Hotărârea nr. 292/2019

HOTARAREnr. 292 din 2019-05-30 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPIERE PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA SITUATE PE AMPLSAMENTUL LUCRARII DE UTILITATE PUBLICA " PENETRATIE SPLAIUL INDEPENDENTEI - CIUREL-AUTOSTRADA BUCURESTI-PITESTI" INTRE STRADA AMILCAR C. SANDULESCU SI STRADA UVERTURII -ETAPA II IN VEDEREA CONTINUARII LUCRARILOR DE INTERES PUBLIC LOCAL


privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada Bucureștî-Pitești” între Strada Amilcar C. Săndulescu și Strada Uverturii - Etapa II în vederea continuării lucrărilor de interes public local

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură nr. 1204/29.05.2019 și al Direcției Patrimoniu nr. 8269/29.05.2019;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 110/30.05.2019 din cadrul Consiliului General al ! Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

  • - art. 5 alin. (1), alin. (3), art. 9 alin. (51), art. 11 alin. (65) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

  • - art. 4 alin. (1), alin. (2), alin. (5) și alin. (7) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 și completate prin Hotărârea de Guvern nr. 958/2013;

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 25/2006 privind aprobarea

documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Modernizarea unor artere de penetrație, străpungeri, supralărgiri și pasaje rutiere și pietonale”, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 123/2007;                ’                   ’

  • - Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între strada G-ral Petre PQpovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I;

  • - Hotărârii C.G.M.B nr. 218/19.04.2018 privind modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești" între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu - Etapa I;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 13, alin. (9) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H


Art.1 Se aprobă amplasame - Ciurel - Autostrada București -Etapa II în vederea continuării lucr în anexa nr. 1.I lucrării


^rppblică "Penetrație Splaiul Independenței Ștfad^ Mnilcaț C. Săndulescu și Strada Uverturii -<pub^ic )oca^ potrivit planului de situație prevăzutArt.2 Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel -Autostrada București-Pitești” între Strada Amilcar C. Sandulescu și Strada Uverturii - Etapa II în vederea continuării lucrărilor de interes public local, prevăzut la art. T, p^rOpriator fiind Municipiul București.                                      j

Art.3 Se aprobă lista cu imobilele’ afectate de;<6rrdorur cie/expropriere. cu proprietarii identificați conform evidențelor Oficiului de Cadastru șL.Pajblj^ftațeMrn^bîîîară al Municipiului București și ale direcțiilor de specialitate din cadrul Primăpefi Municipiului București și Primăriei Sectorului 6 cu suprafețele care urmează a fi expropriate sr cuj/aloarea individuală a despăgubirilor, stabilită conform raportului de evaluare întocmit, prevăzut in anexa nr. 2.

Art.4 Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București - Pitești” între Strada Amilcar C. Săndulescu și Strada Uverturii - Etapa II în vederea continuării lucrărilor de interes public local, suma globală estimată a despăgubirilor ce va fi alocată din bugetul Municipiului București, compusă din valorile individuale aferente despăgubirilor estimate conform raportului de evaluare, reprezentând anexa nr. 2, realizat prin raportare la expertizele întocmite și actualizate pentru anul 2019 de Camera Notarilor Publici.

Art.5 Sumele prevăzute la art. 4 al prezentei hotărâri se virează în termen de 210 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului, la dispoziția proprietarilor de imobile, pentru lucrarea de utilitate publică "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești” între Strada Amilcar C. Săndulescu și Strada Uverturii - Etapa II în vederea continuării lucrărilor de interes public local, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art.6 Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art.7 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Primarul General al Municipiului București va emite dispozițiile necesare realizării procedurilor de expropriere.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Genera! a! Municipiului București din data de 30 05 2019.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro/029 173

581979.989

2.710

481

328075.351

581699.812

3.175

(030.513

581977.633

2.696

482

328073.851

581697.014

3.549

031.853

581975.294

4.155

483

328071.662

581694.221

5 896

034.072

581971.781

4.178

484

328067.344

581690.207

3.846

036.251

581968.216

4.188

485

328066.658

581686.423

4.161

038 280

581964 552

4 166

486

328065.868

581682.338

4 195

&40.131

581960.820

4.142

487

328065.222

581678 193

4.219

-3 > 042.094

581957.173

4.178

488

328064 161

581674.11fi

4.195'

044.261

581953.601

4207

489(

328062.73?

