Hotărârea nr. 301/2019

HOTARAREnr. 301 din 2019-05-30 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STRADA BUZESTI NR. 44, SECTOR 1, BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI y

romania2019.eu


CONFORM C’J ORIGINALUL

I■ HOTĂRÎ

privind aprobarea Planului Urbanistic ZonâTStrada Buzești nr. 44, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 34/22.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 249/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

Primăria Municipiului București 925/1515195/01.08.2017;

Certificatul de urbanism nr.


Ministerul Culturii și Identității Naționale - Direcția pentru Cultură a Municipiului București: avizul nr. 2154/28.08.2018;

Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: avizul de oportunitate nr. 103/25.10.2017;

Ministerul Culturii și Identității Naționale - Ordinul nr. 2857/12.11.2018;

Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 98/29.10.2018;

Ministerul Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București - Ilfov: avizul nr. 2076/18-SU-BIF/A/23.07.2018;

Ministerul Sănătății - Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București: avizul nr. C17068/16.11.2018;

Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului București: avizul nr. 1667022/12.10.2018;

Comisia Tehnică de Circulație - avizul de principiu nr. 1666874/17526/24.10.2018;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000, cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324/2010 Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011, Hotărârea C.G.M C.G.M.B. nr. 224/15.12.2015 și Hotărârea^. M.B.

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 2/

administrația publică, republicată;B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel


în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Strada Buzești nr. 44, Sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 07/08.02.2019 (2 exemplare), prevăzut în anexa nr. 1, planul de reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare), prezentat în anexa nr. 2, Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare), reprezentând anexa nr. 3 și Raportul informării și consultării publicului nr. 1574/08.02.2019 (1 exemplar), reprezentând anexa nr. 4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art 3 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ URBANISM Șl AMENAJAREA TERITORIULUI ț----

Direcția Urbanism - Serviciul Urbaniși


Ca urmare cererii adresate de S.C. ADEST ARCHITECTURE SRL - arh. lulia Tomuș'- RUR D^Eln calitate de proiectant, cu sediul în București, Str. Fabrica de Cărămidă nr. 1A, casa 54, sector 1, București, punct de lucru în București, Str. Alexandru Sihleanu nr. 12, sector 3, pentru S.C. LUCON GLOBAL PROPERTIES SRL, în calitate de beneficiar, cu sediul în București, sector 6, B-dul Prelungirea Ghencea nr. 295 A, înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1693517/21.12.2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite următorul:

AVIZ

NR. 0^- &£ .2019 pentru

PUZ - STR. BUZEȘTI NR. 44, SECTOR 1, BUCUREȘTI

GENERAT DE IMOBILUL: situat la adresa din Str. Buzești nr. 44, sector 1, în suprafață de 1028,0 mp din măsurători (nr. cadastral 243015, notat în Extrasul de Carte Funciară pentru informare nr. cerere 113396/16.12.2018), având la bază Certificatul de urbanism nr. 925/1515195 din 01.08.2017 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii ) emis de Primăria Municipiului București - în scopul “extinderea, supraetajarea și reamenajarea clădirilor existente".

INIȚIATOR:       S.C. LUCON GLOBAL PROPERTIES SRL

PROIECTANT:    S.C. ADEST ARCHITECTURE SRL

SPECIALIST CU DREPT DE SEMNĂTURĂ RUR: arh. lulia Tomuș - RUR D,E

AMPLASARE, DELIMITARE, SUPRAFAȚĂ ZONA STUDIATĂ ÎN PUZ: Zona studiată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/ PUZ APROBATE ANTERIOR:

Conform Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 (completată cu HCGMB nr. 324/17.11.2010, HCGMB nr. 241/20.12.2011, HCGMB nr. 232/19.12.2012, HCGMB nr.224/15.12.2015 și HCGMB nr.341/14.06.2018, HCGMB nr. 877/12.12.2018), imobilul este cuprins în “CA2”

 • - subzona centrală cu funcțiuni complexe, cu clădiri de înălțime medie, mare și cu accente peste 45 metri;

 • - Regim de construire: continuu și discontinuu;

