550142


70

72 7201 720101


600002

600002

6002

 • 70

 • 71 7101 710101 710102


710103


710130


6102


01

51


5102

510229


70


Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA APARARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE               \ •

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL105.040.000

5.495.000

5.495.000

5.495.000

5.495.000

5.430.000


' 99(545.000


99.545.000


Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

96.000

96.000

91.247

91.247

91.247

96.000

96.000

91.247

91.247

91.247

13.715.000

18.162.000

16.816.677

16.816.677

16.816.677

13.715.000

18.162.000

16.816.677

16.816.677

16.816.677

13.715.000

18.162.000

16.816.677

16.816.677

16.816.677

120.000

8.120.000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

120.000

8.120.000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

120.000

8.120.000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

120.000

8.120.000

8.119.880

8.119.880

8.119.880

78.404.000

70.550.000

1.482.249

1.482.249

1.482.249

565.000

565.000

64.974

64.974

64.974

565.000

565.000

64.974

64.974

64.974

565.000

565.000

64.974

64.974

64.974

565.000

565.000

64.974

64.974

64.974

500.000

500.000

65.000

65 000

64.974

64.974

64.974

l

77.839.000

69.985 000

1.417.275

1.417.275

ț

1.417.275

10.906.000

1.833 000

656.455

656.455

656.455

10.906.000

1.833 000

656.455

656.455

656.455

10.906.000

1.833 000

656.455

656.455

656.455

10.906.000

1.833.000

656.455

656.455

656.455

66.933.000

68.152.000

760.820

760.820

760.820

Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli / efective2.163.000

151.971

151.971

151.971

51.971


96

2.011.029

656.455


656.455

656.455


656.455

1.354.574


municipiul bucurești activitatea proprie
-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat  A


Denumire indicator


71 7101 710101 710102


710103


710130


72

7201

720101


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale


650002

6502

01

51


5102

510229


56


5615


561501 561503

58


5815


581501Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțare naționala Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

Finanțarea naționala


Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

inițiale

definitive

inițiale

definitive

1

2

3

4

5

99.545.000

66.933.000

68.134.000

742.820

99.545.000

66.933.000

68.134.000

742.820

7.405.000

3.238.000

3.238.000

320

92.074.000

63.629.000

64.830.000

742.500

66.000

66.000

66.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

1.295.891.000

596.048.000

531.925.220

249.656.180

344.566.000

54.661.000

45.576.000

6.473.314

77.000

3.092.000

728.000

268.580

3.015.000

651.000

268.580

\ x" **

3.015.000

651.000

268.580

-—*> . -

3.015.000

651.000

268.580

- xvr

'—*--

\ ■

: ! '

• !

1 )

77.000

J

•—

/ < .

77.000

.1

23.000

X     f •

54.000

77.000

77 000

0

77.000

77 000

23.000

23 000


Angajamente legale


742.820

742.820

320


742.500


18.000

18.000


18.000

249.656.180

6.473.314

268.580


Plăti efectuate


742.820

742.820

320


742.500


18.000

18.000


18.000

245.481.600

6.473.314

268.580


Angajamente legale de plătit 8=6-7


4.174.580Cheltuieli efective


1.354.574

1.354.574


1.206.998


147.576


223.963.214

3.213.726

268.580


268.580

268.580


268.580


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

581503

Cheltuieli neeligibile

54.000

54.000

O

O

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

344.489.000

51.569.000

44.848.000

6.520.006

6.520.006

6.520.006

z

-Ti

2.945.146

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

344.489.000

51.569.000

44.848.000

6.520.006

6.520.006

6.520.006

o

2.945.146

7101

Active fixe

344.489.000

51.569.000

44.848.000

6.520.006

6.520.006

6.520.006

s

2.945.146

710101

Construcții

344.489.000

51.569.000

44.848.000

6.520.006

6.520.006

6.520.006

o

2.945.146

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

cz

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-315.272

-315.272

-315.272

o

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII         k

Q

PRECEDENTI SI RECUPERATE      \

i Z

IN ANUL CURENT                \\

-315.272

-315.272

-315^272

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si                 1/

cz\ \ |    r^\ y

recuperate in anul curent                       fi

-315.272

-315.272

-315.272

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-315.272

-315.272

-315.272

6602

SANATATE

263.686.000

307.779.000

256.364.000

90.983.166

90.983.166

87.276.127

^3^07.039

38.245.430

01

CHELTUIELI CURENTE

103.527.000

137.332.000

35.612.924

35.612.924

35.612.924

35.612.924

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

103.527.000

137.332.000

35.612.924

35.612.924

35.612.924

^436.612.924

5102

Transferuri de capital                                .

103.527.000

137.332.000

35.612.924

35.612.924

35.612.924

5    35)612.924

510228

Transferuri din bugetele locale pentru         /

finanțarea cheltuielilor de capital               '

\ \v

fj

3 G *   C

V y j.

\Z-> &     p v> i

din dnmRnjul sanatatii                —       /

103.527.000

204.201.000

137.332.000

119.016 000

35.612.924

35.612.924

35.612.924

^<<^612.924

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

• £ *"

^68.6^6.000

55.635.031

55.635.031

51.927.992

Jo^.632.506

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE           '

\ 26Ș.686.000

204.201.000

119.016 000

55.635.031

55.635.031

51.927.992

3.76ZS

2.632.506

7101

Active fixe                                    \

1 _ jl-

" 261.8^6.000

204.201.000

117.166.000

55.313.432

55.313.432

51.606.393

3.707.035

1.743.285

710101

Construcții

^213.249.000

107.715.000

72.279 000

38.416.541

38.416.541

37.280.631

1.135.91C

995.064

710102

Mașini, echipamente si mijloace de             '“x.

•■•I

7       -

\ ' 43.262.000

663.742

transport

f

95.830.000

43.262.000

16.357.595

16.357.595

13.786.466

2.571.125

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4.694.000

198.000

994 000

436.110

436.110

436.110

47.196

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

631.000

458.000

631 000

103.186

103.186

103.186

-

37.283

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.850.000

1.850.000

321.599

321.599

321.599

889.221

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat


79

81

8104


84


85


8501


850102


6702

01

51


5102

510229


56


5601


560101

560102

560103

 • 70

 • 71 7101 710101 710102


Denumire indicator


f

OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publiceTITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN \\’ a , FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) v POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de


Credite de angajament


/ S /

• •

33.358.000

>


33.358.000


33.358.000

648.916.000

648.916.000

648.746.000

648.258.000


inițiale


Credite bugetare


51.000

51.000


51.000


223.907.000

128.655.000


112.950.000

112.950.000


112.950.000


15.705.000


15.705.000


15.705.000

85.704.000

85.704.000

84.029.000

82.812.000


definitive


16.000

16.000


16.000


225.187.220

96.014.220


62.656.220

62.656.220


62.656.220


33.358 000


33.358 000


33.358 000

123.335.000

71.498.000

71.328.000

70.772.000


Angajamente bugetare


11.524

11.524


11.524


-276.313


-276.313


-276.313


-276.313

147.870.361

51.475.358


41.515.036

41.515.036


41.515.036


9.960.322


9.960.322


9.960.322

 • 94.538.961

 • 42.701.961

42.701.961

42.348.215


Angajamente legale


11.524

11.524


11.524


-276.313


-276.313


-276.313


-276.313

147.870.361

51.475.358


41.515.036

41.515.036


41.515.036


9.960.322


9.960.322


9.960.322

 • 94.538.961

 • 42.701.961

42.701.961

42.348.215


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit B=6-7


Cheltuieli efective11.524

11.524


9.960.322

 • 94.538.960

 • 42.701.960

42.701.960

42.348.215


1

1 _1


131.753.267

65.109.005


-Z/23.593.969


23.593.969

4.238.237

7.922.623

11.433.109

66.644.262

66.644.262

66.644.262

66.193.987


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1 .

