Hotărârea nr. 299/2019

HOTARAREnr. 299 din 2019-05-30 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN STRADA ICOANEI NR. 93, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 75 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI

CONSILIUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI--


HOTĂRÂRE privind concesionarea, fără licitație publică, a unui tere în proprietatea Municipiului București situat adiacent proprietății din strada Icoanei nr. 93, sector 2, în suprafață de 75 mp, necesar extinderii locuinței

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 1650/18.02.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 108/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 239/22.04.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/30.06.2017, privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până la 150 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se declară ca bun aparținând domeniului privat al Municipiului București, terenul situat adiacent străzii Icoanei, nr. 93, sector 2, în suprafață de 75 mp, identificat pe planul cadastral scara 1:500, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului București, adiacent străzii Icoanei nr. 93, sector 2, în suprafață de 75 mp, în favoarea doamnei Herling Aurelia.

Art.2 Terenul menționat la art.1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor

Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005.

Art.3 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1, jja și pe cheltuiala persoanei nominalizate la

alin. (1) al prezentei hotărâri se vo^f^Ge.pr art. 1, alin. (2).

Art.4 Contractul de c

funciară București.>îpdfieia după înscrierea terenului în cartea

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00: www.pmb.ro

Art.5 Redevența anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 1.786 Euro/an, reprezentând 8.473 lei/an. Suma va fi actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât redevența aprobată prin prezenta hotărâre.

Art.6 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roiKQîHb          05T2z>ț

221733


TuT^~T

214372     /

iSÎ7. ;/

• x/x.’l 4 X

.i, y»;

.î_ "r ‘        ' - "t \

\

‘     Xr’’: v

IE: 231B0C

.:v A •' t

X-

  • V

  • V          W/'>.41

vv a


1 IE: 221443

V IE: 221444 ~~ ><k-^

4 C ~ \ '*■' r<^

X Le .A ' -/

t'i: Xâ7»-*-i

-Ti.—

ț MX

> v.

1

4 • a ’


-i • •


97

IE: 20S810--


IE: 205444


IE: 200230


OBIECTUL liWESTITiEI LOCUINȚA S + P + 2ET


STR, ICOANEI NR. 93 S. 2 BUCUREȘTI


BENEFICIAR FAM. HERLING


PLAN DE SITUAȚIE SC. 1 -500


FAZA - CERTIFICAT DE URBANISM CONSTRUIRE

B=rr=^-”'’nr'


__(- Documentații cadastrale avizate

" I- Constiidii înregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara


• 101-103

IE: 202317\ \


IE: 235103 / y.


105


-----

IE:232332


|E: 211767

IE: 220587


IE: 212818


ICiPIUL BUCUREȘTI


PRIMA

-I


VOM


fepRE ;NESCJHi^BARBj


203712'


■ HA/• _•-,z - ■

ksr »    ■-. +

E5 ;'1 ■v.. -

i T ; xt; *4»

*.*r .-   ••..ki./ •

•             >1 V/

fl-v-r-cVctir5

rfX

’ <■

•--y

W iRH*-

•’ •4^’i \ jfS'b d

14 t r

vi

tki&i

v.'ni -tril,V

r

“ 4  ,       *4 S   I

-ck.;


L-F|

| Str{îcoanei^nr.'93^

p—■

“7 **17’i JA

) f ' IE.21031/-TT

! i i                    Ji ’ i

. t Uii 7

“   —j-U rr-

• ifc

rae,S     ’__


W

/_' C6r«3n't--a i'            ’• -Ur. 1^1 '

u

\ \ \ \ \ \ If

7

T^?h

'o'—ocolul'


rC