Hotărârea nr. 304/2019

HOTARAREnr. 304 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA POVERNEI NR. 39, SECTOR 1, BUCURESTI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI r*HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Povernei nr. 39 Sector 1, București


jf


•/


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 40/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 255/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Municipiului București 368/1473436/12.04.2017;


Certificatul de


urbanism


oportunitate


nr.


 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de 74/18.09.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul 49/20.04.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei .de încadrare 37/04.06.2018;


preliminar


nr.


nr.


nr.


 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 966/Z/19.07.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1621817/11.05.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1621306/7913/25.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul preve

Legea nr. 215/2001 p\fyin completările ulterioare;
Jit>fc)/iaîîh’.- (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din


art. 36 alin. ...            v_z .... T_____________x_, ....      _...

dministr^je Vpubtrcă^locală, republicată, cu modificările și


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștdl 050013, sectb^5,BucUrCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Povernei nr. 39, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 85/21.12.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 91/04.01.2018 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(             Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința                             erai al

Municipiului București din data de 30.05.2019.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Claudiu\Danipl Catana


București, 30.05

Nr. 304CONFOR<CIU5RIGINALUL ,


C0NF0R<CU-4


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția UrbanismSERVICIUL URBANISM


Ca urmare a cererii adresate de arh.Antonela Roșu BIA - RUR /D.E în calitate de elaborator al documentației de urbanism, cu sediul în București, sector 2,Șoseaua pantelimon nr.248-250, bloc 59-60, reprezentant al inițiatorului, Doamna Codruța Maria Brujan, cu domiciliul în Baia Mare, Strada Monetăriei nr.2B, Județul Maramureș, înregistrată cu nr.1650829 din 05.09.2018 și nr. 1662187 / 20.09.2018 - DGDUAT/PMB în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


AVIZ

nr...î?.^.... / 3.!.:!.^^^

PENTRU

PUZ - STRADA POVERNEI NR.39 / SECTOR 1


GENERAT DE IMOBILUL situat în București, Strada Povernei nr.37 / sector 1, în suprafață de

187,00m, proprietate privată persoane fizice / conform regimului juridic consemnat în Qeitificatul de

Urbanism nr.368 / 1473436 din 12.04.2017, emis de Primăria Municjpi^jjcij<eucqrgșți. »o,jjJL

L


INIȚIATOR:                       Codruța-Maria și Constantin BRUJAN

PROIECTANT GENERAL:          arh. Antonela ROȘU / BIA

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR:    arh. Antonela RAMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.


PREVEDERI PUG / PUZ APROBATE ANTERIOR:


• Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 cu completările ulterioare și prelungit prin HCGMB nr.232/2012, amplasamentul este cuprins în subzo’na funcțională CP1 / aria centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice în care se menține configurația țesutului urban tradițional, conținând o parte din zona protejată.


• Conform PUZ - Zone construite protejate, aprobat prin HCGMB nr.279/2000,Jj Zona Protejată nr.94 - CĂDEREA BASTILIEI.

Indicatori urbanistici reglementați / ZP nr.94 - CĂDEREA BASTILIEI:


POT max = 50 % / suprafața de teren liber minim 50,00mp

CUT max = 2,0 mpADC/mp teren

RH max = 13,00m / cu posibilitatea depășirii nivelului maxim cu 3,Om • • Regim de construire: continuu / discontinuu, conform specificului local

 • • Funcțiuni predominante: compatibile cu caracterul zonei și cu statutul de protec

 • • înălțime maximă admisibilă a clădirilor: egală cu distanța între aliniamente
15,0 metri de la aliniament, iar față de limita opusă a parcelei se va retrage la o distanță egală cu 1 /2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 3,0 metri.

 • • Amplasarea clădirilor față de limita posterioară a parcelei: 1/2 din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 5,00m.

 • • înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă - 13,0m / se permite adecvarea regimului de înălțime cu cadrul construit local.

  PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:


  FUNCȚIUNE:

  INDICATORI URBANISTICI:


  LOCUIRE COLECTIVĂ - S+P+3 / 4E


  POT max = CUT max = RH max = H max =


  60 %

  2,4 mpADC/mp teren S+P+3/4E

  16,50 m  Regim de construire: continuu, cu alipirea clădirii propuse la calcanele existente sau propuse prin documentații aprobate / în curs de aprobare.

  Funcțiuni predominante: locuire cu atelier de creație și galerie la parter, înălțime maximă admisibilă a clădirilor: la cornișa clădirilor istorice.  Retragerile minime fată de aliniament si față de limitele laterale si posterioare vor respecta specificațiile planului de reglementări și ale Regulamentului Local de Urbanism aferent, vizate spre neschimbare.


 • •  Retragere față de aliniament:              construire la aliniament

 • •  Retragere față de limitele laterale / posterioară: construire la perete comun / conform planului anexă

CIRCULAȚII / ACCESE:        Parcarea și gararea autovehiculelor / profilul transversal al circulațiilor

propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ECHIPARE TEHNICO-EDILITARÂ:    Rețelele edilitare aferente obiectivului propus se vor realiza anterior

rețelei stradale. Este obligatorie racordarea clădirilor propuse la rețelele edilitare urbane, modernizate și capacitate în scopul preluării încărcării survenite prin implementarea obiectivului.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate si vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 368 / 1473436 din 12.04.2017, emis de Primăria Municipiului București.STR. POVERNEI SECTOR 1, BUCUREȘTI PROPUNERE REGLEMENTARI SC. 1/500           lntum.l

FUNCȚIUNI ADMISE: LOCUINȚE COLECTIVE         /:IL STR. G-RAL (existentIA URBANIS


rlZAT SPRE NESCHIMBARINSTITUT!! CU DESTINAȚIE SPECIALA


Suprafața

$/îjp.',lerer

33,40mp

20%

srzi umJ >use (ttfrașe, re^OakT interbâte)

16,70mp

10%

li in incinta

16,70mp

10%

ta construita

100,20mp

60%

167,00mp

ie coordonate

Y

328468.102

586979.828

328465.272^

<586979.828 i

328462^82

586979.8Q5/

328462.570

5869^9495

<628459.019

5Ș8981.507

328451.860

^686988.637

328462.08$/

586995.601

32846Ș^1l

586997.838

328465.746

586996.670 „

L

J^8467.742

586982.34*LIMITA EDIFICABILULUI PROPUS

i GEbT

TERENURI CE VOR FACEOBIECTUL UNOR DOC. DE URE ULTERIOARE CF. LEGISLAȚIEI IN VIGOAREDESENAT:

ARH. A. DĂLIMON


Mp

TITLUL PROIECT&k

J|

PROIECT

P.U.Z. - STRADA PG&

^RNâl<^

<^R

NR. 39, SECTOR 1, B

0/2017

TITLUL PLANȘEI:

SCARA

PROPUNERE REGLEMENTARI

1/500

MARTIE 2018

PLANȘA

NR. 9

/.


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT P.U.Z.STR.POVERNEI NR. 39, SECTOR1, BUCUREȘTI

In baza concluziilor si recomandărilor reieșite din analiza situației existente prezentata in paginile anterioare rezulta ca parcela din strada Povernei nr. 39, care constituie obiectul prezentei documentații, este construibila cu condiția respectării următorului regulament si conform ilustrării din planșa de PROPUNERE REGLEMENTARI:


funcțiuni admise

 • • locuințe si funcțiuni complementare;

 • • se admit funcțiuni complementare asociate locuim, profesiuni liberale, servicii, comerț, alimentație publica, etc.. cu condiția ca &eestee--sa--4^-afcctaze liniștea,

securitatea si salubritatea zonei


• parcaj subteran / spatii tehnice dispunerea clădirilor fata de aliniament

- conform planșei de PROPUNERE REGLEMENTARI, care face p regulament:

- amplasarea clădirilor fata de limitele laterale ale parcelei

conform planșei de PROPUNERE REGLEMENTARTTcare face parte dirr prezentul

‘ /


regulament:                                  ’       ’              X V-

 • - regim de inaltime                '                                  g


 • •  edificabilul propus va avea inaltimea Hmax=S+P+3-4 = 16,50m. (I * [

 • - parcarea-qararea

 • •  zonele de parcare se vor realiza in incinta, la nivelul solului si in\subteran, cu

respectarea HCGMB nr. 66 din 06.04.2006.- ^7-,

 • - circulații

 • •  accesul carosabil pe parcela se va face din strada C-tin Coanda;

 • •  profilele (trotuare, carosabile) străzilor Povernei si C-tin Coanda se vor păstră;

 • -  echiparea edilitara

 • •  este obligatorie racordarea la rețelele publice de distribuție energie electrica, apa potabila si canalizare


 • -  spatii verzi

 • •  se va planta 1 arbore la 100 mp ramași neconstruiti

 • - procent de ocupare a terenului

 • • POT = max 60%;

 • -  coeficient de utilizare a terenului

 • • CUT = max 2,4 mp ADC/mp

nu sunt incluse suprafața subsolului, afectata parcării, si spatiile tehnice.

BILANȚ TERITORIAL


Spatii verzi neimpermea Spatii verzi jaridiniere,


Suprafața

33,40mp

20%

16,70mp

10%

16,70mp

10%

100,20mp

60%

167,00mp

100%


Arh. Antonela Roșu


arhitect

~dT

.£</ OPEft


fi ti-R > <7

T>o(lk


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea


Teritoriului'

Direcția UrbanismSERVICIUL URBANISM

Nr. ...SZ......./..^?.^2018


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI

PUZ - STRADA POVERNEI NR.39 / SECTOR 1


1. Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.


Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră In competenț ‘ ----1----

a Consiliului General al Municipiului București aprobat prjn HQQMB nr. 136/ 2012. în toate etapele de elaborare a planului, astfel:                 ț i ' ‘? ^'L/MALUL |

 • •  etapa anunț de intenție -            15 zile calendaristice de îa~data

materialului informativ corespunzător etapei /          '

perioada de desfășurare:               04.10.2017 - 20.10.2017

 • •  etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice d materialului informativ corespunzător etapei /

perioada de desfășurare:               29.01.2018 -13.02.

 • •  etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB

materialului informativ corespunzător etapei /                               \   ‘

perioada de desfășurare:              19.10.2018-02.11.2018aprobare• etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro'

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB.

2. Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.


Nu au fost organizate întâlniri.


3. Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Observațiile și propunerile cetățenilor au fost consemnate pe portalul dedicat ’URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare

Răspunsurile elaboratorului documentației la observațiile cetățenilo^/^dt^spunz^tgare^fiecărei 'i\ consultare, a fost comuni ~    ‘            ot prin

s


etape a procedurii de informare intermediul portalului "URBONLINE".
Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sectorty București, România Tel: 021.305.55.00 http://www.pmb.ro


inclusiv


al PMB
Atât comenatriile și recomandările persoanelor interesate cât și răspunsurile elaboratorului documentației la acestea sunt accesibile publicului în continuare.

Pentru informații și sesizări legate exclusiv de procedura administrativă, aparatul de specialitate din cadrul PMB a răspuns cetățenilor, după caz, prin procedura standard de comunicare a răspunsurilor prin Direcția Relații Publice și Informare sau prin e-mail.

4. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.


Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public de informare si consultare.

rocesului


Prin solicitarea cu nr.1601189 / 20.02.2018 depusă la Registrat _________________________________

Urbanism-DGUAT/PMB sesizarea formulata de DoamnăDoina—iordan, administratori reprezentant al Asociației de Proprietari Strada Clopotarii Vechi nr.8A, referitoare la următoarele aspecte:

 • •  Asigurarea locurilor de parcare pentru obiectivul propus, conform legislației în vigoare.

 • •  Asigurarea condițiilor de vecinătate decentă, privind însorirea, ventilarea, aglomerarea zonei de referință.

Sesizarea a fost directiontă spre elaboratorul documentației de urbanism, spre analiză și răspuns,

5. Modul în care inițiatorul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.

Din răspunsul formulat de elaboratorul PUZ, depus cu nr.1597152 / 06.02.2018 la Registratura PMB, reiese că documentația este elaborată conform normelor actuale.

6.  Probleme, observații și rezerve pe care inițiatorul planului de urbanism sau amenajare a teritoriului nu poate sau nu e dispus sa le rezolve, împreună cu motivația acestui lucru.

Proiectantul a preluat în soluția finală a reglementării PUZ soluția pentru rezolvarea sesizărilor formulate.

7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.


Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent la ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare cbnform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea'aviz'âLpr de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului] București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare /.‘ PMB și, după caz, cele ale Autorității Aeronautice Civile Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. Pentru amplasamente situate în zone protejate sau în zona de protecție a monumentelor istorice se solicită și avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Referitor la propunerea soluției tehnice de configurația edificabilului au fost respectate prevederile PUG-RLU aprobat, legislația, normele si reglementările în vigoare. Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor și a modului de intervenție asupra clădirilor existente și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competentă. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite si că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare si avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competenta legală.


UKAS ,,i;,T%yrT

no woi ■ ao i«noi      OO1


Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 7698/1620480/22.06.2018 emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulații a PMB;

Referitor la evaluarea de mediu PUZ-ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr.30/04.05.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus, PUZ care în conformitate cu legislația, normele și reglementările specifice urbanismului a respectat soluțiile funcționale, gradul de însorire al construcțiilor învecinate și normele privind asigurarea spațiilor verzi.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) și c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația PUZ - STRADA POVERNEI NR.39 / SECTOR 1.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.întocmit:

Arh. C.Ciser2 exemplare / 22.11.2018Bd. Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tel: 021.305.55.00 int4016

http://www.pmb.ro


UKAS

ao —i • ao nan     001