2

3

4

transport

238.000

1.047.000

278.000

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

136.000

125.000

164.000

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

114.000

45.000

114.000

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

170.000

1.675.000

170.000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

51.837.000

7201

Active financiare

51.837.000

720101

Participare la capitalul social al                   \

societăților comerciale                         \

51.837.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE                IV.

9.548.000

5.838.000

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

9.548.000

5.838.000

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

9.548.000

5.838.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

xkz

;

RECUPERATE IN ANUL CURENT

♦'

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PHECEDENTI bl RECUPERATE       --—

V

)

IN ANUL CURENT

* • *

u

8501

Plăti afaciuata in anii pranarianți șj                   ț*

7

recuperate in anul curent

' I X1 • » •

y

s ,7

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

—•**

recuperate in anul curent (SD)

1 '*•

1 •

r

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

5-.365.0OO

9.701.000

4.798 000

01

CHELTUIELI CURENTE

636.000

623.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

595.000

595.000

5102

Transferuri de capital

595.000

595 000

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

595.000

595.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)


Angajamente bugetare

5

195.245

103.306

55.195

51.837.000

51.837.000

51.837.000

5.815.647

5.815.647

5.815.647

-3.959.605

-3.959.605

-3.959.605

-3.959.605

4.329.339

422.854

395.831

395.831

395.831


Angajamente legale

6

195.245

103.306

55.195

51.837.000

51.837.000

51.837.000

5.815.647

5.815.647

5.815.647

-3.959.605

-3.959.605

-3.959.605

-3.959.605

4.329.339

422.854

395.831

395.831

395.831


Plăti efectuate


195.245


Angajamente legale de plătit B=6-7


Cheltuieli efective


412.199-3.959.605


-3.959.605


3.861.799


422.854

395.831

395.831

395.831


467.540

50.750.791

27.371

>


Hot. Nr.Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


Denumire indicator


inițiale


definitive


5617

561703

58


5815


581501

581502

 • 70

 • 71 7101 710101 710102


710103


710130


700002

700002

7002

01

51


5102

510229


 • 70

 • 71 7101 710101 710102


Credite de angajament

1.527.632.790

 • 1.527.632.790

 • 1.513.932.790

 • 1.464.172.790

f7Z4.352.660

527.632.790

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

3

4

5

6

41.000

28.000

27.023

27.023

41.000

28.000

27.023

27.023

26.000

28.000

27.023

27.023

15.000

9.065.000

4.175.000

3.906.485

3.906.485

9.065.000

4.175.000

3.906.485

3.906.485

9.065.000

4.175.000

3.906.485

3.906.485

3.323.000

3.959.000

2.622.000

2.365.631

2.365.631

885.000

757.000

755.454

755.454

898.000

796.000

785.400

785.400

602.562.870

443.041.210

256.398.072

256.398.072

322.110.000

298.112.210

155.307.149

155.307.149

51.622.000

39.772.000

9.415.108

9.415.108

51.622.000

39.772.000

9.415.108

9.415.108

51.622.000

39.772 000

9.415.108

9.415.108

51.622.000

39.772 000

9.415.108

9.415.108

270.488.000

258.340.210

145.957.324

145.957.324

270.388.000

195.615210

83.233.154

83.233.154

259.038.000

194.115.210

83.233.154

83.233.154

233.163.000

182.448.210

81.559.363

81.559.363


Plăti efectuate


Cheltuieli efective


Angajamente legale de plătit 8=6-7POSTADERARE

Mecanismul Financiar SEE

Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

Finanțarea naționala Finanțare externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)


27.023


27.023

27.023


O

O c o

5


348

348

348


27.023


27.023

27.023


Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBlilCA CHELTUIELI CURENTE               \

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de256.398.

155.307


9.415.108

145.957.323

83.233.153

83.233.153

81.559.362


1

1

.1

1


65.131


9.415.108

87.457.084

87.457.084

87.457.084

86.824.263


Capitol / Grupa / Titlu Articol/Alineat A


Denumire indicator


710103


710130


7103


72 7201 720101


84


85


8501


850102


7402

01

51


5102

510229


56


5615


561501

561502


transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)\ POSTADERARE

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțare naționala

Finanțarea externa nerambursabila196.719.870

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti ‘

efectuate

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

469.000

267.000

253.966

253.966

253.966

0

95.000

87.489

87.489

87.489

25.406.000

11.305.000

1.332.336

1.332.336

1.332.336

11.350.000

1.500.000

100.000

62.725.000

62.724.170

62.724.170

62.724.170

100.000

62.725.000

62.724.170

62.724.170

62.724.170

100.000

62.725.000

62.724.170

62.724.170

62.724.170

-65.283

-65.283

-6^283

-65.283

-65.283

-65.283

-65.283

-65.283

-65.283

-65.283

-65.283

-65.283

280.452.870

144.929.000

101.090.923

101.090.923

101.090.923

259.121.000

131.458.000

98.203.171

98.203.171

98.203.171

1.582.000

1.631 000

596.778

596.778

596.778

1.582.000

1.631.000

596.778

596.778

596.778

1.582.000

1.631 000

596.778

596.778

596.778

2.367.000

2.367.000

 • 1.164.500

 • 1.202.500


Angajamente legale de plătit


-lei-


Cheltuieli efectiveo u sa


; c I J 50 72 Z ț" ♦ O C, 5 2

O

> <n >


<■


„„.■MM

Anexa nr. 7(1

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

• definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

i

I ,

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

129.827.000

255.172.000

129.827.000

97.606.39^

97.606.393

97.606.393

5803

Programe din .Fondul de Coeziune(FC)

129.827.000

255.172.000

129.827.000

97.606.39^

97.606.393

97.606.393

580301

Finanțarea naționala

63.705.000

65.772.000

63.705.000

48.332.488

48.332.488

48.332.488

49.273.901

580302

Finanțarea externa nerambursabila

66.122.000

128.708.000

66.122.000

49.273.905

49.273.905

O O

580303

Cheltuieli neeligibile

60.692.000

Z

4.126.687

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.892.870

21.331.870

’ 13.471.000

2.919.891

2.919.891

2.919.891

O

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66.892.870

21.331.870

13.471.000

2.919.891

2.919.891

2.919.891

50 s

0

4.126.687

7101

Active fixe

66.892.870

21.331.870

13.471.000

2.919.891

2.919.891

2.919.891

4.126.687

710101

Construcții

52.401.870

6.180.870

12.141.000

1.958.364

1.958.364

1.958.364

1.549.531

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

K    163.660

710130

Alte active fixe

\ Z \

' M2.413.496

(inclusiv reparații capitale)

14.491.000

15.151.000

1.330.000

961.527

961.527

961.527

\ > X

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT SI

\W

RECUPERATE IN ANUL CURENT     \

——   '

-32.139

-32.139

-32.139

L____ X-

\\

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII      \

/

/

PRECEDENTI SI RECUPERATE    /

■i

IN ANUL CURENT

A

-32.139

-32.139

-32.139

(I

f/

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

"r     k

L

\ \

\\

recuperate in anul curent

-- 1

-32.139

-32.139

-32.139

0      ț

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si                   y*

-

// /

2 - x 2

Z.° * c 6

M

recuperate in anul curent (SD)                    y

\

/

-32.139

-32.139

-32.139

flj      Q ** ~ t

V» y»

C//

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

x

6.?87.212.40Q

1.065.759.230

509.218.600

323.396.482

323.396.482

323.396.482

<>294.443.801

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE                A'

-^339,595.000

78.594.000

13.192.000

9.107.534

9.107.534

9.107.534

II

3^ 6.419.701

01

CHELTUIELI CURENTE

76.159.000

9.751.000

6.419.701

6.419.701

6.419.701

6.419.701

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI              1

76.159.000

9.751.000

6.419.701

6.419.701

6.419.701

6.419.701

5501

A. Transferuri interne                                 1

76.159.000

9.751.000

6.419.701

6.419.701

6.419.701

6.419.701

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

76.159.000

9.751.000

6.419.701

6.419.701

6.419.701

6.419.701

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

339.595.000

2.435.000

3.441.000

2.687.833

2.687.833

2.687.833

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

339.595.000

2.435.000

3.441.000

2.687.833

2.687.833

2.687.833

-lei-1


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


7101


710101


710130


8302


8302

 • 70

 • 71 7101 710101

710102

710103

710130


8402

01

55

5501

550112


56


5601

560103

58


5801


Denumire indicator


Active fixe

Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Cheltuieli neeligibile

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare


Credite de angajament inițiale definitive


339.595.000

338.561.000


1.034.000


1.262.000

1.262.000

1.262.000

1.262.000

334.0001.006.891.400


1.006.891.400


inițiale


Credite bugetare


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective


2.435.000

400.000


2.035.000


3.471.000

3.471.000

3.471.000

3.471.000

2.007.000


1.229.000


40.000


6.000.000

6.000.000


3.441.000

2.906.000

535.000

1.262.000

1.262.000

1.262.000

1.262.000

334.000

742.000

40.000

146 000 487.628 600 105.355 600 99.323 600 99.323 600


2.687.833

2.380.821

307.012

933.784

933.784

933.784

933.784

314.766

549.780

29.306

39.932

306.399.164

59.465.294

54.221.654

54.221.654


2.687.833

2.380.821

307.012

933.784

933.784

933.784

933.784

314.766

549.780

29.306

39.932

306.399.164

59.465.294

54.221.654

54.221.654


2.687.833

2.380.821


307.012


99.323 600


54.221.654


54.221.65439.932

306.399.164

59.465.294

54.221.654

54.221.654


231.249

231.249

231.249

231.249


87.792.851 .237.157 .221.654 221.654


6.000 000

6.000.000

6.000.000


5.243.640

5.243.640

5.243.640


5.243.640

5.243.640

5.243.640


5.243.640

5.243.640

X 90.015.503

90.015.503


32.000

32.000


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


580101

580102

580103

 • 70

 • 71 7101 710101

710102

710103

710130

7103

 • 72

7201

720101

79

81

8104


84


85


8501

850102


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale definitive


Credite bugetare_____

inițiale          • definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente     Cheltuieli

legale           efective

de plătit__

8=6-7             9


Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)


164.678.400


658.713.600


183.499.400


5.356.120.000


5.356.120.000


5.294.449.000774.604.000

674.612.000

668.485.000

472.954.000

158.047.000


32.000

382.266.000

267.374.000

260.989 000

89.688 000

167.410.000


246.929.130

132.037.682

126.350.946

39.069.562

85.891.920


246.929.130

132.037.682

126.350.946

39.069.562

85.891.920


246.929.130

132.037.682

126.350.946

39.069.562

85.891.920


37.484.000

6.127.000

99.992.000

99.992.000

99.992.000

22.000

22.000


3.891 000

6.385.000

114.892.000

114.892.000

114.892.000

7.000

7.000


1.389.464

5.686.736

114.891.448

114.891.448

114.891.448

4.975

4.975


1.389.464

5.686.736

114.891.448

114.891.448

114.891.448

4.975

4.975


1.389.464

5.686.736

114.891.448

114.891.448

114.891.448

4.975

4.975


22.000


7.000


4.975


4.975


4.975-235          -235


-235


-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235

-235


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

1.124.000

1.124.000

7.136.000

6.956.000

6.956.000

6.956.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.124.000

1.124.000

7.136.000

6.956.000

6.956.000

6.956.000

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.124.000

1.124.000

180.000

7101

Active fixe

1.124.000

1.124.000

180.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

509.000

509.000

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

615.000

615.000

180 000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

6.956 000

6.956.000

6.956.000

6.956.000

7201

Active financiare

6.956 000

6.956.000

6.956.000

6.956.000

720101

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

6.956 000

6.956.000

6.956.000

6.956.000

<

990297

excedent/deficit sect dezv

-560.000.000

-560.000 000

-554.821.542
63
-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

5010

TOTAL CHELTUIELI

569.344.220

2.828.668.000

3.060.457.700

2.625.512.860

2.455.980.090

01

CHELTUIELI CURENTE

158.000

2.521.166.000

2.793.358.480

2.476.645.976

2.322.354.805

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.206.035.000

1.152.344.000

1.083.756.068

988.756.206

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.285.025.000

1.609.491.480

1.379.928.174

1.322.387.290

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

404.000

404.000

168.081

168.081

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.540.000

1.868.000

1.390.046

1.046.947

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

158.000

21.534.000

21.554.000

5.134.922

4.160.688

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.628.000

7.697.(100

6.268.685

5.835.593

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

569.186.220

307.879.000

268.191.220

150.297.742

135.056.143

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

569.186.220

307.879.000

268.191.220

150.297.742

135.056.143

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-377.000

-1.092.000

-1.430.858

-1.430.858

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII       ''v

PRECEDENTI SI RECUPERATE      p

IN ANUL CURENT

-377.000

-1.092.000

-1.430.858

-1.430.858

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

-^e-o'oo

9.927.000

9.790.000

9.693.772

9.693.772

01

CHELTUIELI CURENTE

£

9.831.000

9.695.000

9.603.053

9.603.053

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Si-*      7

7.388.000

7.317.000

7.288.421

7.288.421

1001

Cheltuieli salariale in bani

< *•*

7.124.000

7.028.000

7.009.332

7.009.332

100101

Salarii de baza

__

5.775.000

5.696 000

5.690.168

5.690.168

100105

100110

Sporuri pentru condiții de munca Fond pentru posturi ocupate prin cumul

f

r7

\ I

’ \

930.000

410.000

799.000

526 000

792.046

521.380

792.046

521.380

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

1

• 1

\ ) ”

u

afara unitatii

V V

- \ ■

u •

/ 1.000

1 000

760

760

100113

Drepturi de delegare >

l' r • '—

/ s .

5.000

3 000

2.318

2.318

100130

Alte drepturi salariale in bani

—'

A- z

3.000

3 000

2.660

2.660

f *

- >-


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective

9


2.286.171.270

2.183.743.029

964.750.079

1.208.749.784


169.808.820

138.611.776

24.006.127

113.637.506


2.411.569.821

2.297.747.24/

987.135.681

1.300.606.659


168.081

1.046.947

3.231.885

5.796.253

103.859.099

103.859.099


928.803

39.340

31.197.044

31.197.044289.722

976.447


2.503.032

6.235.706

113.822.574

113.822.574


9.791.737

9.692.326

7.383.976

7.221.543

5.835.930

829.918

549.957

760

2.318

2.660


-lei-

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite'de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

1003

Contribuții

264.000

289.000

279.089

279.089

279.089

162.433

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat                                 \

68.000

68.000

67.047

67.047

67.047

r~Q i

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

2.000

1.855

1.855

1.855

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate                           C~

23.000

23 000

22.200

22.200

22.20Q

I U i

4 s i

100304

Contribuții de asigurări pentru

K X

accidente de munca si boli profesionale

2.000

2.000

1.104

1.104

1.104

\1\S

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

4.000

4.000

3.373

3.373

3.373

*

V

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

c--

165.000

190.000

183.510

183.510

183.510

162.433

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.443.000

2.378.000

2.314.632

2.314.632

2.314.632

i 'Sa \

.308.350

2001

200101

Bunuri si servicii Furnituri de birou

/Z ■* y \

<r

>     508.000

15.000

494.000

24.000

474.365

20.863

474.365

20.863

474.365

20.863

Uk

1 \ x

\467.082

' 13.021

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000

60.000

55.286

55.286

55.286

< 55.286

200104

Apa, canal si salubritate

\

7.000

5.000

3.640

3.640

3.640

\ 3.640

200105

Carburanți si lubrifianti

- i          \

\ I

20.000

13.000

11.893

11.893

11.893

1.705

200106

200107

Piese de schimb                         ♦      1 '   .•

V l •     %   -

Transport                                 y . ,

4.000

6.000

2.000

8.000

1.229

7.140

1.229

7.140

1.22S

7.140

o tu   Ci

r. î   $ S A Q

p.      O Vv

\\l.229

7.140

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

\- V

35.000

23 000

20.765

20.765

20.765

20.765

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

221.000

221 000

215.740

215.740

215.740

216.469

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

140.000

138 000

137.809

137.809

137.809

137.827

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40.000

14 000

13.287

13.287

13.287

8.674

200530

Alte obiecte de inventar

40.000

14 000

13.287

13.287

13.287

8.674

2006

Deplasări, detasari, transferări

190.000

143 000

142.081

142.081

142.081

142.081

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

160.000

131.000

130.487

130.487

130.487

130.487

200602

Deplasări in străinătate

30.000

12 000

11.594

11.594

11.594

-

11.594

2011

Cârti, publicații si materiale

-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament inițiale definitive


 • 2013

 • 2014

2030

203004

203030

 • 70

 • 71

7101

710102

710103

710130

 • 84

 • 85


documentare

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI X RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


8501

850101

6110

01

10

1001

100101

100105

100112


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatiiCredite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

3

4

5

6

4.000

4.000

3.527

3.527

50.000

38.000

37.199

37.199

5.000

4.000

3.592

3.592

1.646.000

1.681.000

1.640.581

1.640.581

265.000

1.381.000

1.681.000

1.640.581

1.640.581

96.000

96.000

91.247

91.247

96.000

96.000

91.247

91.247

96.000

96.000

91.247

91.247

48.000

56.000

55.353

55.353

12.000

8.644

8.644

48.000

28.000

27.250

27.250

-1.000

-528

-528

-1.000

-528

-528

-1.000

-528

-528

-1.000

-528

-528

74.454.000

59.820.000

54.595.851

54.204.411

63.548.000

57.993 000

53.153.678

53.153.678

56.847.000

51.018 000

49.003.075

49.003.075

49.030.000

43.711 000

41.855.771

41.855.771

40.000.000

37.428 000

35.981.779

35.981.779

8.508.000

5.780 000

5.568.323

5.568.323

15.000

10 000

1.710

1.710


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli efective


8=6-71.640.581

91.247

91.247

1.247


-528

53.410.218

52.757.828

49.003.075

41.855.771

35.981.779

5.568.323

1.710


794.193

395.850


1.646.195

99.411

99.411

99.411


56.697.572

54.509.343

49.574.108

42.945.413

36.145.488

5.774.038

3.040


5*

3


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100113


100130 1002 100202 100206 1003 100301

100302 100303

100304

100306

100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108

200130

2002 2004 200401


Denumire indicator


Drepturi de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare Medicamente


Credite de angajament inițiale definitive-lei-

Credite

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

15.000

1.000

p*

O

O

492.000

492.000

303.959

303.959

303.959

1.022.847

6.140.000

5.780.000

5.674.587

5.674.587

z:

5

674.587

5.678.934

6.100.000

5.750.000

5.650.466

5.650.466

O

5

650.466

5.653.613

40.000

30.000

24.121

24.12*1

73

24.121

25.321

1.677.000

1.527.000

1.472.717

1.472_Z^7

s o

1

472.717

X 949.761

412.000

412.000

411.007

411.6^(7

411.007

13.000

13.000

12.818

12.81'8

12.81^

Ho ♦c a e 2

I f*//

136.000

136.000

135.421

135.4211

V-         V

c//

\ 7

/

7.000

7.000

6.777

6.771

c

K6.777

J X. \

38.167

39.000

39.000

38.187

38.187

\\

1.070.000

920.000

868.507

868.507

868.507

HB95.850

949.761

6.691.000

6.925.000

4.150.603

4.150.602

3.754.753

4.935.235

4.754.000

4.422.000

2.866.655

2.866.655

2.588.331

■278.324

2.991.892

140.000

160.000

125.249

125.24S

105.011

20.238

174.943

60.000

50.000

40.196

40.196

40.196

58.665

180.000

220 000

158.491

158.491

158.491

157.498

72.000

90.000

63.915

63.915

63.915

62.201

500.000

500 000

437.993

437.992

437.993

591.998

300.000

200 000

33.230

33.23C

33.230

19.866

2.000

2 000

1.428

1.42E

1.428

1.428

1.100.000

1.100 000

723.486

723.486

705.710

17.776

683.275

2.400.000

2.100 000

1.282.667

1.282.667

1.042.357

240.310

1.242.018

5.000

50 000

33

3.000

3 000

1.000

1 000

4-lei*


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


200402


200404


2005


200501


200530


2006


200601


200602


2011

2012

 • 2013

 • 2014

 • 2015

2030

203001

203002

203003

203004

203030

57

5702

570201

 • 70

 • 71

7101

710101

710102

710103


Denumire indicator


Materiale sanitare

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale


Credite de angajament inițiale definitive4.382.000


Credite bugetare inițiale         definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective

9


1.000

1.000

500.000

400.000

100.000

305.000

300.000

5.000

2.000

141.000

4.000


1.000

1.000

700.000

500.000

200.000

415.000

415.000


2.000

10.000

127.000

4.000


366.600

366.600

253.719

205.003

205.003

177.764

161.597

161.597

75.955

334.885

334.885

334.885

334.885

334.885

334.885


—112^81

Q 27.: 39

85.(42


977.000

150.000

20.000 700.000

92.000

15.000

10.000

10.000

10.000

10.906.000

10.906.000

10.906.000

8.000.000

620.000

2.167.000


1.192.000

335.000

20.000

700.000

92.000

45.000

50.000

50 000

50.000

1.833 000

1.833 000

1.513 000


1.085 000

153 000


701.273

576.576

124.697

340.194

340.194
116.210

303

116.210

303

114.306

\ \     303

465.950

465.950

\  4&3.209

56.370

56.370

\  5us370

3.002

3.002

3.002

324.128

324.128

324^28

66.974

66.974

66L974

15.476

15.476

12735


1.446.238

1.446.238

1.172.538


910.573


147.620


1.488

120.494

1.422

4.600

773.839

87.753

15.761

589.413

66.974

13.938


2.188.229

2.188.229

2.188.229


1.213.775

702.499


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite1 de angajament inițiale definitive