 • - Funcțiuni predominante: Utilizări admise : se admit funcțiuni de interes general specifice unui centru de afaceri: - sedii de companii și firme în clădiri specializate pentru birouri; - servicii financiar-bancare și de asigurări; - servicii autonome avansate (manageriale, tehnice și profesionale); - servicii pentru cercetare-dezvoltare; - servicii de formare - informare; - biblioteci, mediateci; - poșta și telecomunicații (releu infostructură); - edituri, centre media; - activități asociative diverse; - hoteluri pentru turismul de afaceri și alte spații de recepție; - expoziții, centre și galerii de artă; - servicii profesionale, colective și personale, servicii specializate pentru comerț și pentru funcționarea zonei centrale, servicii pentru transporturi; - agenții diverse (imobiliare, de turism etc.) - restaurante, cofetării, cafenele, baruri, terase; - centre comerciale, magazine cu piaza interioară, galerii comerciale, comerț cu obiecte de artă etc.; - cazino, dancing, cinema; - centre de recreere și sport în spații acoperite; - mici unități productive manufacturiere și de depozitare mic-gros legate de funcționarea zonei centrale; - locuințe cu partiu special având incluse spații pentru profesiuni liberale; - parcaje multietajate de descongestionare a circulației în zona centrală protejată.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: înălțimea maximă admisibilă este egală cu distanța dintre aliniamente; pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică străzii, cu condiția retragerii acestora în limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu tangenta sa la 45 grade;

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): pentru clădiri cu 6 niveluri și peste - P.O.T. maxim = 70% , cu posibilitatea acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri 8 (metri) pentru activități

acoperirii restului curții în proporție de 75% cu clădiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activități comerciale, . săli de spectacole etc.;                                                                                                       ’•*’;**

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): pentru clădiri cu 6 niveluri și peste CUT maxim = 3,0 mp. ADC / mp. teren ; pentru clădirile sub 6 niveluri CUT maxim = 2,5 mp. ADC / mp. teren;

 • -  Retragerea minimă față de aliniament: în zonele constituite dispunerea clădirilor față de aliniament va

respecta caracterul străzii existente, cu următoarele condiții: - clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se vor amplasa retrase de la aliniament la o distanță de minim 6.00 metri, cu condiția să nu          • *

lase vizibile calcane ale clădirilor situate pe limitele laterale ale parcelelor; - în raport cu caracterul străzilor existente clădirile pot fi dispuse pe aliniament sau pot fi retrase cu condiția să nu lase aparente calcane ale

clădirilor învecinate; - în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție dispusă pe aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție în stare bună sau cu o clădire monument de arhitectură retrasă de la aliniament, noua clădire va fi dispusă pe aliniament dar se va racorda la alinierea retrasă, pentru a nu evidenția un calcan ; - în cazul în care parcela se învecinează pe o latură cu o construcție retrasă de la aliniament iar pe cealaltă latură cu o construcție neviabilă, iar caracterul străzii indică tendința clădirilor mai noi de a se retrage de la aliniament conform regulamentelor anterioare, de regulă cu 4.0 metri, noua clădire se va retrage de la aliniament conform retragerii existente; pe terenurile libere care vor face obiectul P.U.Z. se recomandă dispunerea clădirilor cu regim de construire continuu pe aliniament, atât spre stradă cât și spre spațiile exclusiv pietonale stabilite prin planul urbanistic.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare: conform P.U.Z, cu următoarele recomandări : -clădirile care adăpostesc funcțiuni publice reprezentative se pot amplasa izolat sau în regim continuu; -clădirile care adăpostesc funcțiuni de interes general și locuințe vor alcătui fronturi continue prin alipire de calcanele clădirilor învecinate dispuse pe limitele laterale ale parcelelor până la o distanță de maxim 20.00 metri de la aliniament; - în cazul în care parcela se învecinează cu o clădire care prezintă calcan pe una dintre limitele laterale ale parcelei, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de limita laterală a parcelei și având pe fațada laterală ferestre ale unor încăperi care necesită lumina naturală, noua clădire se va alipi de calcanul existent, iar față de limita opusă se va retrage obligatoriu la o distanță egală cu jumătate din înălțime, dar nu mai puțin de 4.00 metri; - se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta este și linia de separație față de o clădire publică dispusă izolat sau față de o biserică ortodoxă ; în acest caz se admite o retragere față de limitele parcelei egală cu jumătate din înălțimea la cornișe, dar nu mai puțin de 5,00 metri; - clădirile se vor retrage față de limita pcsterioară la c distanță de cel puțin jumătate din înălțimea clădirii măsurată la cornișe, dar nu mai puțin de 5.00 metri; - se interzice construirea pe limita posterioară a parcelei, cu excepția cazului în care există un calcan al unei clădiri principale, iar noua construcție se limitează la acoperirea acestuia.

