Hotărârea nr. 297/2019

HOTARAREnr. 297 din 2019-05-30 PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 149 MP, SITUAT IN STRADA CERNISOARA, SECTOR 6, IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI BISERICI IN CARTIERUL MILITARI

CONSILIUL GEN MUNICIPIULUI BUCU

' CONFORM cu ORIGINA


privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucureî

terenului în suprafață de 149 mp, situat în Strada Cernișoara, sector 6, în ved^î^conâ cartierul Militari                        4 " *’

imunei biserici în


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 1734260/10050/7949/22.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 107/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 330/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Protoieriei Sectorului VI Capitală, înregistrată la registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1734260/08.05.2019, la Direcția Juridic cu nr. 10050/09.05.2019 și la Direcția Patrimoniu cu nr. 7949/20.05.2019;

în conformitate cu prevederile:

  • - Art. 10 alin. (2) și art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 53/2008, privind recunoașterea Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 149 mp, situat în Strada Cernișoara, sector 6, ce a făcut obiectul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București .nr. 580/2017, din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București.

Art.2 Terenul prevăzut la art. 1, se va alipi imobilelor cu numerele cadastrale 229139 și 206244, proprietățile Protoieriei Sectorului VI Capitală, în vederea construirii unei biserici în cartierul Militari.

Art.3 Terenul în suprafață de 149 mp, situat în Strada Cernișoara, sector 6, se identifică pe planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate scara 1:500, (anexa notată cu S2), ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Operațiunile de înscriere în cartea funciară a alipirii celor 2 terenuri proprietatea Protoieriei Sectorului VI Capitală cu imobilul prevăzut la art. 1 al prezentei hotărâri, se va face prin grija și pe cheltuiala Protoieriei Sectorului VI Capitală.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Protoieria Sectorului VI Capitală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București. România: tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro