Hotărârea nr. 298/2019

HOTARAREnr. 298 din 2019-05-30 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN AFLAT IN PROPRIETATEA MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUAT ADIACENT PROPRIETATII DIN STRADA LOVISTEI NR. 46, SECTOR 3, IN SUPRAFATA DE 149 MP, NECESAR EXTINDERII LOCUINTEI


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9


HOTĂRÂRE

privind concesionarea, fără licitație publică, a unui teren aflatTrTproprietatea Municipiului București situat adiacent proprietății din strada Loviștei nr. 46, sector 3, în suprafață de 149 mp, necesar extinderii locuinței

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Direcției Generale Urbanism și Amenajarea Teritoriului nr. 5540.1/16.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 80/23.04.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 331/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 272/30.06.2017, privind unele măsuri în cazul concesionării, fără licitație publică, a terenurilor în suprafață de până la 150 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/29.07.1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 1, alin. (2).

Art.4 Contractul de cor funciară București.


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Șe declară ca bun aparținând domeniului privat al Municipiului București, terenul situat adiacent străzii Loviștei, nr. 46, sector 3, în suprafață de 149 mp, identificat pe planul cadastral scara 1:500, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții - situat în intravilanul Municipiului București, adiacent străzii Loviștei nr. 46, sector 3, în suprafață de 149 mp, în favoarea domnului Palcău Gheorghe.

Art.2 Terenul menționat la art.1 nu constituie rezervă pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 10/2001, a Legii nr. 18/1991 sau a Legii nr. 247/2005.

Art.3 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a imobilului prevăzut la art. 1, alin. (1) al prezentei hotărâri se vor face prin grija și pe cheltuiala persoanei nominalizate la

înscrierea terenului în cartea

l


B-dul


Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5

Art.5 Redevența anuală calculată conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 211/30.08.2006, modificată, este de 1.247,55 Euro/an, reprezentând 5.926,74 lei/an. Suma va fi actualizată la cursul de schimb valutar, stabilit de BNR, la data semnării contractului, dar nu poate fi mai mică decât redevența aprobată prin prezenta hotărâre.

Art.6 Durata concesionării este de 49 ani, care se poate prelungi cu o perioadă cel mult egală cu jumătate din durata inițială a concesiunii, cu acordul autorității concedente.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roANEXA NE 1 35 I

PLAN DE AMPl ASAMENT SI DELlM. TARE A IMOBILULUI


Scara 1 500

Nr. cadastral j-

Suprafața masurata

Adresa i nobilului

I

149 mp

Str. Lovistei, Nr 46

--------------------------------------------------------------------------!---------


Carte Funciara n.r

CONFOR&tîc\j

EXEMPLARUL /

U)TN ARHI VAU ' --— "W1 J 1 B \ •>.


Unitatea Administrativ Teritoriaia(UAT) j

1

i


Sector 3. București


324850


AcceșlE^


324850


324825


Nr.

Parcela î


teren in prorietatea lui:


si *   —

I--------------

! _L     ANEXA

j 1              LA

CgRTiHVĂlUL D£ Ufl&AMS

&

o

A Date referitoare la tergn


2^-


’R’JLLJ


324625


i-


Categoria de folosința

" Cc


Suprafața (mp) 149


Mentiîini

teren rrermprefmtJrtr-ftu este grevat- de-’sarcini si .cu posibilitate de a se construi pe el.


Total


149Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

f \\ A /O

■   . Mențiuni

Z X

I

...

...

Zk, /r -

uizA

...

...

//* / Z         ‘ '-ii                            I

...

L                 i. •

z.

JL \ ■JL i

Total

obilului = 149 m

Suprafața din act -v. mp . •-xConfirm exe corectitudinea irit corespondenta ace      _

Semnătură si-etampila


măsurat


Data