710130

7103

 • 84

 • 85


Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


275.000

400.000


8501

850101

6510

01

10

1001

100101

100105 1002 100206 1003 100301

100302

100303

100304

100306

100307


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru


accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru muncaCredite

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

3

4

5

6

119.000

275.000

114.345

5.773

320.000

273.700

273.700

-6.000

-4.065

-4.065

-6.000

-4.065

-4.065

-6.000

-4.065

-4.065

-6.000

-4.065

-4.065

50.495.000

79.399.000

76.713.846

76.713.846

47.480.000

78.748 000

76.489.550

76.489.550

5.617.000

4.813.000

4.415.833

4.415.833

5.381.000

4.621.000

4.229.006

4.229.006

4.790.000

4.261 000

4.229.006

4.229.006

591.000

360 000

79.000

60 000

59.450

59.450

79.000

60 000

59.450

59.450

157.000

132 000

127.377

127.377

26.000

26 000

25.626

25.626

1.000

1 000

813

813

9.000

9 000

8.459

8.459

1.000

1 000

289

289

2.000

2 000

1.383

1.383

118.000

93.000

90.807

90.807


Plăti efectuate


5.773


-4.065


Angajamente legale de plătit


Cheltuieli efective


8=6-7


273.700


0

271.955-4.065 76.713.846 76.489.550 4.415.833 4.229.006 4.229.006


1.383

90.807


100.936


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite de angajament


inițiale


definitive


Credite bugetare


inițiale


definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


26

2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005

200530

 • 2006

200602

2012

 • 2013

 • 2014

2030

203001

203004

203030

59

5940


 • 70

 • 71

7101


TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări In străinătate Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixePlăti efectuate


Angajamente legale de plătit


8=6-7


-lei-Cheltuieli efective


41.800.000

73.904.000

72.069.717

72.069.717

420.000

574.000

461.958

461.958

50.000

50.000

46.519

46.519

10.000

30.000

14.051

14.051

30.000

30.000

24.824

24.824

30.000

6.000

5.837

5.837

30.000

30.000

27.461

27.461

10.000

12.000

9.955

9.955

40.000

40.000

27.052

27.052

140.000

174.000

160.016

160.016

80.000

202.000

146.243

146.243

10.000

180.000

130.000

115.145

115.145

180.000

130.000

115.145

115.145

20.000

20.000

120.000

150.000

149.610

149.610

30.000

30 000

5.066

5.066

50.000

50 000

44.465

44.465

40.970.000

72.970 000

71.293.473

71.293.473

460.000

460 000

434.790

434.790

450.000

318 000

316.302

316.302

40.060.000

72.192 000

70.542.381

70.542.381

63.000

31 000

4.000

4.000

63.000

31 000

4.000

4.000

3.015.000

651 000

268.579

268.579

3.015.000

651 000

268.579

268.579

3.015.000

651.000

268.579

268.579


72.069.717 461.958 46.519 14.051 24.824 5.83 27.46 9.955


149.610 5.066 44.465 71.293.473 434.790 316.302 70.542.381 4.0004.000

268.579

268.579

268.579


70.915.645

441.476

40.053

15.699

22.900

5.701

27.461

11.212


70.283.905 434.790 313.907 69.535.208

5.700


5.700

61.929

61.929

61.929


LICapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


710101

710102


710103


710130


84


85


8501


850101


6610

01

10 1001 100101 100104 100105 100106 100107 100108 100110 100111 100112


100113

100117


Denumire indicator


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza Spor de vechime Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Ore suplimentare Fond de premii Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent plătii cu ora Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Indemnizații de hrana


Credite-de angajament


inițiale


definitive


Credite bugetare


inițiale


definitive


395.000

1.425.000

395 000

I

155.000

1.235.000

155 000

51.000

305.000

51.000

50.000

50.000

50.000


Angajamente bugetare


43.867 ’ i I.


154.028


47.786


22.898


-44.283


-44.283


-44.283


Angajamente legale


154.028


47.786


22.898


-44.283


-44.283


-44.283


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit


-lei-

Cheltuieli efective1.724.892.000

1.776.655.000

1.598.110.000

1.616.451.000

951.180.000

901.544.000

911.447.000

862.432.000

498.064.000

523.723.000

800.000

205.540.000

182.718.000

70.438.000

56.110 000

15.654.000

8.179 000

2.228.000

3.553.000

10.303.000

11.962 000

61.315.000

37.163 000

2.875.000

1.087 000

28.286.000

30 000

24.741 000


-44.283

1.504.275.211 1.420.910.502

850.266.242

819.416.655

504.036.801


-44.283

1.381.389.861

1.303.721.018

762.294.903

735.437.973

470.800.81643.867


47.78


g Fi nj 2 o > -l -


37

.981

10

713

13

235


173.733.531

51.384.418

6.310.920

3.328.498

11.838.008

35.196.882


138.703.038

41.042.671

6.310.920

1.528.498

10.587.713

34.839.266


1.014.991

21.538

22.045.983


1.009.991

21.538

20.888.299


-44.283

1.234.799.542 1.184.906.604 738.363.743 712.306.656 455.478.184


137.111.002

39.168.527

5.184.395

1.237.671

10.507.168

32.972.196


910.625

1.606

20.117.517


146.59

118.81

23.931.1


1.592.036

1.874.144

1.126.525

290.827

80.545

1.867.070


99.366

19.932

770.782


149.331.378

41.114.227

6.426.266

1.495.058

11.087.287

32.939.816


973.945

3.129

22.167.562


Hot. Nrr....-

Anexa nf- 7.1


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100130

1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307 20 2001 200101 200102 200103

200104

200105

200106

200107 200108


200109


200130


2002

2003

200301


Denumire indicator


Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Hrana Hrana pentru oameni


inițialeCredite de angajament

definitive

r □ ii p ’ 4

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

15.944.000

"13.166.000

10.505.085

9.705.223

9.617.765

87.458

7.578.612

8.550.000

9.475.000

3.400.850

1.610.850

1.610.850

1.499.791

8.550.000

9.475.000

3.400.850

1.610.850

1.610.850

1.499.791

31.183.000

29.637.000

27.448.737

25.246.080

24.446.237

799.843

16.723.868

6.043.000

6.027.000

6.002.516

5.999.967

5.973.767

26.200

320.005

199.000

195.000

179.813

177.503

175.259

2.244

60

1.921.000

1.869.000

1.858.365

1.854.321

1.851.404

2.917

2.124

118.000

116.000

102.559

101.514

99.683

1.831

110

784.000

866.000

539.239

536.603

531.093

5.510

20.377

“^22.118.000

20.564.000

18.766.245

16.576.172

15.815.031

761.141

16.381.192

620.090.000

687.626.000

560.508.164

532.576.367

438.661.256

93.915.111

493.033.752

^181.403.000

179.055.000

136.451.530

130.105.722

120.127.704

9.978.018

124.106.640

” ' 2.467.000

2.703.000

2.082.442

1.892.827

1.707.627

185.200

1.702.823

c'/ 4.669.000

4.778.000

4.052.040

3.602.984

3.297.590

305.394

3.417.693

;   22.049.000

23.053.000

19.114.702

17.937.953

16.236.715

1.701.238

17.146.134

6.652.000

6.960 000

5.550.894

4.910.462

4.598.989

311.473

4.514.900

897.000

664 000

419.613

384.568

339.154

45.414

223.254

4.155.000

5.311.000

4.110.175

3.675.421

3.203.446

471.975

3.136.896

122.000

174 000

123.594

123.594

121.681

1.913

118.608

1.881.000

1.847 000

1.418.942

1.268.830

1.202.150

66.680

1.223.618

62.890.000

61.717 000

44.427.570

43.647.657

42.150.251

1.497.406

42.057.135

75.621.000

71.848 000

55.151.558

52.661.426

47.270.101

5.391.325

50.565.579

21.774.000

14.762 000

10.732.405

6.841.385

5.782.606

1.058.779

6.491.297

18.245.000

22.553 000

18.479.029

16.411.842

14.935.591

1.476.251

15.304.798

18.245.000

22.553 000

18.479.029

16.411.842

14.935.591

1.476.251

15.304.798


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite*de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

2004

Medicamente si materiale sanitare

368.965.000

437.836.000

370.947.081

359.230.482

280.206.847

79.023.635

335.414.914

200401

Medicamente

o

223.628.000

293.848.000

269.016.515

263.573.853

198.538.664

65.035.189

256.450.425

200402

Materiale sanitare

O

100.843.000

99.852.000

65.948.086

63.784.591

52.506.473

11.278.118

50.658.931

200403

Reactivi

z -n

35.066.000

35.008.000

29.269.726

25.619.466

23.494.435

2.125.031

22.688.422

200404

Dezinfec tanti

9.428.000

9.128.000

6.712.754

6.252.572

5.667.275

585.297

5.617.136

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13.222.000

14.685.000

10.800.316

9.192.939

7.404.374

1.788.565

2.472.369

200501

Uniforme si echipament

-     2.547.000

\\  2.255.000

2.159.000

1.628.389

1.250.425

1.050.283

200.142

251.848

200503

Lenjerie si accesorii de pat

2.182.000

1.342.317

1.148.059

846.907

301.152

533.860

200530

Alte obiecte de inventar

3?  8.420.000

10.344.000

7.829.610

6.794.455

5.507.184

1.287.271

1.686.661

2006

Deplasări, detasari, transferări

Q \

1.845.000

1.751.000

1.009.015

516.444

514.547

1.897

514.695

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

\ * 1.444.000

1.316.000

810.157

332.186

332.186

332.334

200602

Deplasări in străinătate

< \   401.000

435.000

198.858

184.258

182.361

1.897

182.361

2009

Materiale de laborator

C

\ \ 3.114.000

2.507.000

1.966.859

1.781.692

1.625.825

155.867

1.509.845

2010

Cercetare-dezvoltare                 \

r' W 500.000

1.800.000

1.303.992

1.303.992

1.274.990

29.002

1.290.261

2011

Cârti, publicații si materiale             IX/'5

l—

/*

A X

documentare                  //\

ar. s

\\ ¥32.000

234.000

106.645

79.729

76.770

2.959

72.771

2012

Consultanta si expertiza             /T

/ O

cir-

X207.000

1.197.000

1.044.418

589.021

555.497

33.524

544.911

2013

Pregătire profesionala

r o      -

o > - î

- ~ 2.638.000

1.664.000

979.762

453.912

438.555

15.357

435.975

2014

Protecția muncii                              >

865.000

932.000

481.532

442.540

399.486

43.054

403.789

2016

Studii si cercetări

NS *

3.000

3.000

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

r.

*

intereselor statului, potrivit

X

(j

dispozițiilor legale

'x

20.000

20 000

18.478

18.478

18.478

18.478

2030

Alte cheltuieli

7.157.000

8.627 000

6.187.102

5.608.189

5.299.986

308.203

4.453.009

203001

Reclama si publicitate

b

18.000

10 000

3.593

3.593

3.592

1

3.592

203003

Prime de asigurare non-viata

ssl'

137.000

115 000

14.041

14.041

14.041

14.041

203004

Chirii

7

663.000

655 000

529.291

529.291

499.296

29.995

512.581

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

'—"

' *

'/

6.339.000

7.847 000

5.640.177

5.061.264

4.783.057

278.207

3.922.795

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE Dirb

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (F£

POSTADERARE

404.000

10

404 000

168.081

168.081

168.081

289.722


Hot. N

Anexa nr. 7


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A

5601

560102

5603

560301

560302

58


5802

580201

580202

580203

59

5901

5940

 • 70

 • 71 7101 710101

710102

710103

710130

7103

 • 84

 • 85


Credite de


Credite


Denumire indicator


Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea externa nerambursabila Programe din Fondul de Coeziune (FC) Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul Social European (FSE) Finanțarea naționala Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Burse

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDE RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANIIinițiale


404.000

204.000

200.000


>1.376.000

>1.376.000

2.564.000

18.306.000 506.000

5.060.000

365.000


4.695.000

127.159.000

127.159.000

126.025.000

7.501.000


115.573.000


664.000


2.287.000


1.134.000


-377.000


definitive


404.000

204.000

200.000


21.396 000

21.396 000

2.566 000

18.324 000

506 000

5.481 000

246 000

5.235 000

160.944 000

160.944.000

159.276.000

7.971.000

143.819.000

1.904.000

5.582.000

1.668.000

-740.000


Angajamente bugetare


168.081

167.737

344


5.032.385

5.032.385

62.825

4.967.995

1.565

4.935.630

193.045

4.742.585

84.377.303

84.377.303

83.932.606

6.435.897

71.613.718

1.259.194

4.623.797

444.697

-1.012.594


Angajamente legale


168.081

167.737

344


4.058.151

4.058.151

62.825

3.993.761

1.565

4.623.516

91.719

 • 4.531.797

78.681.437

78.681.437

78.236.740

3.960.834

68.575.361

 • 1.234.798

4.465.747

444.697

-1.012.594


Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

7

8=6-7

9

168.081

144.373

144.373

145.349

167.737

127.904

344

17.445

3.129.348

928.803

2.399.078

3.129.348

928.803

2.399.078

62.802

23

31.376

3.064.981

928.780

2.366.470

1.565

1.232

4.584.176

39.340

4.942.969

91.115

604

69.956

4.493.061

38.736

4.873.013

50.905.532

27.775.905

76.139.633

50.905.532

27.775.905

76.139.633

50.905.532

27.331.208

76.117.273

3.330.406

630.428

7.086

45.760.186

22.815.175

71.352.970

631.377

603.421

4.287.939

1.183.563

3.282.184

469.278

444.697

22.360

-1.012.594


Mn


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

r

D

-377.000

-740 000

-1.012.594

-1.012.594

-1.012.594

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

l

recuperate in anul curent

\

-377.000

-740.000

-1.012.594

-1.012.594

-1.012.594

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

s

\

recuperate in anul curent (SF)

-377.000

-740 000

-1.012.594

-1.012.594

-1.012.594

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

O \

^56^5.220

835.911.000

948.780.220

869.890.326

831.368.596

809.761.470

21.607.126

839.520.371

01

CHELTUIELI CURENTE

c_

J \ teXooo

723.007.000

886.456 000

821.537.055

786.725.858

768.141.528

18.584.330

807.638.222

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

§

\ \

154.483.000

142.746 000

140.775.115

136.037.080

135.962.113

74.967

137.946.748

1001

Cheltuieli salariate in bani

Q

144.506.000

135.540 000

133.865.887

130.530.119

130.456.802

73.317

134.054.908

100101

Salarii de baza

Z

129.131.000

122.256 000

120.866.006

118.571.920

118.498.oOJ

1^ i ./4'o.yuj

100105

Sporuri pentru condiții de munca

£ /A

V

5.257.000

3.974 000

3.843.844

3.240.940

3.240.940

3.352.161

100106

Alte sporuri

\   2.549.000

2.557 000

2.508.921

2.408.585

2.408.585

2.576.118

100107

Ore suplimentare

m ca 2        \

\\      50.000

100108

Fond de premii                            .