581(^0.166

4 148

046.267

581949 903

4 190

490

328061.496

581666 206

4 156

047.924

581946.055

4 162

491

328060 324

581662.219

4 164

049.630

581942.259

4.174

492

328059 242

581658 198

4.176

051.351

581938.456

4 176

493

328058.072

581654.189

4.153

052.994

581934.617

4 169

494

328056 881

581650.210

4 176

054.619

581930.778

4 173

495

328055 725

581646 197

4.184

- 056.249

581926.936

4 176

496

328054 285

581642.269

2 7901

=• 057.870

581923.087

4 190

497

328053.278

581639.667

2.799

> 059.496

581919.225

4 206

498

328052 338

581637.031

2 809

; 060.987

581915.292

4.188

499

328051.284

581634.427

4.176

r 062.188

581911 280

4 177

500

328049 728

581630.552

4 174

Z 063.524

581907.322

4 135

501

328048.070

581626.721

4 173

064.723

581903.365

4358

502

328046.486

581622.860

4.187

>266 808

581899 538

4 849

503

328044 848

581619.007

4.188

' 7066.905

581894 690

4 064

504

328043.110

58161^.197

*  4 194

X -068.471

581890.940

4.072

505

328041.314

581611.407

4.192

$69.090

581886.915

4 145

506

328039 324

581607.718

4 185

370.678

581883.086

4 191

507

328037 339

581604 034

4 176

7 370.862

581878 899

4 156

508

328035.233

581600.428

4 176,

4nr cad avizate OCPI


culoarului de expropriere i ;te afectate de culoarul de

t.


uctie afectata


?o:

S-* r


>'.C. GEO TOPO

icuresti - Str. Sold. Savu MarlrjȘnr. X Sector

l +40 21 255 39 49, e-mall :

x. +40 21 255 39 49

in Besteala in Besteala

1 VA SI LE

gi. București, Sectorul


mai 2019
328000

1 .


AX&?             2/72/W

O o oc CS OC un

Preze?dr'- ■ recepționat est**' valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr..££.l


Planșa

Nr. 1/1


PLAN TOPOGRAFIC avand ca scop:

—Proiectul de utilitate publica:

v ^Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel i^Udlds'trada București-Pitești" între Strada

AmilcarC. Sandulescu și Strada Uverturii -Etapa II"


ANEXA 2Advanced Building Concept Developers SRL, Leca Dan Gabriel, Rotaru Cosmin Andrei Hagn Alina Steliana, Hagn Mario Ernst

PRIVATA

* ♦


*• <

PRIVATA
PRIVATA

Proprietar neidentificat


Municipiul București


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Municipiul București


Stoicescu Bogdanei, Stoicescu Elena


Municipiul București


Municipiul București


Strada Vadului f.n.


Strada Vadului


231430


Strada Dambovitei f.n.


Strada Dambovitei f.n.


Str. Harap Alb f.n.


Str.Harap Alb


Str. Dambovitei nr. 60A


Str. Intrarea Dambovitei


Str. Dambovitei


2062R7


232j00


207320 O i O


213797


204505


207529


209586


201535


210609


205385


219675 (neinscris in CF)


45.307,46 €

1


PRfVATA

••


C1 =37

Gard = 39,70 ml

G1 =40

Gard = 61.70 ml

C1 =22

Gard = 17.90 ml


C1 = 13

C2 = 27

Gard = 25.40 ml


PRIVATA PRIVATA

PRIVATA
PRIVATA


Z PRIVATA PUBLICA ' PUBLICA

PRIVATA PRIVATA


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Proprietar neidentificat


Municipiul București prin administrator Consiliul Local Sector 6


Municipiul București prin administrator Consiliul Local Sector 6


205433


Str Dambovita f.n.


npTff


214600


207089


206135


207745


200081


200871


208210


203512


202196
PRIVATA PRIVATĂ


205409


204709


228079


Str Dambovita f.n.


Str Dambovita f.n.


Str Dambovita f.n.


' Str. Boja f.n.


Str. Boja f.n.


Str. Boja f.n.


220895 (neinscns in CF)


220896 (neinscns in CF)


23242ti


215831


21651!