  Imobilul din Str. Buzești nr. 44 figurează pe Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015, poziția 539, cod B-ll-a-B-18262.


  Ordinul nr. 2857/12.11.2018 al Ministerului Culturii și Identității Naționale privind declasarea din Lista monumentelor istorice a anexei C2, parte a monumentului istoric clasat sub denumirea Casă, situat la

  % o

  FI

  o"


  adresa poștală str. Buzești nr. 44, sector 1, București, având cod LMI codul B-ll-m-B-18262.     <

  AVIZ DE OPORTUNITATE nr. 103 din 25.10.2017 emis dePnmarraMunîCîpîulu i București.

  I CONFORM CU ORIGINALUL J

  ------     - rx/


  n««ECȚIA

  1. r

  -—

  ---


  juRlOlCk


  PREVEDERI P.U.Z. - R.L.U. PROPUSE:

  • - U.T.R. “CA2” conform PUG - nu se modifică.                            _

  • - Regim de construire: discontinuu.                    ---"" ——

  • - Funcțiuni predominante : servicii medicale și birouri administrative, detaliate in Regulamentul local de urbanism aferent.


 • - Regimul maxim de înălțime: RHmax.= 2S+P+4E, cu respectarea specificațiilor Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Procent de ocupare a terenului (POT): maxim = 70 %.

 • - Coeficient de Utilizare a Terenului (CUT): maxim 3 mp ADC/mp teren.

 • - înălțimea maximă admisibilă a clădirilor: H maxim = 22,Om pentru RHmax.=2S+P+4E și Hmax. cornișă spre stradă = 19,Om pentru 2S+P+3E.

 • - Retragerea minimă față de aliniament: vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Retrageri minime față de limitele laterale și posterioare : vor fi respectate specificațiile Planului de Reglementări vizat spre neschimbare și ale Regulamentului local de urbanism aferent.

 • - Circulații și accese: parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta .Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație" aprobate prin HCGMB nr. 66/2006 și conform Acordului de principiu nr. 17526/24.10.2018, împreună cu planșa nr. 1666874/19.10.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.


 • - Echipare tehnico - edilitară: Rețelele edilitare aferente se vor realiza anterior rețelei stradale. Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică si respectarea condițiilor prevăzute în Avizul Comisiei de Coordonare a PMB nr. 1667022/12.10.2018. împreună cu planșa nr. 1667022/12.10.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Generală Urbanism si

- Amenajarea Teritoriului, Direcția Urbanism.            ...

Notă:

 • - La faza Autorizației de construire respectarea Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 și Normativului privind proiectarea clădirilor de locuințe.

 • - La faza Autorizației de construire respectarea condițiilor specificate în adresa nr. 2076/18- SU-BIF/A București, 23.07.2018, emisă de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; adresa nr. C17068/16.11.2018 emisă de Ministerul Sănătății, Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, adresa nr. 1152440/14.12.2018 emisă de Banca BT Transilvania.

Se avizează favorabil Planul Urbanistic Zonal - Str. Buzești nr. 44, sector 1, București, cu respectarea condițiilor din acordurile/avizele specifice ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru etapele de avizare/aprobare a P.U.Z

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu Planșa de Reglementări nr. 03 anexată și vizată spre neschimbare și Regulamentul Local de Urbanism.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.UZ.-ul care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz este un aviz tehnic și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.) se poate întocmi numai după aprobarea PUZ și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatul de Urbanism nr. 925/1515195 din 01.08.2017 (termen de valabilitate 24 de luni de la data emiterii) emis de Primăria Municipiului București.
Bd Regina Elisabeta nr 47, cod poștal 050013, sector 5. București, România

Tel. 021.305.55.00

httpJ/www.pmb.ro

BOMO' «O I4OD1

001


aferentPLAN URBANISTIC ZONAL __Str. BUZESTI Nr. 44 (Lot 1), Sectorul 1, BUCUREST^-^^K

'                 r                                                             a----//»-«• o'1'            sS/ Q^\

Nr. Cad: 243015•țgHNtcA 5<

JURIDICA

/ *

_____ ^foig a . țx

EXTINDERE CU UN CORP NOU, SUPRAETAJARE,

REAMENAJARE CLĂDIRI EXISTENTE

pentru

SERVICII MEDICALE (CLINICA), BIROURI

Amplasament:


Beneficiar/ Investitor:


Proiectant urbanism:


j’CMLS arh. tei:

J c.


Str. Buzesti nr. 44 (Lot 1), Sector 1, București

Nr. Cad: 243015

LUCON GLOBAL PROPERTIES S R L.

Str. Prelungirea Ghencea nr. 295A, Sector 6, București

ADEST Architecture SRL

Sediu:Bucuresti, Str. Fabrica de Cărămidă nr. 1A casa 54, sector 1

Punct lucru: București, Str. Alexandru Sihleanu nr. 12, sector 3 Tel. 031.226.10.12 Fax : 031.226.10.14


REGISTERED OFFICE BUCHAREST - 1A FAB DE CĂRĂMIDĂ STR VILLA 54 - SECTOR 1 ROMANIA

WORKSHOP 12 ALEXANDRU SIHLEANUSTR 030657 BUCHAREST - SECTOR 3T +40(0)31 226 1012 F +40(0)31226 1014 Email office@adest ro
Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor si de amplasare a construcțiilor pe terenul studiat.

Normele cuprinse in prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executatii construcțiilor in limitele terenului analizat prin PUZ.

Prezentul Regulament preia prevederile Regulamentului General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996, republicat si ale R.L.U. aferent P.U.G. al Municipiului București aprobat prin HCGMB nr. 269 din 21.12.2000 cu modificările si completările ulterioare, conform caruia imobilul este situat in CA2 - subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu.


I.2 DOMENIU DE APLICARE


Prezentul regulament de urbanism se aplica teritoriului delimitat in PLANUL DE REGLEMENTARI care face parte integranta din prezentul regulament, este identificat prin adresa Strada Buzesti Nr. 44, Sector 1 si prin nr. cadastral 243015, are o suprafața de 1.028 mp (lot unic) si este situat in intravilanul Municipiului București, in partea central-nordica a orașului, pe un teren cu acces din Strada Buzesti, cu următoarele vecinătăți: la Vest - Str. Buzesti;

la Nord - terenuri private cu locuințe P-P+2 la nr. 46 si 48 pe Str. Buzeștfsj-la Est - teren cu clădire P+5+6r, cămin studențesc al A.S.E., la Occidentului;

la Sud - terenuri private la nr. 44 lot 2 si Lot 3 pe Str. Buzesti.                          >

Regulamentul de urbanism cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare âTerenului/ si de realizare a construcțiilor in perimetrul aflat sub incidența sa.


1.3 DIVIZIUNEA TERENULUI IN ZONE


Regulamentul cuprinde prevederi cu privire la următoarele zone:
ZONA DE SERVICII MEDICALE (CLINICA) SI BIROURI ADMINISTRATIVE


LOT UNIC - Zona de servicii medicale (clinica) si birouri administrative, cu maxim 2S+P+4E


I.4 DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI


• Derogări de la prevederile prezentului regjul^ryient sunt admise numai in următoarele situații:


ADEST ARCHITECTURE Srl • 1.     condiții de fundare dificile care justifica un mod de construire diferit de cel admis prin prezentul regulament;

 • 2.    descoperirea in urma săpăturilor a unor mărturii arheologice care impun salvarea si protejarea lor.

  TITLUL I I - PRESCRIPȚII SPECIFICE PE ZONE FUNCȚIONALE
ZONA DE SERVICII MEDICALE (CLINICA) SI BIROURI ADMINISTRATIVE

GENERALITĂȚI: CARACTERUL ZONEI

Marimea terenului, configurarea urbanistica si planul de dezvoltare al investiției au determinat organizarea terenului intr-o singura unitate teritoriala de referința, denumita LOT UNIC.

Lotul de înscrie in P.U.G. al Municipiului București in subzona CA2 - subzona centrala cu funcțiuni complexe, cu clădiri de inaltime medie, mare si cu accente peste 45 metri, cu regim de construire continuu sau discontinuu, astfel incat pentru LOTUL UNIC se detaliaza si adapteaza reglementările acestei subzone.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALA

Art.1 - Utilizări admise


Sunt admise următoarele utilizări:

servicii medicale: clinica sub forma de cabinete medicale;                 ,      7 .

birouri administrative: sedii de companii si firme, servicii profesionale, colective sil personale, servicii financiar-bancare si de asigurări;                        /'\


parcaje subterane, spatii tehnice subterane aferente funcționarii imobilelor.

