Hotărârea nr. 303/2019

HOTARAREnr. 303 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA RADU VODA NR. 20, SECTOR 4, BUCURESTI

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București nr. 13231/05.11.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 15/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 266/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:   —     -                    _*

 • -  Primăria Municipiului București---“— Certificatul de urbanism nr.

1034/1431037/18.08.2016;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de inițiere nr. 12/13.04.2017;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 29/02.05.2018;

 • -  Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția Pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 1491/05.01.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spini” București - Ilfov: avizul nr. 911925/19.04.2018;

 • -  Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1635568/29.06.2018;

 • -  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1612105/5883/20.06.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • -  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012, Hotărârea C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și^Tț.'45-alirr (2)

Legea nr. 215/2001 privind adminis1

ați;


completările ulterioare;

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Radu Vodă nr. 20, Sector 4, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 57/08.10.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Claudiu De ijiie)\Catana F

SECRETAR GENERALBucurești, 30.05.2

Nr. 303


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roPRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism

î


Ca urmare a cererii adresate de SC PDP ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY SRL / arh. Antonela Roșu (RUR D, E) în calitate de elaborator, reprezentant al ințiatorului SC VIRTUS PROPERTY LIMITED SRL, înregistrată cu nr. 1662870 din 21.09.2018 la Registratura PMB și intern la DU cu nr. 11278 din data de 24.09.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ             —

NR. / CJ, fo .2018

PENTRU

PUZ - STR. RADU VODĂ NR. 20, SECTOR 4, BUCUREȘTI


GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN:

Str. Radu Vodă nr. 20, teren în suprafață de 796,00mp din acte și 802,00mp din măsurătorile cadastrale, conform Certificatului de urbanism nr. 1034/ 143037 din 18.08.2016 și Certificatului de Urbanism nr. 1406/ 1636212 din 13.09.2018, eliberate de Primăria Municipiului București;

INIȚIATOR:                             SC V!RTUS PROPERTY LIMITED SRL

PROIECTANT:                        SC PDP ARCHITECTURE PHOTOGRAPHY SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: Arh. Antonela Roșu (D, E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 4.

PREVEDERI P.U.G. - R.L.U, /P.U.Z. APROBATE ANTERIOR:

P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.269/ 2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/ 17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. .224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018) imobilul este încadrat în subzona funcțională:

CP1 - Subzona centrai situate în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și architectural urbanistice în care se menține configurația țesutului urban tradițional,

Indicatori urbanistici:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 70%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim = 1,9 ADC/mp.teren

P.U.Z. - Z.P. aprobat cu H.C.G.M.B. nr.279/2000, imobilul este încadrat în Z.P. nr. 89 - Zona Crișului Indicatori urbanistici:

 • - Procent de ocupare a terenului (POT) maxim = 50%;

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT) maxim = 1,8 mp ADC/mp.teren;

 • - Hmaxim la cornișă = 10m.


AVIZ DE INIȚIERE nr. 12 din 13.04.2017;

PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

FUNCȚIUNI: LOCUIRE COLECTIVĂ, parter comerț/ servicii;

Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tel: 021 305.55.00

http://www.pmb.ro

&

UKAS

1

ao aoot • ao ««an       OOl


INDICATORI URBANISTICI:

Procenfde ocupare aJerenului POTmax = 60%;

Coeficient de Utilizarea Terenului CUTmax = 2,16 mp ADC/mp.teren; înălțimea maximă la cornișă Hmax = 13,00m;

Regim de înălțime maxim RHmax - S+P+3E;

Amplasarea clădirii față de aliniament - se va respecta alinirea existentă pe Str. Mihnea Vodă și pe Str. Radu Vodă. Clădirea se va amplasa pe aliniamentul Str. Radu Vodă.

Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Parcarea și gararea autovehiculelor se va face în spațiile amenajate pentru acestă funțiune din interiorul clădirii.              —                                                                     ____

Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior retelpi-stradale, dacă este cazul. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publicede alimentare-cO apjL-canalizare. energie electrică.                                                 , '•

ACORDURI/AVIZE SPECIFICE ALE ORGANISMELOR CE^TRAtE^SAIl TERITORIALE PENTRU ETAPA DE APROBARE A PUZ: avizul Agenției Regionale pentru-Protecția. Mediului București, avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, Certificat de Urbanism în termen de valabilitate, Extras de Carte Funciară la zi pentru terenul care a generat PUZ, alte avize conform legislației în vigoare și dovada achitării taxei de exercitare a dreptului de semnătură RUR.

