Hotărârea nr. 295/2019

HOTARAREnr. 295 din 2019-05-30 PRIVIND TRANSMITEREA IMOBILULUI TEATRUL DE VARA "NICOLAE BALCESCU", SITUAT IN PARCUL BAZILESCU, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu nr. 8293/24.05.2019;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 27/29.05.2019, raportul Comisiei patrimoniu nr. 104/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 327/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

  • - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București nr. 149/2019 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1 a dreptului de administrare a Teatrului de Vară "Nicolae Bălcescu”, din incinta Parcului Bazilescu din Sectorul 1 al Municipiului București;

  • - Protocolul de predare - preluare nr. 8300/23.05.2019 încheiat între Institutul Național al Patrimoniului și Municipiul București ;

în conformitate cu prevederile:

  • - Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 282/2019 privind modificarea caracteristicilor tehnice și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național al Patrimoniului, precum și pentru transmiterea acestora din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național al Patrimoniului în domeniul public al municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45, alin. (3) și art. 81 alin. (2) lit. f), alin 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă transmiterea imobilului Teatrul de Vară "Nicolae Bălcescu”,

situat în Parcul Bazilescu, str. Olteni General al Municipiului București ît/a^ra+rritor 1, din administrarea Consiliului efa Consiliului a^al Sectorului 1, în vederea reabilitării și desfășurării p|^ctjy^ți,^td[


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector

Art.2 Imobilul menționat la art. 1 aparține domeniului public al municipiului București și se identifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Consiliul local al Sectorului 1 va inventaria bunul conform listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008.

Art.4 Lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 se modifică corespunzător.

Art.5 Schimbarea destinației bunului menționat duce la abrogarea prezentei hotărâri.

Art.6 Cheltuielile cu privire la reabilitarea imobilului precizat la art.1 vor fi suportate de la bugetul local al Sectorului 1.

Art.7 Predarea-primirea imobilului menționat la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile implicate, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Consiliul Local al Sectorului 1 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.roAnexa la HCGMB nr.....................................

Datele de identificare ale imobilului

Nr. crt.

Nr. MFP

Cod clasificare

Denumire

Adresa

Caracteristici tehnice

Valoare de inventar actualizată (lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

33430

8.24.05

Teatrul de Vară Nicolae Bălcescu

Str. Olteniei nr. 4, sector 1

CF nr. 241696

C1-construcție S+P+3E, suprafață construită=2.667 mp, CF nr. 241696

746.000

2

33431

8.24.05

Teren adiacent teatrului de vară Nicolae Bălcescu

Str. Olteniei nr. 4, sector 1

CF nr. 241696

suprafață teren=5.269 mp, CF nr. 241696

3.446.553