Hotărârea nr. 296/2019

HOTARAREnr. 296 din 2019-05-30 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL AL ECTORULUI 5 SA ACHIZITIONEZE PENTRU SI IN NUMELE MUNICIPIULUI BUCURESTI 40 DE APARTAMENTE CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


HOTĂRÂREprivind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 5 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 7245/17.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 105/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 328/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea nr. 64/2019 adoptată de către Consiliul Local al Sectorului 5 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 81 alin. (2) lit. f) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 5 să identifice 40 de apartamente situate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, în vederea achiziționării acestora în numele și pentru Municipiul București, cu scopul închirierii către persoane evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate.

Art.2 Achiziționarea apartamentelor prevăzute la art. 1 se va face numai cu împuternicirea expresă din partea Consiliului General al Municipiului București, urmând ca acestea să fie declarate ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București și să aibă destinația de locuințe sociale, în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.


București, 30.05.2019

Nr. 296SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro