Hotărârea nr. 305/2019

HOTARAREnr. 305 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2018

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI y


HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului al Municipiului București pe anul 2018


romania2019.eu

~ VA

-*----


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Financiar Contabilitate Buget nr. 6791/15.05.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 86/2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 337/2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Articol unic - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018, conform anexelor 1 - 10 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

Claudiu DaniBucurești, 30.05.2019

Nr. 305

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

- Lista anexelor -

 • 1.  „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 2.  „Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 3.  „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 4.  „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 5.  „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 6.  „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 7.  „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 8.  „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor interne.pe capitole, titluri, articole și alineate”

 • 9.  ..Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole și paragrafe”

 • 10. „Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole și alineate”

PE ANUL 2018 fcj       ’oj

jcapitole si paragraf


Capitol /

Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

5.707.728.000

5.574.959.350

4.188.930.053

-1.386.029.297

000202

I. VENITURI CURENTE

4.303.377.000

4.953.633.000

3.949.365.483

-1.004.267.517

000302

A. VENITURI FISCALE

3.587.275.000

4.356.846.000

3.800.005.694

-556.840.306

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

3.494.150.000

4.258.561.000

3.742.019.600

-516.541.400

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3.494.150.000

4.258.561.000

3.742.019.600

-516.541.400

0302

IMPOZIT PE VENIT

150.000.000

150.000.000

30.132.466

-119.867.534

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

150.000.000

150.000.000

30.132.466

-119.867.534

U-tG2

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

3.344.150.000

4.108.561.000

3.711.887.134

-396.673.866

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.269.835.000

4.017.259.000

3 623 697.348

-393 561 652

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

74.315.000

91.302.000

88.189.786

-3.112.214

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

65.125.000

70.285.000

46.622.182

-23.662.818

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

21.105.000

26.265.000

26.265.000

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

110202

comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

21.105.000

21.105.000

21.105.000

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

5.160.000

5.160.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

44.020.000

44.020.000

20.357.182

-23.662.818

160202

Impozit pe mijloacele de transport

16.120.000

16.120.000

5.941.079

-10.178.921

020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

120.000

120.000

149.939

29.939

16020202

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

16.000.000

16.000.000

5.791.140

-10.208.860

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

26.500.000

26.500.000

13.163.007

-13.336.993

160250

Alte taxe pc utilizarea bunurilor,


180002

1802

180250

290002

300002 3002 300201


300205

30020530


300208

30020802


autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

Venituri din concesiuni si inchirieri Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice Venituri din dividende

Venituri din dividende de la alti


1.400.000

8.000.000

0.000

0.000

2.000

.000

.0001.400.000

28.000.000

28.000.000

28.000.000

596.787.000

212.305.000

212.305.000


1.253.096

11.363.912

11.363.912

11.363.912

149.359.789

103.011.783

103.011.783


-146.904

-16.636.088

-16.636.088

-16.636.088 -447.427.211 -109.293.217 -109.293.217


185.000.000


185.000.000

27.305.000


7.202.550

68.503.440


7.202.550

-116.496.560CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETU

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capilei-

Capitol /

Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

plătitori

27.175.000

27.175.723

723

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

130.000

130.070

70

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

531.102.000

384.482.000

46.348.006

-338.133.994

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

497.979.000

351.359.000

2.795.083

-348.563.917

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

crese

700.000

700.000

799.405

99.405

'0212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

120.000

120.000

123.953

3.953

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

495.359.000

348.739.000

66.349

-348.672.651

330250

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.800.000

1.800.000

1.805.376

5.376

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

5.000.000

5.000.000

4.308.914

-691.086

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

3.300.000

3.300.000

3.820.988

520.988

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

— - —

r-

specialitate

3.300.000

3.300.000

3.820.988

520.988

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

1.700.000

1.700.000

487.926

-1.212.074

3602

DIVERSE VENITURI

25.823.000

25.823.000

36.860.609

11.037.609

360201

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

20.000

20.000

-20.000

36020101

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

20.000

20.000

-20.000

360206

Taxe speciale

14.900.000

14.900.000

20.031.012

5.131.012

360214

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

8.000

8.000

10.821

2.821

360222

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

3.000.000

3.000.000

2.355.761

-644.239

360250

Alte venituri

7.895.000

7.895.000

14.463.015

6.568.015

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

2.300.000

2.300.000

2.383.400

83.400

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare


370204

370250

390002

3902

390201


390203


390207


390210


pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus) Varsaminte din secțiunea de funcționare Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru construcții de-235.738.487

235.738.487

2.383.400

9.705.690

9.705.690


427.645.193

-427.645.193

83.400

3.705.690

3.705.690


-391.987


-550.625Capitol / Subcapitol Ă


Denumire indicator


400002

4002


400206


410002


4202

420210


420216


42021601


420220


420241


420251


42025101


420269


4502


450201

45020101


4602 460203-


locuințe

III OPERAȚIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor instituții si servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru program operaționale finanțate in cadrul obiectivului convergenta


Prevederi bugetare inițiale
4=3-2


2.600.000

140.000.000


140.000.000


140.000.000

662.119.000


662.119.000

662.119.000


29.166.000


212.088.000


214.582.000126.000

126.000


126.000

1.138.000

* i

381.138.000


2.600.000

140.000.000


140.000.000


140.000.000

465.200.350


465.200.350

465.200.350


4.251.000


108.000


108.000


143.236.350


110.879.000


443.000


443.000


206.283.000


126.000

126.000


126.000


2.140.554

107.659.362


107.659.362


107.659.362

73.544.455


73.544.455

73.544.455


79.038


79.038


-366.486


63.823.315


405.634


405.634


9.602.954


-464.836


-459.446

-32.340.638


-32.340.638


-32.340.638

-391.655.895


-391.655.895

-391.655.895


-4.251.000


-28.962


-28.962


-143.602.836


-47.055.685


-37.366


-37.366


-196.680.046


-126.000

-126.000


-126.000

-464.836j CONFORM CU ORIGINA LHot. Nr^tf/^O

ANEXA 1  /


Capitol / Subcapitol Ă


Denumire indicator


4802


480203

48020301


48020302


SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul de Coeziune(FC)

Sume primite in contul plăților efectuate

in anul curent

Sume primite in contul plăților efectuate

in anii anteriori


Prevederi bugetare inițiale


214.968.000

214.968.000


214.968.000


Prevederi bugetare definitive


10.000.000

10.000.000


10.000.000


Incasari realizate


49.119.899

49.119.899


48.850.050


269.849


-lei-


Diferente


4=3-2


39.119.899

39.119.899


38.850.050


269.849


000102

3202 uu0302 000402

030002

0302

030218


0402

040201

040204


100002

1102

110202


110206


1602


160202

16020201 16020202

160203

160250


180002

1802

180250

290002


TOTAL VENITURI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE

I. VENITURI CURENTE A. VENITURI FISCALE A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE IMPOZIT PE VENIT

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

Cote defalcate din impozitul pe venit Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITAT/i Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISC ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE


3.888.662.900

3.534.080.900

3.587.275.000


3.494.150.000


3.494.150.000

150.000.000


150.000.000


3.344.150.000

3.269.835.000


74.315.000

65.125.000

21.105.000


21.105.000


 • 4.538.571.320

 • 4.287.249.320

4.356.846.000


4.258.561.000


4.258.561.000

150.000.000


3.883.159.546

3.711.271.235

3.800.005.694

3.742.019.600

3.742.019.600

30.132.466


-655.411.774

-575.978.085

-556.840.306

-516.541.400

-516.541.400

-119.867.534


150.000.000


4.108.561.000

4.017.259.000


30.132.466

3.711.887.134

3.623.697.348


-119.867.534

-396.673.866

-393.561.652


91.302.000

70.285.000

26.265.000


21.105.000


5.160.0001.400.000

8.000.000

8.000.000

28.000.000 -53.194.100


88.189.786

46.622.182

26.265.000


21.105.000


5.160.000

20.357.182

5.941.079

149.939

5.791.140

13.163.007


1.253.096


11.363.912


11.363.912

11.363.912

-88.734.459


-3.112.214

-23.662.818


-23.662.818

-10.178.921

29.939

-10.208.860

-13.336.993


-146.904

-16.636.088

-16.636.088

-16.636.088

-19.137.779
r

I

I CONFORM CU ORIGINAL


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUI

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitol^


Capitol /

Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

185.000.000

212.305.000

103.011.783

-109.293.217

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

185.000.000

212.305.000

103.011.783

-109.293.217

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

7.202.550

7.202.550

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

185.000.000

185.000.000

68.503.440

-116.496.560

30020530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

185.000.000

185.000.000

68.503.440

-116.496.560

300208

Venituri din dividende

27.305.000

27.305.793

793

30020802

Venituri din dividende de la alti plătitori

27.175.000

27.175.723

723

'020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

130.000

130.070

70

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-238.194.100

-281.901.680

-191.746.242

90.155.438

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

497.979.000

351.359.000

2.795.083

-348.563.917

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

crese

700.000

700.000

799.405

99.405

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

120.000

120.000

123.953

3.953

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

495.359.000

348.739.000

66.349

-348.672.651

330250

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

1.800.000

1.800.000

1.805.376

5.376

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

5.000.000

5.000.000

4.308.914

-691.086

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

3.300.000

3.300.000

3.820.988

520.988

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

3.300.000

3.300.000

3.820.988

520.988

50250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

1.700.000

1.700.000

487.926

-1.212.074

3602

DIVERSE VENITURI

22.823.000

22.823.000

34.504.848

11.681.848

360201

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

20.000

20.000

-20.000

36020101

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

20.000

20.000

-20.000

360206

Taxe speciale

14.900.000

14.900.000

20.031.012

5.131.012

360214


360250

3702


370203


370250

400002

4002


400206


Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

Alte venituri

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minu Alte transferuri voluntare III OPERAȚIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Incasari din rambursarea imprum pentru infiintarea unor instituții siDenumire indicator


CONFORM CU ORIGINALUCapitol /

Subcapitol

Ă


410002

420002


4202

420241


420251


42025101


000102

000202

290002

330002

3602

360222


3702


370204

390002

3902

390201


90203


390207


390210


410002

420002


4202 420210


420216


42021601


servicii publice de interes local sau a unor activitati finanțate integral din venituri proprii

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

 • I. VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII DIVERSE VENITURI

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

Varsaminte din secțiunea de funcționare

 • II. VENITURI DIN CAPITAL

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale Depozite speciale pentru construcții de locuințe IV. SUBVENȚII SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate                i

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea V aparaturii medicale si echipamentelol de comunicații in urgenta in sanatate


Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

1

2

3

4=3-2

140.000.000

140.000.000

107.659.362

-32.340.638

214.582.000

111.322.000

64.228.949

-47.093.051

214.582.000

111.322.000

64.228.949

-47.093.051

214.582.000

111.322.000

64.228.949

-47.093.051

214.582.000

110.879.000

63.823.315

-47.055.685

443.000

405.634

-37.366

443.000

405.634

-37.366

1.819.065.100

1.036.388.030

305.770.507

-730.617.523

769.296.100

666.383.680

238.094.248

-428.289.432

769.296.100

666.383.680

238.094.248

-428.289.432

769.296.100

666.383.680

238.094.248

-428.289.432

3.000.000

3.000.000

2.355.761

-644.239

3.000.000

3.000.000

2.355.761

-644.239

766.296.100

663.383.680

235.738.487

-427.645.193

766.296.100

663.383.680

235.738.487

-427.645.193

6.000.000

6.000.000

9.705.690

3.705.690

6.000.000

6.000.000

9.705.690

3.705.690

400.000

400.000

8.013

-391.987

3.000.000

3.000.000

2.449.375

-550.625

5.107.748

5.107.748

2.600.000

2.600.000

2.140.554

-459.446

447.537.000

353.878.350

9.315.506

-344.562.844

447.537.000

353.878.350

9.315.506

-344.562.844

447.537.000

353.878.350

9.315.506

-344.562.844

.   29.166.000

4.251.000

-4.251.000

A

108.000

79.038

-28.962

\ A

j

c/

108.000

79.0^8

| Sc-,    -28.962

Uc
Hot. Nrr

ANEXAI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2018

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului locaTpe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

420220

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

212.088.000

143.236.350

-366.486

-143.602.836

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

206.283.000

206.283.000

9.602.954

-196.680.046

'02

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

126.000

126.000

-126.000

450201

Fondul european de Dezvoltare Regionala

126.000

126.000

-126.000

45020101

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

126.000

126.000

-126.000

4602

ALTE SUME PRIMITE DE LA UE

381.138.000

-464.836

-464.836

460203

Alte sume primite din fonduri de la

Uniunea Europeana pentru programele operaționale finanțate in cadrul

obiectivului convergenta

381.138.000

-464.836

-464.836

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

214.968.000

10.000.000

49.119.899

39.119.899

480203

Fondul de Coeziune(FC)

214.968.000

10.000.000

• 49.119.899

39.119.899

48020301

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

214.968.000

10.000.000

48.850.050

38.850.050

48020302

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

269.849

269.849

I CONFORM CU ORIGINALUL I

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUr PE ANUL 20ÎI

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si


Capitol / Subcapitol /

Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

M4

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI

6.267.728.000

6.134.959.350

4.705.864.437

1.429.094.913

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

485.349.900

534.876.680

431.800.628

103.076.052

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

340.813.900

376.787.680

280.425.138

96.362.542

510201

Autoritati executive si legislative

340.813.900

376.787.680

280.425.138

96.362.542

51020103

Autoritati executive

340.813.900

376.787.680

280.425.138

96.362.542

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

26.251.000

42.555.000

37.120.451

5.434.549

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

3.994.000

3.994.000

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

9.916.000

9.779.000

9.683.894

95.106

540250

Alte servicii publice generale

16.335.000

28.782.000

27.436.557

1.345.443

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

118.285.000

115.534.000

114.255.039

1.278.961

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

SIGURANȚA NAȚIONALA

162.955 000

149.903 000

53.233.480

96.664.520

6002

APARARE

940.000

916.000

301.231

614.769

600202

Aparare naționala

940.000

916.000

301.231

614.769

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

162.015.000

148.987.000

52.937.249

96.049.751

610203

Ordine publica

71.854.000

57.250.000

50.950.744

6.299.256

61020304

Politie comunitara

71.854.000

57.250.000

50.950.744

6.299.256

610205

Protecție civila si protecția contra

•*-

incendiilor (protecție civila

nonmilitara)

90.161.000

91.737.000

1.986.505

89.750.495

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2.164.612.000

2.347.362.220

1.789.359.154

558.003.066

6502

INVATAMANT

134.233.000

188.246.000

111.532,604

76.713.396

650203

Invatamant preșcolar si primar

1.989.000

2.316.000

260.519

2.055.481

65020301

Invatamant preșcolar

1.889.000

2.216.000

260.519

1.955.481

65020302

Invatamant primar

100.000

100.000

100.000

650204

Invatamant secundar

48.746.000

41.798.000

5.287.852

36.510.148

65020401

Invatamant secundar inferior

30.601.000

26.417.000

3.166.290

23.250.710

65020402

Invatamant secundar superior

18.145.000

15.381.000

2.121.562

13.259.438

550207

Invatamant nedefinibil prin nivel

1.484.000

1.484.000

656.363

827.637

65020704

Invatamant special

1.484.000

1.484.000

656.363

827.637

650250

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

82.014.000

142.648.000

105.327.870

37.320.130

6602

SANATATE                      A

526.155.000

515.376.000

256.371.037

259.004.963

660206

Servicii medicale in unitati sanitare          \

cu paturi                              \            /

6.108.000

3.100.000

944.844

2.155.156

66020601

Spitale generale                           ' A r

6.108.000

3.100.000

944.844

2.155.156

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii         ț wp

520.047.000

512.276.000

255.426.193

256.849.807

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare         \ fi     ]

520.047.000

512.276.000

255.426.193

256.849.807

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE    * V

994.600.000

1.152.582.220

939.645.413

212.936.807

670203

Servicii culturale                        j*

622.358.000

723.158.220

616.165.250

106.992.970

67020302

Biblioteci publice comunale, orășenești,

municipale

14.502.000

14.584.000

9.760.615

4.823.385

67020303

Muzee

63.289.000

69.907.220

59.081.700

10.825.520

67020304

Instituții publice de spectacole           M

concerte                 /

289.192.000

283.387.000

262.351.416

21.035.584

67020305

Scoli populare de arta si meserii* f

k.     1.668.000

1.668.000

1.368.000

300.000

67020308

Centre pentru conservarea pror^Ovar^oL,^’.; / ț

Â

4.021.000

culturii tradiționale          ||     ț                        s

} 57.828.000 J

81.324.000

77.303.000

IA *<■/*
I ________________________

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2 Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapj


Denumire indicator
Capitol / Subcapitol /

Paragraf


67020312


67020330

670205

67020501

67020502

67020503


670206

670250


"802

.>80204

680206


680212

680215

68021502

680250


68025050


700002

700002 7002 700203 70020301 70020330 700205 70020501 700206 700250


7402

740203

740205

74020501

74020502


740206

740250


800002

8102

810206

8302


830203

83020303


8402

840203

84020302

84020303


Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive

Sport Tineret întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Servicii religioase Alte servicii in domeniile culturii, recreării si religiei

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta acordata persoanelor in varsta Asistenta sociala pentru familie si copii

Unitati de asistenta medico-sociale

Prevenirea excluderii sociale

Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa ’ Iluminat public si electrificări Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale PROTECȚIA MEDIULUI Reducerea si controlul poluării Salubritate si gestiunea deșeurilor

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale Alte servicii in domeniul protecției mediului

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE Energie termica

AGRICULTURA. SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE Agricultura Protecția plantelor si carantina fitosanitara

TRANSPORTURI Transport rutier Transport in comun StrăziCONFORM CU ORIGINALU’qgȘ^^

Credite bugetare

Plăti efectuate

------^3'

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

143.537.000

207.828.000

151.372.546

56.455.454

52.342.000

64.460.000

54.927.973

9.532.027

263.593.000

321.788.000

249.068.871

72.719.129

71.590.000

74.208.000

70.213.675

3.994.325

22.934.000

17.900.000

13.467.873

4.432.127

169.069.000

229.680.000

165.387.323

64.292.677

30.000.000

30.000.000

24.810.183

5.189.817

78.649.000

77.636.000

49.601.109

28.034.891

509.624.000

491.158.000

481.810.100

9.347.900

600.000

10.000

10.000

14.000.000

16.800.000

15.392.047

1.407.953

30.786.000

23.014.000

21.993.816

1.020.184

18.173.000

13.803.000

13.471.840

331.160

18.173.000

13.803.000

13.471.840

331.160

446.065.000

437.531.000

430.952.397

6.578.603

446.065.000

437.531.000

430.952.397

6.578.603

889.631.870

789.389.690

550.078.862

239.310.828

513.802.000

557.558.690

365.178.058

192.380.632

156.647.000

222.116.000

104.381.931

117.734.069

128.752.000

204.421.000

89.708.484

114.712.516

27.895.000

17.695.000

14.673.447

3.021.553

108.300.000

38.163.210

21.359.424

16.803.786

108.300.000

38.163.210

21.359.424

16.803.786

107.288.000

138.914.000

136.354.090

2.559.910

141.567.000

158.365.480

103.082.613

55.282.867

375.829.870

231.831.000

184.900.804

46.930.196

32.271.000

23.299.000

12.744.476

10.554.524

59.881.000

49.773.000

49.346.229

426.771

54.973.000

48.850.000

48.691.343

158.657

4.908.000

923.000

654.886

268.114

271.597.870

142.684.000

109.847.060

32.836.940

12.080.000

16.075.000

12.963.039

3.111.961

2.565.179.230

2.313.427.760

1.881.387.313

432.040.447

489.148.000

905.965.870

694.869.543

211.096.327

489.148.000

905.965.870

694.869.543

211.096.327

12.821.000

8.677.000

7.793.484

883.516

12.821.000

8.677.000

7.793.484

883.516

. 12.821.000

8.677.000

7.793.484

883.516

1.507.086.230

1.391.648.890

1.171.768.286

219.880.604

1.507.086.230

1.391.648.890

1.171.768.286

219.880.604

841.203.230

1.164.766.890

1.017.640.220

147.126.670

665.883.000

226.882.000

154.128.066

72.753.934CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2018

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si paragrafe

-lei-

Capitol / Subcapitol /

Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

8702

870204

870205

990002

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

Turism

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

EXCEDENT/DEFICIT

556.124.000

1.124.000

555.000.000 -560.000.000

7.136.000

7.136.000

-560.000.000

6.956.000

6.956.000

-516.934.384

180.000

180.000

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGET Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, tjDenumire indicator


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


5002

01

10

20

30

40

 • 50

 • 51


 • 55

 • 56


 • 57

 • 58


59

 • 70

 • 71

 • 72

 • 79

 • 80

81

84


85


510002

5102

01

10

1001

100101

100105

100106

100112


100113

100130 1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL IV SUBVENȚII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

stat

Contribuții de asigurări de șomaj

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesi

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pent

TITLUL II BUNURI SI SERVIdll Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

6.267.728.000

6.134.959.350

4.705.864.437

1.429.094.913

4.110.496.130

5.000.266.140

4.057.685.120

942.581.020

377.194.000

269.623.000

251.470.845

18.152.155

564.651.900

653.242.680

470.594.236

182.648.444

117.667.000

114.916.000

113.876.847

1.039.153

766.757.000

1.656.531.160

3.994.000

1.429.016.465

227.514.695

3.994.000

1.216.239.000

1.426.957.700

1.081.451.797

345.505.903

295.234.230

164.568.600

81.290.592

83.278.008

24.149.000

39.358.000

15.203.962

24.154.038

403.956.000

377.958.000

373.278.487

4.679.513

255.213.000

129.964.000

97.633.416

32.330.584

89.435.000

163.153.000

143.868.473

19.284.527

1.513.970.870

1.049.402.210

584.384.881

465.017.329

1.413.758.870

804.854.210

339.838.383

465.015.827

100.212.000

244.548.000

244.546.498

1.502

643.261.000

85.421.000

4.000.000

83.941.898

4.000.000

1.479.102

643.261.000

81.421.000

79.941.898

1.479.102

-130.000

-20.147.462

20.017.462

-130.000

-20.147.462

20.017.462

485 349 900

534 876.680

431.800.628

103.076.052

340.813.900

376.787.680

280.425.138

96.362.542

318.453.900

361.512.680

282.114.921

79.397.759

154.173.000

109.692.000

103.021.846

6.670.154

148.628.000

105.310.000

99.462.469

5.847.531

129.000.000

89.933.000

87.004.212

2.928.788

12.900.000

9.349.000

8.572.681

776.319

40.000

40.000

20.197

19.803

3.500.000

3.500.000

1.856.914

1.643.086

188.000

188.000

59.669

128.331

3.000.000

2.300.000

1.948.796

351.204

500.000

150.000

95.000

55.000

500.000

150.000

95.000

55.000

5.045.000

4.232.000

3.464.377

767.623

1.000.000

1.000.000

988.426

11.574

30.000

30.000

29.436

564

350.000

350.000

313.592

36.408

10.000

10.000

9.004

996

55.000

55.000

51.260

3.740

>    3.600.000

2.787.000

2.072.659

714.341

I 116.270.900

121.415.680

63.056.943

- 58.358.737

Ij 21.189.000

14.315.000

6.490.480

7.824.520

' 616.000

1.207.000

269.037

937.963CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri,


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


200102

200103

200104

200105

200106

200108


200109


200130


2002

 • 2005

200530

 • 2006

200601

200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2016

2030

203001

203002

203003

203030

55

5502


550201


57

5702

570201

570203


59

5917

5940


 • 70

 • 71

7101

710101

710102


710130


84


85


8501


Denumire indicator


Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Studii si cercetări

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar Tichiete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECE RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII


PRECEDENTI SI RECUPERAT IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentCredite bugetare

inițiale

definitive

1

2


4=2-3


700.000

3.330.000

1.395.504

1.934.496

50.000

580.000

242.932

337.068

2.400.000

770.000

769.190

810

310.000

185.000

74.957

110.043

2.422.000

1.071.000

489.998

581.002

3.175.000

1.373.000

898.516

474.484

11.516.000

5.799.000

2.350.346

3.448.654

320.000

542.000

680.000

298.979

381.021

542.000

680.000

298.979

381.021

2.000.000

2.550.000

1.984.703

565.297

1.700.000

1.700 000

1 470 587

229.413

300.000

850.000

514.116

335.884

108.000

104.000

950

103.050

2.412.000

1.853.000

649.177

1.203.823

600.000

602.150

517.812

84.338

647.000

717.000

319.600

397.400

412.000

217.000

116.620

100.380

88.040.900

100.377.530

52.678.622

47.698.908

4.582.000

4.547.000

39.626

4.507.374

819.000

811.000

45.002

765.998

320.000

270.000

119.798

150.202

82.319.900

•  94.749.530

52.474.196

42.275.334

195.000

195.000

150.372

44.628

195.000

195.000

150.372

44.628

195.000

195.000

150.372

44.628

1.915.000

1.915.000

1.440.568

474.432

1.915.000

1.915.000

1.440.568

474.432

1.900.000

1.900.000

1.440.568

459.432

15.000

15.000

15.000

45.900.000

128.295.000

114.445.192

13.849.808

45.000.000

127.395.000

113.831.264

13.563.736

900.000

900.000

613.928

286.072

22.360.000

15.275.000

12.629.343

2.645.657

22.360.000

15.275.000

12.629.343

2.645.657

22.360.000

15.275.000

12.629.343

2.645.657

14.740.000

9.175.000

7.723.352

1.451.648

>^6.035.000

5.727.000

4.905.991

821.009

J..3J35.OOO

373.000

373.000

-14.319.126

14.319.126CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETU Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri,Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-10.495.626

10.495.626

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-3.823.500

3.823.500

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

26.251.000

42.555.000

37.120.451

5.434.549

01

CHELTUIELI CURENTE

26.131.000

34.435.000

29.000.571

5.434.429

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

3.994.000

3.994.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

3.994.000

3.994.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

9.916.000

9.779.000

9.683.894

95.106

5101

Transferuri curente

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

510101

Transferuri către instituțiile publice

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

5102

Transferuri de capital

96.000

96.000

91.247

4.753

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

96.000

96.000

91 247

4 753

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

16.215.000

20.662.000

19.316.677

1.345.323

5501

A. Transferuri interne

16.215.000

20.662.000

19.316.677

1.345.323

550118

Alte transferuri curente interne

2.500.000

2.500.000

2.500.000

550142

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni tare

13.715.000

18.162.000

16.816.677

1.345.323

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

120.000

8.120.000

8.119.880

120

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

120.000

8.120.000

8.119.880

120

7201

Active financiare

120.000

8.120.000

8.119.880

120

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

120.000

8.120.000

8.119.880

120

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

118.285.000

• 115.534.000

114.255.039

1.278.961

01

CHELTUIELI CURENTE

118.285.000

115.534.000

114.255.039

1.278.961

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

618 000

618.000

378.192

239.808

2024

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

618.000

618.000

378.192

239.808

202401

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

145.000

145.000

90.393

54.607

202402

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

250.000

250.000

182.068

67.932

202403

Stabilirea riscului de tara

223.000

223.000

105.731

117.269

30

TITLUL III DOBÂNZI

117.667.000

114.916.000

113.876.847

1.039.153

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

A

98.469.000

97.140.000

97.061.539

78.461

300101

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

I

98.469.000

97.140.000

97.061.539

78.461

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

f .

externe

I

f\(

19.198.000

17.776.000

16.815.308

960.692

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

w

19.198.000

17.776.000

16.815.308

960.692

I*

u

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA S

r

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

162.955.000

149.903.000

53.238.480

96.664.520

6002

APARARE

940.000

916.000

301.231

614.769


01

20

2001

200101

200102

200106

200108


200109


CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu375.000

375.000

260.000

96.000

10.000

50.000


351.000

351.000

241.000

96.000

6.000

30.000


236.257

236.257

174.610

95.914

5.998

29.988


114.743

114.743

66.390

86

2

12


CONTUL DE INCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE AN

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, artic-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


200130


2005

200530

2030

203003

203030

 • 70

 • 71

7101

710101

710102


6102

01

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200108


200109


200130


2005

200501

200503

200530

2011


2030

203003

203030

51


 • 5101

510101

 • 5102

510229


 • 70

 • 71 7101 710101 710102


710103


710130


72

7201


caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament Lenjerie si accesgrii de pat Alte obiecte de inventar Carii, publicații si materiale documentare

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace d/ transport

Mobilier, aparatura birotica si al active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIAR^ Active financiareCredite bugetare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4 >2*3

5.000

5.000

5.000

74.000

74.000

32.006

41.994

80.000

75.000

48.023

26.977

80.000

75.000

48.023

26.977

35.000

35.000

13.624

21.376

10.000

10.000

1.827

8.173

25.000

25.000

11.797

13.203

565.000

565.000

64.974

500.026

565.000

565.000

64.974

500.026

565.000

565.000

64.974

500.026

500.000

500.000

500.000

65.000

65.000

64.974

26

162.015.000

148.987.000

52.937.249

96.049.751

95.082.000

80.835.000

52 176 429

28 658 571

23.228.000

23.585.000

1.225.685

22.359.315

3.075.000

3.432.000

649.788

2.782.212

6.000

6.000

6.000

12.000

12.000

12.000

350.000

350.000

236.238

113.762

150.000

150.000

10.228

139.772

432.000

432.000

328.101

103.899

250.000

250.000

37.194

212.806

1.668.000

1.668.000

29.022

1.638.978

207.000

564.000

9.005

554.995

14 937.000

14 937 000

559 315

14.377.685

200.000

200.000

77.350

122.650

153.000

153.000

153.000

14.584.000

14.584.000

481.965

14.102.035

157.000

157.000

157.000

5.059.000

5.059.000

16.582

5.042.418

53.000

53.000

16.582

36.418

5.006.000

5.006.000

5.006.000

71.854.000

57.250.000

50.950.744

6.299.256

60.948.000

55.417.000

50.294.289

5.122.711

60.948.000

55.417.000

50.294.289

5.122.711

10.906.000

1.833.000

656.455

1.176.545

10.906.000

1.833.000

656.455

1.176.545

66.933.000

68.152.000

760.820

67.391.180

66.933.000

68.134.000

742.820

67.391.180

66.933.000

68.134.000

742.820

67.391.180

3.238.000

3.238.000

320

3.237.680

63.629.000

64.830.000

742.500

64.087.500

1 66.000

66.000

66.000

18.000

18.000

7l18.000

18.000jcONFORM CU ori


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articopa^si-lei-

/

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

18.000

18.000

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

2.164.612.000

2.347.362.220

1.789.359.154

558.003.066

6502

INVATAMANT

134.233.000

188.246.000

111.532.604

76.713.396

01

CHELTUIELI CURENTE

51.872.000

113.676.000

76.713.847

36.962.153

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650.000

750.000

750.000

2003

Hrana

100.000

100.000

200301

Hrana pentru oameni

100.000

100.000

2030

Alte cheltuieli

650.000

650.000

650.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

650.000

650.000

650.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50.495.000

79.399.000

76.713.847

2.685.153

5101

Transferuri curente

47.480.000

78.748.000

76.445.267

2.302.733

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.480.000

78.748.000

76.445.267

2.302.733

5102

Transferuri de capital

3.015.000

651.000

268.580

382.420

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.015.000

651.000

268.580

382.420

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650.000

33.450.000

33.450.000

5501

A. Transferuri interne

650.000

33.450.000

33.450.000

550118

Alte transferuri curente interne

650.000

33.450.000

33.450.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

77.000

5615

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

77.000

561501

Finanțare naționala

23.000

561503

Cheltuieli neeligibile

54.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

77.000

77.000

5815

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

77.000

77.000

581501

Finanțarea naționala

23.000

23.000

581503

Cheltuieli neeligibile

54.000

54.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

7101

Active fixe

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

710101

Construcții

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

8101

Rambursări de credite externe

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

84


85


8501


850102


6602

01

10

1001

100101


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza-315.272


-315.272


-315.272


-315.272 256.371.037 205.136.156 72.220.697 70.012.216 62.393.027


315.272


315.272


315.272


315.272

259.004.963 191.207.844 6.928.303 6.847.784 2.521.973I_____________

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE A Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, artic-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100105

100108

100113

100117

1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


200130


2002

 • 2004 200401 200402 200403 200404

 • 2005 200501 200530

 • 2006 200601 200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203001

203003

203004

203030

51


Sporuri pentru condiții de munca Fond de premii Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT^jM ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


5101


Transferuri curente


Credite bugetare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

16.511.000

8.175.000

7.615.406

559.594

139.000

139.000

14.000

14.000

3.783

10.217

3.617.000

3.617.000

3.617.000

2.083.000

97.000

94.750

2.250

2.083.000

97.000

94.750

2.250

3.171.000

2.192.000

2.113.731

78.269

447.000

447.000

446.398

602

14.000

14.000

13.760

240

147.000

147.000

146.780

220

6.000

6.000

5.040

960

32.000

3 000

2 276

724

2.525.000

1.575.000

1.499.477

75.523

30.830.000

108.915.000

47.842.795

61.072.205

3.181.000

28.187.000

13.502.884

14.684.116

198.000

218.000

132.910

85.090

89.000

99.000

48.077

50.923

125.000

305.000

95.375

209.625

17.000

67.000

5.910

61.090

119.000

119.000

62.387

56.613

590.000

40.000

28.326

11.674

14.000

14.000

14.000

’ 32.000

112.000

62.245

49.755

345 000

345.000

190.610

154.390

1.652.000

26.868.000

12.877.044

13.990.956

22.666.000

56.399.000

18.961.148

37.437.852

1.976.000

1.976.000

666.648

1.309.352

887.000

887.000

367.738

519.262

848.000

848.000

157.048

690.952

36.000

36.000

25.447

10.553

205.000

205.000

116.415

88.585

2.008.000

2.084.000

1.090.281

993.719

46.000

12.338

33.662

2.008.000

2.038.000

1.077.943

960.057

237.000

257.000

197.672

59.328

214.000

221.000

163.270

57.730

23.000

36.000

34.402

1.598

1.000

1.000

1.000

200.000

200.000

1.000

199.000

\ 245.000

275.000

151.087

123.913

6.000

216.000

120.498

95.502

Aoo.ooo

19.320.000

13.151.577

6.168.423

5.000

5.000

* II 5.000

10.000

8.284

1.716

760.000

35.000

19.305.000

13.143.293

6.161.707

169.962.000

207.908.000

84.705.068

123.202.932

66.435.000

70.576.000

49.092.144

21.483.856CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articol
Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

510146

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.435.000

70.576.000

49.092.144

21.483.856

5102

Transferuri de capital

103.527.000

137.332.000

35.612.924

101.719.076

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

103.527.000

137.332.000

35.612.924

101.719.076

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

28.000

28.000

24.000

4.000

5502

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

28.000

28.000

24.000

4.000

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

28.000

28.000

24.000

4.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

263.000

344.000

343.596

404

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

263.000

344.000

343.596

404

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

204.201.000

119 016.000

51.927.992

67.088 008

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

204.201.000

119.016.000

51.927.992

67.088.008

7101

Active fixe

204.201.000

117.166.000

51.606.393

65.559.607

710101

Construcții

107.715.000

72.279.000

37.280.631

34.998.369

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

95.830.000

43.262.000

13.786.466

29.475.534

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

198.000

994.000

436.110

557.890

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

458.000

631.000

103.186

527.814

7103

79

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

’ 51.000

1.850.000

16.000

321.599

11.524

1.528.401

4.476

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

51.000

16.000

11.524

4.476

8104

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

51.000

16.000

11.524

4.476

84

-704.635

704.635


85


8501


850101


850102


6702

01

10

1001

100101

100105

100106

100108

100110

100112


100113

100117

100130


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cu Indemnizații plătite unor persoane di afara unitatii Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani


-704.635


-704.635


-428.322


704.635


704.635


428.322994.600.000

899.348.000

16.672.000

14.664.000

14.062.000 314.000

11.000

23.000

53.000


1.152.582.220

1.023.409.220

13.850.000

13.240.000

12.758.000

26.000

5.000

12.000

53.000


-276.313 939.645.413 843.300.731 10.164.349 9.649.376 9.443.106 9.263


276.313 212.936.807 180.108.489 3.685.651 3.590.624 3.314.894 16.737 5.000 12.000 53.000


130.000

65.000

110.000

81.000


118.577

21.056


57.374Capitol /

Grupa/Titlu

Articol / Alineat

A1002

100203

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


200130


2002

 • 2004

200402

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

200602

2010

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2016

2025


2030

203001

203002

203004

203009

203030

51


Cheltuieli salariale in natura

Uniforme si echipament obligatoriu

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Cercetare-dezvoltare Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Studii si cercetări Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii

Executarea silita a creanțelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI /> ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Credite bygefare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

439.000

95.000

76.333

18.667

15.000

10.000

3.783

6.217

424.000

85.000

72.550

12.450

1.569.000

515.000

438.640

76.360

124.000

91.000

86.978

4.022

5.000

4.000

2.702

1.298

41.000

30.000

28.503

1.497

4.000

3.000

950

2.050

12.000

10.000

8.693

1.307

1.383.000

377.000

310.814

66.186

28.633.000

28.879.000

19.420.962

9.458.038

3 335 000

4 472 700

2.698 629

1 774.071

195.000

163.000

154.405

8.595

46.000

29.000

14.848

14.152

926.000

1.070.000

486.300

583.700

145.000

125.000

17.134

107.866

287.000

151.000

81.765

69.235

30.000

12.000

10.804

1.196

65.000

25.000

25.000

690.000

685.700

333.974

351.726

271.000

475.000

279.963

195.037

680.000

1.737.000

1.319.436

417.564

1 520 000

494.000

358.198

135.802

6.000

6.000

322.000

1.109.000

811.224

297.776

6.000

316.000

1.109.000

811.224

297.776

643.000

262.000

133.291

128.709

243.000

158.000

64.378

93.622

400.000

104.000

68.913

35.087

25.000

618.000

698.000

27.558

670.442

115.000

170.000

160.554

9.446

194.000

220.000

72.991

147.009

233.000

114.300

88.091

26.209

35.000

k -z A 10.000

10.000

10.000

| 2*377.000

21.329.000

15.070.426

6.258.574

]  1JT28.000

458.000

298.189

159.811

'    284.000

2.500

2.286

214

> /310.000

460.0Q0

352.586

107.414

< 1.000

X 19.254.000

20.408.500

14.417.365

5.991.135

797.358^000

913.140.220

774.809.473

138.330.747
Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A • 5101

510101

 • 5102

510229

 • 55

5501 550118

 • 56


5601

560101

560102

560I03

57

5702

570201

59

5908

5915

5940

 • 70

 • 71

7101

710101

710102

710103

710130

7103

 • 72

7201

720101

79

81

8104


 • 84

 • 85


8501

850101

850102


Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Programe pentru tineret

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)


684.408.000

684.408.000

112.950.000

112.950.000

850.484.000

850.484.000

62.656.220

62.656.220

1.144.000

1.144.000

1.144.000

733.294.437

733.294.437

41.515.036

41.515.036

1.144.000

1.144.000

1.144.000

15.705.000

33.358.000

9.960.322

15.705.000

33.358.000

9.960.322

15.705.000

33.358.000

38.000

38.000

38.000

9.960.322

40.980.000

33.000.000

27.801.625

10.920.000

2.920.000

2.919.299

30.000.000

30.000.000

24.810.183

60.000

80.000

72.143

85.704.000

123.335.000

94.538.960

85.704.000

71.498.000

42.701.960

84.029.000

•  71.328.000

42.701.960

82.812.000

70.772.000

42.348.215

1.047.000

278.000

195.245

125.000

164.000

103.305

45.000

114.000

55.195

1.675.000

170.000

51.837.000

51.837.000

51.837.000

51.837.000

51.837.000

51.837.000

9.548.000

5.838.000

5.815.647

9.548.000

5.838.000

5.815.647


117.189.563

117.189.563

21.141.184

21.141.184


23.397.678

23.397.678


23 397.678

38.000

38.000

38.000

5.198.375

701

5.189.817

7.857

28.796.040

28.796.040

28.626.040

28.423.785

82.755

60.695

58.805

170.0005.815.647

-4.009.925

-4.009.925

-4.009.925

-50.320

-3.959.605


22.353

22.353

22.353

4.009.925

4.009.925

4.009.925

50.320

3.959.605Capitol /

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicatorinițiale


6802

01

10 1001 100101 100105 100106 100113 100130 1002 100206 1003 100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2003 200301

 • 2004 200401 200402 200404

 • 2005 200501 200503 200530

 • 2006 200601 200602 2012

 • 2013

 • 2014 2030 203004 203030

51


ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNI

509.624.000 500.559.000 45.009.000 43.213.000 32.750.000 9.454.000 15.000 10.000 984.000 370.000 370.000 1.426.000


302.000

11.000


100.000


4.000


18.000 991.000 45.966.000 7.221.000 157.000 214.000 1.834.000 536.000

98.000

10.000


389.000


933.000


bugetare

Plăti efectuate

Diferente

definitive

2

3

4=2-3

491.158.000

481.810.100

9.347.900

487.113.000

478.488.576

8.624.424

33.237.000

32.882.523

354.477

32.077.000

31.756.546

320.454

26.475.000

26.252.140

222.860

5.386.000

5.319.041

66.959

1.000

579

421

215.000

184.786

30.214

38.000

36.250

1.750

38.000

36.250

1.750

1.122.000

1.089.727

32.273

302.000

300.428

1.572

11.000

9.354

1.646

100.000

98.692

1.308

4.000

3.028

972

18.000

16.126

1.874

687.000

662.099

24.901

70.328.000

67.623.816

2.704.184

7.641.000

7.128.239

512.761

157.000

154.450

2.550

214.000

213.623

377

1.649.000

1 526.222

122.778

417.000

•   357.804

59.196

98.000

97.012

988

623.000

591.906

31.094

883.000

823.442

59.558

3.600.000

3.363.780

236.220

6.167.000

6.027.745

139.255

10.687.000

10.433.647

253.353

10.687.000

10.433.647

253.353

1.859.000

1.767.918

91.082

900.000

822.424

77.576

750.000

739.131

10.869

209.000

206.363

2.637

2.180.000

2.149.043

30.957

70.000

67.919

2.081

184.000

183.054

946

1.926.000

1.898.070

27.930

203.000

202.271

729

203.000

202.271

729

328.000

327.148

852

90.000

88.815

1.185

569.000

561.231

7.769

40.604.000

38.937.759

1.666.241

657.000

612.676

44.324

39.947.000

38.325.083

Z.'

1.621.917Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicator


 • 5101

510101

 • 5102

510229


55

5502


550201


 • 57

5702 570201

 • 58


5815


581501

581502

59

5940


 • 70

 • 71 7101 710101 710102


710103


710130


84


85


8501


850101


700002

700002 7002

01

10 1001 100101 100105 100106 100113 100117 1003 100301


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către

instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Alte programe comunitare finanțate in

perioada 2014-2020

Finanțarea naționala

Finanțare externa nerambursabila

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale .

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri

Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de

staty;\ANEXA2Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

7.603.000

7.603.000

6.193.371

1.409.629

7.008.000

7.008.000

5.797.540

1.210.460

7.008.000

7.008.000

5.797.540

1.210.460

595.000

595.000

395.831

199.169

595.000

595.000

395.831

199.169

43.000

15.000

14.188

812

43.000

15.000

14.188

812

43.000

15.000

14.188

812

401.281.000

375.605.000

371.467.614

4.137.386

401.281.000

375.605.000

371.467.614

4.137.386

401.281.000

375.605.000

371.467.614

4.137.386

41.000

28.000

27.023

977

41.000

28.000

27.023

977

26.000

28.000

27.023

977

15.000

616.000

297.000

280.041

16.959

616.000

297.000

280.041

16.959

9.065.000

4.175.000

3.438.945

736.055

9.065.000

4.175.000

3.438.945

736.055

9.065.000

4.175.000

. 3.438.945

736.055

3.323.000

3.959.000

2.622.000

1.898.091

723.909

885.000

757.000

755.454

1.546

898.000

796.000

785.400

10.600

-130.000

-117.421

-12.579

-130.000

-117.421

-12.579

-130.000

-117.421

-12.579

-130.000

-117.421

-12.579

889.631.870

789.389.690

550.078.862

239.310.828

513.802.000

557.558.690

365.178.058

192.380.632

243.314.000

295.218.480

215.594.405

79.624.075

11.451.000

10.550.000

10.216.425

333.575

11.060.000

10.185.000

9.872.477

312.523

\ 9.600.000

8.930.000

8.726.607

203.393

A 1.440.000

1.190.000

1.141.235

48.765

h|

30.000

3.360

26.640

I 20.000

5.000

1.275

3.725

//

30.000

30.000

391.000

365.000

343.948

21.052

f 9£.gpo

„ 96.000

95.279

721CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 201

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005 200530

 • 2006

200601

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203003

203004

203030

51


 • 5101

510101

 • 5102

510229


57 5702 570201

59

5917

5940


 • 70

 • 71

7101

710101

710102


710103


Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice

Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Z

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

4.000

3.000

2.617

383

33.000

32.000

31.378

622

1.000

1.000

905

95

6.000

6.000

5.822

178

250.000

227.000

207.947

19.053

133.542.000

148.219.000

139.330.976

8.888.024

3.709.000

3.939.000

2.655.752

1.283.248

300.000

280.000

217.946

62.054

30.000

40.000

30.387

9.613

300.000

420.000

321.852

98.148

75.000

95.000

56.204

38.796

50.000

51.000

35.046

15.954

130.000

60.000

35 933

24 067

124.000

175.000

120.750

54.250

1.200.000

1.338.000

858.527

479.473

1.500.000

1.480.000

979.107

500.893

4.600.000

1.280.000

94.747

1.185.253

150.000

180.000

57.297

122.703

150.000

180.000

57.297

122.703

175.000

70.000

63.911

6.089

175.000

70.000

63.911

6.089

30.000

15.000

2.260

12.740

200.000

181 000

8 000

173.000

100.000

40.000

28.590

11.410

5.000

5.000

124.578.000

142.509.000

136.420.419

6.088.581

1.000.000

950.000

727.008

222.992

3.296.000

3.296.000

123.578.000

138.263.000

135.693.411

2.569.589

96.971.000

135.803.480

65.432.361

70.371.119

45.349.000

96.031.480

56.017.253

40.014.227

45.349.000

96.031.480

56.017.253

40.014.227

51.622.000

39.772.000

9.415.108

30.356.892

51.622.000

39.772.000

9.415.108

30.356.892

450.000

290.000

272.490

17.510

450.000

290.000

272.490

17.510

450.000

290.000

272.490

17.510

900.000

356.000

342.153

13.847

750.000

230.000

216.753

13.247

150.000

126.000

125.400

600

\270.488.000

258.340.210

145.957.323

112.382.887

2X0.388.000

195.615.210

83.233.153

112.382.057

^59.038.000

194.115.210

83.233.153

110.882.057

5B3ytl 63.000

182.448.210

81.559.362

100.888.848

* I

yÂ69.000

267.000

253.966

13.034
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P----------, .;

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineate* J


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


710130

7103

72

7201

720101

 • 79

 • 80

8003


 • 84

 • 85


8501

850101

850102

7402

01

20

2001

200130

2012

2030

203030

51

 • 5101

510101

 • 5102

510229

56


5615

561501 561502 58


5803

580301

580302

580303

 • 70

 • 71


Denumire indicator


active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Consultanta si expertiza Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 Finanțare naționala

Finanțarea externa nerambursabila TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul de Coeziune(Fj£ Finanțarea naționala Finanțarea externa nerambursabil Cheltuieli neeligibile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCI


inițiale


25.406.000

11.350.000

100.000

100.000

100.000


375.829.870

343.210.000

73.591.000

500.000


500.000

536.000

72.555.000

72.555.000


12.080.000

10.498.000

10.498.000

1.582.000


1.582.000


2.367.000


2.367.000

 • 1.164.500

 • 1.202.5004=2-3


95.000

11.305.000

1.500.000

62.725.000

62.725.000

62.725.000

4.000.000

4.000.000


4.000.000


231.831.000

207.072.000

61.170.000

500.000


500.000


60.670.000

60.670.000


16.075.000

14.444.000

14.444.000

1.631.000


1.631.000255.172.000

255.172.000

65.772.000

8.708.000

0.692.000

1.331.870

1.331.87


87.489

1.332.336


62.724.170

62.724.170

62.724.170

4.000.000

4.000.000


7.511

9.972.664

1.500.000

830

830

830


4.000.000

-373.670


373.670


-373.670

-373.670

-308.387

-65.283

184.900.804

171.037.995

60.468.563

342.866

342.866

60.125.697

60.125.697

12.963.039

12.366.261

12.366.261

596.778

596.778


373.670

373.670

308.387

65.283

46.930.196

36.034.005

701.437

157.134

157.134

544.303

544.303

3.111.961

2.077.739

2.077.739

1.034.222

1.034.222


97.606.393


97.606.393


48.332.488


49.273.905

2.919.891

2.919.891


32.220.607

32.220.607

15.372.512

16.848.095

10.551.109

10.551.109i.


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE AN

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole
Capitol /

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicator


7101

710101

710130


79

81

8101

810101


84


85


8501


850102


800002

8102

01

40

4003


55

5501

550112


 • 70

 • 71

7101

710101

710130


79

81

8101

810101


8102

810205


8302

8302

01

10 1001 100101 100105 100106 100110 1002 100206 1003 100301


Active fixe Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IV SUBVENȚII Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

AGRICULTURA. SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cum

Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de \\ stat

Credite bugetare

Piatt      ‘

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

21.331.870

13.471.000

2.919.891

10.551.109

6.180.870

12.141.000

1.958.364

10.182.636

15.151.000

1.330.000

961.527

368.473

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

-32.139

32.139

-32.139

32.139

-32 139

32 139

-32.139

32.139

2.565.179.230

2.313.427.760

1.881.387.313

432.040.447

489.148.000

905.965.870

694.869.543

211.096.327

473.323.000

889.494.870

679.178.304

210.316.566

397.164.000

879.743.870

672.758.603

206.985.267

397.164.000

879.743.870

672.758.603

206.985.267

76.159.000

9.751.000

6.419.701

3.331.299

76.159.000

9.751.000

6.419.701

3.331.299

76.159.000

9.751.000

6.419.701

3.331.299

2.435.000

3 441 000

2.687 833

753.167

2.435.000

3.441.000

2.687.833

753.167

2.435.000

3.441.000

2.687.833

753.167

400.000

2.906.000

2.380.821

525.179

2.035.000

535.000

307.012

227.988

13.390.000

13.030.000

13.003.406

26.594

13.390.000

13.030.000

13.003.406

26.594

2.390.000

2.230.000

2.226.817

3.183

2.390.000

2.230.000

2.226.817

3.183

11.000.000

10.800.000

10.776.589

23.411

11.000.000

10.800.000

10.776.589

23.411

12.821.000

8.677.000

7.793.484

883.516

9.350.000

7.415.000

6.859.700

555.300

5.198.000

2.734.000

2.682.745

51.255

3.950.000

2.634.000

2.587.571

46.429

3.200.000

2.269.000

2.242.182

26.818

350.000

201.000

198.331

2.669

300.000

101.000

84.632

16.368

100.000

63.000

62.426

574

8.000

7.500

500

8.000

7.500

500

j ^l[P48.000

92.000

87.674

4.326

/  ^835.000

23.000

22.126

874
Capitol /

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

A


Denumire indicator


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203030

 • 70

 • 71

7101

710101

710102


710103


Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimD

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)


710130

8402

TRANSPORTURI

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001

Cheltuieli salariale in bani

100101

Salarii de baza

100105

Sporuri pentru condiții de munca

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumi

100113

Drepturi de delegare                 i

1002

Cheltuieli salariale in natura

100206

Vouchere de vacanta

1003

Contribuții

100301

Contribuții de asigurări sociale deCredite bugetare

Plat?--—

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

10.000

1.000

700

300

320.000

8.000

7.225

775

3.000

1.000

314

686

12.000

3.000

2.411

589

68.000

56.000

54.898

1.102

4.152.000

4.681.000

4.176.955

504.045

3.579.000

4.158.000

3.892.459

265.541

20.000

30.000

20.300

9.700

19.000

19.000

18.213

787

45.000

55.000

26.447

28.553

20.000

20.000

14.738

5.262

150.000

130.000

1.287

128.713

30.000

30.000

8.754

21.246

45.000

60.000

49.424

10.576

2.800.000

3.309.000

3.308.679

321

450.000

505.000

444.617

60.383

250.000

195.000

51.870

143.130

59.000

159.000

121.314

37.686

14.000

24.000

15.683

8.317

45.000

135.000

105.631

29.369

25.000

5.000

3.830

1.170

25.000

5.000

3.830

1.170

4.000

4.000

866

3.134

150.000

100.000

75.973

24.027

50.000

20.000

5.111

14.889

25.000

30.000

18.780

11.220

10.000

10.000

6.752

3.248

10.000

10.000

6.752

3.248

3.471.000

1.262.000

933.784

328.216

3.471.000

1.262.000

933.784

328.216

3.471.000

1.262.000

933.784

328.216

2.007.000

334.000

314.766

19.234

1.229.000

742.000

549.780

192.220

40.000

40.000

29.306

10.694

195.000

146.000

39.932

106.068

1.507.086.230

1.391.648.890

1.171.768.286

219.880.604

709.290.230

987.855.890

903.592.189

84.263.701

23.871.000

20.411.000

20.282.260

128.740

>5^22.805.000

19.545.000

19.465.583

79.417

4^X891.000

17.331.000

17.286.377

44.623

K Z2^99.OOO

1.859.000

1.842.190

16.810

7 \ 7**1.000

351.000

337.016

13.984

/  \ *4.000

4.000

4.000

3.000

2.900

100

3.000

2.900

100

/O '1.066.000

863.000

813.777

49.223
Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100302

100303

100304

100306

100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108

200109

200130

2002

 • 2005

200501

200530

 • 2006 200601 2011

2012

 • 2013

 • 2014

2025


2030

203001

203004

203030

40

4003

55

5501

550112


56


5601

560103

57


Denumire indicator


stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Câni, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL IV SUBVENȚII

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne


Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI POSTADERARE Programe din Fondul European de De Regionala (FEDR) Cheltuieli neeligibile TITLUL VIII ASISTENTA SOCIAUX


inițiale


definitive


Plăti efectuate


198.000

6.000

198.000

6.000

186.789

5.844

65.000

63.000

61.974

2.000

2.000

1.808

25.000

24.000

10.479

770.000

570.000

546.883

106.796.000

84.331.000

66.833.092

18.322.000

11.952.000

10.351.443

100.000

100.000

89.893

25.000

25.000

11.236

350.000

700.000

560.722

100.000

100.000

87.594

950.000

770.000

580.474

317.000

122.000

62.456

150.000

215.000

196.528

15.600.000

9.760.000

8.621.662

730.000

160.000

140.878

87.600.000

71.611.000

55.943.817

450.000

547.000

396.781

250.000

197.000

176.789

200.000

350.000

,   219.992

10.000

4.000

1.925

10.000

4.000

1.925

1.000

1.000

130.000

30.000

30.000

6.855

214.000

164.000

125.254

5.000

5.000

639

34.000

17.000

6.378

3.000

3.000

420

11.000

11.000

4.758

20.000

3.000

1.200

369.593.000

776.787.290

756.257.862

369.593.000

776.787.290

756.257.862

201.944.230

99.323.600

54.221.654

201.944.230

99.323.600

54.221.654Diferente


4=2-3


11.211

156

1.026

192

13.521

23.117

17.497.908

1.600.557

10.107

13.764

139.278

12.406

189.526

59.544

18.472

1.138.338

19.122

15.667.183

150.219

20.211

130.008

2.075

2.075

1.000

23.145

38.746


4.361

10.622

2.580

6.242

1.800

20.529.428

20.529.428

45.101.946

45.101.946


45.101.946


756.360

756.360

756.360

12.185


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETU Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titl


Denumire indicatorCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


5702

570201

58


5801


580101

580102

580103

59

5917

5940


 • 70

 • 71

7101

710101

710102


710130


7103


72

7201

720101


79

61

8101

810101


8104


84


85


8501


850101


850102


8702

 • 70

 • 71

7101

710102


710130


Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe

Rambursări de cr.edite externe contractate de ordonatorii de credite

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) ALTE ACȚIUNI ECONOMICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Credite bugetare

PlafT' efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

310.000

110.000

97.815

12.185

310.000

110.000

97.815

12.185

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

32.000

776.000

861.000

655.866

205.134

500.000

500.000

353.443

146.557

276.000

361.000

302.423

58.577

774.604.000

382.266.000

246.929.130

135.336.870

674.612.000

267.374.000

132.037 682

135 336 318

668.485.000

260.989.000

126.350.946

134.638.054

472.954.000

89.688.000

39.069.562

50.618.438

158.047.000

167.410.000

85.891.920

81.518.080

37.484.000

3.891.000

1.389.464

2.501.536

6.127.000

6.385.000

5.686.736

698.264

99.992.000

114.892.000

114.891.448

552

99.992.000

114.892.000

114.891.448

552

99.992.000

• 114.892.000

î 14.891.448

552

23.192.000

21.527.000

21.522.241

4.759

23.192.000

21 527 000

21 522 241

4.759

23.170.000

21.520.000

21.517.266

2.734

23.170.000

21.520.000

21.517.266

2.734

22.000

7.000

4.975

2.025

-275.274

275.274

-275.274

275.274

-275.274

275.274

-275.039

275.039

-235

235

.556.124.000

7.136.000

6.956.000

180.000

^\1.124.000

7.136.000

6.956.000

180.000

/V 124.000

180.000

180.000

l -pito 24.000

180.000

180.000

)    509.000

-615.000

180.000

180.000

6.956.000

6.956.000Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat


Denumire indicator


7201

720101


79

81

8102

810205


990002


Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE Rambursări de credite interne

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale EXCEDENT/DEFICIT

5002

01

10

20

30

40

 • 50

 • 51


55

57

59

 • 79

 • 80

81

84


85


510002

5102

01

10

1001

100101

100105

100106

100112


100113

100130

1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20

2001


TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBÂNZI TITLUL IV SUBVENȚII TITLUL V FONDURI DE REZERVA TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA TITLUL XI ALTE CHELTUIELI OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii Drepturi de delegare Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contribuții Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesio Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

-lei-

-A *         <&*.£?//

Credite bugetare

- Ptafi efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

6.956.000

6.956.000

6.956.000

6.956.000

555.000.000

555.000.000

555.000.000

555.000.000

-560.000.000

-560.000.000

-516.934.384

3.888.662.900

4.538.571.320

3.845.272.388

693.298.932

3.255.022.900

4.459.141.320

3.778.837.751

680.303.569

377.194.000

269.623.000

251.470.845

18.152.155

564.651.900

653.242.680

470.594.236

182.648.444

117.667.000

114.916.000

113.876.847

1.039.153

766.757.000

1.656.531.160

1.429.016.465

227.514.595

3.994.000

3.994.000

931.946.000

1.182.391.480

992.899.838

189.491.642

3.416.000

37.332.000

3.832.560

33.499.440

403.956.000

377.958.000

373.278.487

4.679.513

89.435.000

163.153.000

143.868.473

19.284.527

633.640.000

79.560.000

78.109.752

1.450.248

4.000.000

4.000.000

633.640.000

75.560.000

74.109.752

1.450.248

-130.000

-11.675.115

11.545.115

-130.000

-11.675.115

11.545.115

449.058.900

493.223.680

397.966.981

95.256.699

318.453.900

361.512.680

271.619.295

89.893.385

318.453.900

361.512.680

282.114.921

79.397.759

154.173.000

109.692.000

103.021.846

6.670.154

148.628.000

105.310.000

99.462.469

5.847.531

129.000.000

89.933.000

87.004.212

2.928.788

12.900.000

9.349.000

8.572.681

776.319

40.000

40.000

20.197

19.803

3.500.000

3.500.000

1.856.914

1.643.086

188.000

188.000

59.669

128.331

3.000.000

2.300.000

1.948.796

351.204

500.000

150.000

95.000

55.000

500.000

150.000

95.000

55.000

5.045.000

4.232.000

3.464.377

767.623

1.000.000

1.000.000

988.426

11.574

30.000

30.000

29.436

564

X   350.000

350.000

313.592

36.408

’ v

\ 10.000

10.000

9.004

996

j *  55.000

55.000

51.260

3.740

/    3.600.000

2.787.000

2.072.659

714.341

, <   1 jj6.270.900

121.415.680

63.056.943

58.358.737

£1.189.000

.    >/ f

14.315.000

6.490.480

7.824.520
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETU Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, tiCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

— ---

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200101

Furnituri de birou

616.000

1.207.000

269.037

937.963

200102

200103

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica

700.000

3.330.000

1.395.504

1.934.496

200104

Apa, canal si salubritate

50.000

580.000

242.932

337.068

200105

Carburanți si lubrifianti

2.400.000

770.000

769.190

810

200106

Piese de schimb

310.000

185.000

74.957

110.043

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.422.000

1.071.000

489.998

581.002

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.175.000

1.373.000

898.516

474.484

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

11.516.000

5.799.000

2.350.346

3.448.654

2002

2005

Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

320.000

542.000

680.000

298.979

381.021

200530

Alte obiecte de inventar

542.000

680.000

298.979

381.021

2006

Deplasări, delăsări, transferări

2.000.000

2.550.000

1.984.703

565.297

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1.700.000

1.700.000

1.470.587

229.413

200602

Deplasări in străinătate

300.000

850.000

514.116

335.884

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

108.000

104.000

950

103.050

2012

Consultanta si expertiza

2.412.000

1.853.000

649.177

1.203.823

2013

Pregătire profesionala

600.000

602.150

517.812

84.338

2014

Protecția muncii

647.000

717.000

319.600

397.400

2016

Studii si cercetări

412.000

217.000

116.620

100.380

2030

Alte cheltuieli

88.040.900

100.377.530

52.678.622

47.698.908

203001

Reclama si publicitate

4.582.000

4.547.000

39.626

4.507.374

203002

Protocol si reprezentare

819.000

811.000

45.002

765.998

203003

Prime de asigurare non-viata

320.000

270.000

119.798

150.202

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

82.319.900

94.749.530

52.474.196

42.275.334

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

195.000

195.000

150.372

44 628

5502

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

195.000

195.000

150.372

44.628

550201

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

195.000

195.000

150.372

44.628

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.915.000

1.915.000

1.440.568

474.432

5702

Ajutoare sociale

1.915.000

1.915.000

1.440.568

474.432

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.900.000

1.900.000

1.440.568

459.432

570203

Tichiete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

15.000

15.000

15.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

45.900.000

128.295.000

114.445.192

13.849.808

5917

Despăgubiri civile

45.000.000

127.395.000

113.831.264

13.563.736

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

900.000

900.000

613.928

286.072

 • 84

 • 85

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

-10.495.626

10.495.626


8501


850101


5402

01

50

5004


PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERA CHELTUIELI CURENTE TITLUL V FONDURI DE REZERV Fond de rezerva bugetara la disp< autoritatilor locale-10.495.626


10.495.626


10.495.626


10.495.626

4.084.353

4.084.353

3.994.000


3.994.000Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator51


5101

510101

55

5501 550118

5502

5502

01

20

2024


202401


202402


202403

30

3001

300101


3002


300205


600002

600002

6002

01

20 2001 200101

200102

200106

200108


200109


200130


2005

200530

2030

203003

203030

6102

01

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200108


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne Stabilirea riscului de tara

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

APARARE

CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii .

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Posta, telecomunicații, radio, tv, internet


-iei-

Credite bugetare

Plăti

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

1

2

3

4=2-3

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

118.285.000

115.534.000

114.255.039

1.278.961

118.285.000

115.534.000

114.255.039

1.278.961

618.000

618.000

378.192

239.808

618.000

618.000

378.192

239.808

145.000

145.000

90.393

54.607

250.000

250.000

182.068

67.932

223.000

223.000

105.731

117.269

117.667.000

114.916.000

113.876.847

1.039.153

98.469.000

97.140.000

97.061.539

78.461

98.469.000

97.140.000

97.061.539

78.461

19.198.000

17.776.000

16.815.308

960.692

19.198.000

17.776.000

16.815.308

960.692

84.551.000

79.353.000

51.756.231

27.596.769

375.000

351.000

236.257

114.743

375.C00

351.0C0

236.257

114.743

375.000

351.000

236.257

114.743

260.000

241.000

174.610

66.390

96.000

96.000

95.914

86

10.000

6.000

5.998

2

50.000

30.000

29.988

12

25.000

30.000

10.704

19.296

5.000

5.000

; 5.000

74.000

74.000

32.006

41.994

80.000

75.000

48.023

26.977

80.000

75.000

48.023

26.977

35.000

35.000

13.624

21.376

10.000

10.000

1.827

8.173

25.000

25.000

11.797

13.203

84.176.000

79.002.000

51.519.974

27.482.026

84.176.000

79.002.000

51.519.974

27.482.026

23.228.000

23.585.000

1.225.685

22.359.315

3.075.000

3.432.000

649.788

2.782.212

\ 6.000

6.000

6.000

12.000

12.000

12.000

^\\  350.000

350.000

236.238

113.762

150.000

150.000

10.228

139.772

l 432.000

432.000

328.101

103.899

V/Z   250.000

250.000

37.194

212.806

-TCONFORM CU 'M


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULU

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor p finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


 • 2013

 • 2014

2030

203030

57

5702

570201

 • 70

 • 71 7101 710103


710130


7010

01

10

1001

100101

100105

100112


100117

100130 1002

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002


Denumire indicator


Credite bugetare

inițiale

definitive

1

2


Plăti efectuate


Diferente


4=2-3


Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Indemnizații de hrana Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente


50.000

25.000

1.900.000

1.900.000

26.000

26.000

26.000

595.000

595.000

595.000


250.000


345.000 111.911.000 60.289.000 22.753.000 21.181.000 17.596.000 3.470.000


6.000 0 109.000 710.000 710.000 862.000


234.000

8.000


79.000


3.000


14.000 524.000 36.936.000 27.925.000 493.000 352.000 1.611.000 X390.000 12.000 .00060.000

47.773

12.227

25.000

12.220

12.780

1.900.000

1.723.905

176.095

1.900.000

1.723.905

176.095

26.000

17.550

8.450

26.000

17.550

8.450

26.000

17.550

8.450

595.000

395.830

199.170

595.000

395.830

199.170

595.000

395.830

199.170

250.000

130.400

119.600

345.000

265.430

79.570

160.975.480

81.558.952

79.416.528

121.203.480

72.603.604

48.599.876

37.621.000

23.203.543

14.417.457

35.720.000

22.397.895

13.322.105

31.655.000

20.159.841

11.495.159

3.838.000

2.135.738

1.702.262

6.000

4.560

1.440

20.000

20.000

201.000

97.756

103.244

9.000

8.500

500

9.000

8.5CC

5C0

1.892.000

797.148

1.094.852

234.000

231.857

2.143

8.000

7.325

675

79.000

76.220

2.780

3.000

2.204

796

14.000

12.459

1.541

1.554.000

467.083

1.086.917

81.928.480

48.922.501

33.005.979

44.684.480

30.883.057

13.801.423

333.000

273.382

59.618

162.000

162.000

2.101.000

1.278.505

822.495

422.000

316.101

105.899

817.000

360.504

456.496

199.000

110.413

88.587

505.000

289.402

215.598

39.451.480

27.964.753

11.486.727

694.000

289.997

404.003

31.959.000

15.988.497

15.970.503

/>CONFORM CU ORIGINALUL


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bdgetare

Plăti efectuate

—---------

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

162.000

484.000

309.596

174.404

200501

Uniforme si echipament

77.000

27.000

27.000

200530

Alte obiecte de inventar

85.000

457.000

309.596

147.404

2006

Deplasări, detasari, transferări

16.000

136.000

108.173

27.827

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

14.000

135.000

108.173

26.827

200602

Deplasări in străinătate

2.000

1.000

1.000

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

10.000

10.000

441

9.559

2012

Consultanta si expertiza

75.000

75.000

75.000

2013

Pregătire profesionala

117.000

115.000

36.628

78.372

2014

Protecția muncii

71.000

125.000

98.830

26.170

2030

Aite cheltuieii

775.000

4.340.000

1.497.279

2.842.721

203001

Reclama si publicitate

25.000

1.275.000

894.773

380.227

203003

Prime de asigurare non-viata

15.000

15.000

12.295

2.705

203004

Chirii

300.000

450.000

251.330

198.670

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

435.000

2.600.000

338.881

2.261.119

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

400.000

830.000

458.560

371.440

5702

Ajutoare sociale

400.000

830.000

458.560

371.440

570201

Ajutoare sociale in numerar

400.000

830.000

458.560

371.440

59 "

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200.000

824.000

19.000

805.000

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

200.000

824.000

19.000

805.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.622.000

39.772.000

8.955.348

30.816.652

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

51.622.000

39.772.000

8.955.348

30.816.652

7101

Active fixe

42.207.000

38.916.000

8.711.698

30.204.302

710101

Construcții

39.219.GGG

34.439.G0C

7.688.631

26.750.369

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

2.422.000

4.182.000

746.627

3.435.373

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

538.000

267.000

266.444

556

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

28.000

28.000

9.996

18.004

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

9.415.000

856.000

243.650

612.350

7410

PROTECȚIA MEDIULUI

12.120.000

16.080.000

12.967.343

3.112.657

01

CHELTUIELI CURENTE

10.538.000

14.449.000

12.370.565

2.078.435

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.161.000

4.679.000

4.643.659

35.341

1001

Cheltuieli salariale in bani

4.992.000

4.512.000

4.480.903

31.097

100101

Salarii de baza

4.400.000

4.035.000

4.013.629

21.371

100105

Sporuri pentru condiții de munca

580.000

477.000

467.274

9.726

100113

Drepturi de delegare                      —

12.000

1002

Cheltuieli salariale in natura                     Ă ? /

s.

11.000

10.100

900

11.000

156.000

10.100

152.656

900

3.344

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306Vouchere de vacanta Contribuții Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribuții de asigurări pentru


accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru copcedii si


1.000


42.360

1.286


13.934


451


/i


640

714


66


549
CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

indemnizații

3.000

3.000

2.714

286

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

106.000

93.000

91.911

1.089

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.335.000

9.730.000

7.687.062

2.042.938

2001

Bunuri si servicii

2.876.000

3.996.000

3.267.881

728.119

200101

Furnituri de birou

50.000

49.000

48.173

827

200102

Materiale pentru curățenie

40.000

29.000

28.474

526

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

250.000

130.000

122.337

7.663

200104

Apa, canal si salubritate

650.000

625.000

531.584

93.416

200105

Carburanți si lubrifianti

200.000

130.000

129.101

899

200106

Piese de schimb

10.000

1.000

869

131

200107

Transport

12.000

7.000

6.362

638

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

124.000

106.000

103.213

2.787

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100.000

89.000

86.554

2.446

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1.440.000

2.830.000

2.211.214

618.786

2002

Reparații curente

300.000

636.000

622.344

13.656

2003

Hrana

420.000

446.000

414.337

31.663

200302

Hrana pentru animale

420.000

446.000

414.337

31.663

2004

Medicamente si materiale sanitare

150.000

40.000

39.380

620

200401

Medicamente

15.000

200402

Materiale sanitare

45.000

200404

Dezinfectanti

90.000

40.000

39.380

620

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

379.000

494.000

483.656

10.344

200501

Uniforme si ecmpament

90.000

108.000

107.405

595

200530

Alte obiecte de inventar

289.000

386.000

376.251

9.749

2006

Deplasări, detasari, transferări

120.000

87.000

86.997

3

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

120.000

87.000

86.997

3

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

10.000

3.000

3.000

2012

Consultanta si expertiza

50.000

67.000

40.574

26.426

2013

Pregătire profesionala

30.000

82.000

72.116

9.884

2014

Protecția muncii

50.000

68.000

55.104

12.896

2030

Alte cheltuieli

950.000

3.811.000

2.601.673

1.209.327

203001

Reclama si publicitate

50.000

2.000

1.409

591

203003

Prime de asigurare non-viata

150.000

40.000

36.060

3.940

203004

Chirii

250.000

184.000

170.958

13.042

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

500.000

3.585.000

2.393.246

1.191.754

59

5940

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap

/o’w

42.000

40.000

39.844

156

neincadrate

v x 42.000

40.000

39.844

156

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

Ir

Al .Ș82ip00

1.631.000

596.778

1.034.222

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

( W-

I i.ssefooo

1.631.000

596.778

1.034.222

7101

Active fixe

, \

r i

/.582/000

1.631.000

596.778

1.034.222

710101

Construcții

VoA (?

VW\S-

r /

,<1.45^000

484.000

483.996

4

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

l

■     32.00»

I

948.000

17.781

930.219

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)      (

-

8

\       199.000

95.001

103.999

\

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE>ANU

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publiQ^______—— finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

990010

EXCEDENT/DEFICIT

49.076.970

5010

TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE

2.498.851.000

2.770.377.480

2.178.980.741

591.396.739

01

CHELTUIELI CURENTE

2.499.228.000

2.771.400.480

2.180.343.063

591.057.417

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.206.035.000

1.152.344.000

964.750.079

187.593.921

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.285.025.000

1.609.491.480

1.208.749.784

400.741.696

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.540.000

1.868.000

1.046.947

821.053

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.628.000

7.697.000

5.796.253

1.900.747

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-377.000

-1.023.000

-1.362.322

339.322

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-377.000

-1.023.000

-1.362.322

339.322

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9.831.000

9.694.000

9.602.525

91.475

01

CHELTUIELI CURENTE

9.831.000

9.695.000

9.603.053

91.947

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.388.000

7.317.000

7.288.421

28.579

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.124.000

7.028.000

7.009.332

18.668

100101

Salarii de baza

5.775.000

5.696.000

5.690.168

5.832

100105

Sporuri pentru condiții de munca

930.000

799.000

792.046

6.954

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

410.000

526.000

521.380

4.620

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

• 1.000

1.000

760

240

100113

Drepturi de delegare

5.000

3.000

2.318

682

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.000

3.000

2.660

340

1003

Contribuții

264.000

289.000

279.089

9.911

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

68.000

68.000

67.047

953

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

2.000

1.855

145

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

23.000

23.000

22.200

800

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.000

2.000

1.104

896

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4.000

4.000

3.373

627

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

165.000

190.000

183.510

6.490

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.443.000

2.378.000

2.314.632

63.368

2001

Bunuri si servicii

508.000

494.000

474.365

19.635

200101

Furnituri de birou

15.000

24.000

20.863

3.137

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

60.000

60.000

55.286

4.714

200104

Apa, canal si salubritate

7.000

5.000

3.640

1.360

200105

Carburanți si lubrifianti

20.000

13.000

11.893

1.107

200106

Piese de schimb                     /    T Â

4.000

2.000

1.229

771

200107

Transport

T/'X 6.000

8.000

7.140

860

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,      / X /

internet                                   li      /

7 \ T \\35.000

23.000

20.765

2.235

200109

Materiale si prestări de servicii cu fj     |

i *!•

caracter funcțional                          \        -i'

I 221.000

221.000

215.740

5.260

200130

Alte bunun si servicii pentru         \ O-A       J

intretinere si funcționare               \ j/.- X——•

" -? 4>/\ 40.000

l        138.000

137.809

191

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar          ■] br*

14D.000

i p, 14.000

13.287

713

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

A


200530

2006

200601

200602

2011


 • 2013

 • 2014

2030

203004

203030

84


85


8501


850101


6110

01

10

1001

100101

100105

100112


100113

100130

1002

100202

100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106confoRM cu


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


Denumire indicator


Credite bugetare

inițiale

definitive

1

2


Diferente


Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Carii, publicații si materiale documentare

Pregătire profesionala

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb


4.000

50.000

5.000 1.646.000 265.000 1.381.000


63.548.000

63.548.000

56.847.000

49.030.000

40.000.000

8.508.000


15.000

15.000

492.000

6.140.000

6.100.000

40.000

1.677.000


412.000

13.000


136.00014.000

13.287

713

143.000

142.081

919

131.000

130.487

513

12.000

11.594

406

4.000

3.527

473

38.000

37.199

801

4.000

3.592

408

1.681.000

1.640.581

40.419

1.681.000

1.640.581

40.419

-1.000

-528

-472

-1.000

-528

-472

-1.000

-528

-472

-1.000

-528

-472

57.987.000

52.753.763

5.233.237

57.993.000

52.757.828

5.235.172

51.018.000

. 49.003.075

2.014.925

43.711.000

41.855.771

1.855.229

37.428.000

35.981.779

1.446.221

5.730.000

5.568.323

211.677

10.000

1.710

8.290

1.000

1.000

492.000

303.959

188.041

5.780.000

5.674.587

105.413

5.750.000

5.650.466

99.534

30.000

24.121

5.879

1.527.000

1.472.717

54.283

412.000

411.007

993

13.000

12.818

182

136.000

135.421

579

7.000

6.777

223

39.000

38.187

813

920.000

868.507

51.493

6.925.000

3.754.753

3.170.247

4.422.000

2.588.331

1.833.669

160.000

105.011

54.989

50.000

40.196

9.804

220.000

158.491

61.509

90.000

63.915

26.085

500.000

437.993

62.007

200.000

33.230

166.770CONFORM CU ORIGîNAfSf


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor pub finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineateANEXA 4


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200107

Transport

2.000

2.000

1.428

572

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.100.000

1.100.000

705.710

394.290

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2.400.000

2.100.000

1.042.357

1.057.643

2002

Reparații curente

5.000

50.000

50.000

2004

Medicamente si materiale sanitare

3.000

3.000

3.000

200401

Medicamente

1.000

1.000

1.000

200402

Materiale sanitare

1.000

1.000

1.000

200404

Dezinfectanti

1.000

1.000

1.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500.000

700.000

253.719

446.281

200501

Uniforme si echipament

400.0G0

500.000

177.764

322.236

200530

Alte obiecte de inventar

100.000

200.000

75.955

124.045

2006

Deplasări, detasari, transferări

305.000

415.000

334.885

80.115

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

300.000

415.000

334.885

80.115

200602

Deplasări in străinătate

5.000

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

2.000

2.000

2.000

2012

Consultanta si expertiza

10.000

10.000

2013

Pregătire profesionala

141.000

127.000

114.306

12.694

2014

Protecția muncii

4.000

4.000

303

3.697

2030

Alte cheltuieli

977.000

1.192.000

463.209

728.791

203001

Reclama si publicitate

150.000

335.000

56.370

278.630

203002

Protocol si reprezentare

20.000

20.000

3.002

16.998

203003

Prime de asigurare non-viata

700.000

700.000

324.128

375.872

203004

Chirii

92.000

92.000

66.974

25.026

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

15.000

45.000

12.735

32.265

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

10.000

50.000

50.000

5702

Ajutoare sociale

10.000

50.000

50.000

570201

Ajutoare sociale in numerar

10.000

50.000

50.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.000

-4.065

-1.935

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTISI RECUPERATE IN ANUL CURENT •

-6.000

-4.065

-1.935

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-6.000

-4.065

-1.935

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-6.000

-4.065

-1.935

6510

INVATAMANT

47.480.000

78.748.000

76.445.267

2.302.733

01

CHELTUIELI CURENTE

47.480.000

78.748.000

76.489.550

2.258.450


10 1001 100101 100105 1002 100206 1003 100301


100302

100303


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta Contribuții Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de4.813.000

4.621.000

4.261.000

360.000

60.000

60.000

132.000


4.415.833

4.229.006

4.229.006


59.450

59.450

127.377


397.167

391.994

31.994

360.000

550

550

4.623


26.000

1.000


25.626

813


374

187CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publi finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineateANEXA 4


Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

sanatate

9.000

9.000

8.459

541

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

289

711

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2.000

2.000

1.383

617

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

118.000

93.000

90.807

2.193

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.800.000

73.904.000

72.069.717

1.834.283

2001

Bunuri si servicii

420.000

574.000

461.958

112.042

200101

Furnituri de birou

50.000

50.000

46.519

3.481

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

30.000

14.051

15.949

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

30.000

30.000

24.824

5.176

200104

Apa, canal si salubritate

30.000

6.000

5.837

163

200105

Carburanți si lubrifianti

30.000

30.000

27.461

2.539

200106

Piese de schimb

10.000

12.000

9.955

2.045

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

40.000

40.000

27.052

12.948

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

140.000

174.000

160.016

13.984

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

80.000

202.000

146.243

55.757

2002

Reparații curente

10.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

180.000

130.000

115.145

14.855

200530

Alte obiecte de inventar

180.000

130.000

115.145

14.855

2006

Deplasări, detasari, transferări

20.000

200602

Deplasări in străinătate

20.000

2012

Consultanta si expertiza

120.000

150.000

149.610

390

2013

Pregătire profesionala

30.000

30.000

5.066

24.934

2014

Protecția muncii

50.000

50.000

44.465

5.535

2030

Alte cheltuieli

40.970.000

72.970.000

71.293.473

1.676.527

203001

Reclama si publicitate

460.000

460.000

434.790

25.210

203004

Chirii

450.000

318.000

316.302

1.698

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.060.000

72.192.000

70.542.381

1.649.619

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

63.000

31.000

4.000

27.000

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

63.000

31.000

4.000

27.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-44.283

44.283

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-44.283

44.283

8501

44.283

-44.283


850101


6610

01

10

1001

100101

100104

100105

100106


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) SANATATE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Spor de vechime

Sporuri pentru condiții de munca

Alte sporuri-44.283

1.180.596.581

1.181.609.175

738.363.743

712.306.656

455.478.184


44.283

413.314.419

413.041.825

163.180.257

150.125.344

68.244.816


137.111.002

39.168.527


45.606.998

16.941.473CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineatedirecția a utttita TEHNICĂ -11

JURIO'CĂ

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

xx..

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100107

Ore suplimentare

15.654.000

8.179.000

5.184.395

2.994.605

100108

Fond de premii

2.228.000

3.553.000

1.237.671

2.315.329

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.303.000

11.962.000

10.507.168

1.454.832

100111

Fond aferent plătii cu ora

61.315.000

37.163.000

32.972.196

4.190.804

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

2.875.000

1.087.000

910.625

176.375

100113

Drepturi de delegare

30.000

1.606

28.394

100117

Indemnizații de hrana

28.286.000

24.741.000

20.117.517

4.623.483

100130

Alte drepturi salariale in bani

15.944.000

13.166.000

9.617.765

3.548.235

1002

Cheltuieli salariale in natura

8.550.000

9.475.000

1.610.850

7.864.150

100206

Vouchere de vacanta

8.550.000

9.475.000

1.610.850

7.864.150

1003

Contribuții

31.183.000

29.637.000

24.446.237

5.190.763

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

6.043.000

6.027.000

5.973.767

53.233

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

199.000

195.000

175.259

19.741

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1.921.000

1.869.000

1.851.404

17.596

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

118.000

116.000

99.683

16.317

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

784.000

866.000

531.093

334.907

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

22.118.000

20.564.000

15.815.031

4.748.969

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

620.090.000

• 687.626.000

438.661.256

248.964.744

2001

Bunuri si servicii

181.403.000

179.055.000

120.127.704

58.927.296

200101

Furnituri de birou

2.467.000

2.703.000

1.707.627

995.373

200102

Materiale pentru curățenie

4.669.000

4.778.000

3.297.590

1.480.410

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

22.049.000

23.053.000

16.236.715

6.816.285

200104

Apa, canal si salubritate

6.652.000

6.960.000

4.598.989

2.361.011

200105

Carburanți si lubrifianti

897.000

664.000

339.154

324.846

200106

Piese de schimb

4.155.000

5.311.000

3.203.446

2.107.554

200107

Transport

122.000

174.000

121.681

52.319

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.881.000

1.847.000

1.202.150

644.850

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

62.890.000

61.717.000

42.150.251

19.566.749

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

75.621.000

71.848.000

47.270.101

24.577.899

2002

Reparații curente

21.774.000

14.762.000

5.782.606

8.979.394

2003

Hrana

18.245.000

22.553.000

14.935.591

7.617.409

200301

Hrana pentru oameni                        ___

18.245.000

22.553.000

14.935.591

7.617.409

2004

Medicamente si materiale sanitare               N /

Sțs>>368.965.000

437.836.000

280.206.847

157.629.153

200401

Medicamente                    sf \       1

223.628.000

293.848.000

198.538.664

95.309.336

200402

Materiale sanitare                   /

k T0M43.000

99.852.000

52.506.473

47.345.527

200403

Reactivi                          / O       \

\ 35.S66.000

35.008.000

23.494.435

11.513.565

200404

Dezinfectanti

k \  9,428.000

9.128.000

5.667.275

3.460.725

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar * 1 y /i * ti

1^.322.000

14.685.000

7.404.374

7.280.626

200501

Uniforme si echipament          y   \ vLA

y.^.f>47.000

2.159.000

1.050.283

1.108.717

200503

Lenjerie si accesorii de pat          V     ț^"'

^-77/255.000

2.182.000

846.907

1.335.093

200530

Alte obiecte de inventar

* C'^/8.420.000

10.344.000

5.507.184

4.836.816

2006

Deplasări, detasari, transferări

j 845.0Q0

1.751.000

514.547

1.236.453

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

444.0 3©

1.316.000

332.186

983.814

200602

Deplasări in străinătate

401.0)(

435.000

182.361

252.639
BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate*V'Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2009

Materiale de laborator

3.114.000

2.507.000

1.625.825

881.175

2010

Cercetare-dezvoltare

500.000

1.800.000

1.274.990

525.010

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

232.000

234.000

76.770

157.230

2012

Consultanta si expertiza

707.000

1.197.000

555.497

641.503

2013

Pregătire profesionala

2.038.000

1.664.000

438.555

1.225.445

2014

Protecția muncii

865.000

932.000

399.486

532.514

2016

Studii si cercetări

3.000

3.000

3.000

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.000

20.000

18.478

1.522

2030

Alte cheltuieli

7.157.000

8.627.000

5.299.986

3.327.014

203001

Reclama si publicitate

18.000

10.000

3.592

6.408

203003

Prime de asigurare non-viata

137.000

115.000

14.041

100.959

203004

Chirii

663.000

655.000

499.296

155.704

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.339.000

7.847.000

4.783.057

3.063.943

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5.060.000

5.481.000

4.584.176

896.824

5901

Burse

365.000

246.000

91.115

154.885

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

4.695.000

5.235.000

4.493.061

741.939

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

’ -377.000

-740.000

-1.012.594

272.594

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-377.0C0

-740.000

-1.012.594

272.594

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-377.000

-740.000

-1.012.594

272.594

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-377.000

-740.000

-1.012.594

272.594

0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

722.849.000

886.022.000

767.738.139

118.283.861

01

CHELTUIELI CURENTE

722.849.000

886.298.000

768.038.991

118.259.009

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154.483.000

142.746.000

135.962.113

6.783.887

1001

Cheltuieli salariale in bani

144.506.000

135.540.000

130.456.802

5.083.198

100101

Salarii de baza

129.131.000

122.256.000

118.498.603

3.757.397

100105

Sporuri pentru condiții de munca

5.257.000

3.974.000

3.240.940

733.060

100106

Alte sporuri

2.549.000

2.557.000

2.408.585

148.415

100107

100108

100110

Ore suplimentare

Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

50.000

200.000

6.105.000

5.748.000

5.475.081

272.919

215.000

182.299

32.701

100113

100115


100116 100117 100130 1002 100201 100206 1003 100301


Drepturi de delegare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura

Tichete de masa

Vouchere de vacanta Contribuții Contribuții de asigurări sociale de67.000

10.000

40.000 .570.000 .367/


390.367


260.927

501.144


94.633

5.000

39.073

1.266.856


501.144

5.004.167


1.375.729


1.266.856

433.833


63.271


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUG

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, arii
Denumire indicator


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


200101

200102

200103

200104

200105

200106

200108


200109


200130


2002

 • 2005

200530

 • 2006

200601

200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2016

2030

203001

203002

203003

203030

55

5502


550201


57

5702

570201

570203


59

5917

5940


84


85


8501


850101


5402

01

50

5004


Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Studii si cercetări Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar Tichiete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) ALTE SERVICII PUBLICE GENERAI CHELTUIELI CURENTE TITLUL V FONDURI DE REZER\ Fond de rezerva bugetara la disp< autoritatilor locale

—Credrte-Eugeta re

efectuate

-

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

616.000

1.207.000

269.037

937.963

700.000

3.330.000

1.395.504

1.934.496

50.000

580.000

242.932

337.068

2.400.000

770.000

769.190

810

310.000

185.000

74.957

110.043

2.422.000

1.071.000

489.998

581.002

3.175.000

1.373.000

898.516

474.484

11.516.000

5.799.000

2.350.346

3.448.654

320.000

542.000

680.000

298.979

381.021

542.000

680.000

298.979

381.021

2.000.000

2.550.000

1.984.703

565.297

1.700.000

1.700.000

1.470.587

229.413

300.000

850.000

514.116

335.884

108.000

104.000

950

103.050

2.412.000

1.853.000

649.177

1.203.823

600.000

602.150

517.812

84.338

647.000

717.000

319.600

397.400

412.000

217.000

116.620

100.380

88.040.900

100.377.530

52.678.622

47.698.908

4.582.000

4.547.000

39.626

4.507.374

819.000

811.000

45.002

765.998

320.000

270.000

119.798

150.202

82.319.900

94.749.530

52.474.196

42.275.334

195.000

195.000

150.372

44.628

195.000

195.000

150.372

44.628

195.000

195.000

150.372

44.628

1.915.000

1.915.000

1.440.568

474.432

1.915.000

1.915.000

1.440.568

474.432

1.900.000

1.900.000

1.440.568

459.432

15.000

15.000

15.000

45.900.000

128.295.000

114.445.192

13.849.808

45.000.000

127.395.000

113.831.264

13.563.736

900.000

900.000

613.928

286.072

-10.495.626

10.495.626

-10.495.626

10.495.626

-10.495.626

10.495.626

A

-10.495.626

10.495.626

<W0.000

16.177.000

12.092.647

4.084.353

1^/820.000

16.177.000

12.092.647

4.084.353

7

3.994.000

3.994.000

3.994.000

3.994.000L

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUL

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si aiiHotNr^lW

ANEXA 2


-lei-


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


51


5101

510101

55

5501

550118

5502

5502

01

20

2024


202401


202402


202403

30

3001

300101


3002


300205


600002

600002

6002

01

20

2001

200101

200102

200106

200108


200109


200130


2005

200530

2030

203003

203030

6102

01

20

2001

200101

200102

200103

200104

200105

200108


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Transferuri curente

Transferuri către instituțiile publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Alte transferuri curente interne

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara

TITLUL III DOBÂNZI

Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente datoriei publice externe

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

APARARE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Posta, telecomunicații, radio, tv,U\, internet

Credite bugetare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

9.820.000

9.683.000

9.592.647

90.353

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

118.285.000

115.534.000

114.255.039

1.278.961

118.285.000

115.534.000

114.255.039

1.278.961

618.000

618.000

378.192

239.808

618.000

618.000

378.192

239.808

145.000

145.000

90.393

54.607

250.000

250.000

182.068

67.932

223.000

223.000

105.731

117.269

117.667.000

114.916.000

113.876.847

1.039.153

98.469.000

97.140.000

97.061.539

78.461

98.469.000

97.140.000

97.061.539

78.461

19.198.000

17.776.000

16.815.308

960.692

19.198.000

17.776.000

16.815.308

960.692

84.551.000

79.353.000

51.756.231

27.596.769

375.000

351.000

236.257

114.743

375.000

351.000

236.257

114.743

375.000

351.000

236.257

114.743

260.000

241.000

174.610

66.390

96.000

96.000

95.914

86

10.000

6.000

5.998

2

50.000

30.000

29.988

12

25.000

30.000

10.704

19.296

5.000

5.000

5.000

74.000

74.000

32.006

41.994

80.000

75.000

48.023

26.977

80.000

75.000

48.023

26.977

35.000

35.000

13.624

21.376

10.000

10.000

1.827

8.173

25.000

25.000

11.797

13.203

84.176.000

79.002.000

51.519.974

27.482.026

84.176.000

79.002.000

51.519.974

27.482.026

23.228.000

23.585.000

1.225.685

22.359.315

3.075.000

3.432.000

649.788

2.782.212

6.000

6.000

6.000

\ 12.000

12.000

12.000

\\  350.000

350.000

236.238

113.762

j 150.000

150.000

10.228

139.772

I 432.000

432.000

328.101

103.899

'   250.000

250.000

37.194

212.806CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, artrtfole si alirjea'te
Hot. Nr.^ ANEXA 2


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

V---

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.668.000

1.668.000

29.022

1.638.978

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

207.000

564.000

9.005

554.995

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

14.937.000

14.937.000

559.315

14.377.685

200501

Uniforme si echipament

200.000

200.000

77.350

122.650

200503

Lenjerie si accesorii de pat

153.000

153.000

153.000

200530

Alte obiecte de inventar

14.584.000

14.584.000

481.965

14.102.035

2011

2030

Carii, publicații si materiale documentare

Alte cheltuieli

157.000

5.059.000

157.000

5.059.000

16.582

157.000

5.042.418

203003

Prime de asigurare non-viata

53.000

53.000

16.582

36.418

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.006.000

5.006.000

5.006.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

60.948.000

55.417.000

50.294.289

5.122.711

5101

Transferun curente

60.948.000

55.417.000

50.294.289

5.122.711

510101

Transferuri către instituțiile publice

60.948.000

55.417.000

50.294.289

5.122.711

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

1.568.564.000

1.815.437.000

1.543.877.554

271.559.446

6502

INVATAMANT

79.572.000

142.670.000

105.059.290

37.610.710

01

CHELTUIELI CURENTE

48.780.000

112.948.000

76.445.267

36.502.733

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

650.000

750.000

750.000

2003

Hrana

100.000

100.000

200301

2030

Hrana pentru oameni Alte cheltuieli

650.000

100.000

650.000

100.000

650.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

650.000

650.000

650.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.480.000

•   78.748.000

76.445.267

2.302.733

5101

Transferuri curente

47.480.000

78.748.000

76.445.267

2.302.733

510101

Transferuri către instituțiile publice

47.480.000

78.748.000

76.445.267

2.302.733

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

650.000

33.450.000

33.450.000

5501

A. Transferuri interne

650.000

33.450.000

33.450.000

550118

Alte transferuri curente interne

650.000

33.450.000

33.450.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

8101

Rambursări de credite externe

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

30.792.000

29.722.000

28.614.023

1.107.977

6602

SANATATE

218.376.000

259.012.000

169.094.910

89.917.090

01

CHELTUIELI CURENTE

218.376.000

259.012.000

169.523.232

89.488.768

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

120.820.000

79.149.000

72.220.697

6.928.303

1001

Cheltuieli salariale in bani

115.566.000

76.860.000

70.012.216

6.847.784

100101

Salarii de baza

95.424.000

64.915.000

62.393.027

2.521.973

100105

Sporuri pentru condiții de munca

16.511.000

8.175.000

7.615.406

559.594

100108

100113

Fond de premii Drepturi de delegare

14.000

139.000

14.000

3.783

139.000

10.217

100117

Indemnizații de hrana

3.617.000

3.617.000

3.617.000

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.083.000

97.000

94.750

2.250

94.750

2.113.731


100206

1003

100301


100302

100303


100304


100306


Vouchere de vacanta Contribuții Contribuții de asigurări sociale de stat Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesion sl£\ Contribuții pentru concedii si446.398

13.760


146.780


5.040


2.250

78.269


602

240


220


960CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUG

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, tifTufiTarticole si alineateCredite bugetare

Plăti

/

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

indemnizații

32.000

3.000

2.276

724

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

2.525.000

1.575.000

1.499.477

75.523

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

30.830.000

108.915.000

47.842.795

61.072.205

2001

Bunuri si servicii

3.181.000

28.187.000

13.502.884

14.684.116

200101

Furnituri de birou

198.000

218.000

132.910

85.090

200102

Materiale pentru curățenie

89.000

99.000

48.077

50.923

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

125.000

305.000

95.375

209.625

200104

Apa, canal si salubritate

17.000

67.000

5.910

61.090

200105

Carburanți si lubrifianti

119.000

119.000

62.387

56.613

200106

Piese de schimb

590.000

40.000

28.326

11.674

200107

Transport

14.000

14.000

14.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

32.000

112.000

62.245

49.755

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

345.000

345.000

190.610

154.390

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1.652.000

26.868.000

12.877.044

13.990.956

2002

Reparații curente

22.666.000

56.399.000

18.961.148

37.437.852

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.976.000

1.976.000

666.648

1.309.352

200401

Medicamente

887.000

887.000

367.738

519.262

200402

Materiale sanitare

848.000

848.000

157.048

690.952

200403

Reactivi

36.000

36.000

25.447

10.553

200404

Dezinfectanti

205.000

205.000

116.415

88.585

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.008.000

2.084.000

1.090.281

993.719

200501

Uniforme si echipament

46.000

12.338

33.662

200530

Alte obiecte de inventar

2.008.000

2.038.000

1.077.943

960.057

2006

Deplasări, detasari, transferări

• 237.000

257.000

197.672

59.328

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

214.000

221.000

163.270

57.730

200602

Deplasări in străinătate

23.000

36.000

34.402

1.598

2011

Carii, puolicatn si materiale documentare

1.000

1.000

1.000

2012

Consultanta si expertiza

200.000

200.000

1.000

199.000

2013

Pregătire profesionala

245.000

275.000

151.087

123.913

2014

Protecția muncii

216.000

216.000

120.498

95.502

2030

Alte cheltuieli

100.000

19.320.000

13.151.577

6.168.423

203001

Reclama si publicitate

5.000

5.000

203003

Prime de asigurare non-viata

5.000

10.000

8.284

1.716

203004

Chirii

60.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

35.000

19.305.000

13.143.293

6.161.707

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

66.435.000

70.576.000

49.092.144

21.483.856

5101

Transferuri curente

66.435.000

70.576.000

49.092.144

21.483.856

510146

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.435.000

70.576.000

49.092.144

21.483.856

4.000

55

5502


550201


59

5940


84


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECED RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE404


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGEjdLULB&ANUL 2 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titlun, articole si aline;


Hot Nr‘ '

\'^'ANEXA 2 ■*£,69 ii

•J 5.3


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

IN ANUL CURENT

-428.322

428.322

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-428.322

428.322

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-428.322

428.322

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

770.693.000

927.395.000

791.775.053

135.619.947

01

CHELTUIELI CURENTE

770.693.000

927.395.000

791.825.373

135.569.627

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.672.000

13.850.000

10.164.349

3.685.651

1001

Cheltuieli salariale in bani

14.664.000

13.240.000

9.649.376

3.590.624

100101

Salarii de baza

14.062.000

12.758.000

9.443.106

3.314.894

100105

Sporuri pentru condiții de munca

314.000

26.000

9.263

16.737

100106

Alte sporuri

11.000

5.000

5.000

100108

Fond de premii

23.000

12.000

12.000

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

53.000

53.000

53.000

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

80.CC0

130.000

118.577

11.423

100113

Drepturi de delegare

55.000

65.000

21.056

43.944

100117

Indemnizații de hrana

110.000

110.000

100130

Alte drepturi salariale in bani

66.000

81.000

57.374

23.626

1002

Cheltuieli salariale in natura

439.000

95.000

76.333

18.667

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

15.000

10.000

3.783

6.217

100206

Vouchere de vacanta

424.000

85.000

72.550

12.450

1003

Contribuții

1.569.000

515.000

438.640

76.360

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

124.000

91.000

86.978

4.022

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

5.000

4.000

2.702

1.298

100303

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

41.000

30.000

28.503

1.497

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca s; boli profesionale

4.000

3.000

950

2.050

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

12.000

10.000

8.693

1.307

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.383.000

377.000

310.814

66.186

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

28.633.000

28.879.000

19.420.962

9.458.038

2001

Bunuri si servicii

3.335.000

4.472.700

2.698.629

1.774.071

200101

Furnituri de birou

195.000

163.000

154.405

8.595

200102

Materiale pentru curățenie

46.000

29.000

14.848

14.152

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

926.000

1.070.000

486.300

583.700

200104

Apa, canal si salubritate

145.000

125.000

17.134

107.866

200105

Carburanți si lubrifianti

287.000

151.000

81.765

69.235

200106

Piese de schimb

30.000

12.000

10.804

1.196

200107

Transport

65.000

25.000

25.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

690.000

685.700

333.974

351.726

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

271.000

475.000

279.963

195.037

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

680.000

1.737.000

1.319.436

417.564

2002

Reparații curente                          O

^^.520.000

494.000

358.198

135.802


 • 2004

200402

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

200602


Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventa

Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transfe Deplasări in străinătate


6.000

6.000

2.000

( 6.000

Ol 6.000

643.000

243.0001.109.000

811.224

297.776

1.109.000

811.224

297.776

262.000

133.291

128.709

158.000

64.378

93.622

104.000

68.913

35.087


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETLJ

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole3+tWCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2010

Cercetare-dezvoltare

25.000

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

618.000

698.000

27.558

670.442

2012

Consultanta si expertiza

115.000

170.000

160.554

9.446

2013

Pregătire profesionala

194.000

220.000

72.991

147.009

2014

Protecția muncii

233.000

114.300

88.091

26.209

2016

Studii si cercetări

35.000

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

10.000

10.000

10.000

2030

Alte cheltuieli

21.577.000

21.329.000

15.070.426

6.258.574

203001

Reclama si publicitate

1.728.000

458.000

298.189

159.811

203002

Protocol si reprezentare

284.000

2.500

2.286

214

203004

Chirii

310.000

460.000

352.586

107.414

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

1.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

19.254.000

20.408.500

14.417.365

5.991.135

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

684.408.000

850.484.000

733.294.437

117.189.563

5101

Transferuri curente

684.408.000

850.484.000

733.294.437

117.189.563

510101

Transferuri către instituțiile publice

684.408.000

850.484.000

733.294.437

117.189.563

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.144.000

1.144.000

5501

A. Transferuri interne

1.144.000

1.144.000

550118

Alte transferuri curente interne

1.144.000

1.144.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

38.000

38.000

5702

Ajutoare sociale

38.000

38.000

570201

Ajutoare sociale in numerar

38.000

38.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40.980.000

33.000.000

27.801.625

5.198.375

5908

Programe pentru tineret

10.920.000

2.920.000

2.919.299

701

5915

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

30.000.000

30.000.000

24.810.183

5.189.817

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

60.000

80.000

72.143

7.857

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-50.320

50.320

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-50.320

50.320

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-50.320

50.320

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-50.320

50.320

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

499.923.000

486.360.000

477.948.301

8.411.699

01

CHELTUIELI CURENTE

499.923.000

486.490.000

478.065.722

8.424.278

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

45.009.000

33.237.000

32.882.523

354.477

1001

Cheltuieli salariale in bani

43.213.000

32.077.000

31.756.546

320.454

100101

Salarii de baza

32.750.000

26.475.000

26.252.140

222.860

100105

Sporuri pentru condiții de munca

9.454.000

5.386.000

5.319.041

66.959


100106

100113

100130 1002

100206 1003

100301


100302


Alte sporuri

Drepturi de delegare

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj0.000

6.000


2.000

1.000F"

| CONFORM CU ORIGINAL


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe


-lei-

Capito) /

Plăti

Credite

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

100303

Contribuții de asigurări sociale de

100304

sanatate

Contribuții de asigurări pentru

100.000

100.000

98.692

1.308

100306

accidente de munca si boli profesionale Contribuții pentru concedii si

4.000

4.000

3.028

972

indemnizații

18.000

18.000

16.126

1.874

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

991.000

687.000

662.099

24.901

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

45.966.000

70.328.000

67.623.816

2.704.184

2001

Bunuri si servicii

7.221.000

7.641.000

7.128.239

512.761

200101

Furnituri de birou

157.000

157.000

154.450

2.550

200102

Materiale pentru curățenie

214.000

214.000

213.623

377

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

1.834.000

1.649.000

1.526.222

122.778

200104

Apa, canal si salubritate

536.000

417.000

357.804

59.196

200105

200106

200103

Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv,

98.000

10.000

98.000

97.012

988

200109

internet

Materiale si prestări de servicii cu

389.000

623.000

591.906

31.094

200130

caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru

933.000

883.000

823.442

59.558

întreținere si funcționare

3.050.000

3.600.000

3.363.780

236.220

2002

Reparații curente

4.800.000

6.167.000

6.027.745

139.255

2003

Hrana

14.403.000

10.687.000

10.433.647

253.353

200301

Hrana pentru oameni

14.403.000

10.687.000

10.433.647

253.353

2004

Medicamente si materiale sanitare

1.759.000

1.859.000

1.767.918

91.082

200401

Medicamente

900.000

900.000

822.424

77.576

200402

Materiale sanitare

650.000

750.000

•   739.131

10.869

200404

Dezinfectanti

209.000

209.000

206.363

2.637

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.895.000

2.180.000

2.149.043

30.957

200501

Uniforme si echipament

104.000

70.000

67.919

2.081

200503

Lenjerie si accesorii de pat

261.000

184.000

183.054

946

200530

Alte obiecte de inventar

1.530.000

1.926.000

1.898.070

27.930

2006

Deplasări, detasari, transferări

243.000

203.000

202.271

729

200601

200602

Deplasări interne, detasari, transferări

Deplasări in străinătate

225.000

18.000

203.000

202.271

729

2012

Consultanta si expertiza

400.000

328.000

327.148

852

2013

Pregătire profesionala

136.000

90.000

88.815

1.185

2014

Protecția muncii

862.000

569.000

561.231

7.769

2030

Alte cheltuieli

14.247.000

40.604.000

38.937.759

1.666.241

203004

Chirii

490.000

657.000

612.676

44.324

203030

51

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

13.757.000

39.947.000

38.325.083

1.621.917

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.008.000

7.008.000

5.797.540

1.210.460

5101

Transferuri curente

7.008.000

7.008.000

5.797.540

1.210.460

510101

Transferuri către instituțiile publice

7.008.000

7.008.000

5.797.540

1.210.460

55 5502

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI B. Transferuri curente in străinătate

43.000

15.000

14.188

812

812

14.188

550201


57

5702 570201

59

5940


(către organizații internaționale) Contribuții si cotizații la organisme internaționale

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDEN1.000

1.000

6.000


r 616.000


812

4.137.386

4.137.386

4.137.386

16.959


16.959
Plati

Capitol /

Credite

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-130.000

-117.421

-12.579

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-130.000

-117.421

-12.579

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-130.000

-117.421

-12.579

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-130.000

-117.421

-12.579

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE. MEDIU SI APE

287.069.000

346.348.480

293.680.791

52.667.689

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

191.692.000

259.446.480

209.870.910

49.575.570

01

CHELTUIELI CURENTE

191.692.000

255.446.480

206.179.297

49.267.183

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

11.451.000

10.550.000

10.216.425

333.575

1001

Cheltuieli salariale in bani

11.060.000

10.185.000

9.872.477

312.523

100101

Salarii de baza

9.600.000

8.930.000

8.726.607

203.393

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.440.000

1.190.000

1.141.235

48.765

100106

Alte sporuri

30.000

3.360

26.640

100113

Drepturi de delegare

20.000

5.000

1.275

3.725

100117

Indemnizații de hrana

30.000

30.000

1003

Contribuții

391.000

365.000

343.948

21.052

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

97.000

96.000

95.279

721

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4.000

3.000

2.617

383

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

33.000

32.000

31.378

622

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

905

95

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

6.000

6.000

5.822

178

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

250.000

227.000

207.947

19.053

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

133.542.000

148.219.000

139.330.976

8.888.024

2001

Bunuri si servicii .

3.709.000

3.939.000

2.655.752

1.283.248

200101

Furnituri de birou

300.000

280.000

217.946

62.054

200102

Materiale pentru curățenie

30.000

40.000

30.387

9.613

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000

420.000

321.852

98.148

200104

Apa, canal si salubritate

75.000

95.000

56.204

38.796

200105

Carburanți si lubrifianti

50.000

51.000

35.046

15.954

200106

Piese de schimb

130.000

60.000

35.933

24.067

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

124.000

175.000

120.750

54.250

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.200.000

1.338.000

858.527

479.473

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1.500.000

1.480.000

979.107

500.893

2002

Reparații curente

4.600.000

1.280.000

94.747

1.185.253

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000

180.000

57.297

122.703

200530

Alte obiecte de inventar

150.000

180.000

57.297

122.703

2006

Deplasări, detasari, transferări

175.000

70.000

63.911

6.089

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

175.000

70.000

63.911

6.089

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030

203003

203004


Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Alte cheltuieli

Prime de asigurare non-viata

Chirii15.000

181.000 40,000

5.000

142.509.000

950.000

3.296.000


2.260

8.000

28.590


136.420.419

727.008


12.740

173.000

11.410

5.000

6.088.581

222.992

3.296.000


r'.*? . •

<5^

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULMT0E ANUL 2018\xV>

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titlurifarticoleUi alineate \ z — .

< ——X^» k0t!\X


Hoț. NrX;

ANEXA 2


* *• <2>'


//


-lei-

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

123.578.000

138.263.000

135.693.411

2.569.589

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

45.349.000

96.031.480

56.017.253

40.014.227

5101

Transferuri curente

45.349.000

96.031.480

56.017.253

40.014.227

510101

Transferuri către instituțiile publice

45.349.000

96.031.480

56.017.253

40.014.227

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

450.000

290.000

272.490

17.510

5702

Ajutoare sociale

450.000

290.000

272.490

17.510

570201

Ajutoare sociale in numerar

450.000

290.000

272.490

17.510

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

900.000

356.000

342.153

13.847

5917

Despăgubiri civile

750.000

230.000

216.753

13.247

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

150.000

126.000

125.400

600

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.000.000

4.000.000

80

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI

4.000.000

4.000.000

8003

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

4.000.000

4.000.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-308.387

308.387

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-308.387

308.387

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-308.387

308.387

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-308.387

308.387

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

95.377.000

.  86.902.000

•83.809.881

3.092.119

01

CHELTUIELI CURENTE

84.089.000

75.614.000

72.834.824

2.779.176

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

73.591.000

61.170.000

60.468.563

701.437

2001

Bunuri si servicii

500.000

500.000

342.866

157 134

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

500.000

500.000

342.866

157.134

2012

Consultanta si expertiza

536.000

2030

Alte cheltuieli

72.555.000

60.670.000

60.125.697

544.303

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

72.555.000

60.670.000

60.125.697

544.303

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.498.000

14.444.000

12.366.261

2.077.739

5101

Transferuri curente

10.498.000

14.444.000

12.366.261

2.077.739

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.498.000

14.444.000

12.366.261

2.077.739

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

8101

Rambursări de credite externe

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

11.288.000

11.288.000

10.975.057

312.943

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.499.420.000

1.804.209.160

1.557.990.831

246.218.329

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

410.554.000

892.773.870

685.762.009

207.011.861

01

CHELTUIELI CURENTE

397.164.000

879.743.870

672.758.603

206.985.267

40

TITLUL IV SUBVENȚII

397.164.000

879.743.870

672.758.603

206.985.267

4003


79

81

8101

810101


8102

810205


Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE C Rambursări de credite externe

Rambursări de credite externe c de ordonatorii de credite Rambursări de credite interne


Rambursări de credite aferente da397.164.000

13.390.000

13.390.000

2.390.000


206.985.267

26.594

26.594

3.183


3.183

23.411


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator
>,•


-lei-


8302

8302

01

10 1001 100101 100105 100106 100110 1002 100206 1003 100301


1CC3C2

100303


100304


100306


100307

20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108


200109


200130


2002

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

2011


2012

 • 2013

 • 2014

2030 203030

8402 01 10 1001 100101 100105 100110


publice interne locale AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE

CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate in bani

Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Carii, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TRANSPORTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOfi Cheltuieli salariale in bani          |

Salarii de baza                   I

Sporuri pentru condiții de munca ' Fond pentru posturi ocupate prin cu

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

11.000.000

10.800.000

10.776.589

23.411

9.350.000

7.415.000

6.859.700

555.300

9.350.000

7.415.000

6.859.700

555.300

5.198.000

2.734.000

2.682.745

51.255

3.950.000

2.634.000

2.587.571

46.429

3.200.000

2.269.000

2.242.182

26.818

350.000

201.000

198.331

2.669

300.000

101.000

84.632

16.368

100.000

63.000

62.426

574

8.000

7.500

500

8.000

7.500

500

1.248.000

92.000

87.674

4.326

835.000

23.000

22.126

874

10.000

1.000

7C0

300

320.000

8.000

7.225

775

3.000

1.000

314

686

12.000

3.000

2.411

589

68.000

56.000

54.898

1.102

4.152.000

4.681.000

4.176.955

504.045

3.579.000

4.158.000

3.892.459

265.541

20.000

30.000

20.300

9.700

. 19.000

19.000

18.213

787

45.000

55.000

26.447

28.553

20.000

20.000

14.738

5.262

150.000

130.000

1.287

128713

30.000

30.000

8.754

21.246

45.000

60.000

49.424

10.576

2.800.000

3.309.000

3.308.679

321

450.000

505.000

444.617

60.383

250.000

195.000

51.870

143.130

59.000

159.000

121.314

37.686

14.000

24.000

15.683

8.317

45.000

135.000

105.631

29.369

25.000

5.000

3.830

1.170

25.000

5.000

3.830

1.170

4.000

4.000

866

3.134

150.000

100.000

75.973

24.027

50.000

20.000

5.111

14.889

25.000

30.000

18.780

11.220

10.000

10.000

6.752

3.248

10.000

10.000

6.752

3.248

>24.516.000

904.020.290

865.369.122

38.651.168

ihl .346.000

882.500.290

844.126.895

38.373.395

A.871.000

20.411.000

20.282.260

128.740

£2.805.000

19.545.000

19.465.583

79.417

19.891.000

17.331.000

17.286.377

44.623

/p.499.000

1.859.000

1.842.190

16.810

7 411.000

351.000

337.016

13.984Denumire indicator


CONfOSM cu 0RJG!wCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100113 1002 100206 1003 100301

100302

100303

100304

100306

100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200108

200109

200130

2002

2C05 200501 200530 2006 200601 2011

2012

 • 2013

 • 2014

2025


2030

203001

203004

203030

40

4003

57

5702

570201

59

5917

5940


Drepturi de delegare Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti

Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferări Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL IV SUBVENȚII Subvenții pentru acoperirea diferent de preț si tarif TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar TITLULXI ALTE CHELTUIELI Despăgubiri civile


Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

4.000

4.000

4.000

3.000

2.900

100

3.000

2.900

100

1.066.000

863.000

813.777

49.223

198.000

198.000

186.789

11.211

6.000

6.000

5.844

156

65.000

63.000

61.974

1.026

2.000

2.000

1.808

192

25.000

24.000

10.479

13.521

770.000

570.000

546.883

23.117

106.796.000

84.331.000

66.833.092

17.497.908

18.322.000

11.952.000

10.351.443

1.600.557

100.000

100.000

89.893

10.107

25.000

25.000

11.236

13.764

350.000

700.000

560.722

139.278

100.000

100.000

87.594

12.406

950.000

770.000

580.474

189.526

317.000

122.000

62.456

59.544

150.000

215.000

196.528

18.472

15.600.000

9.760.000

8.621.662

1.138.338

730.000

160.000

140.878

19.122

87.600.000

71.611.000

55.943.817

15.667.183

450.000

547.000

396.781

150 219

250.000

197.000

176.789

20.211

200.000

350.000

219.992

130.008

10.000

4.000

1.925

2.075

10.000

4.000

1.925

2.075

1.000

1.000

1.000

130.000

30.000

30.000

6.855

23.145

214.000

164.000

125.254

38.746

5.000

5.000

639

4.361

34.000

17.000

6.378

10.622

3.000

3.000

420

2.580

11.000

11.000

4.758

6.242

7 A 20.000

3.000

1.200

1.800

3&a593.000

776.787.290

756.257.862

20.529.428

369^593.000

776.787.290

756.257.862

20.529.428

$T#310.000

110.000

97.815

12.185

310.000

110.000

97.815

12.185

310.000

110.000

97.815

12.185

776.000

861.000

655.866

205.134

500.000

500.000

353.443

146.557

276.000

361.000

302.423

58.577CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.170.000

21.520.000

21.517.266

2.734

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.170.000

21.520.000

21.517.266

2.734

8101

Rambursări de credite externe

23.170.000

21.520.000

21.517.266

2.734

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

23.170.000

21.520.000

21.517.266

2.734

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-275.039

275.039

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-275.039

275.039

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-275.039

275.039

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-275.039

275.039

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

555.000.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

555.000.000

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

555.000.000

8102

Rambursări de credite interne

555.000.000

810205

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

555.000.000

990296

excedent/deficit sect funct

37.887.158

5002

TOTAL CHELTUIELI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

2.379.065.100

1.596.388.030

860.592.049

735.795.981

01

CHELTUIELI CURENTE

855.473.230

541.124.820

278.847.369

262.277.451

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

284.293.000

. 244.566.220

'88.551.959

156.014.261

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

291.818.230

127.236.600

77.458.032

49.778.568

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

24.149.000

39.358.000

15.203.962

24.154.038

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

255.213.000

129.964.000

97.633.416

32.330.584

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.513.970.870

1.049.402.210

584.384.881

465.017.329

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.413.758.870

804.854.210

339.838.383

465.015.827

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

100.212.000

244.548.000

244.546.498

1.502

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

9.621.000

5.861.000

5.832.146

28.854

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

9.621.000

5.861.000

5.832.146

28.854

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-8.472.347

8.472.347

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-8.472.347

8.472.347

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

36.291.000

41.653.000

33.833.647

7.819.353

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

22.360.000

15.275.000

8.805.843

6.469.157

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5-  22.360.000

15.275.000

12.629.343

2.645.657

71 7101 710101

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE       îA    y

^^22.360.000

/ 22.360.000

15.275.000

12.629.343

2.645.657

Mcuve nxe                         f      .

Construcții                       [    /

15.275.000

12.629.343

2.645.657

\ 'yitoo.ooo

9.175.000

7.723.352

1.451.648

710102

Mașini, echipamente si mijloace de // * /

\

transport

1  6035.000

5.727.000

4.905.991

821.009

710130

Alte active fixe (inclusiv reparații V    X

- •

capitale)

^'/585.000

373.000

373.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDlKWjs

-

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-3.823.500

3.823.500

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII     h

s

&

fCONFORM CU ORiGIN

ICapitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

8501

850102

5402

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

13.931.000

26.378.000

-3.823.500

-3.823.500

-3.823.500

25.027.804

3.823.500

3.823.500

3.823.500

1.350.196

01

CHELTUIELI CURENTE

13.811.000

18.258.000

16.907.924

1.350.076

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

96.000

96.000

91.247

4.753

5102

Transferuri de capital

96.000

96.000

91.247

4.753

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

96.000

96.000

91.247

4.753

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

13.715.000

18.162.000

16.816.677

1.345.323

5501

A. Transferuri interne

13.715.000

18.162.000

16.816.677

1.345.323

550142

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni-tare

13.715.000

18.162.000

16.816.677

1.345.323

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

120.000

8.120.000

8.119.880

120

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

120.000

8.120.000

8.119.880

120

7201

Active financiare

120.000

8.120.000

8.119.880

120

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

120.000

8.120.000

8.119.880

120

600002

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

78.404.000

70.550.000

1.482.249

69.067.751

6002

APARARE

565.000

565.000

64.974

500.026

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

565.000

565.000

64.974

500.026

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

565.000

565.000

64.974

500.026

7101

Active fixe

565.000

565.000

64.974

500.026

710101

Construcții

500.000

500.000

500.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

65.000

65.000

64.974

26

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

77.839.000

69.985.000

1.417.275

68.567.725

01

CHELTUIELI CURENTE

10.906.000

1.833.000

656.455

1.176.545

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.906.000

1.833.000

656.455

1.176.545

5102

Transferuri de capital

10.906.000

1.833.000

656.455

1.176.545

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

10.906.000

1.833.000

656.455

1.176.545

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

66.933.000

68.152.000

760.820

67.391.180

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

66.933.000

68.134.000

742.820

67.391.180

7101

Active fixe

66.933.000

68.134.000

742.820

67.391.180

710101

Construcții

3.238.000

3.238.000

320

3.237.680

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

63.629.000

64.830.000

742.500

64.087.500

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                       / O

4 pK 66.000

710130

66.000


72 7201 720101


Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale


650002

6502

01

51


Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTU INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI AL.661.000

3.092.000


18.000

18.000


286.443.620

39.102.686

459.420CONFORM CU (


GINALUL CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE AN Execuția cheltuielilor bugetului locaTpe capitdtertitlurTrartteole sthliANEXA 2


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.015.000

651.000

268.580

382.420

5102

Transferuri de capital

3.015.000

651.000

268.580

382.420

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.015.000

651.000

268.580

382.420

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

77.000

5615

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

77.000

561501

Finanțare naționala

23.000

561503

Cheltuieli neeligibile

54.000

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

77.000

77.000

5815

Alte programe comunitare finanțate in

0

perioada 2014-2020

77.000

77.000

581501

Finanțarea naționala

23.000

23.000

581503

Cheltuieli neeligibile

54.000

54.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

7101

Active fixe

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

710101

Construcții

51.569.000

44.848.000

6.520.006

38.327.994

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-315.272

315.272

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

• -315.272

315.272

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-315.272

315.272

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-315.272

315.272

6602

SANATATE

307.779.000

256.364.000

87.276.127

169.087.873

01

CHELTUIELI CURENTE

103.527.000

137.332.000

35.612.924

101.719.076

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

103.527.000

137.332.000

35.612.924

101.719.076

5102

Transferuri de capital

103.527.000

137.332.000

35.612.924

101.719.076

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

103.527.000

137.332.000

35.612.924

101.719.076

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

204.201.000

119.016.000

51.927.992

67.088.008

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

204.201.000

119.016.000

51.927.992

67.088.008

7101

Active fixe

204.201.000

117.166.000

51.606.393

65.559.607

710101

Construcții

107.715.000

72.279.000

37.280.631

34.998.369

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

95.830.000

43.262.000

13.786.466

29.475.534

710103

557.890

436.110


710130


7103


79

81

8104


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

Reparații capitale aferente activelor fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE


PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI1.850.000

16.000

16.000


11.524


527.814


1.528.401

4.476

4.476


4.476


I

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUL

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si aiiCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

8

1

2

3

4=2-3

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-276.313

276.313

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-276.313

276.313

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-276.313

276.313

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-276.313

276.313

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

223.907.000

225.187.220

147.870.360

77.316.860

01

CHELTUIELI CURENTE

128.655.000

96.014.220

51.475.358

44.538.862

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

112.950.000

62.656.220

41.515.036

21.141.184

5102

Transferuri de capital

112.950.000

62.656.220

41.515.036

21.141.184

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

112.950.000

62.656.220

41.515.036

21.141.184

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

15.705.000

33.358.000

'   9.960.322

23.397.678

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

15.705.000

33.358.000

9.960.322

23.397.678

560101

Finanțarea naționala

560102

Finanțarea externa nerambursabila

560103

Cheltuieli neeligibile

15.705.000

33.358.000

9.960.322

23.397.678

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

85.704.000

123.335.000

94.538.960

28.796.040

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

85.704.000

71.498.000

42.701.960

28.796.040

7101

Active fixe

84.029.000

71.328.000

42.701.960

28.626.040

710101

Construcții

82.812.000

.  70.772.000

•42.348.215

28.423.785

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.047.000

278.000

195.245

82.755

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

125.000

164.000

103.305

60.695

710130

Alte active fixe • (inclusiv reparații capitale)

45.000

114.000

55.195

58.805

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.675.000

170.000

170.000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

51.837.000

51.837.000

7201

Active financiare

51.837.000

51.837.000

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

51.837.000

51.837.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

9.548.000

5.838.000

5.815.647

22.353

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

9.548.000

5.838.000

5.815.647

22.353

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

9.548.000

5.838.000

5.815.647

22.353

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

-•*

3.959.605

-3.959.605

85


8501


850102


6802

01

51


RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) • ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE-3.959.605


-3.959.605


36.000


5.000


3.959.605


3.959.605


-3.959.605

3.861.799

422.854


3.959.605

936.201

200.146


395.831


199.169Hot. Nr..

ANEXA 2


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGI

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineati


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol/Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5102

Transferuri de capital

595.000

595.000

395.831

199.169

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

595.000

595.000

395.831

199.169

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

41.000

28.000

27.023

977

5815

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2014-2020

41.000

28.000

27.023

977

581501

Finanțarea naționala

26.000

28.000

27.023

977

581502

Finanțare externa nerambursabila

15.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.065.000

4.175.000

3.438.945

736.055

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.065.000

4.175.000

3.438.945

736.055

7101

Active fixe

9.065.000

4.175.000

3.438.945

736.055

710101

Construcții

3.323.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

3.959.000

2.622.000

1.898.091

723.909

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

885.000

757.000

755.454

1.546

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

898.000

796.000

785.400

10.600

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

602.562.870

443.041.210

256.398.071

186.643.139

7002

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

322.110.000

298.112.210

155.307.148

142.805.062

01

CHELTUIELI CURENTE

51.622.000

39.772.000

9.415.108

30.356.892

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51.622.000

39.772.000

9.415.108

30.356.892

5102

Transferuri de capital

51-.622.000

•   39.772.000

‘ 9.415.108

30.356.892

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

51.622.000

39.772.000

9.415.108

30.356.892

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

270.488.000

258.340.210

145.957.323

112.382.887

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

270.388.000

195.615.210

83.233.153

112.382.057

7101

Active fixe

259.038.000

194.115.210

83.233.153

110.882.057

710101

Construcții

233.163.000

182.448.210

81.559.362

100.888.848

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

469.000

267.000

253.966

13.034

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0

95.000

87.489

7.511

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

25.406.000

11.305.000

1.332.336

9.972.664

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

11.350.000

1.500.000

1.500.000

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

100.000

62.725.000

62.724.170

830

7201

Active financiare

100.000

62.725.000

62.724.170

830

720101

Participare la capitalul social al

62.725.000

62.724.170

830

84


85


8501


850102


7402

01

51


societăților comerciale

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) PROTECȚIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI44.929.000

131.458.000


-65.283


-65.283


-65.283


-65.283

101.090.923

98.203.171


65.283


65.283


65.283


65.283

43.838.077

33.254.8295102

510229


56


5615


561501

561502

58


5803

580301

580302

580303

 • 70

 • 71 7101

710101

710130


84


85


850102


800002

J102

01

55

5501

550112


 • 70

 • 71

7101

710101

710130


8302

8302

 • 70

 • 71

7101

710101

710102


ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri de capital

Alte transferuri de capital către instituții publice

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțare naționala

Finanțarea externa nerambursabila

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul de Coeziune(FC) Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Alte active fixe (inclusiv reparații capitale)

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SI ENERGIE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale) AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE CHELTUIELI DE CAPITAL


TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAF

Active fixe Construcții Mașini, echipamente si mijloac transport

710103


Mobilier, aparatura birotica si altâ^O*^ active corporale

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

1

2

3

4=2-3

1.582.000

1.631.000

596.778

1.034.222

1.582.000

1.631.000

596.778

1.034.222

1.582.000

1.631.000

596.778

1.034.222

2.367.000

2.367.000

1.164.500

1.202.500

255.172.000

129.827.000

97.606.393

32.220.607

255.172.000

129.827.000

97.606.393

32.220.607

65.772.000

63.705.000

48.332.488

15.372.512

128.708.000

66.122.000

49.273.905

16.848.095

60.692.000

21.331.870

13.471.000

2.919.891

10.551.109

21.331.870

13.471.000

2.919.891

10.551.109

21.331.870

13.471.000

2.919.891

10.551.109

6.180.870

12.141.000

1.958.364

10.182.636

15.151.000

1.330.000

961.527

368.473

-32.139

32.139

-32.139

32.139

-32.139

32.139

-32.139

32.139

1.065.759.230

509.218.600

323.396.482

185.822.118

78.594.000

13.192.000

9.107.534

4.084.466

76.159.000

9.751.000

6.419.701

3.331.299

76.159.000

9.751.000

6.419.701

3.331.299

76.159.000

9.751.000

6.419.701

3.331.299

76.159.000

9.751.000

6.419.701

3.331.299

2.435.000

3.441.000

2.687.833

753.167

2.435.000

3.441.000

2.687.833

753.167

2.435.000

3.441.000

2.687.833

753.167

400.000

2.906.000

2.380.821

*   525.179

2.035.000

535.000

307.012

227.988

3.471.000

1.262.000

933.784

328.216

Sj       3.471.000

1.262.000

933.784

328.216

3.471.000

1.262.000

933.784

328.216

3.471.000

1.262.000

933.784

328.216

2.007.000

334.000

314.766

19.234

I *

// 1.229.000

742.000

549.780

192.220

40.000

40.000

29.306

10.694

t


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCITIULUIBUGETULU1PE

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole ktCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăți.

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

195.000

146.000

39.932

106.068

8402

TRANSPORTURI

982.570.230

487.628.600

306.399.164

181.229.436

01

CHELTUIELI CURENTE

207.944.230

105.355.600

59.465.294

45.890.306

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

201.944.230

99.323.600

54.221.654

45.101.946

5501

A. Transferuri interne

201.944.230

99.323.600

54.221.654

45.101.946

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

201.944.230

99.323.600

54.221.654

45.101.946

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6.000.000

6.000.000

5.243.640

756.360

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

6.000.000

6.000.000

5.243.640

756.360

560103

Cheltuieli neeligibile

6.000.000

6.000.000

5.243.640

756.360

58

5801

580101

580102

580103

70

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Finanțarea naționala

Finanțarea externa nerambursabila

Cheltuieli neeligibile

CHELTUIELI DE CAPITAL

774.604.000

32.000

32.000

32.000

382.266.000

246.929.130

32.000

32.000

32.000

135.336.870

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

674.612.000

267.374.000

132.037.682

135.336.318

7101

Active fixe

668.485.000

260.989.000

126.350.946

134.638.054

710101

Construcții

472.954.000

89.688.000

. 39.069.562

50 618.438

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

158.047.000

167.410.000

85.891.920

81.518.080

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

37.484.000

3.891.000

1.389.464

2.501.536

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

6.127.000

6.385.000

5.686.736

698.264

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

99.992.000

114.892.000

114.891.448

552

7201

Active financiare

99.992.000

114.892.000

114.891.448

552

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

99.992.000

114.892.000

114.891.448

552

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

22.000

7.000

4.975

2.025

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

22.000

7.000

4.975

2.025

8104

Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

22.000

7.000

4.975

2.025

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE

85


8501


850102


8702

 • 70

 • 71

7101

710102


IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE / IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) ALTE ACȚIUNI ECONOMICE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de1.124.000

1.124.000

1.124.000
-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

710130

72

7201

720101

990297

transport

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE Active financiare

Participare la capitalul social al societăților comerciale excedent/deficit sect dezv

509.000

615.000

-560.000.000

180.000

6.956.000

6.956.000

6.956.000 -560.000.000

6.956.000

6.956.000

6.956.000 -554.821.542

180.000

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000110

TOTAL VENITURI

2.828.668.000

3.060.457.700

2.335.248.240

-725.209.460

000210

I. VENITURI CURENTE

1.021.255.000

1.024.644.000

833.886.790

-190.757.210

290010

C. VENITURI NEFISCALE

1.021.255.000

1.024.644.000

833.886.790

-190.757.210

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

249.000

283.000

190.428

-92.572

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

249.000

283.000

190.428

-92.572

301005

Venituri din concesiuni si inchirieri

249.000

283.000

190.428

-92.572

30100530

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

249.000

283.000

190.428

-92.572

'30010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.021.006.000

1.024.361.000

833.696.362

-190.664.638

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

1.019.723.000

1.021.952.000

831.450.156

-190.501.844

331008

Venituri din prestări de servicii

2.975.000

2.582.000

2.326.943

-255.057

331020

Venituri din cercetare

2.500.000

3.000.000

2.552.313

-447.687

331021

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

815.304.000

820.063.000

662.131.352

-157.931.648

331030

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat                  . .

75.180.000

70.359.000

61.693.152

-8.665.848

331031

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

47.403.000

46.018.000

34.262.021

-11.755.979

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

76.361.000

79.930.000

68.484.375

-11.445.625

3410

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

700.000

341050

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise ’

700.000

3610

DIVERSE VENITURI

412.000

361050

Alte venituri

412.000

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

171.000

2.409.000

2.246.206

-162.794

371001

Donații si sponsorizări

10.000

2.332.000

2.169.446

-162.554

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-5.271.000

-5.258.000

-4.789.571

468.429

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.271.000

5.258.000

4.789.571

-468.429

371050

Alte transferuri voluntare

161.000

77.000

76.760

-240

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

3.000

2.699

-301

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3.000

2.699

-301

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

3.000

2.699

-301

400010

4010

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE         0    Ă

^^7.447.000

\ <27^439.000

127.447.000

-127.447.000

IinUAoAHI DIN HAividU Ho AH tz A IMyHOMUPcrnlLoH

ACORDATE             f /

127.439.000

-127.439.000

401015

Sume utilizate din excedentul anul/Zi    f            /

precedent pentru efectuarea de I     I /,;(?’ p /

cheltuieli                                  /Ap    1

/1^7^39.000

127.439.000

-127.439.000

40101501

Sume utilizate de administrațiile                       ;

; 1 m i i

-

locale din excedentul anului precedefcrtV V}

i-, -      ...

'l 4     l i/X 1

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului institutiijdr finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafeDenumire indicator


Capitol / Subcapitol Ă


40101502


4110

411006


410010

TIO

*+21070


4310

431009

431010


431014


431016


43101601


431019

431033


4510


451001

45100102


45100103

451002

45100202


451003

45100301


4810


pentru secțiunea de funcționare Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate Subvenții pentru instituții publice Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Prefinantare

Fondul Social European Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori Fondul de Coeziune Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATOFR ift.T CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020^^


108.881.000

66.435.000

103.527.000

180.766.000

442.032.000

200.000

1.658.271.000

865.511.000

Prevederi bugetare inițiale

8.000

1.658.271.000

18.558.000

8.000

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

2

3

4=3-2

108.881.000

-108.881.000

18.558.000

8.000

-18.558.000

-8.000

8.000

1.887.668.700

1.000.000

1.498.176.696

-8.000

-389.492.004

-1.000.000

1.000.000

1.886.668.700

1.111.815.480

1.498.176.696

943.819.290

-1.000.000

-388.492.004

-167.996.190

70.576.000

49.092.144

-21.483.856

137.224.000

35.533.884

-101.690.116

108.000

79.038

-28.962

108.000

107.234.220

79.038

52.939.035

-28.962

-54.295.185

459.711.000

416.713.305

-42.997.695

200.000

-200.000

200.000

-200.000

200.000

-200.000

20.495.000

3.182.055

-17.312.945BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului institutiil finanțate integral sau parțial din venituri pr pe capitole, subcapitole si paragrafe*


. Fi

-lei-

Capitol /

Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

481002

Fondul Social European(FSE)

21.396.000

20.396.000

3.182.055

-17.213.945

48100201

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

15.477.000

15.477.000

-15.477.000

48100202

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

501.000

501.000

-501.000

48100203

Prefinantare

5.418.000

4.418.000

3.182.055

-1.235.945

481016

Alte facilitați si instrumente postaderare

99.000

99.000

-99.000

48101603

Prefinantari

99.000

99.000

-99.000

U00110

TOTAL VENITURI-SECTIUNEA FUNCȚIONARE

2.498.851.000

2.770.377.480

2.238.721.958

-531.655.522

000210

I. VENITURI CURENTE

1.015.984.000

1.019.386.000

829.097.219

-190.288.781

290010

C. VENITURI NEFISCALE

1.015.984.000

1.019.386.000

829.097.219

-190.286.781

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

249.000

283.000

190.428

-92.572

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

249.000

283.000

190.428

-92.572

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

249.000

283.000

190.428

-92.572

30100530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

249.000

283.000

190.428

-92.572

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.015.735.000

1.019.103.000

828.906.791

-190.196.209

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

1.019.723.000

1.021.952.000

831.450.156

-190.501.844

331008

Venituri din prestări de servicii

2.975.000

2.582.000

2.326.943

-255.057

331020

Venituri din cercetare

2.500.000

3.000.000

2.552.313

-447.687

331021

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

815.304.000

820.063.000

662.131.352

-157.931.648

331030

Venituri din contracteie încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

75.180.000

70.359.000

61.693.152

-8.665.848

331031

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii

47.403.000

46.018.000

34.262.021

-11.755.979

331050

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

76.361.000

79.930.000

68.484.375

-11.445.625

3410

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

700.000

341050

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

700.000

3610

DIVERSE VENITURI

412.000

361050

Alte venituri

412.000

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

-5.100.000

-2.849.000

-2.543.365

305.635

371001

Donații si sponsorizări

10.000

2.332.000

2.169.446

-162.554

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-5.27j_flQQ

-5.258.000

-4.789.571

468.429

371050

400010

Alte transferuri voluntare III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

Z>P8'889..QOO

77.000

W&889.000

76.760

-240

-108.889.000

4010

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR/

VA

ACORDATE                           /

>08^81.000 $/ ri *!

-108.881.000


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului institutiil finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe*

S ■/ ^03»'^

'f'

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

401015

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

108.881.000

108.881.000

-108.881.000

40101501

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

108.881.000

108.881.000

-108.881.000

4110

ALTE OPERAȚIUNI FINANCIARE

8.000

8.000

-8.000

411006

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare

11006

de casa

8.000

8.000

-8.000

*+10010

IV. SUBVENȚII

1.373.978.000

1.642.102.480

1.409.624.739

■232.477.741

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

1.373.978.000

1.642.102.480

1.409.624.739

-232.477.741

431009

Subvenții pentru mstitutii publice

865.511.000

1.111.815.480

943.819.290

-167.996.190

431010

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

66.435.000

70.576.000

49.092.144

-21.483.856

431033

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

442.032.000

459.711.000

416.713.305

-42.997.695

000110

TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DEZVOLTARE

329.817.000

290.080.220

96.526.282

-193.553.938

000210

I. VENITURI CURENTE

5.271.000

5.258.000

4.789.571

-468.429

290010

C. VENITURI NEFISCALE

5.271.000

5.258.000

4.789.571

-468.429

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

5.271.000

5.258.000

4.789.571

-468.429

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

5.271.000

5.258.000

4.789.571

-468.429

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

5.271.000

5.258.000

4.789.571

-468.429

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

3.000

2.699

-301

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3.000

2.699

-301

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

3.000

2.699

-301

400010

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

18.558.000

18.558.000

-18.558.000

4010

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

18.558.000

18.558.000

-18.558.000

401015

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

18.558.000

18.558.000

-18.558.000

40101502

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

18.558.000

18.558.000

-18.558.000

410010

IV. SUBVENȚII

284.293.000

245.566.220

88.551.957

-157.014.263

4210

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

1.000.000

-1.000.000

421070

Subvenții de la bugetul de stat către instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nermabursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

/f Xbqp.ooo

-1.000.000

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

7^44.56^220

88.551.957

-156.014.263

431014

Subvenții din bugetele locale pentru

r/UlBUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALUL


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PJ

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului institutiildr finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe


ANUt iublice4810


43101601

48100202

48101603

431014

431016

451003

45100301

481002

48100201

45100103

451002

45100202

48100203

481016

451001

45100102

31019

•+510

Capitol / Subcapitol Ă

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Incasari ' realizate '

Diferente

B

1

2

3

4=3-2

finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

103.527.000

137.224.000

35.533.884

-101.690.116

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

108.000

79.038

-28.962

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

108.000

79.038

-28.962

Subvenții pentru instituții publice

180.766.000

107.234.220

52.939.035

-54.295.185

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

200.000

200.000

-200.000

Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Prefinantare

Fondul Social European

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

Fondul de Coeziune

200.000

200.000

-200.000

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

200.000

200.000

-200.000

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

21.495.000

20.495.000

3.182.055

-17.312.945

Fondul Social European(FSE)

21.396.000

20.396.000

3.182.055

-17.213.945

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

15.477.000

15.477.000

-15.477.000

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

501.000

501.000

-501.000

Prefinantare

5.418.000

4.418.000

3.182.055

-1.235.945

Alte facilitați si instrumente postaderare

99.000

99.000

-99.000

Prefinantari

99.000

99.000

-99.000CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2018

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafeCapitol / Subcapitol /

Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

' Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

2.828.668.000

3.060.457.700

2.286.171.270

774.286.430

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9.927.000

9.790.000

9.693.772

96.228

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

9.927.000

9.790.000

9.693.772

96.228

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

74.454.000

59.820.000

53.410.218

6.409.782

611003

NAȚIONALA

Ordine publica

74.454.000

59.820.000

53.410.218

6.409.782

61100304

Politia comunitara

74.454.000

59.820.000

53.410.218

6.409.782

6510

INVATAMANT

50.495.000

79.399.000

76.713.846

2.685.154

651050

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

50.495.000

79.399.000

76.713.846

2.685.154

6610

SANATATE

1.724.892.000

1.776.655.000

1.234.799.542

541.855.458

661006

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

1.724.892.000

1.776.655.000

1.234.799.542

541.855.458

66100601

Spitale generale

1.724.892.000

1.776.655.000

1.234.799.542

541.855.458

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

835.911.000

948.780.220

809.761.470

139.018.750

671003

Servicii culturale

472.945.000

519.193.220

482.436.859

36.756.361

67100303

Muzee

64.189.000

71.417.220

61.046.070

10.371.150

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

289.285.000

293.479.000

276.504.595

16.974.405

67100305

Scoli populare de arta si meserii

2.257.000

2.264.000

2.050.058

213.942

67100306

Case de cultura

1.304.000

1.311.000

1.107.326

203.674

6710C3G9

Universități populare

3.120.000

7.119.000

6 721 415

397 585

67100330

Alte servicii culturale

112.790.000

143.603.000

135.007.395

8.595.605

671005

Servicii recreative si sportive

71.110.000

73.957.000

73.752.048

204.952

67100501

Sport

71.110.000

73.957.000

73.752.048

204.952

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

291.856.000

355.630.000

253.572.563

102.057.437

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

8.958.000

8.958.000

7.266.127

1.691.873

681012

Unitati de asistenta medico-sociale

8.958.000

8.958.000

7.266.127

1.691.873

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

111.911.000

160.975.480

81.558.952

79.416.528

701003

PUBLICA

Locuințe

44.784.000

63.222.000

28.471.646

34.750.354

70100301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

44.784.000

63.222.000

28.471.646

34.750.354

701050

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

67.127.000

97.753.480

53.087.306

44.666.174

7410

PROTECȚIA MEDIULUI

12.120.000

16,080.000

12.967.343

3.112.657

741050

Alte servicii in domeniul protecției mediului

12.120.00?

<5X4

/|z 12.967.343

3.112.657

990010

EXCEDENT/DEFICIT

\ A9Y076.970BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIconform cu 0Rl6iNA.


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE A

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate
Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

2.828.668.000

3.060.457.700

2.286.171.270

774.286.430

01

CHELTUIELI CURENTE

2.521.166.000

2.793.358.480

2.183.743.029

609.615.451

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.206.035.000

1.152.344.000

964.750.079

187.593.921

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.285.025.000

1.609.491.480

1.208.749.784

400.741.696

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

404.000

404.000

168.081

235.919

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.540.000

1.868.000

1.046.947

821.053

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

21.534.000

21.554.000

3.231.885

18.322.115

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

6.628.000

7.697.000

5.796.253

1.900.747

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

307.879.000

268.191.220

103.859.099

164.332.121

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

307.879.000

268.191.220

103.859.099

164.332.121

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-377.000

-1.092.000

-1.430.858

338.858

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-377.000

-1.092.000

-1.430.858

338.858

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9.927.000

9.790.000

9.693.772

96.228

01

CHELTUIELI CURENTE

9.831.000

9.695.000

9.603.053

91.947

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.388.000

7.317.000

7.288.421

28.579

1001

Cheltuieli salariate in bani

7.124.000

7.028.000

7.009.332

18.668

100101

Salarii de baza

5.775.000

5.696.000

5.690.168

5.832

100105

Sporuri pentru condiții de munca

930.000

799.000

792.046

6.954

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

410.000

526.000

521.380

4.620

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

1.000

1.000

760

240

100113

Drepturi de delegare

5.000

3.000

2.318

682

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.000

3.000

2.660

340

1003

Contribuții

264.000

289.000

279.089

9.911

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

68.000

68.000

67.047

953

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

2.000

1.855

145

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

23.000

23.000

22.200

800

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2.000

2.000

1.104

896

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

4.000

4.000

3.373

627


100307 20 2001 200101 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200109


Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Materiale si prestări de servicii cu


165.000

443.000

8.000190.000

2.378.000

494.000

24.000

60.000

5.000

13.000

2.000

8.000


183.510

2.314.632

474.365

20.863

55.286

3.640

11.893

1.229

7.140


6.490

63.368

19.635

3.137

4.714

1.360

1.107

771

860


^3.000


20.765


2.235

0BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


| CONFORM CU ORjGCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor public finanțate integral sau parțial din venituri propffi pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

caracter funcțional

221.000

221.000

215.740

5.260

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

140.000

138.000

137.809

191

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

40.000

14.000

13.287

713

200530

Alte obiecte de inventar

40.000

14.000

13.287

713

2006

Deplasări, detasari, transferări

190.000

143.000

142.081

919

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

160.000

131.000

130.487

513

200602

Deplasări in străinătate

30.000

12.000

11.594

406

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

4.000

4.000

3.527

473

2013

Pregătire profesionala

50.000

38.000

37.199

801

2014

Protecția muncii

5.000

4.000

3.592

408

2030

Alte cheltuieli

1.646.000

1.681.000

1.640.581

40.419

203004

Chirii

265.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.381.000

1.681.000

1.640.581

40.419

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

96.000

96.000

91.247

4.753

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

96.000

96.000

91.247

4.753

7101

Active fixe

96.000

96.000

91.247

4.753

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

48.000

56.000

55.353

647

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

12.000

8.644

3.356

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

48.000

28.000

27.250

750

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.000

-523

-472

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.000

-528

■472

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.000

-528

-472

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.000

-528

-472

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

74.454.000

59.820.000

53.410.218

6.409.782

01

CHELTUIELI CURENTE

63.548.000

57.993.000

52.757.828

5.235.172

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

56.847.000

51.018.000

49.003.075

2.014.925

1001

Cheltuieli salariate in bani

49.030.000

43.711.000

41.855.771

1.855.229

100101

Salarii de baza

40.000.000

37.428.000

35.981.779

1.446.221

100105

Sporuri pentru condiții de munca

8.508.000

5.780.000

5.568.323

211.677

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

15.000

10.000

1.710

8.290

100113

Drepturi de delegare

15.000

1.000

1.000

100130

Alte drepturi salariale in bani               Q

jX 492.000

492.000

303.959

188.041

1002

Cheltuieli salariale in natura          /              x

7$ 140.000

5.780.000

5.674.587

105.413

100202

Norme de hrana                 [ '* i \

\ &100.000

5.750.000

5.650.466

99.534

100206

Vouchere de vacanta            1    /

\    A 40.000

30.000

24.121

5.879

1003

Contribuții                                 II I

)  *1 .€77.000

1.527.000

1.472.717

54.283

100301

Contribuții de asigurări sociale de vGL£.\ (      . /

1 y

stat

<   7 412.000

412.000

411.007

993

100302

Contribuții de asigurări de șomaj     \V î'1

■ >'/ (*13.000

13.000

12.818

182

100303

Contribuții de asigurări sociale de                 ;   '

\ j\

sanatate                                        '        '

136.000

136.000

135.421

579

Of

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


100304


100306


100307 20 2001 200101 200102 200103 200104 200105 200106 200107 200108


200130


2002

 • 2004

200401

200402

200404

 • 2005

200501

200530

 • 2006

200601

200602

2011


2012

 • 2013

 • 2014 2030 203001 203002 203003 203004 203030 57 5702 570201

 • 70

 • 71 7101 710101 710102


710103


710130


Denumire indicator


Credite bugetare

inițiale

definitive

1

2


Plăti _ efectuate


Diferente


4=2-3


Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare Medicamente

Materiale sanitare

Dezinfectant!

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări Deplasări in străinătate

Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli

Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe


7.000


39.000

1.070.000

6.691.000

4.754.000

140.000

60.000 180.000

72.000 500 000 300.000

2.000


1.100.000


2.400.000

5.000

3.000

1.000

1.000

1.000

500.000

400.000

100.000

305.000

300.000

5.000


2.000


141.000

4.000 977.000 150.000 20.000 700.000 92.000 15.000 10.000 10.000 10.000 .000 .0007.000

6.777

223

39.000

38.187

813

920.000

868.507

51.493

6.925.000

3.754.753

3.170.247

4.422.000

2.588.331

1.833.669

160.000

105.011

54.989

50.000

40.196

9.804

220.000

158.491

61.509

90.000

63.915

26.085

500 000

437 993

62.007

200.000

33.230

166.770

2.000

1.428

572

1.100.000

705.710

394.290

2.100.000

1.042.357

1.057.643

50.000

50.000

3.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

700.000

253.719

446.281

500.000

177.764

322.236

200.000

75.955

124.045

415.000

334.885

80.115

415.000

334.885

80.115

2.000

2.000

10.000

10.000

127.000

114.306

12.694

4.000

303

3.697

1.192.000

463.209

728.791

335.000

56.370

278.630

20.000

3.002

16.998

700.000

324.128

375.872

92.000

66.974

25.026

45.000

12.735

32.265

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1.833.000

656.455

1.176.545

1.833.000

656.455

1.176.545

1.513.000

656.455

856.545

1.085.000

650.682

434.318

153.000

153.000BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORivi CîJ originalulCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

’î Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

(inclusiv reparații capitale)

119.000

275.000

5.773

269.227

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

320.000

320.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-6.000

-4.065

-1.935

• 85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-6.000

-4.065

-1.935

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-6.000

-4.065

-1.935

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-6.000

-4.065

-1.935

6510

INVATAMANT

50.495.000

79.399.000

76.713.846

2.685.154

01

CHELTUIELI CURENTE

47.480.000

78.748.000

76.489.550

2.258.450

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

5.617.000

4.813.000

4.415.833

397.167

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.381.000

4.621.000

4.229.006

391.994

100101

Salarii de baza

4.790.000

4.261.000

4.229.006

31.994

100105

Sporuri pentru condiții de munca

591.000

360.000

360.000

1002

Cheltuieli salariale in natura

79.000

60.000

59.450

550

100206

Vouchere de vacanta

79.000

60.000

59.450

550

1003

Contribuții

157.000

132.000

127.377

4.623

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

.26.000

26.000

25.626

374

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.000

1.000

813

187

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

9.C00

9 000

8 459

541

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

289

711

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2.000

2.000

1.383

617

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

118.000

93.000

90.807

2.193

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

41.800.000

73.904.000

72.069.717

1.834.283

2001

Bunuri si servicii

420.000

574.000

461.958

112.042

200101

Furnituri de birou

50.000

50.000

46.519

3.481

200102

Materiale pentru curățenie

10.000

30.000

14.051

15.949

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

30.000

30.000

24.824

5.176

200104

Apa, canal si salubritate

30.000

6.000

5.837

163

200105

Carburanți si lubrifianti

30.000

30.000

27.461

2.539

200106

Piese de schimb

10.000

12.000

9.955

2.045

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,             ^^sr--=s.

200109

internet                         Z. M

Materiale si prestări de servicii cu       /            .

/S.  40.000

Za

40.000

27.052

12.948

caracter funcțional                   //    / f—

Ax   Î40.000

174.000

160.016

13.984

200130

Alte bunuri si servicii pentru           /     f          /

.VA

intretinere si funcționare                I      1    p';5'. î

I | âp.ooo

202.000

146.243

55.757

2002

Reparații curente                    1 nt\ ( ‘V*

/    lD.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar V           __-

'    S VpO.OOO

,        130.000

115.145

14.855

200530

Alte obiecte de inventar             V A >--

A4801000

\     130.000

115.145

14.855

2006

Deplasări, detasari, transferări             xZ-?.'

? xZ 20.000

200602

Deplasări in străinătate                          —

20.300

2012

Consultanta si expertiza

120.360,

150.000

149.610

390

2013

Pregătire profesionala     C          x?

30. DM

J| Ț     30.000

5.066

24.934

4

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE AN

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat A


Denumire indicator


Credite bugetare

inițiale

definitive

1

2Plat» 3 efectuate


Hot. Nn<

ANEXA 4


Diferente


4=2-3


B

3

2014

Protecția muncii

50.000

50.000

44.465

2030

Alte cheltuieli

40.970.000

72.970.000

71.293.473

203001

Reclama si publicitate

460.000

460.000

434.790

203004

Chirii

450.000

318.000

316.302

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40.060.000

72.192.000

70.542.381

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

63.000

31.000

4.000

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

63.000

31.000

4.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.015.000

651.000

268.579

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.015.000

651.000

268.579

7101

Active fixe

3.015.000

651.000

268.579

710101

Construcții

1.425.000

395.000

43.867

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.235.000

155.000

154.028

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

305.000

51.000

47.786

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

50.000

50.000

22.898

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-44.283

85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-44.283

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-44.283

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-44.283

6610

SANATATE

1.724.892.000

1.776.655.000

1.234.799.542

01

CHELTUIELI CURENTE

1.598.110.000

1.616.451.000

1.184.906.604

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

951.180.000

901.544.000

738.363.743

1001

Cheltuieli salariate in bani

911.447.000

862.432.000

712.306.656

100101

Salarii de baza

498.064.000

523.723.000

455.478.184

100104

Spor de vechime

800.000

100105

Sporuri pentru condiții de munca

205.540.000

182.718.000

137.111.002

100106

Alte sporuri

70.438.000

56.110.000

39.168.527

100107

Ore suplimentare

15.654.000

8.179.000

5.184.395

100108

Fond de premii

2.228.000

3.553.000

1.237.671

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.303.000

11.962.000

10.507.168

100111

Fond aferent plătii cu ora

61.315.000

37.163.000

32.972.196

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

2.875.000

1.087.000

910.625


5.535

1.676.527

25.210

1.698

1.649.619

27.000


27.000

382.421

382.421

382.421

351 133


972


3.214


27.102


44.283


44.283


44.283


44.283

541.855.458

431.544.396

163.180.257

150.125.344

68.244.816


45.606.998

16.941.473

2.994.605

2.315.329

1.454.832

4.190.804


100113

100117

100130 1002

100206 1003 100301


100302

100303


Drepturi de delegare

Indemnizații de hrana

Alte drepturi salariate in bani Cheltuieli salariate in natura

Vouchere de vacanta

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat

Contribuții de asigurări de șomaj Contribuții de asigurări sociale de sanatate             /\ 28.286.000

44.000 50.000

0.000

3.000


30.000 24.741.000 13.166.000 9.475.000 9.475.000 29.637.000


1.606

20.117.517

9.617.765

1.610.850

1.610.850

24.446.237


176.375

28.394

4.623.483

3.548.235

7.864.150

7.864.150

5.190.763


/I


6.027.000

1195.000


5.973.767

175.259


53.233

19.741


169,000


1.851.404


17.596


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINAL


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETULUI PE AN

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

118.000

116.000

99.683

16.317

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

784.000

866.000

531.093

334.907

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

22.118.000

20.564.000

15.815.031

4.748.969

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

620.090.000

687.626.000

438.661.256

248.964.744

2001

Bunuri si servicii

181.403.000

179.055.000

120.127.704

58.927.296

200101

Furnituri de birou

2.467.000

2.703.000

1.707.627

995.373

200102

Materiale pentru curățenie

4.669.000

4.778.000

3.297.590

1.480.410

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

22.049.000

23.053.000

16.236.715

6.816.285

200104

Apa, canal si salubritate

6.652.000

6.960.000

4.598.989

2.361.011

200105

Carburanți si lubrifiant!

897.000

664.000

339.154

324.846

200106

Piese de schimb

4.155.000

5.311.000

3.203.446

2.107.554

200107

Transport

122.000

174.000

121.681

52.319

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.881.000

1.847.000

1.202.150

644.850

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

62.890.000

61.717.000

42.150.251

19.566.749

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

75.621.000

71.848.000

47.270.101

24.577.899

2002

Reparații curente

21.774.000

14.762.000

5.782.606

8.979.394

2003

Hrana

18.245.000

22.553.000

14.935.591

7.617.409

200301

Hrana pentru oameni

18.245.000

'  22.553.000

14.935.591

7.617.409

2004

Medicamente si materiale sanitare

368.965.000

437.836.000

280.206.847

157.629.153

200401

Medicamente

223.628.000

293.848.000

198.538.664

95.309.336

200402

Materiale sanitare

100.843.000

99.852.000

52.506.473

47.345.527

200403

Reactivi

35.066.000

35.008.000

23.494.435

11.513.565

200404

Dezinfectanti

9.428.000

9.128.000

5.667.275

3.460.725

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

13.222.000

14.685.000

7.404.374

7.280.626

200501

Uniforme si echipament

2.547.000

2.159.000

1.050.283

1.108.717

200503

Lenjerie si accesorii de pat

2.255.000

2.182.000

846.907

1.335.093

200530

Alte obiecte de inventar

8.420.000

10.344.000

5.507.184

4.836.816

2006

Deplasări, detasari, transferări

1.845.000

1.751.000

514.547

1.236.453

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1.444.000

1.316.000

332.186

983.814

200602

Deplasări in străinătate

401.000

435.000

182.361

252.639

2009

Materiale de laborator

3.114.000

2.507.000

1.625.825

881.175

2010

Cercetare-dezvoltare

500.000

1.800.000

1.274.990

525.010

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

232.000

234.000

76.770

157.230

2012

Consultanta si expertiza

707.000

1.197.000

555.497

641.503

2013

Pregătire profesionala

2.038.000

1.664.000

438.555

1.225.445

2014

Protecția muncii

865.000

932.000

399.486

532.514

2016

Studii si cercetări

3.000

3.000

3.000

2025


2030

203001

203003

203004

203030Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea^ intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii18.478

5.299.986

3.592

14.041

499.296

4.783.057


1.522

3.327.014

6.408

100.959

155.704

3.063.943BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGIN,CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE Al

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

404.000

404.000

168.081

235.919

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

404.000

404.000

168.081

235.919

560301

Finanțarea naționala

204.000

204.000

167.737

36.263

560302

Finanțarea externa nerambursabila

200.000

200.000

344

199.656

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

21.376.000

21.396.000

3.129.348

18.266.652

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

21.376.000

21.396.000

3.129.348

18.266.652

580201

Finanțarea naționala

2.564.000

2.566.000

62.802

2.503.198

580202

Finanțarea externa nerambursabila

18.306.000

18.324.000

3.064.981

15.259.019

580203

Cheltuieli neeligibile

506.000

506.000

1.565

504.435

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

5.060.000

5.481.000

4.584.176

896.824

5901

Burse

365.000

246.000

91.115

154.885

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

4.695.000

5.235.000

4.493.061

741.939

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

127.159.000

160.944.000

50.905.532

110.038.468

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

127.159.000

160.944.000

50.905.532

110.038.468

7101

Active fixe

126.025.000

159.276.000

50.905.532

108.370.468

710101

Construcții

7.501.000

7.971.000

3.330.406

4.640.594

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

115.573.000

• 143.819.000

45.760.186

98.058.814

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

664.000

1.904.000

631.377

1.272.623

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

2.287.000

5.582.000

1.183.563

4.398.437

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.134.000

1.668.000

1.668.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-377.000

-740.000

-1.012.594

272.594

f      85

Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-377.000

-740.000

-1.012.594

272.594

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-377.000

-740.000

-1.012.594

272.594

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-377.000

-740.000

-1.012.594

272.594

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

835.911.000

948.780.220

809.761.470

139.018.750

01

CHELTUIELI CURENTE

723.007.000

886.456.000

768.141.528

118.314.472

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

154.483.000

142.746.000

135.962.113

6.783.887

1001

Cheltuieli salariale in bani

144.506.000

135.540.000

130.456.802

5.083.198


100101 100105 100106 100107 100108 100110 100113 100115


100116


Salarii de baza

Sporuri pentru condiții de munca Alte sporuri

Ore suplimentare Fond de premii

Fond pentru posturi ocupate prin cumu Drepturi de delegare

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

Alocații pentru locuințe<^2.549.000

s so.ooo


118.498.603

3.240.940

2.408.585


3.757.397

733.060

148.415


5.475.081

182.299


390.367


272.919

32.701


94.633


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTICONFORM CU ORIGINACONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice'' finanțate integral sau parțial din venituri proprii— pe capitole, titluri, articole si alineate


ANEXA 4

îx sa i»)

A-/


-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100117

Indemnizații de hrana

5.000

5.000

100130

Alte drepturi salariale in bani

267.000

300.000

260.927

39.073

1002

Cheltuieli salariale in natura

2.610.000

1.768.000

501.144

1.266.856

100201

Tichete de masa

40.000

100206

Vouchere de vacanta

2.570.000

1.768.000

501.144

1.266.856

1003

Contribuții

7.367.000

5.438.000

5.004.167

433.833

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

2.408.000

1.439.000

1.375.729

63.271

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

76.000

55.000

38.607

16.393

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

804.000

434.000

420.261

13.739

100304

Contribuții de asigurau pentru accidente de munca si boli profesionale

53.000

38.000

22.720

15.280

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

221.000

128.000

102.327

25.673

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

3.805.000

3.344.000

3.044.523

299.477

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

565.999.000

741.269.000

630.356.808

110.912.192

2001

Bunuri si servicii

208.056.000

225.052.000

188.573.914

36.478.086

200101

Furnituri de birou

1.144.000

1.125.000

881.575

243.425

200102

Materiale pentru curățenie

1.327.000

1.300.000

1.084.869

215.131

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

14.372.000

12.196.000

9.401.087

2.794.913

200104

Apa. canal si salubritate

18.494.000

26.184.000

13.948.182

12.235.818

200105

Carburanți si lubrifianti

1.767.000

1.706.000

’   1.367.145

338.855

200106

Piese de schimb

1.307.000

482.000

267.999

214.001

200107

Transport

247.000

157.000

135.878

21.122

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.172.000

1.937.000

1.644.411

292.589

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

118.900.000

134.835.000

119.370.412

15.464.588

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

48.326.000

45.130.000

40.472.356

4.657.644

2002

Reparații curente

31.985.000

29.206.000

19.212.107

9.993.893

2003

Hrana

2.462.000

2.615.000

2.473.971

141.029

200301

Hrana pentru oameni

85.000

100.000

86.114

13.886

200302

Hrana pentru animale

2.377.000

2.515.000

2.387.857

127.143

2004

Medicamente si materiale sanitare

124.000

128.000

92.673

35.327

200401

Medicamente

60.000

81.000

67.021

13.979

200402

Materiale sanitare

35.000

23.000

11.279

11.721

200404

Dezinfectanti

29.000

24.000

14.373

9.627

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.953.000

7.114.000

5.173.000

1.941.000

200501

Uniforme si echipament

440.000

40.000

25.155

14.845

200503

Lenjerie si accesorii de pat

735.000

200530

Alte obiecte de inventar

____

4.778.000

7.074.000

5.147.845

1.926.155

2006

200601

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

/o M

1.879.000

Zz\975.000

9(34.000

1.867.000

834.000

1.230.945

662.541

636.055

171.459

200602

Deplasări in străinătate                y

1.033.000

568.404

464.596

2011

Cârti, publicații si materiale             /

/  /. ș /

/  \   r~^_    1

documentare

i /

7 \ ^59.000

154.000

85.373

68.627

2012

Consultanta si expertiza               y

nA /“r'

/  / 2.227.000

1.556.000

1.267.339

288.661

2013

Pregătire profesionala                 \

f / 1.245.000

i        678.000

562.735

115.265

2014

Protecția muncii

K2J03ÎOOO

\      1.841.000

1.510.755

330.245

2019

Contribuții ale administrației publice

1 b

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONFORM CU ORIGINALI*


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice C__

finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti ‘ efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, in baza unor convenții sau contracte de asociere

45.463.000

121.086.000

95.466.475

25.619.525

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

4.000

2.320

1.680

2030

Alte cheltuieli

264.335.000

349.968.000

314.705.201

35.262.799

203001

Reclama si publicitate

8.880.000

8.222.000

5.817.708

2.404.292

203002

Protocol si reprezentare

20.000

203003

Prime de asigurare non-viata

105.000

86.000

46.405

39.595

203004

Chirii

8.629.000

10.151.000

9.536.158

614.842

203006

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

2.350.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

244.351.000

331.509.000

299.304.930

32.204.070

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.104.000

962.000

570.837

391.163

5702

Ajutoare sociale

1.104.000

962.000

570.837

391.163

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.104.000

962.000

570.837

391.163

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

158.000

158.000

102.537

55.463

5816

Alte facilitați si instrumente postaderare

158.000

158.000

102.537

55.463

581601

Finanțarea naționala

59.000

59.000

56.703

2.297

581602

Finanțare externa nerambursabila

99.000

99.000

45.834

53.166

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.263.000

1.321.000

1.149.233

171.767

5917

Despăgubiri civile

4.000

3.777

223

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1.263.000

1.317.000

1.145.456

171.544

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

112.904.000

62.669.220

41.989.330

20.679.890

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

112.904.000

62.669.220

41.989.330

20.679.890

7101

Active fixe

112.410.000

62.506.220

41.826.740

20.679.480

710101

Construcții

11.355.000

28.022.220

17.739.325

10.282.895

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

27.973.000

21.623.000

16.773.196

4.849.804

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

66.209.000

7.364.000

4.541.221

2.822.779

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

6.873.000

5.497.000

2.772.998

2.724.002

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

494.000

163.000

162.590

410

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

-345.000

24.388

-369.388

85


8501


850101


850102


RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)-369.388


-369.388


-300.852


-68.536


24.388


24.388


24.852


-464BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor public finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate
-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

8.958.000

8.958.000

7.266.127

1.691.873

01

CHELTUIELI CURENTE

8.363.000

8.363.000

6.870.297

1.492.703

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.606.000

2.606.000

1.869.692

736.308

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.473.000

2.473.000

1.808.757

664.243

100101

Salarii de baza

1.700.000

1.700.000

1.236.073

463.927

100105

Sporuri pentru condiții de munca

587.000

587.000

563.766

23.234

100106

Alte sporuri

30.000

30.000

6.042

23.958

100130

Alte drepturi salariate in bani

156.000

156.000

2.876

153.124

1002

Cheltuieli salariale in natura

58.000

58.000

58.000

100206

Vouchere de vacanta

58.000

58.000

58.000

1003

Contribuții

75.000

75.000

60.935

14.065

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

20.000

20.000

16.863

3.137

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.000

1.000

528

472

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

7.000

7.000

5.493

1.507

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

259

741

100306

100307

Contribuții pentru concedii si indemnizații

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.000

45.000

1.000

45.000

37.792

1.000

7.208

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.731.000

5.731.000

4.983.055

747.945

2001

Bunuri si servicii

1.760.000

1.762.000

1.424.539

337.461

200101

Furnituri de birou

30.000

30.000

22.517

7.483

200102

Materiale pentru curățenie

60.000

70.000

65.726

4.274

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000

300.000

188.384

111.616

200104

Apa, canal si salubritate

50.000

50.000

40.613

9.387

200105

Carburanți si lubrifianti

5.000

10.000

9.754

246

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

3.299

1.701

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

60.000

60.000

54.681

5.319

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

650.000

650.000

516.151

133.849

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

600.000

587.000

523.414

63.586

2002

Reparații curente

650.000

650.000

629.607

20.393

2003

Hrana

584.000

584.000

582.420

1.580

200301

Hrana pentru oameni

584.000

584.000

582.420

1.580

2004

Medicamente si materiale sanitare

230.000

220.000

171.569

48.431

200401

Medicamente

150.000

150.000

149.311

689

200402

Materiale sanitare

30.000

30.000

22.258

7.742

200404

Dezinfectanti

50.000

40.000

40.000


 • 2005

200501

200503

200530

 • 2006

200601

200602

2011


2012


Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasări interne, detasari, transferară Q.'^. Deplasări in străinătate Cârti, publicații si materiale documentare Consultanta si expertiza30.000

£0.000

.0.000

10.000


350.000

70.000

30.000

250.000

8.000

5.000

3.000


234.726


234.726

2.151


2.151


115.274

70.000

30.000

15.274

5.849

5.000

849


2.000

170.000


154.145


2.000

15.855BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETU

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineate-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

2013

Pregătire profesionala

50.000

60.000

47.773

12.227

2014

Protecția muncii

25.000

25.000

12.220

12.780

2030

Alte cheltuieli

1.900.000

1.900.000

1.723.905

176.095

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.900.000

1.900.000

1.723.905

176.095

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

26.000

26.000

17.550

8.450

5702

Ajutoare sociale

26.000

26.000

17.550

8.450

570201

Ajutoare sociale in numerar

26.000

26.000

17.550

8.450

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

595.000

595.000

395.830

199.170

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

595.000

595.000

395.830

199.170

7101

Active fixe

595.000

595.000

395.830

199.170

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

250.000

250.000

130.400

119.600

710130

Alte active fixe

(inclusiv reparații capitale)

345.000

345.000

265.430

79.570

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

111.911.000

160.975.480

81.558.952

79.416.528

01

CHELTUIELI CURENTE

60.289.000

121.203.480

72.603.604

48.599.876

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

22.753.000

37.621.000

23.203.543

14.417.457

1001

Cheltuieli salariale in bani

21.181.000

35.720.000

22.397.895

13.322.105

100101

Salarii de baza

17.596.000

31.655.000

20.159.841

11.495.159

100105

Sporuri pentru condiții de munca

3.470.000

3.838.000

2.135.738

1.702.262

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

6.000

6.000

4.560

1.440

100117

Indemnizații de hrana

0

20.000

20.000

100130

Alte drepturi salariale in bani

109.000

201.000

97.756

103.244

1002

Cheltuieli salariale in natura

710.000

9.000

8.500

500

100206

Vouchere de vacanta

710.000

9.000

8.500

500

1003

Contribuții

862.000

1.892.000

797.148

1.094.852

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

234.000

234.000

231.857

2.143

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

8.000

8.000

7.325

675

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

79.000

79.000

76.220

2.780

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

3.000

3.000

2.204

796

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

14.000

14.000

12.459

1.541

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

524.000

1.554.000

467.083

1.086.917

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

36.936.000

81.928.480

48.922.501

33.005.979

2001

Bunuri si servicii

27.925.000

44.684.480

30.883.057

13.801.423

200101

Furnituri de birou

493.000

333.000

273.382

59.618


200102

200103

200104

200105

200106

200108


200109


200130


2002


Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si forța motrica Apa, canal si salubritate Carburanți si lubrifianti Piese de schimb

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare Reparații curente1.278.505

316.101

360.504

110.413


289.402


27.964.753


289.997

15.988.497


162.000

 • 822.495

105.899

 • 456.496

88.587


215.598


11.486.727


404.003

15.970.503BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI P

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole si alineateANEXA 4


......

~ ---"

-lei-

Capitol /

Credite bugetare

Plăti

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

162.000

484.000

309.596

174.404

200501

Uniforme si echipament

77.000

27.000

27.000

200530

Alte obiecte de inventar

85.000

457.000

309.596

147.404

2006

Deplasări, detasari, transferări

16.000

136.000

108.173

27.827

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

14.000

135.000

108.173

26.827

200602