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări anexată și vizată spre neschimbare. Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu an. 63 alm. (2; ut. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia
PRESTĂRI SERVICII, COMERȚ SI BIROURI
a de beneficiI. DESCRIERE

 • a. DELIMITARE:

Zona reglementată prin P.U.Z. - este terenul care a generat prezenta documentație de urbanism, situat în intravilanul Municipiului București, în teritoriul administrativ al Sectorului 4, pe strada RADU VODĂ nr.20 cu suora^a^a vqr nomn mo onofo^m moci iro^orîlor cadastrale). Imobilul este încadrat în Zona Protejată nr. 89 - CRIȘULUI, conform P.U.Z. - Zone Protejate Municipiului București (aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 279/2000).

Zona studiată prin P.U.Z. este delimitată, conform Avizului de Inițiere nr. 12/13.04.2014 emis de P.M.B., prin următoarele repere figurate în planșa PROPUNERE REGLEMENTĂRI:

 • • la nord      - de str. Radu Vodă, inclusiv frontul complementar amplasamentului;

 • • la est        - de str. Radu Vodă;

 • b. EVOLUȚIA ISTORICĂ a imobilului din str. Radu Vodă nr. 20:

Pe Planul Borroczyn din 1847 pot fi identificate limite relativ asemănătoare cu cele ale proprietății din actuala str. Radu Vodă nr.20, cuprinzând spre stradă, pe latura vestică, o construcție a cărei amprentă încă se păstrează, care apare extinsă spre spate (sud) în Planul din 1895-1899.

în Planul din 1911 proprietatea din str. Radu Vodă nr.20 apare pentru prima dată cu limitele ei actuale, însă divizată în două proprietăți inegale: în partea de Vest una mai mare, cuprinzând construcția apărută pe Planurile din 1847, respectiv 1895-1899, și în partea de Est una mai mică, cuprinzând o locuință tip “vagon”, tipică din punct de vedere stilistic și achite pentru acea perioadă. Ulterior construcțiile au suferit modipcări (printre care extinde&și

supraetajare, schimbare de destinație, afectări severe ale’stilului .arhitectural) spierf perioadei 1950-1960.

Daie privind funcțiunea și proprietarul imobilului mai apar îqd^Q^în^DeiSTett


ral


1

1 7 j ’

nr. 92/1950 privind naționalizarea unor imobile. în anexa acestuia, la poziția 2873 apare Grozea Mihail ca proprietar a trei apartamente în str. Radu Vodă nr.20: unul in locuința tip vagon (cea apărută pe Planul din 1911) și două în locuința de pe latura vestică (partea spre stradă apărută pe Planul din 1847 cu extinderea apărută pe Planul de la 1895-1899).

După naționalizarea din 1950, nu știm câtă timp clădirile și-au păstrat funcțiunea de locuințe, însă în 1999 imobilul apare în O.U.G. nr. 102 privind.protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. în acest document, în Anexa 1 - Lista cuprinzând instituțiile uc iniei es public pentru protecția specială a persoanelor cu handicap, aflate în coordonarea

Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, care se înființează prin reorganizare, potri^iLart. 6 din prezenta O.U.G., când "Căminul-spital pentru adulți nr.11" (greșit trecut nr. 1 în .țljX pr?1.02/1999) se reorganizează în "Centrul de îngrijire și asistență Radu Vodă".Nu exrștă informații disponibile privind data schimbării de destinație din locuințe în data extinderii imobilului pe latura sudică (corpul de clădire cu ascensor), sud-itul clădirii parter tip vagon s-a realizat o clădire P+1Et) și supraetajării corpului de \Jl\.',clădjrevcle pe latura vestică, însă, ținând cont de anumite caracteristici și detalii constructive rea betonului armat sau a grinzilor metalice ș.a.) și arhitecturale (tipuri de cărămidă, cornișe, brâuri, ancadramente, scări, confecții metalice, tâmplării cu rame și tăblii sau celulare, tipuri de cremoane păstrate, materialele de realizare a acestora ș.a.) putem spune că aspectul actual al clădirilor, eminamente utilitar, cu modificarea severă a arhitecturii clădirilor vechi (modificarea golurilor, distrugerea decorațiilor, ancadramentelor ș.a.) sunt tipice anilor 1950-1960.


între 2004 și 2015 ansamblul de clădiri a fost vandalizat sistematic. în el găsindu-și adăpost temporar persoane fără adăpost.

în prezent a fost obținută Autorizația de Desființare nr. 84/1478174 din 12.04.2017 emisă de P.M.B., prin care se autorizează executarea lucrărilor de desființare a construcțiilor existente pe acest teren, și anume corp C1 - ruină S + P + 3E + M.

 • c. VALOARE:

Terenul din str. Radu Vodă nr. 20 este încadrat în Z.P. nr.89 - CRIȘULUI care are valoare de zonă rezidențială cu o structură urbană liberă și cu o arhitectură variată, care ilustrează fenomenul de asimilare și adaptare a unor stiluri occidentale la tipologia locală și la o scară domestică.                                                  '              ""

d. GRAD DE PROTECȚIE:Conform Z.P. nr.89 - CRIȘULUI, în care se încadrează terenul din str. Radu Vodă nr. 20, aceasta are un grad de protecție ridicat (se protejează valorile.arhitectural - urbanistice, istorice și de mediu natural care au o pondere ridicată: trama stradală și caracterul. Sunt permise intervenții care conservă trama stradală și întăresc caracterul existent prin ameliorarea fondului construit și a valorii urbanistice).

e. INTERVENȚII: - conform Z.P. nr.89 - CRIȘULUI:


 • • păstrarea locuirii ca funcție predominantă;

 • • păstrarea caracteristicilor morfologice: alternanța construit / liber, înălțimea variabilă în limitele scării actuale, ponderea ridicată a vegetației;

 • • reabilitarea spațiilor publice majore (trotuarul aferent str. Mihnea Vodă);

 • • reabilitarea zonei de ruptură dintre țesutul istoric și frontul construcțiilor din anii 1980 (reconfigurarea fronturilor);

 • • înlocuirea fondului construit de slabă calitate.


II. UTILIZARE FUNCȚIONALA

 • a. UTILIZĂRI ADMISE:

 • • locuințe colective;

 • • funcțiuni cu caracter de servicii / comerț / birouri profesionale sau alte categorii destinate

publicului.                                                             ----------—___...

 • b. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI:

  CONFORM CU ORIGINALUL


• funcțiuni cu caracter de servicii / comerț / birouri profesionale, cu următi


(2) să nu afecteze vegetația existentă (curți de fațadă și arbori);

(3) ponderea acestor funcțiuni să fie egală cu ponderea reprezentată de locuințe.

 • c. UTILIZĂRI INTERZISE:

•se' mențin neschimbate criteriile menționate in regulamentul Z.P. nr.89 - CRISULUI.

\  ! ,Ui. AmPlASAREA CLĂDIRILOR pe parcelă

\'*Ls>---. - > *—_______________________

 • a. AMPLASAREA FAȚĂ DE ALINIAMENT: - cf. planșei PROPUNERE REGLEMENTĂRI, cu următoarele precizări:

față de aliniamentul spre str. Radu Vodă:

 • - edificabilul se va așeza pe aliniament pe întreaga înălțime, cu condiția ca etajul 3 să nu depășească 1/2 din lungimea fațadei;

 • - edificabilul se va alinia la cornișa imobilului de pe str. Radu Vodă nr. 20A pe înălțimea P+1Et, etajele 2 si 3 fiind retrase cu min. 2,Om de la aliniament pe o lungime de min. 3,5m;

 • - în zona intersecției cu str. Mihnea Vodă etajul 3 se va retrage de la aliniament cu min. 5,0 m.  S    /alo/?


față de aliniamentul spre str. Mihnea Vodă:

 • - edificabilul se va retrage de la aliniament cu min. 1,5 m pe întreaga înălțime P+3Et, cu condiția ca acest tronson să nu depășească 1/3 din lungimea întregii fațade dinspre str. Mi'nnea Vodă:

 • - în zona intersecției cu str. Radu Vodă corpul P+2Et se va retrage de la aliniament cu min. 5,0 m pe o lungime de min. 5,0 m;

 • - în zona intersecției cu str. Radu Vodă etajul 3 se va retrage de la aliniament cu min. 9,0 m pe o lungime de min. 3,0 m.


 • b. ALINIEREA LATERALĂ: -precizări:

spre limita laterală de est.

- edificabilul se va alipi la calcanul imobilului de pe str. Radu Vodă nr. 20A pe întreaga"înălțime

P+3Et;

- în zona dinspre stradă etajul 2 si etajul 3 vor fi retrase cu min. 3,5 m față de acest calcan, pe o lungime de min. 2,0 m;

- în zona dinspre spate edificabilul va putea depăși acest calcan la nivelul^. Parterului pe o lungime de max. 5,0 m.                                               z •~

spre limita laterală de vest ^orientata oblic fata de aliniament):         '. >

- colțul edificabilului P+3Et se poate apropia la min 0,60 m față de această limită Idtep^ proprietate, comună cu imobilul de pe str. Mihnea Vodă nr.3, respectându-se fot condiționarea (menționată și în legenda planșei) de a nu avea ferestre la mai puțrTtie'2, de aceasta (cf. Noului Cod Civil Art.615/616.) - restul părții de sud a edificabilului (situat în vecinătatea acestei limite), se va raporta și la aliniamentul străzii Mihnea Vodă, astfel încât pe înălțimea P+2Et să aibă față de acesta o retragere de min. 5,0 m, iar nivelul etajului 3 să fie retras cu încă 2,0 m.


(NOTĂ: cu excepția tronsonului P+3 care se desfășoară pe max 1/3 din lungimea fațadei și care este retras cu min. 1,5,0 m de la aliniamentul spre str. Mihnea Vodă, așa cum a fost menționat la pct. III.a. din prezentul regulament); .

 • - în partea dinspre sud a acestei limite (spre imobilul din str. Mihnea Vodă nr. 3) edificabilul se va alinia fata de strada la fațada corpului P+3 de pe respectiva proprietate, astfel încât să aibă o retragere totală de min. 8,0 m față de aliniamentul dinspre str. Mihnea Vodă.

spre limita laterală de sud-vest:

 • - edificabilul se va retrage cu min. 3,0 m pe înălțimea de P+2Et față de calcanul P+3 al imobilul din str. Mihnea Vodă nr. 3;

 • - etajul 3 se va retrage cu încă min. 1,5 m față de această limită.

spre limita laterală de sud-est:

- edificabilul se va retrage cu min. 3,0 m pe înălțimea de P+2Et față de această limită dinspre f


* pai ceia vs avea asigurai un acces carosaDH de minim 3.0 metri din str. Radu Vodă • spre str. Mihnea Vodă limita parcelei va fi ajustată (prin transferul unei suprafețe de teren în domeniul public) astfel încât trotuarul aferent să aibă un profil constant de min 1,5 m;

• este obligatorie asigurarea accesului în spațiile cu caracter public a persoanelor cu handicap sau cu dificultăți de deplasare.

b. STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR:

• staționarea vehicolelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice, cu respectarea H.C.G.M.B. nr. 66/2006.
 • c. CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ: - conform Z.P. nr.89 - CRIȘULUI:

 • • toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

 • • se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheții;

 • • se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

 • • toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat;

 • • se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice și se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

 • • se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații și gaze pe fațadele principale ale clădirilor;


 • • se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele

laterale în cazul în care ele se deschid către curți de onoare.

• în zona studiată se află toate tipurile de rețele edilitare -


krr'entare cu apă, canalizare,

termoficare, gaze, energie electrică, telefonie. Parcela din str. RADU VODĂ nr.20 nu este afectată de traseele rețelelor edilitare. Urmează ca la fazele următoare de proiectare să fie solicitate avize în vederea racordării obiectivelor care se vor construi la rețelele existente.

I CONFORM CU ORIGINALUL


i______________________________________________________________________________________________________________________

 • d. SPAȚII LIBERE $1 PLANTATE: - conform Z.P. nr.89 - CRIȘULUI:

 • • spațiile libere vizibile din circulațiile publice vor fi tratate ca grădini de

 • • spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate'șhpîantat^cu un arbore la fiecare 100 mp;

• se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.


 • e. ÎMPREJMUIRI:

• gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri; gardurile vor avea un soclu opac de circa 0.60 m., partea superioară fiind transparentă realizată din fier forjat sau plasă metalică și vor putea fi dublate de gard viu; pe limitele laterale și posterioare gardurile vor fi opace și vor avea înălțimea minimă de 2.00 metri.

V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

( )

a. ÎNĂLȚIMI ADMISE: - cf. planșei PROPUNERE REGLEMENTĂRI, cu următoarele precizări:

.          • pe aliniamentul spre str. Radu Vodă se admite realizarea etajului 3 sau a unui element

' '--- zarhitectura! care poate depăși cu 3 m înălțimea cornișei de 10 m, cu condiția ca acesta să

'z—"T—}

j \      ' nu depășească 1/2 din lungimea fațadei;

i                        ■               • i i 1 *

• față de aimiameniui spre str. Mihnea Vodă se admite realizarea etajului 3 sau a unui element

arhitectural care .poate depăși cu 3 m înălțimea cornișei de 10 m, cu condiția ca acesta să

< • .4ie retras la min. 3,0 m față de acest aliniament.

b. ASPECTUL EXTERIOR:

 • • arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul arhitectural general al zonei, înscriindu-se, înainte de toate, în scara definită de clădirile existente.

 • • se interzic suprafețe vitrate de mari dimensiuni (perete cortină), imitațiile de materiale sau

VI. OCUPAREA Șl UTILIZAREA PARCELEI

• se admite o majorare cu 20%a indicatorilor urbanistici stabiliți pentru Z.P. nr.89 -

CRIȘULUI, conform legislației în vigoare:

a. PROCENT MAXIM DE OCUPARE AL TERENULUI (POT):