Hotărârea nr. 293/2019

HOTARAREnr. 293 din 2019-05-30 PRIVIND SOLICITAREA CATRE GUVERNUL ROMANIEI DE EMITERE A UNEI HOTARARI CU PRIVIRE LA REVOCAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE CONSTITUIT IN FAVOAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, CONFORM HOTARARII GUVERNULUI NR. 987/2003 PRIVIND TRECEREA UNOR IMOBILE IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR ACESTUIA

H O TÂRÂREprivind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri cu privire la revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București, conform Hotărârii Guvernului nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Patrimoniu și al Administrației Fondului Imobiliar nr. 6151/15.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 102/30.05.2019 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 325/29.05.2019 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

  • -  Adresa Primăriei Sectorului 1 nr. D/12254/2018;

  • -   Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 12/2018, privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea imobilelor care fac obiectul Anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 987/2003 din administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 în administrarea Administrației Fondului Imobiliar;

  • -  Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 102/2019, privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a emite o hotărâre prin care să solicite Guvernului României modificarea Hotărârii de Guvern nr. 987/2003 în sensul schimbării administratorului imobilului - locuință socială, situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 24, bl. -, sc. B, et. 7, ap. 40, sector 1, din administrarea Consiliului Local Sector 6, în'administrarea Administrației Fondului Imobiliar;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Deciziei nr. 1/2014 a Curții Constituționale a României, asupra obiecției de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competențe exercitate de unele ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; teL? 7721*30 5 55 00; www.pmb.ro

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se solicită Guvernului României emiterea unei hotărâri privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea consiliilor locale ale sectoarelor 1-6 ale Municipiului București, conform Hotărârii Guvernului nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile în domeniul public al Municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia, în scopul exercitării dreptului de administrare în mod unitar a acestor imobile de către Consiliul General al Municipiului București.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Secretariatului General al Guvernului României prin grija Secretarului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.05.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Claudiu Daniel Catan

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

București, 30.05.2019

Nr. 293B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro