Hotărârea nr. 300/2019

HOTARAREnr. 300 din 2019-05-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 45/22.05.2019, SITUAT IN BUCURESTI, ALEEA LUNCA SIRETULUI NR. 1A, BL. A39B, SC. 2, ET. 1, AP. 20, SECTOR 6 SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

r---

CONFORM CU 0


HOTĂRÂR E

privind înscrierea în domeniul privat al imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 45/22.05.2019, situat în București, Aleea Lunca Șiretului nr. 1A, bl. A39B, sc. 2, et. 1, ap. 20, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 5563.2/23.05.2019 al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 109/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 332/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacantă succesorală nr. 45/22.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1) alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

proces - verbal încheiat între Comisia de reprezentare a în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea


Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatul de vacantă succesorală nr. 45/22.05.2019, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art.1.

Art.3 Predarea - primirea bunului prevăzut la art. 1 se face pe bază de jytottetpujui București 'qcAliiYildryMegate de to^i^si3B\bădeficiu de

Aii.4 aammisiraiia rondului imobiliar va suporta toate cheltuielile care grevează asupra bunului imobil prevăzut la art.1.

Ari.5 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legate de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,București, 30.05.2019

Nr. 300
DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 45/22.05.2019