Hotărârea nr. 30/2019

HOTARAREnr. 30 din 2019-01-31 PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 21/17.01.2018 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE ADOPTARE A UNEI HOTARARI PENTRU TRANSMITEREA IMOBILULUI SITUAT IN BULEVARDUL BUCURESTII NOI NR. 170, SECTOR 1, DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONSIUUL GENERAL AL


romania2019.euHOTĂRÂREpentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 21/17.01.2018 privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice -Agenția Națională de Administrare Fiscală în domeniul public al Municipiului București si administrarea Consiliului General al Municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 209/14.01.2019;

Văzând raportul Comisiei Patrimoniu nr. 10/31.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 33/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Adresa oficială a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2643/2019, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1696613/09.01.2019;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; -Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și ari. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 21/2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor situate în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în domeniul public al Municipiului București"

Art.ll Art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 21/2018 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art.1 Se solicită Guvernului României adoptarea unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor situate în Bulevardul Bucureștii nu, m. i7u, seutoi i, uin uurneniui puunc ai statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, în domeniul public al Municipiului București, în scopul modernizării, aducerii la standardele optime de funcționare și introducerii îru circuitul sportiv și de agrement în vederea desfășurării de activități ce ar facilita obținerea de performanțe sportive, precum și declararea acestora din bunuri de interes public național în bunurile interes public local.”


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 B

021 305 55 00; www.pmb.ro


Art.lll Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.2 (1) Imobilele prevăzute la art. 1 se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Finanțarea lucrărilor necesare reincluderii în circuitul sportiv și de agrement a imobilelor situate în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1 se face de la bugetul local.

  • (3) Termenul pentru reincluderea în circuitul sportiv și de agrement a imobilelor menționate la art. 1 este de 5 ani de la data preluării, iar în cazul nerespectării acestui termen bunurile reintră de drept în domeniul public al statului.”

Art.IV Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 21/2018 rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile acestei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.București, 31.01.2019

Nr. 30

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la HCGMB nr...?9.^L0.V.^S3.


date de identificare

I
Nr. MFP

Cod de clasi ficați e

Denumirea bunului imobil

i

! 1 Elementele-cadru de ' '    descriere tehnică

< ",

■ <                                                                            i

• 4

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilele

(CUI)

Persoana juridică care preia imobilele , . (CUI)

Hi

Valoare

- lei -

1

2

3

4

5

6

rP 7

8

Se va atribui de

8.26.02

Bază

Teren în suprafață de

B-dul

Agenția Națională

* r

Municipiul

Ministerul

sportivă Lot

3.260 mp din acte,

Bucureștii

de Administrare

București

2.492.247

Finanțelor

2/0

3.259 mp măsurată,

Noi nr. 170,

Fiscală -

CUI 4267117

Publice

Clădire "Bază . sportivă",

sector

1,

Direcția Generală

S+P+1E, în suprafață

București

Regională      a

construită la sol de 532

Finanțelor Publice

mp, suprafață desfășurată

București

de 1.145,63 mp CF nr. 274300

CUI 4193117

u

Se va

8.26.02

Bază

Teren în supratafață de

B-dul

Agenția Națională

Municipiul

atribui de

sportivă Lot

41.300,46 mp, din care:

Bucureștii

de Administrare

București

22.072.974

Ministerul

A

teren    de    fotbal

Noi nr. 170,

Fiscală -

CUI 4267117

Finanțelor

14.635,16 mp

sector

1,

Direcția Generală

Publice

teren     sport     (fotbal

București

Regională      a

antrenament) - 2.216 mp

Finanțelor Publice

teren de tenis - 2.669 mp

București

teren de antrenament

CUI 4193117

Ui

(fotbal) - 772,75 mp

*005.2 \2 :

. 'A* x

împrejmuire - 510 mp

drumuri și alei - 1.739 mp Suprafață construită

437,73 mp

CF nr. 205541

TOTAL

24.565.221
I CONFORM CU ORIGINALUL ’