Art.2 - Utilizări interzise

Sunt interzise următoarele tipuri de activitati si de lucrări: activitati care pot provoca degradarea clădirilor protejate; activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat; construcții provizorii de orice natura - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

depozitare en-gros;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activitati care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

lucrări de terasament de natura sa afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrări de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele
SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A

CLĂDIRILORArt.3 - Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, di anume aliniere pe aliniament, cu excepția clădirii monument existente amplasata retras fata de aliniament cu aproximativ 3,5 m. Etajul 4 se va realiza cu retradere de 2 m de la limita spre strada.

Se mențin neschimbate dimensiunile si forma actuala a parce

Art.4 - Amplasarea clădirilor fata de aliniament

Dispunerea clădirilor fata de aliniament va respecta


Alinierea construcțiilor nu va putea fi depășită cu balcoane sau console ale clădirilor, peste domeniul public.

Art.5 - Amplasarea clădirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Pe latura sudica, noua construcție se va lipi la calcan pe limita de proprietate.

Pe latura nordica (spre parcela cu nr. 46) se va păstră alipirea la calcan a clădirii monument existente, iar clădirea noua se va lipi pe calcan pe o lungime de max. 10 m;

Pana la realizarea unor construcții pe parcele de la sud si de la nord, care sa creeze frontul propus la strada, calcanele create vor fi tratate cu finisaje de aceeași calitate precum fațadele, fara a primi ferestre spre proprietățile vecine.

Pe latura din spate a parcelei (spre imobilul de la nr. 7 de pe Str. Occidentului) se va păstră alipirea la calcan a construcției existente pe parter, iar clădirea npt retrage cu minim 3,0 m.


Art.6 - Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceeași parcela

’ t t           ’ ’l

Clădirea noua va respecta o distanta de min. 6 m fata de fațada sudica a clădirii' monument existente.                                      (                ■'—


Art.7 - Circulații si accese

Parcela are asigurat un acces carosabil de minim 3 m dintr-o circulație publica (Str. Buzesti) in mod direct.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in clădiri a persoanelor cu handicap locomotor sau cu dificultăți de deplasare.


Art.8 - Staționarea autovehiculelor

Staționarea autovehiculelor se admite numai in parcajele special amenajate in curtea sau subsolurile imobilelor, deci in afara circulațiilor sau a spatiilor publice. Se vor putea realiza 2 niveluri de subsol sau o parcare subterana automatizata pe mai multe niveluri si se vor amenaja cateva locuri de parcare la sol, pentru vizitatori.

Calculul necesarului de locuri de parcare se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism, ale' parcajelor pentru autoturisme si ale HC0I

normativelor pentru proiectarea si execuția r. 66 din 06.04.2006 de aprobare a---------------li

nvn Ades: rc                                                 l/l

Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație pe teritoriul Municipiului București.

Art.9 - Inaltimea maxima admisibila a clădirilor

Inaltimea maxima admisibila: H max. cornișa spr


max. = 22 m (2S+P+4E) - retras cu 2 m de la aliniament.             17 ^-^77

i               ---V          //.. V__—r


!             «Si

Arhitectura noilor clădiri va respecta caracterul'arhîtecturat-gerieral al străzii


Art.10 - Aspectul exterior al clădirilor               ! CONFORM inscriindu-se, înainte de toate, in scara definita de clădirile existente.

Arhitectura clădirilor proupuse va participa la punerea in valoare a caracteristicilor dominante ale țesutului stradal existent printr-o expresie arhitecturala contemporana; aceasta va tine seama de caracterul zonei si de caracteristicile clădirilor existente valoaroase (clădiri monument ce se vor păstră si renova) in ceea ce privește:

volumetria - simplitatea volumelor, adecvarea scării, controlul imaginii din toate direcțiile din care volumul este perceput in relație cu cadrul construit in care se inserează, armonizarea modului de acoperire, evitarea evidențierii unor calcane sau integrarea lor in frontul stradal ce se dezvolta, evitarea impactului vizual al unor lucrări tehnice etc.;

arhitectura fațadelor - armonizarea cu scara străzii ca ritm al liniilor de forța verticale si orizontale, armonizarea cu vecinătățile imediate ca proportit'^te-

elementelor arhitecturale;


materiale de construcție - armonizarea texturii finisajelor cu ce^ fa^cladiriîob invecinate, folosirea unor materiale care sa pună in valoare clădirea monument' existenta;                                                                       II l

culoare - armonizarea culorii cu arhitectura clădirii, respectarea ambiantei cromatice a străzii, sublinierea eventuala a ritmului fațadelor etc.        \

Art.11 - Condiții de echipare edilitara

Toate clădirile vor fi racordate la rețelele tehnico-edilitare 'publice. Lucrările de branșament se vor realiza pe cat posibil ingropat, după aprobarea proiectelor de branșament de către furnizorii de utilitati din zona si numai in condițiile avizate de aceștia.

