Hotărârea nr. 294/2019

HOTARAREnr. 294 din 2019-05-30 PRIVIND INAINTAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI A CERERII DE EMITERE A UNEI HOTARARI DE GUVERN PRIVIND REVENIREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 26.026 MP SITUAT IN SOSEAUA VITAN BARZESTI NR. 24, SECTOR 4, IN INCINTA DETASAMENTULUI DE POMPIERI "APARATORII PATRIEI", DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI SI ADMINISTRAREA MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE - INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA "DEALUL SPIRII" BUCURESTI-ILFOV SI REVOCAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 256/2018


Hotărâri de Guvern privind revenirea terenului în suprafață de 26.026 mp situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 24, sector 4, în incinta detașamentului de pompieri „Apărătorii Patriei”, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov și revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 256/2018

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Situații de Urgență, Statistici și Strategii -Direcția înzestrare Materială și Situații de Urgență nr. 890/11.04.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 103/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 326/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 119963/10.04.2019;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 588/22.07.2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București - Ilfov în domeniul public al municipiului București și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern privind revenirea terenului în suprafață de 26.026 mp situat în Șoseaua Vitan Bârzești nr. 24, sector 4, în incinta detașamentului de pompieri „Apărătorii Patriei”, din domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii” București - Ilfov și declararea acestuia din bun de interes local, în bun de interes național.

Art.2 Terenul prevăzut la articolul 1 se idenȚifit^Ăo care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. .

I

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 256/04.05.2018.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE.iȘEDfNȚĂ

Claudiu Daniel Gatana p

București. 30 05.2019

Nr. 294

DATE DE IDE
ale imobilului care trece din domeniul public al al municipiului București și administrarea C.G.M.B., în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne —

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență5 Locul unde este situat ' imobilul 1 care      se

transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Date de identificare ale imobilului care se transmite

Valoarea imobilului ce se transmite (mijloace fixe)

Număr

M.F.P.

Municipiul București, Sectorul 4, Sos. Vitan — Bârzești, nr.24.

Municipiul

București

Inspectoratul

General pentru Situații de

Urgență

Denumire imobil: 41-23

Nr. cadastru 220046

Suprafață teren =

26.026 mp

Nr. construcții = 4 Suprafață C2= 63 mp Suprafață C4= 613 mp Suprafață C6= 99 mp Suprafață C7= 127 mp Suprafață construită = 902 m

36.025.726,37 lei

102360

(parțial)