!>c

X\ 200.000

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    K

\\ **

2 * 5 > <• r- I p <2 >      C -/

6.105.000

5.748 000

5.667.108

5.475.081

5.475.081

5.557.635

100113

Drepturi de delegare                       I

V

'v7  ** 7

207.000

215 000

194.394

182.299

182.299

172.795

100115

Alocații pentru transportul la si de la

locul de munca                                  '

12.000

100116

Alocații pentru locuințe

728.000

485 000

481.614

390.367

390.367

390.367

100117

Indemnizații de hrana                            '

5000

4.000

100130

Alte drepturi salariate in bani

267.000

300 000

300.000

260.927

260.927

279.929

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.610.000

1.768.000

1.613.250

501.144

501.144

547.794

100201

Tichete de masa

*

40.000

100206

Vouchere de vacanta

t <

2.570.000

1.768.000

1.613.250

501.144

501.144

547.794

1003

Contribuții                                             ;/

7.367.000

5.438.000

5.295.978

5.005.817

5.004.167

1.650

3.344.046

100301

Contribuții de asigurați sociale de                , ,*

' \ '

stat

V

\ 1

2.408.000

1.439.000

1.429.880

1.375.729

1.375.729

57.135

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

J ■’; ■

76.000

55.000

45.521

38.607

38.607

17

100303

Contribuții de asigurări sociale de

-

sanatate

* >

/ V /

< k '•

804.000

434.000

424.959

420.261

420.261

177

100304

Contribuții de asigurări pentru                  x.

vJ f

v z

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

100306

accidente de munca si boli profesionale

53.000

38.000

27.265

22.720

22.720

13

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

o o

221.000

128.000

118.142

102.327

102.327

18.448

100307

Contribuția aslguratorie pentru munca

2

3.805.000

3.344.000

3.250.211

3.046.173

3.044.523

1.650

3.268.256

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

“TI

O

565.999.000

741.269.000

678.475.256

648.866.171

630.356.808

18.509.363

667.798.068

2001

Bunuri si servicii

TU

208.056.000

225.052.000

219.107.303

202.330.410

188.573.914

13.756.496

207.678.546

200101

Furnituri de birou

1.144.000

1.125.000

1.014.623

893.266

881.575

11.691

874.147

200102

Materiale pentru curățenie

o c

1.327.000

1.300.000

1.246.111

1.101.836

1.084.869

16.967

1.016.921

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

\

o

14.372.000

12.196.000

11.408.183

10.070.979

9.401.087

669.892

8.755.310

200104

Apa, canal si salubritate

A v

TU

18.494.000

26.184 000

25.907.025

18.727.951

13.948.182

4.779.769

20.618.669

200105

Carburanți si lubrifiantl

\

2

1.767.000

1.706.000

1.648.097

1.518.883

1.367.145

151.738

1.819.069

200106

Piese de schimb

A

Z

1.307.000

482.000

377.718

268.582

267.999

583

548.928

200107

T ransport                              v

r~

247.000

157 000

142.215

135.878

135.878

131.247

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

r~

1.937 000

1.819.935

1.649.139

1.644.411

4.728

1.705.408

internet                                    \

XMAR/pX

2.172.000

200109

Materiale si prestări de servicii cu

X

caracter funcțional                   S-O

//*

A

\ \

118.900.000

134.835 000

131.441.514

124.539.964

119.370.412

5.169.552

131.703.476

200130

Alte bunuri si servicii pentru

13 ‘

V

întreținere si funcționare

*

c n m o

6 > z d jS

“'1 48.326.000

45.130 000

44.101.882

43.423.932

40.472.356

2.951.576

40.505.371

2002

Reparații curente

\\-

-           i

z) 31.985.000

29.206 000

25.354.498

21.315.152

19.212.107

2.103.045

20.728.859

2003

Hrana

.<f> '

/   2.462.000

2.615 000

2.499.819

2.473.971

2.473.971

2.534.903

200301

Hrana pentru oameni

— —■

85.000

100 000

100.000

86.114

86.114

86.114

200302

Hrana pentru animale

-

2.377.000

2.515000

2.399.819

2.387.857

2.387.857

2.448.789

2004

Medicamente si materiale sanitare

Z'.f

V

___-         i

124.000

128 000

95.443

92.673

92.673

127.492

200401

Medicamente

60.000

81.000

69.791

67.021

67.021

80.156

200402

Materiale sanitare

r’z         / \

35.000

23.000

11.279

11.279

11.279

34.461

200404

Dezinfectanti

L i l\

29.000

24.000

14.373

14.373

14.373

12.875

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventafxOsL

A

- ■ - \ v*   •*.* ’S   1

5.953.000

7.114 000

5.456.901

5.180.812

5.173.000

7.812

13.194.765

200501

Uniforme si echipament

A

-

-

7

440.000

40 000

33.617

25.155

25.155

200503

Lenjerie si accesorii de pat

z

/

735.000

200530

Alte obiecte de inventar          C

■---

f

4.778.000

7.074 000

5.423.284

5.155.657

5.147.845

7.812

13.194.765

2006

Deplasări, detasari, transferări      \

1

z

1.879.000

1.867.000

1.489.409

1.253.039

1.230.945

22.094

1.299.909

A-

H0t

Anexa nr. 7.2


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


200601

200602

2011

2012

 • 2013

 • 2014

2019


2025


2030

203001

203002

203003

203004

203006

203030

 • 57

5702

570201

 • 58


5816

581601


Denumire indicator


Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Carii, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii


Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar


Credite de angajament inițiale definitive


Credite bugetare inițiale         definitive


Angajamente bugetare


Angajamente legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective264.335.000

8.880.000 20.000 105.000 .629.000


TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea naționala158.000


158.000

59.000


158.000

59.000


834 000

1.033.000

154.000

1.556.000

678.000

1.841.000


768.086

721.323

115.696 1.531.487

625.968

1.677.032


684.635

568.404

85.373

1.318.872

582.985

1.547.782


662.541

568.404

85.373

1.267.339

562.735

1.510.755


22.094


51.533

20.250

37.027


671.674

 • 628.235

51.864

1.309.360

 • 576.235

1.439.362


121.086.000


4 000

349.968 000

8.222 000

86 000

10.151.000


331.509 000

962 000

962 000

962 000


158 000

158 000

59 000


95.466.475


95.466.475


95.466.475


120.232.175


2.320

325.052.905 7.033.266

46.405

9.733.746


2.320

317.216.307

5.817.708

46.405

9.546.158


2.320

314.705.201

5.817.708

46.405

9.536.158


308.239.488

913.936

913.936

913.936


301.806.036

570.837

570.837

570.837


299.304.930

570.837

570.837

570.837


 • 2.511.106

10.000

 • 2.501.106


2.320

298.622.278 6.130.396

38.608

9.598.824


282.854.450

570.987

570.987

570.987


102.537

102.537

56.703


102.537


102.537

56.703


102.537

102.537

56.703


103.954

103.954

58.120


Hot. Nr. ... Anexa nr.


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

581602

Finanțare externa nerambursabila

99.000

99.000

99.000

45.834

45.834

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.263.000

1.321.000

1.270.211

1.149.233

5917

Despăgubiri civile

4.000

3.777

3.777

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.263.000

■ 1.317.000

1.266.434

1.145.456

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.747.220

112.904.000

62.669.220

48.722.659

45.012.126

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66.747.220

112.904.000

62.669.220

48.722.659

45.012.126

7101

Active fixe

66.747.220

112.410.000

62.506.220

48.560.069

44.849.536

710101

Construcții

32.236.220

11.355.000

28.022.220

18.026.844

17.742.102

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

20.053.000

27.973.000

21.623.000

20.756.793

19.747.400

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

7.780.000

66.209.000

7.364.000

4.732.379

4.587.036

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6.678.000

6.873.000

5.497.000

5.044.053

2.772.998

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

494.000

163 000

162.590

162.590

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

__J

-345.000

-369.388

-369.388

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE   k

IN ANUL CURENT             A/k

-345.000

-369.388

-369.388

8501

Plăti efectuate In anii precedenti si          J/\ \

recuperate in anul curent                    \ x

-345 000

-369.388

-369.388

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)                     xx

*  — 'X

-276 000

-300.852

-300.852

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si                        '

-

—o*

recuperate in anul curent (SD)                     V\.

/

— -k <

-69 000

-68.536

-68.536

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

â* /     '

595.000

,      8.958.000

8.958 000

7.307.395

7.307.395

01

CHELTUIELI CURENTE

t’

•H >•

8.363.000

8.363 000

6.911.565

6.911.565

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

k

\ 2.606.000

2.606.000

1.869.692

1.869.692

1001

Cheltuieli salariale in bani

n

2.473.000

2.473 000

1.808.757

1.808.757


Plăti efectuate


45.834

1.149.233

3.777


1.145.456

41.989.330

41.989.330

41.826.740

17.739.325


4.541.22’Angajamente legale de plătit 8=6-7


3.022.796

3.022.796

3.022.796

2.777


Cheltuieli efective


45.834

1.218.465

3.777


1.214.688

31.882.149

31.882.149

31.050.087

4.328.011-300.852 —


-68.536 7.266.127 6.870.297 1.869.692 1.808.757


41.268

41.268


7.357.206

7.154.970

1.878.513

1.847.508


Anexa nr. 7'2


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100101

100105

100106

100130 1002 100206 1003 100301


100302

100303


100304


100306


100307

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108


200109


200130


2002


Denumire indicator


Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente


Credite de angajament


Inițiale


definitiveCredite

bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

inițiale

definitive

3

4

5

6

7

8=6-7

9

1.700.000

1.700.000

1.236.073

1.236.073

1.236.073

1.261.809

587.000

587.000

563.766

563.766

563.766

576.679

30.000

30.000

6.042

6.042

6.042

6.144

156.000

156.000

2.876

2.876

2.876

2.876

58.000

58 000

58.000

58.000

75.000

75.000

60.935

60.935

60.935

31.005

20.000

20.000

16.863

16.863

16.863

1.000

1.000

528

528

528

7.000

7.000

5.493

5.493

5.493

1.000

1.000

259

259

259

1.000

1.000

45.000

45.000

37.792

37.792

37.792

31.005

5.731.000

5.731 000

5.024.323

5.024.323

4.983.055

41.268

5.258.907

1.760.000

1.762 000

1.465.222

1.465.222

1.424.539

40.683

1.550.380

30.000

30 000

22.517

22.517

22.517

31.540

60.000

70 000

65.726

65.726

65.726

81.030

300.000

300 000

220.192

220.192

188.384

31.808

220.192

50.000

50 000

41.740

41.740

40.613

1.127

41.740

5.000

10 000

9.754

9.754

9.754

6.099

5.000

5 000

3.299

3.299

3.299

3.299

60.000

60 000

55.189

55.189

54.681

508

55.189

650.000

650 000

518.933

518.933

516.151

2.782

583.419

600.000

587 000

527.872

527.872

523.414

4.458

527.872

650.000

650 000

629.607

629.607

629.607

629.607

16


Anexa nr. 72-lei-


Credite bugetare definitive200301

 • 2004 200401 200402 200404

 • 2005 200501 200503 200530

 • 2006 200601 200602 2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203030

57

5702 570201

 • 70

 • 71 7101 710102


Hrana

Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mașini, echipamente sl mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(Inclusiv reparații capitale)


584.000

584.000

230.000

150.000

30.000

50.000

350.000

70.000

30.000

250.000

10.000

10.000


584.000

584.000

220.000

150.000

30.000

40 000

350 000

70.000

30 000

250 000

8.000

5.000

3.000


Angajamente bugetare


582.420

582.420

171.569

149.311

22.258


234.726


234.726

2.151


2.151


Angajamente legale


582.420

582.420

171.569

149.311

22.258


234.726


234.726

2.151


2.151


2.000 170.000 50.000 25.000 1.900.000 1.900.000 26.000 26.000 26.000 595.000 595.000 595.000


2 000

170 000

60 000

 • 25 000

1.900 000

1.900 000

 • 26 000

26 000

26 000

595 000

595 000

595 000


154.145

47.773

12.220

1.724.490

1.724.490

17.550

17.550

17.550

395.830

395.830

395.830


154.145

47.773

12.220

1.724.490

1.724.490

17.550

17.550

17.550

395.830

395.830

395.830


250.000


345.000


130.400


130.400


265.430


265.430


Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

7

8=6-7

9

582.420

582.420

582.420

582.420

171.569

130.317

149.311

73.035

22.258

52.991

*

4.291

234.726

425.404

234.726

425.404

2.151

2.151

2.151

2.151

154.145

154.145

47.773

47.773

12.220

12.220

1.723.905

585

1.724.490

1.723.905

585

1.724.490

17.550

17.550

17.550

17.550

17.550

17.550

395.830

202.236

395.830

202.236

395.830

202.236

81.378

130.400

-

78.834

265.430

42.024


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


7010

01 10 1001 100101 100105 100112

100117

100130 1002 100206 1003 100301

100302

100303

100304

100306

100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


Denumire indicator


LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de hrana Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant! Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv,


Credite de angajament inițiale definitive


Credite bugetare inițiale         definitive


Angajamente Angajamente bugetare        legale


Plăti efectuate


Angajamente legale de plătit 8=6-7


Cheltuieli efective

9111.911.000

60.289.000

22.753.000

21.181.000

17.596.000

3.470.000


6.000 0 109.000 710.000 710.000 862.000


Somn o


14.000 524.000 36.936.000 27.925.000 493.000 352.000

1.611.000

390.000 812.000 438.000


160.975.480

89.293.202

81.558.952

81.558.952

121.203.480

74.894.094

72.603.604

72.603.604

37.621.000

25.494.031

23.203.543

23.203.543

35.720.000

24.633.034

22.397.895

22.397.895

31.655 000

22.212.366

20.159.841

20.159.841

3.838 000

2.296.082

2.135.738

2.135.738

6.000

6.000

4.560

4.560

20.000

20.000

201.000

98.586

97.756

97.756

9.000

9.000

8.500

8.500

9.000

9.000

8.500

8.500

1.892.000

851.997

797.148

797.148

234.000

232.152

231.857

231.857

8 000

7.999

7.325

7.325

79.000

76.425

76.220

76.220

3 000

2.808

2.204

2.204

14 000

13.204

12.459

12.459

1.554 000

519.409

467.083

467.083

81.928 480

48.922.503

48.922.501

48.922.501

44.684 480

30.883.058

30.883.057

30.883.057

333 000

273.382

273.382

273.382

162 000

2.101 000

1.278.505

1.278.505

1.278.505

422 000

316.101

316.101

316.101

817.000

360.504

360.504

360.504

199 000

110.413

110.413

110.413


76.129.076

73.170.862

23.399.673

22.842.566

20.414.139

2.314.670

4.560

109.197

45.650

45.650

511.457


511.457

49.358.579 31.262.021

251.001

1.254.440

322.541

248.024

97.481


So/k,

Hot. Nr.

Anexa nr. 7/2


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

internet

365.000

505 000

289.403

289.402

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

23.066.000

39.451.480

27.964.753

27.964.753

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

398.000

694.000

289.997

289.997

2002

Reparații curente

7.785.000

31.959.000

15.988.498

15.988.497

2004

Medicamente si materiale sanitare

200404

Dezinfectanti

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

162.000

484.000

309.596

309.596

200501

Uniforme si echipament

77.000

27.000

200530

Alte obiecte de inventar

85.000

457.000

309.596

309.596

2006

Deplasări, detasari, transferări

16.000

136 000