Se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in rețeaua de canalizare.

Toate noile branșamente pentru apa, canalizare, electricitate, telefonie, internet si televiziune vor fi realizate ingropat.

Se interzice dispunerea pe fațade a antenelor TV-satelit sau a unităților exterioare pentru aer condiționat sau ventilare, in locuri vizibile din circulațiile publice. Se recomanda conectarea clădirilor la unitati centralizate de telecomunicații, incalzire si ventilare.

In interiorul parcelei trebuie amenajate spatii pentru colectarea si depozitarea deșeurilor menajere, pana la ridicarea lor de utilajele societăților de salubrizare. Aceste locuri pot fi amenajate la subsolurile clădirilor sau in spatii inchise special destinate, cu respectarea normelor de igiena si a celor dp siguranța la incendiu.

Art.12 - Spatii libere si spatii plantate


CONFORM CU


--_J ^*>0

Minim 20% din suprafața parcelei va fi amenajata ca spațiu verde la sol încă 10% se vor amenaja spatii verzi deasupra unor construcții - terase, prevazandu-se o grosime a solului care sa permită dezvoltarea vegetației si condiții de dreanare a excesului de umiditate.

Se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protecția construcției sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase si, in acest sens, se recomanda realizarea parcărilor pentru autoturisme la subsolurile imobilelor.

Spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate.

Art.13 - împrejmuiri

Spre strada se vor realiza împrejmuiri cu gard transparent, din profile metalice; accesul auto se va inchide cu poarta transparenta sau cu bariera.

Pe limitele laterale si spre spatele lotului se pot realiza împrejmuiri opace cu inaltime maxima de 2,5 m. Acestea vor fi realizate in totalitate pe terenul aflat in proprietate.

SECȚIUNEA III; POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

Art.14 - Procent maxim de ocupare a terenului (POT)

POT maxim = 70%

Art.15 - coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)

io/fa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI romania2019.eu

DIRECȚIA GENERALA URBANISM Șl

AMENAJAREA TERITORIULUI

Direcția Urbanism - Serviciul Urbanism------

CONFORM CU ORIG


t 4incA ș' ujHlOlCÂ


RAPORTUL INFORMĂRII Șl CONSULTĂRII PUBLICULUI PUZ - STR. BUZEȘTI NR. 44, SECTOR 1, BUCUREȘTI

 • 1.      Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul.

în vederea informării și consultării publicului, solicitantul a procedat la amplasarea de panouri de informare la fața locului și publicarea materialului informativ pe pagina de internet a Primăriei Municipiului București.

Procedura s-a desfășurat conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a Consiliului General al Municipiului București, aprobat prin HCGMB nr. 136/2012, în toate etapele de elaborare a planului ( conform înscrisurilor), astfel:

 • •   etapa anunț de intenție - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 12.12.2017 - 29.12.2017.

 • •   etapa de elaborare a propunerilor - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei/perioada de desfășurare: 06.02.2018 - 22.02.2018.

 • •   etapa de avizare a proiectului - 15 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul PMB a materialului informativ corespunzător etapei / perioada de desfășurare. 18.12.2018 - 08.01.2019.

 • •  etapa de aprobare a PUZ - proiectul de hotărâre privind aprobarea PUZ urmează a fi supus dezbaterii publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, prin procedura standard prin intermediul site-ului www.pmb.ro.

în etapa de avizare, PUZ a fost supus și procedurii de evaluare de mediu pentru planuri și programe ceea ce presupune informarea publicului interesat prin anunțuri repetate în mass-media asupra solicitării de emitere a avizului de mediu, declanșarea procedurii de evaluare și a parcurgerii etapei de încadrare, precum și publicarea deciziei etapei de încadrare în presa și pe portalul ARPMB

 • 2.      Datele și locurile tuturor întâlnirilor la care cetățenii au fost invitați să dezbată propunerea solicitantului.

Nu au fost organizate întâlniri.

 • 3.      Conținutul, datele de transmitere prin poștă și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații.

Pe portalul dedicat al PMB "URBONLINE" (http://urbanism.pmb.ro). secțiunea Planuri urbanism în consultare, nu sunt postate observații și propuneri ale cetățenilor.

 • 4.      Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise.

Nu este cazul.

Numărul persoanelor care au participat la acest proces. —

Rezumatul problemelor, observațiilor și rezervelor exprimate de public pe parcursul procesului de informare si consultare. —

 • 5. Modul în care solicitantul a rezolvat, intenționează să rezolve sau se va ocupa de problemele, observațiile și rezervele exprimate de public.---


7. Orice alte informații considerate necesare pentru a susține preluarea sau nepreluarea propunerilor.

Procedura de avizare a documentațiilor de urbanism presupune prezentarea lucrărilor în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului București, comisie compusă din specialiști în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și arhitecturii din România, cadre universitare, specialiști recunoscuți de organizațiile profesionale, reprezentanți ai Ministerului Culturii, ai Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ai Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. Printre membrii invitați permanent ia ședințele comisiei se numără și arhitecții șefi ai celor 6 sectoare, directori ai celor mai importante direcții din PMB. Ulterior obținerii Avizului Arhitectului Șef, pentru a deveni operațional, planul urbanistic urmează procedura de aprobare conform competențelor stabilite prin lege. în acest scop, procedura prealabilă presupune obținerea avizelor de specialitate solicitate prin avizul prealabil de la instituțiile interesate și abilitate prin lege, procedură ce presupune de asemenea analiza proiectului în cadrul unor comisii alcătuite din specialiști în domeniile respective. în mod obligatoriu se cer avizele Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, al Comisiei Tehnice de Circulație / PMB și al Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare / PMB și, după caz, alte avize conform legislației în vigoare, de exemplu, avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Prin urmare configurația edificabilelor, a circulațiilor, a modului de intervenție asupra imobilului și a spațiului public adiacent concretizate în planul urbanistic este rezultatul unui efort colectiv, la care participă numeroși profesioniști, pornind de la elaboratorul proiectului și membrii comisiilor de avizare. Puncte de vedere diferite sunt exprimate în cursul dezbaterilor în cadrul acestor comisii, iar hotărârile se iau de persoanele investite legal cu competență. Este de înțeles faptul că atât în mediul profesional cât și în cel public există opinii diferite și că manifestarea lor responsabilizează activitatea specialiștilor implicați în procesul de elaborare și avizare, însă nu poate fi luată în considerare posibilitatea preluării tuturor propunerilor. Decizia asupra formei finale a proiectului aparține autorităților ce dețin competența legală.

Referitor la propunerea soluției de reglementare a circulației au fost respectate cerințele din acordul de principiu al comisiei tehnice de circulație nr. 17526/24.10.2018, împreună cu planșa nr. 1666874/19.10.2018, vizată spre neschimbare, emis de Direcția Transporturi, Comisia Tehnică de Circulație a PMB.

Referitor la evaluarea de mediu PUZ- ul a fost supus procedurii de evaluare de mediu în urma căruia a fost emisă Decizia etapei de încadrare nr 93/29.10.2018.

Pe parcursul procesului de informare și consultare cu publicul, din înscrisuri reiese faptul că nu au fost depuse observații sau reclamații cu privire la PUZ-ul descris mai sus.

Potrivit prevederilor Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și a H.C.G.M.B nr. 136/30.08 2012 privind aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului ce intră în competența de aprobare a consiliului general al Municipiului București art.12. a), b) si c) s-a întocmit prezentul raport privind documentația „PUZ -STR. BUZEȘTI NR. 44, SECTOR 1, BUCUREȘTI”.

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 2701/2010 Art.6 Informarea și consultarea publicului în etapa aprobării fiecărei categorii de plan în parte se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, și conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Față de cele prezentate mai sus, apreciem faptul că sunt îndeplinite cerințele Ordinului M.D.R.T. nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism iar în conformitate cu prevederile art.11 și 12 din 1 Consiliului General al


Ordin și a H.C.G.M.B nr.136/30.08.2012 propunem prezentului raport.


ARHITECT ȘEF AL H. ȘTEFĂ&T

ICIPIULUI BUC JN DUMITR


Municipiului București însușirea

I                                               --------------


’--

arh. Cnstirkr

zj/


I CONFORI


opîrceânu


UKAS

tso «001 • «o i «001        001