Hotărârea nr. 3/2019

HOTARAREnr. 3 din 2019-01-31 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "STRAPUNGERE B-DUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU ETAPA II - KM 2+400 – INTERSECTIE GALEA VITAN BARZESTI"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură nr. 63/23.01.2019;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 2/30.01.2019, raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 2/30.01.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 3/30.01.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 7/18.01.2019 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) alin. (4) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Străpungere b-dul Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu Etapa II - km 2+400 - intersecție Calea Vitan Bârzești”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(            Art.2 Finanțarea proiectului se va asigura din bugetul local al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 31.01.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

A

F


Anca Daniela RaibiuA,

-7


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 31.01.2019

Nr. 3B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Anexa la HCGMB nr.

„STRĂPUNGERE BULEVARDUL NICOLAE GRIGORESCU - SPLAI DUDESCU, ETAPA II - KM 2+400 - INTERSECȚIE CALEA VITAN BARZESTI"


Eșalonarea investiției:

Anul I :

Din care C+M :

Anul II :

Din care C+M :

CAPACITĂȚI FIZICE:


34,069,802.17 lei


46,021,484.17


25,020,991.51


lei 30,980,112.98


17,034,901.09 lei


12,510,495.76 lei


21,030,742.08


15,445,056.49


iei

lei


lei

lei


Lungime Traseu:

1.30 km

Lățime Platforma:

26.90m

Viteza de Proiectare:

50 km/h

Categoria Străzii:

Strada Categoria I, conf. O.G. 49/1998

Număr benzi:

6 benzi

Statii BUS:

3 bucăți

Suprafața ocupata:

3.90 ha