216517*iCT

•VĂL s 'l-


Gard = 1 ml
5O.304,OQ,€

234.228,00


PRIVATA PRIVATA

7. " / ()1)1 ”

PUBLICA
PUBLICA
PUBLICATotal valoare teren + construcții [Euro] Total valoare teren + construcții [Lei]


9.957.933,12 €

47.400.757,43 lei

curs euro 27 mai 2019            4,7f

I                                                            ----------------------------------


ANEXA 2 redata mai sus este o estimare a valorilor imobilelor propuse pentru expropriere pentru executarea lucrator de Utilitate publica - "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada  Bucuresti-Pitesti” între Strada Amilcar C. Sandulescu si Strada UveXțurii \ Etapa II                      «*■«_•»

n---------------------------------


Raportul de evaluare este efectuat in ipotezele speciale stricte descrise mai jos:1. S-a efectuat o evaluare a terenului, considerând terenul ca fiind intravilan curți construcții pentru proprietarii neidentificati. Pentru poziția 42 a I ost considerat arabil (altele in extras CF)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S2 1


  • 2. Evaluarea s-a bazat exclusiv, strict pe datele din documentele si documentațiile primite de la beneficiari (numai extrase de Carte Funciara)

  • 3. Evaluatorul se raportează la grila Notarilor Publici asa cum prevede Legea 255/2010. Astfel, valorile au fost estimate prin utilizarea expertizele de Grila notariala 2019


r intoșmite pentru camerele notarilor publici pentrifaMil 2019, si anume zonările furnizate


4. S-a avut in vedere Grila Notariala 2019 București intocmita de S.C. EURO EXPERT SRL.


5. Suprafețele utilizate in estimarea valorilor sunt cele primite de la S.C. GEOTOPO SRL .


6.Categoriile de folosința pentru terenurile evaluate reies din extrasele puse la dispoziția evaluatorului7. Deoarece evaluarea prezenta este una globala, evaluatorul precizează ca la data evaluărilor punctuale pentru fiecare proprietate, valorile pot fi altele, depinzând de caracteristile fiecărei proprietăți In p; suprafața, deschidere, utilități, starea tehnica a fiecărei construcții, calitatea si tipul finisajelor si altele). Aceste valori pot fi diminuate cu cca. 15-40%, in funcție de caracteristicile fiz^ze, t^br       L

proprietăți.


te (acces.


lAide.'jUridice afe fiecărei

Pagina 5
«.wvavuvi va 91 r UUIILI ld Lti imOOlliara BUCUREȘTI

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sectorul 6

ANCEL


Adresa BCPI: LOC: BUCUREȘTI, BD EXPOZIȚIEI NR. IA SECTOR 1 Tel:G21/3120535 021/3161634 Fax-031/8166506

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 761 / 2019

întocmit astăzi, 28/05/2019, privind cererea 41994 din 24/05/2019

având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

1. Beneficiar: MUNICIPIUL BUCUREȘTI

2. Executant: VASILE CĂTĂLIN

3. Denumirea lucrărilor recepționate: "Penetrație Splaiul Independenței - Ciurel - Autostrada București-Pitești" între Strada Amilcar C. Sandulescu și Strada Uverturii - Etapa II "

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BUCUREȘTI conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

25

01.02.2006

act administrativ

CONSILIUL GENERAL AL

123

19.06.2007

act administrativ

CONSILIUL GENERAL AL

Așa cum sunt atașate la cerere.

  • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 761 au fost recepționate 1 propuneri:

* Menționam ca acest proces verbal de receptie-nu-confera nici un drept de proprietate si nici opozabilitate fata de evidentele cadastral - juridice ale fnstftutreF noastre. Expertul răspunde perjEru masurarea imobilului indicat de proprietar, pentru corectitudirfeauntdcmirii documentației si corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare ale dreptului de proprietate puse la dispoziție de proprietar. PFA este obligata sa execute măsurătorile la teren.

Recepție tehnica conform art.262(c) din Regulamentul de avizare, recepție si infintare carte funciara aprobat prin ODG nr.700/2014 cu modificările si completările ulterioare. Suprapunerile cu imobilele înregistrate in baza de date sunt evidențiate in planul topografic . Având în vedere că datele puse la dispoziție au caracter informativ și rezultă din măsurători anterior executate de autorizați, iar evidențele cadastrale sunt actualizate și validate în procent de 80% aproximativ va rugam sa luati in considerare ca pot exista imobile recepționate cadastral si/sau inscrise in cartea funciara ale căror geometrie lipsește din baza de date si astfel nu se regăsește in prezentul plan topografic.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:


Nu există erori topologice.


Lucrarea este declarată Admisă
Inspector - Â ' '7       ^.7


DRAGOȘ-PETR^/VĂDUVA
\J

Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 1 din 1