Hotărârea nr. 302/2019

HOTARAREnr. 302 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL SOSEAUA SALAJ NR. 241, SECTOR 5, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

[conform cu origina

L


HOTĂRÂR

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Sălaj nr. 241, Sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 7/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 268/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

 • -  Primăria Sectorului 5 - Certificat de urbanism nr. 1667-S/16.10.2018 si nr. 858-S/10.08.2017;

 • -  Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 133/08.12.2017;

 • -  Primăria Municipiului București  - Direcția Urbanism: avizul preliminar nr.

44/29.03.2018;

 • -  Ministerul Apărării Naționale - Statul Major al Apărării - avizul nr. DT/2658/19.04.2018;

 • -  Ministerul Afacerilor Interne - Departamentul pentru Situații de Urgență - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 913523/31.07.2018;

 • -  Serviciul Român de Informații: avizul nr. 53 774/14.06.2018;

 • -  Serviciul de Telecomunicații Speciale: avizul nr. 13811/11.06.2018;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 44/28.06.2018;

 • -  Comisia   de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul   nr.

  1669042/17.10.2018;

  Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1597956/1604234/20.04.2018; în conformitate cu prevederile:

  Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de

  Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

  Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin

  Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.

  și Hotărârea C.G.M.B. nr. 877/12.12.2pyl8;

  Cu respectarea prevederilor Legii administrația publică, republicată;        ,


«ârea C.G.M.B. nr.324/2010,

2012 și 224/15.12.2015


]/\


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, Roma

CONFORM CU ORIGINALUL

I

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. cȚarînrȚ5)_trtrc)și art.-45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICI

HOTĂRĂȘT

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Șoseaua Sălaj nr. 241, Sector 5, București în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 63/01.11.2018 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București și al Primarului Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI "...... ■/  <F

Direcția Generală Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Direcția Urbanism

SERVICIUL URBANISM

• ? • •

• : • "•

••••*•*

ROMÂNIA

191 e 201 a sărbătorim împreună

CONFORM CU ORIGINALUL

I______________


Ca urmare a cererii adresate de SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS SRL - urb. Adrian Constantin RÂDULESCU (RUR: D,E), în calitate de elaborator, cu sediul în București, Sector 3, Cod poștal 031041, str. Nerva Traian nr. 3, et. 10, telefon: 0733 496 062, pentru LIDL ROMÂNIA SCS în calitate de beneficiar, înregistrată cu nr. 1656937/ 03.09.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:


PUZ - ȘOS. SĂLAJ NR. 241 - SECTOR 5

GENERAT DE IMOBILUL din ȘOS SĂLAJ NR. 241, SECTORUL 5, compus din teren proprietate privată a persoanelor juridice în suprafață totală de 7.039,00 mp. din măsurători cadastrale conform conform Certificatului de Urbanism nr. 858-S din 10.08.2017, eliberat de Primăria Sectorului 5, respectiv Certificatul de Urbanism nr. 1667-S din 16.10.2018, eliberat de Primăria Sectorului 5.

INIȚIATOR:

SC LIDL ROMÂNIA SCS

PROIECTANT GENERAL:

SC METROPOLITAN INTERNATIONAL ARCHITECTS SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: urb. Adrian Constantin RÂDULESCU (RUR: D,E)

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚA ZONA STUDIATA ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 5.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.2010, H.C.G.M.B. nr. 241/ 20.12.2011, H.C.G.M.B. nr. 232/ 19.12.2012, H.C.G.M.B. nr. 224/ 15.12.2015 și H.C.G.M.B. nr. 341/ 14.06.2018) teritoriul studiat are reglementarea funcțională M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi de P+4 niveluri.

INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI: POT max. 60% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 75 % cu clădiri cu maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru activități comerciale, săli de spectacole, garaje, etc.; CUT max. 2,5 mp. ADC/mp. teren; H max. = distanța dintre aliniamente.


PREVEDERI PUZ - RLU PROPUSE:

SERVICII - MAGAZIN RETAIL

POTmax. 60%; CUTmax. 2,5 mp. ACD/ mp.teren; Hmax: 10 m. RmaxH: PARTER î Retragerile minime față de aliniament și față de limitele laterale și posterioare v planului de reglementari și ale Regulamentului local de urbanism aferent, vizate spr CIRCULAȚII Șl ACCESE: Parcarea și gararea autoyehidLlelor, profilul transversal  vor respecta „Normele privind asigurarea numărului/rpinjrT


Bd Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5. București, R

Tel: 021.305.55.00

http://www.pmb.ro

IIKAS •“ÎSMdT'

ao woi • no i«ooi       001Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări și regulamentul local de urbanism aferent, anexate și vizate spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul PUZ răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în PUZ care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) litera g) din Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării PUZ.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de Urbanism nr. 1667-S din 16.10.2018, eliberat de Primăria Sectorului 5.

(

Expert,

Urb Liliana Ionici4ex./23.10.2018

Zona studiata


PROPUNERE-REGLEMETARI


B-B' Strada Grapei (profil existent)

C-C' Strada Chiritescu (profil existent)

D-D' Strada Surlei (profil existent)

E-E' Strada Ciubotica Cucului (profil existent] F-F' Strada Vasile Poenaru (profil existent) G-G' Strada Barbalot (profil existent) iCONFORM CU ORIGINALUL

METROPOLITAN

BUCUREȘTI, Sector 5, Str. Vasile Topllceani^i^r, Tel:

SEF PROIECT:

urb. Adriai

rsU*’,'L'

■4

VERIFICAT:

urb. Adrian

Sadul^șLIX

PROIECTAT:

arh. Dan Va

((țVLESCU

PROIECTAT:

urb.Catalin

D^JRACHE

DESENAT:

urb.Catalin

DESENAT:

arh. Mihnea ORASANU

cLIMITA EDIFICABIL                  ^LUL

PROPUNERE DE REGLEM - Magazin retail

RmaxH = P, Hmax = 1 o metri

P.O.T.= 60%

C.U.T.= 2,5

Suprafața teren= 7.039 mp

Bilanț- ’;4

Suprafața teren

7.039mp

100%

Suprafața spațiu verde

1.4091TIP

20%

Suprafața carosabil

3-6i8mp

51,5%

Suprafața clădire

2.oiomp

28,5%


PROIECT nr:98 2018

FAZA:

P.U.Z.


PLANȘA: U.04.00

REVIZIA: 1

Magazin Retail

P.U.Z. - MAGAZIN RETAIL

Șoseaua Salaj nr. 241, Sector 5, Mun. București Document: Regulament Local de Urbanism

Page: 1/8

(j


COLECTIV DE ELABORAREUrbanism

S.C. METROPOLITAN

INTERNATIONAL ARHITECTS

S.R.L.

Sef. Proiect: urb. Adrian Radulescu

Proiectat: arh. Dan Voiculescu

Proiectat: urb. Cătălin Dumitrache

Proiectat: arh. Mihnea Oraseanu


 • 1.1 Domeniu de aplicare

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

TITLUL II - PRESCRIPȚII SPECIALE PE ZONE, SUBZQNE Șl UNITĂȚI

2.1 Unități Teritoriale de Referință

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE. ECHIPARE Șl CONFORMARE A CLĂDIRILOR

Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

Articolul 5- AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl        .............................

POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI ...         PARCELĂ.


Articolul 8 - CIRCULA ȚII Șl A CCESE

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR............•..............•

Articolul 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR

Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

Articolul 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE

Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Șl UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZAREA TERENULUI (CUT)


METROPOLITAN INTERNATIONAL ARHITECTS

Strada Vasile Topliceanu nr. 14. Bl. P39. Sc. 2. Ap. 39                                                                               [_ \   /           / \

Sector 5. București, Romania       "                             1        '\\//I    /—1 \

Telefon: 07226132206   (Ro17408307)                                            ' -        \ /     //--\\

e-mail miagroup.office@gmail.com                                                ,                           /1            L/ LI LI Z/

63 AV. //. M //

TITLUL 1 - PRESCRIPȚII GENERALE

f----

1.1 Domeniu de aplicare

CONFORM OÎLORfGfiÎALUL

__

Prezentul regulament aferent Planului Urbanistic Zonal - MAGAZIN RETAIL, Șoseaua Salaj, nr. 241, sector 5, București, se aplica pe teritoriul delimitat cu linie roșie întrerupta din planșa de reglementari care face parte integranta din prezentul regulament, la nivel local, astfel:

- la nord


- Strada Grapei


- la sud        - Strada Radu Chiritescu;


- la vest


- Șoseaua Salaj


- la est       - Strada Ciubotica Cucului

 • 1.2 Corelări cu alte documentații

P.U.G. București

Prezentul regulament preia prevederile Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 269/2ooo, unde zona studiata se incadreaza in U.T.R. U.T.R. M3 - subzona mixta cu clădiri avand regim de construire continuu sau discontinuu si inaltimi maxime de P+4 niveluri.

Procent maxim de ocupare a terenului - P.O.T.

P.O.T. Maxim = 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activitati comerciale, săli de spectacole, garaje, etc. - pentru funcțiunile publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Coeficient maxim de utilizare a terenului - C.U.T.

C.U.T Maxim = 2.5 mp. ADC / mp. teren - in cazul existentei accentelor peste maxim se va justifica prin P.U.Z.; - pentru funcțiunile publice se vor respe sau tema beneficiarului.


/

P.U.Z. - MAGAZIN RETAIL                                  //

SOS. SALAJ NR. 241 Sector 5, Mun. București                   , /

Document: Regulament Local de Urbanism                   [

r

Page: 4/82.1 Unitati Teritoriale de Referința

Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarea zona si unitati teritoriale de referința:

M3 - Subzona serviciilor publice dispersate in afara zonelor protejate P inalt (Hmaxim = lo,oo metri si totem de 15,oo metri).SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Articolul 1 - UTILIZĂRI ADMISE

M3 -sunt admise următoarele utilizări:

- comerț cu amănuntul- comerț - spațiu comercial - tip JâOl;

Articolul 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

M3 -sunt admise următoarele utilizări:

 • - clădirile vor avea parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale;

 • - se interzice localizarea restaurantelor care comercializează băuturi alcoolice la o distanta mai mica de loo,oo metri de service si echipamente publice si de biserici;.

- pentru orice utilizări se va tine seama de condițiile geotehnice si de zonare seismica;

Articolul 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

M3 -sunt interzise următoarele utilizări:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul ge construcții provizorii de orice natura;


statii de întreținere auto cu capacitate de peste 5 mașini;

curățătorii chimice;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamaNl^sâ^țd^c^ activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil publice sau din instituțiile publice;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;orice lucrări de terasamente care pot sa provoace scurger apelor pe parcelele vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.                -----------------


,                                                                                                      I

j CONFORM CU ORIGINALUL '

i

SECȚIUNEA II - CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CLĂDIRII


Articolul 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUN

M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări: - cele 3 loturi se vor alipi înainte de obținerea Autorizației de Construire.

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala.

D'REctia

$ a^stcNTA TEHNICA Șl

% JURIDICĂ

■ * &           c


Articolul 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala. (jata de coltul de Nord-Vest al viiotarei construcției o retragere de 55,oo metri si respectiv o retragere de 64, oo metri fata de coltul din Sud-Vest)

Articolul 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE sl POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice Zonificare Funcționala. (la Nord - minim 13,5o metri, la Est - minim 3,oo metri, la Sud - minim 4, oo metri)

Articolul 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELA.
I I

Articolul 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:


f.


6Z>! o!staționarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice, in/onformitate cu  H.C.L. nr. 66 din 6.o4.2oo6 "privind aprobarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație".


r

Articolul 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLĂDIRILOR           rjj ORIGINALUL

M3 conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

inaltimea maxima a clădirilor va fi: P inalt (Hmaxim = 1 15,oo metri).


Articolul 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR


M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

conform P.U.Z., cu condiția integrării in particularitățile zonei si armonizării cu vecinătățile imediate;

aspectul clădirilor va exprima caracterul si reprezentativitatea funcțiunii si va

răspunde exigentelor actuale ale arhitecturii europene de "coerenta" si "eleganta".


Articolul 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARA

M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Funcționala.

 • •      Construcția .va fi racordata la rețelele tehnico-edilitare publice;

 • •      se va asigura posibilitatea racordării la sistemele moderne de telecomunicații;

 • •      se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor, din spatiile mineralizate si din spatiile plantate cu gazon;


Articolul 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE


M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

- conform P.U.Z. -U.04.01 - Reglementari Urbanistice - Zonificare Fundfcionâlă -Tereul care nu este acoperit cu construcții, platforme si circulații va fi acofkfît cu g< -In zona destinata porcarilor se va planta cu 1 arbore la fiecare 4 locuri de pa

P.U.Z. - MAGAZIN RETAIL                                        /

SOS. SALAJ NR. 241 Sector 5, Mun. București                         /

Document: Regulament Local de Urbanism                         /

Page:7/8
Articolul 14- ÎMPREJMUIRI

M3 -conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

- pentru spatiile comerciale, împrejmuirea către strada si acces sa fie transparenta si cu soclu opac de maxim 0,60 metri, sau conform cu tema beneficiarului.

- pentru celelalte limite laterale (cu vecintati), împrejmuiri opace (rezistente la foc (respectarea "normativului privind protecția de securitate la incendiu" in conformitate preverile actuale ale I.S.U. București)) si cu soclu opac de 0,60 metri, sau conform cu tema beneficiarului.

- se recomanda pentru peretele exterior de la limita de Sud (retragerea de 4,oo metri) sa se prevada o soluție tehnica pentru rezistenta la foc mai mare fata de soluțiile tehnice pentru celelalte laturi ale spațiului comercial (curespectarea "normativului privind protecția de securitate la incendiu" in conformitate preverile actuale ale I.S.U. București).

SECȚIUNEA III: - POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Articolul 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A

- P.O.T. maxim 60%

Articolul 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A

- C.U.T. maxim = 2,5

Nota:


întocmit,

arh. Mihnea Orasanu urb. Cătălin Dumitrache